Goudsche Courant, vrijdag 17 november 1871

Aw Versailles i N u van politic IS ontslagi u risson him zal opvolgm HannoMÜi gaat inorgin wedir naar Berlijn l i Nov Na till derde male daa ovvr beraiilsliagd ti liebben htifi de rijksdag het nitleMriiipSvirilrag uut luiln biniuiis hit loorsid van laskii tot uitbieiiUiig an do bivocgilhcid ilts rijks in zakm i ui rechterlijken aard goulgikmrd BrUS fil Nov De kamir iin afgevaardig den heeft haar oureiu giKOze i wOii d ei rkozen tpt piisidtnt de heer ibibiut m tot viie prisidm ten de bieren laek en Soholacrt Madrid B Nov In de iittiiig dir urtes ia besloten tnie zittingen per dag te houdm Nuairo hccfi midegedeeld dit hij cin voorstel zal induncn oin uba te verkoopi n Dit gaf aan lulling tol protisttn m eeno levindige agitatie MARKTBERICHTEN OoudE H Nov Bij neiuig handel was de sti mining thnuw 1 imi puiki Zceuwsthe ƒ 18 8 i f 1 ïl Mmi ii y l 7 ia H 0 Toldir ƒ 10 2Wi ƒ 13 Itiv i puiki ƒ H 75 i O iO Muulcic ƒ 8 a S70 Voir 1 10 11 ƒ 7 Gust puike ƒ 6 8 u y 7 40 Miiidirc ƒ 6 l n ƒ fi K lluir korte 3 85 a ƒ 475 Lange 3 So a 4 50 Duiveboonen 8 liO 11 8 80 llmnepzaad 8 a ƒ 8 25 jt iimnrkt met goeden aanvoer alle soortengiiige dug van de hai d Vttte i irki ns van 2 a 2 i mts pil liilf kilo in magere varkens enbiggtu zeer vlaggen liaiitUl Aangivoerd 42 p 11 tijen kaas ƒ 30 ii 32 oiliotir ƒ 1 50 a ƒ 1 UI Wiibutei ƒ 1 jb ƒ 1 4 Burgerlijke Stand iMiolUN l i ov Aiini je ouilira D Ilüogi mtoorii eu A Koo MnMi Uubtrltis C iroliis ouili rs J di Kooij en C C 11 ott ns 14 Ikliill Jobuni u ouiltrB 1 Gfitebtitjii eu Ii lluftbtrgcu l ulllll Ii Nof t vnn Miit 28 j if O L 1 Kaliel J j A Oouiii il A Htseui 6Ü j Hm riilliwi 15 i ov J Hins eu Baerveldt C Ii Siuioi s lü C J M TreijUl C tirncuendaal cu D Jaiig SI n i vun dir Kliy en 1 MuBtcrdijk J vau llcnuen Lil 1 GielluUb ADVERTEMTÏÉN Pasoerocmi niii Mid li u I ivn iii tui luiiui iau ili lijn Sainii H i m tinil mini iiiu lii iili k liij lut sialion llpiil i on mil i likkiii niiir snmbavaui uaar Mahiijj oiiilii o iliilioul oin imiliit di op neming van hit teirtm in iK I ltang i n gmtsdi ippiii za 7ijn volbracht line nadirt besli in nll di wetgc endi matht ti viagni ovir de virbinilui Ivisichiii Westelijk tn Middm Java De commissie heeft inc begrootins gi leverd van de kosten die de aanlig ii de door hiar aauliciilrii spoorncgen 7011 vordiren Zij schut deit gc imin lyk op ƒ 73 22 000 Utt ontwerp door de minderheid der commissie aanbevolen 7ou miai bin berekening eeiie gtliede uitg iafvoidi ren van M 27 5 000 Als nuddelin tir bestrijding dtr uit aun worden ir Jlü a van vroegei i i 1 n aauf i ichitlen deze te kort dan z il men ti t buitengen one middelen door dl net nii te wij ni ili toevlucht moUui ueiueni s Rijks mulddeii hebbon over de tien crstemam den van d t jnai op iil riulit 4 240 J24 Jj s ijnde 1 71 9 781 4 iVii meer ilnn in dnl tijdvak van 1870 De raming bedroeg 61 504 551 90 De piov st iti n van Utrecht hebben bisloten de stukken betredende de subsulii mnvragi vandi liceun Knylï en Kaptijn voor notificitie ain te ncinin Dit besluit werd gi nomen ni veincrpin vni ecu voorstel van den heei Muralt strikkende om di tot zegging te doen dat de prov voor ƒ 50 000 ou dielnemen m het bijeen te brengen kapitaal Dit voorstel nas gegrond op de ovenu j mg d it dideelneming dtr provincie de aanvairdiiig der eoncii9ie moest mogelijk maktn en eid verdedigd behalve door den vooi steller door dm beer l ibst terwijl de heeien van Liwick van Pabst n de voorzitter het standpunt van gedep iiaten veuluuU lijkten hetwilk met is om ireeii subbidii te verlecnou maaralleen om te wachten tot door de stuitiiig van hitwaarbor kapitaal de conceshu definitief al iijn geworden Dan is het eollege en sehijnt ook de vergwel gezind eene subsidie toete tiian of aandeden teoemen Vo gcHB ontvangen teligrnm vin Vort Said was het stoomschip J nns van Oianje den tdm de er Ie Suez en 13 diztr te l urt Saul gniriviird Vlies wd aan boord Tengevolge van eiie kli me averij aau de schroef zal bet stoomschip eenige digen te Port Said moeten vertoeven Naar men verneemt heeft de coramis iie door het hoofdbestuur der M a itiehappij tot nut van t alge meen te Amsterdim bijeeiigi unpen om te ovcrnegen welke maatregtliu tot Mrbitering der lagejairwedden van vele ondernij ir van openbare lageie scholen youden kunnen wordm ginomen bislotiii lan de maatschappij lor te stellen yich tot i e liooge regeering te nenden om te verzoeken dat onder zekere voorwaarden door het njk subsidie aan die onder Ijzers zal worden toegekend Het provinciaal gerechtshof ui It recht hei ft uit spraak gedian 111 do aak tegen dm hiei D A du Mosch Het hof heeft het vonnis di r ai ründiisoments rechtbank te ütricht bevistv d nairbij hij it scliul dig verklaard aan bi t vanbedrijf v 111 hit cjileiteirin voor lote jen buitmslaiids aaiigiligd en is viroor deeld tot betaling eener geldboete van dndioiideid vijftien gulden enz Door de werkraaiis vereeniging I tltn en toch een te Amsterdam is een adri aan Z M dui Koning ingediend om te vir oiken ten eerste len Mrnntnoüulelijk Muu tir die di belangen vim dat deil vm Unei Mijistut ondirdanon wier kipitad m den irbcid bistiat boliarti t daar lul nu alneder bij di stooinviait v 111 e lirland op de Atlantische havens van Amiiiki dileWn ii dit noeh miiusiii noch k iiutriedi 11 zich di balan gen van li i neikmii aintriHin 111 ten itiuae dit ile kies it nordi veraiidird 11 milden z n ti itm v t dat d einsiw tot een billijken grondslag worde herleid en hirzuii b dat bit liiimntseh ip dor twiodc kimer voor burgirlijke ainbti iiau n zoowd uls voor niilii ure oflii ie ren ten gevolgi liebbi dit hun vist tiaitiment op een derde wordi h ilml of beter nog dat 71J voor zoolang hun ambt moitm n derliggtn dan knnnin anderen daarmede worili n bi la t Laatste Berichten Weonoa l Nov W 11 uuti idnng viin liediii in iiikl hit kiiznlijki diii viii opinbiu kiiih tl ns hitwdk gild Audi isi lot minivlir v in hit ki 1 1 ilijk huls lil vm buitiiilaiid lii il 11 bi iiui ml noidt 111 nuiibii In in tiuns t priMliiiiu om dm iniiiistiiiaad oull opgidMij eii Dl liier Xalmtin pi lul r loopt een g ruelil dat lEAlANl villi j foedi eluignhiilli u oiii ieMi J iirtii mul iiu t mliiiinisliiilii mot iiibt koiul 11 ctiie got de liaml sthrijveude weiiselil in i ou ot fiiulero bftrekkiiig geplaatst te woulen Adres iiitler lt tor 11 aau den Uitgever dezer Courant C JANlliARTr Kot kveixlrij ver vau allo Stads en Koumkhjke Oobouwen Kahcrbtrnit D 1 schuins over den Iloihgea Weg Amdiidiun aannemer om de sleehtste schoorsteenen rockMi te maken jrUfjiJ i i GEEN GELD bt kroond met de Medailles van ter en iii het be it van meer dan TWEE HONDERD ATTESTEN heeft de eer te bengten dat hij aan verscheidene wirk aamhedeu te Oomta en omstreken heiig zijnde aldaar aaii taiuulen VlllJDAG 17 NOVEMÜEll te spreken of t ontbieden zal z n in het logement Dj Uomhn van den Heei A LATEBER nabij het station 277 Staats Loterij De Trekking der EEllSTE KLASSE begint MAANDAG 20 NOVEMBER 1871 GOEDKOOPE SIUZIEK voor Piano Süio Uitgave ia II F A O K S M A te FianeUr lIoflt eraneiti iin II M de Koningin Doiinit op 24 Nocturne B 0 30 FuNM Ecüute moi lloniauce saus paroles C 0 20 La oqnette Mnziuka C 0 40 Gus nBiumr Maiseh una die Operette Zehu M idchen und kein Mann O 0 30 IIjss Paraina Polka msderZau C 0 30 U 0 30 C 0 40 berllote Muiums Ania ouin Mnrscli aus der Posse 500 000 Tiuitl SiiHV T te mumal hoi Plaisantene niusicale Alle nummers dezer Uitgave zijn st o ls Toorhaudeii bi den Beiekliaxi e t ir I BEKROOND at 18 6 7 r V A R IJ S I IinONZEN MFDAIl l F 8 I BEKROOND 1 8 6 5 A BRINKMAN te 0 ia O P Ü 11 1 ü t is jj nvFursMrDAiiii j g t LJlSl KIASftlv 3 Belangrijk Berigt e loortrelTcli kc uilkomsten welke het gebruik der Sel midtscho Anti Rheunialische WalJwol V ittin 25 en 50 et het pak Dennenn lalilen Olie a 40 en 80 e de ftesch aan duizcnde Ijder v 111 Iidit en Rbeiimntiek heefl üpgili eril ju ilet i nstaande alle an lere genetsmulilelen te vergeef beproilil iren ib bijzomlere mnbneliiigen i i i 1111 jcnce ikundigen geven voldoende bewijzen der ilMigili lijklieid hl ulb KltiilmgsIukken bekend als behoed en gcntesmul lel tegen alle Jieht en Rlieumatische pandoenuigen Schmidtsche BORSlliONBONb a 30 et de doos ijnde het beste multlcl voor Slijm IIoi t Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz Kll dLRNADEL rOMADl i bO cl de tlaeon is een goedkoop en lieilzum middel tegen Rhenmatisehe hoofdpijn zwrkheid der hoofd nuwen het uitvallen van bet Haar en het vroeg grya woulen Vtrdcia versebilleude V aldwol Artikelen volgens prijscourant liuilofwt mimen Il NADERMAN Itoltiiilaie VVeil 1 i KOSll 11 Sihoanhoitn Wu W Old 1 en ZOON lliiK in titb PI l NMNü lldil H i m WILOL llnJitiiii 1 U MOLI L gibniik 1 itni i Ziii i 11 M 1 HAM liitlit liuuilii Hl uil VIII l llriiikiiiiiii Iloofd Agcnl voor Nederland M J t HAM VtueJd Te aoiJjt Mej tie AVed lUJ M VN Aljilien L VMlOSSIinU Z Huilofvitiniluen Il Jluüno 1 jOI DK ll irmet H W kUU l lis M o Mij 1 WUKlUkKN Moiitlmit i A IA 1 I Oiidaiatcr 1 N UI II AND 1 11 VI iili re Dtiióts op ili Aanviaag om HLlVil bij 1871 i lil IS i n n ff fAfl tatt n jj j tt t vMu lKaHWi i t lod iBiaies i Wi ntt iiMiiig m v tmiier kerk leiir i i kM loijt dar ointfi Dsiretbiim H thuWéf op taf tji ma v gMidd All k W IK It T bi Stat kiUei t 4 11 lij Je iBiieiv liwiiiHijrii i biigtiiiiij 8 i wni ird t Al m ff J ei u IMt P n iS tfl H tl Ito t IP KlïllB