Goudsche Courant, zondag 19 november 1871

0 a m i m iw i i wni i iii i VVMiisdag 22 November 1871 N 1131 GOUDSGHE COURANT Nieuws eii Adverlenlicblad voor Cioiida en Oiiislreken A MM LO I c EMliFA 1871 teiL 7 N S lENOEtiEN it te Gouda gevraagd ITBODE LLEEf coed kunnemlo Ickwaaniipid U ttei K bij de UoekhanIM EN ZOON te Gouda lU i dansclie REÜNIGING CUKDIKT JlJSTÜIÜï II N 37 irschottsn en neemt gelrposito itegen vergoeding De jiirectie t DB KEGT GLEEMEIl FORTHYN Tsaizocn TOjl tstcn over de heilzame Ja aALZ E tTRA CT Ge ui den Kon Pruiss Si r FF llidaor te Berlijn Amiter iam 4 jarigeS l ligchaaiaszvvakte j j uwarden kwaadaardige simwing R TOETS M liina HAMELS 51 Mborstzie le ARIE BJ I i iiu ljk III Gouda ver 5g VERDELtfANX Hot JJ Jell en geitoorde spijs ji A J ROSENBAC H II w OOMS sv 1 onsil A WEH i BS uaajjlljd n I orstkwalei Hst Jg I i i n n verouderde 51 IU IETTERNI H il I HKRVI WF BER i u 0y JRUNER 3 ollsiliiifli Ijranipachtige M 1N0R long Js VN y ZriLEU M w wy 5i 1 VAJ TOLEI ü i 11 brieven ijn in orii i iS 1 iid ielu ill gblugaliseerde 111 riiiil i ép H tur inzageTjjS N llOFK siHB MAL i lle ssehe i 2 20 ViM llescli Cei traul Dépot le Stil iteeg 1 4 en verder jS vvN VREDMINGENr p II HENRI J v D BERG M IIS IMiLE M 11 F bereid K i a k tilde en ikdijk recept IK la all N iLveri l i j U iL Ileer rj i Nu iJiv Ii ist op de Mar tt Mirilt i i liars luiwd do IJR lii nii iiiiiMil lUilert io diniilii li i iH halve 0 7r i EI MISGt VIIMG I De BÜRGEMEKSTER van Gouda brengt overeenkomstig art IB tweede lid van den 26 Mei 1870 StaalMad N 82 ter algeiueeue kennis dat hij gedurende dertig dagen ter inzage van de beliing j hebbenden ter Secretarie van de Gemeente heeft nedergelegd den Stuat aanwijzende de uitkomsten van de meeting en schatting der gebouwde eigendommen welke nieuw gesticht zijn of aan welke vernieuwingen hebben plnnts gehad met opgave van het jaar waarin de belnstbare opbrengst geregeld wordt bedoeld in de artt 15 23 en 43 van gemelde wet Gouda den 20 November 1871 De Burgemeester voornoemd Van BERGEN IJZEN DOORN De liikomsten Uclastiiig Het te kort van 12 ton dat men op de begrooting van 1872 aantreft heeft de regoering aanleiding gegeven om eenige wijziging voor te stellen vau ons belar tingstelsel Hervorming kunnen we deze verandering toch nog niet noemen zij grijpt daartoe te weinig in de verkeerdheden van het stedsel t Bant w nig of men al opmerkt dat de tijd van te koiten een weinig geschikte lijd is tot grondige verbetering van het belastingstelsel of men al beweert dat het to koi t min of meer pressie uitoefent op de beslissing Het is nu eenmaal niet aniiirs ook de hervorming van het belastiLgBtelse sedert jaren noodzakelijk heeft zoo goed als 81 il gestaan sedert de minister Betz er nu ongeveer tien jaren geleden voor het eerst do hand aan sloeg en of we nii al klagen dat het ï nders had moeten zijn het worcft daardoor niet iiders en zoo er een te kort bestaat dan zal t i ioeilijk op andere wijze kuiin iii worden gevonden dan door de opbrengst der belastingen te verhoogen hetzij dan de bestaande of nieuwe Zoo er een te kort bestaat want dit is nog alles behalve zeker Het sommetje v in 12 ton is zoo Uittel dat velen aan de regeering verwijten dat zij opzettelijk dat te kovtjo op de begrootiug gebracht heeft om daardoor de inkomaten beïastiiig te rechtvaardigen doch de herhaalde betuigingen van den minister van financiën dat dit geheel en al ongegrond is maken het zeer onwnarschijnlijk zoo niet onwaar Doch ook in dat geval zelfs wanneer de rogeering werkelijk geen uitweg wist voor die 12 ton is dat deficit nog niet zoo dreigend We rekenen daarbij volstrekt niet op besnoeiing der uitgaven door de tweede k nier al het meerdere dat voor 72 gevraagd wordt zal ongetwijfeld worden gegund er is althans tot nog toe geen grond voor het vermoeden dat de kamer niet denzelfden weg met de regeering zal bewandelen Er is een andere reden die ons voor het deficit van 12 ton niet angstig maakt het is de belangrijke opbrengst der middelen boven de raming Een goed staatsfinancier berekent de uitgaven ruim de inkomsten eng en t is daarom dat we volstrekt niet bezorgd zijn voor dat te kort Het verschil tusschen de raming en de opbrengst der middelen gedurende de 10 eerste maanden van dit jaar geeft een voordeel van meer dan 2 3 niillioen Nu is het waar dat de goede financier niet op dat voordcel rekenen mag maar aan den andoren kant is t niet minder waar dat de vrees voor een te kort daardoor tocli bijnn zoo niet geheel tot nul wordt gereduceerd Ora het tekort te dekken behoeft dus geen iiikomHten b lasting te worden voorgesteld Een voorstel dauiloe geheel ninniankelijk van liet tekort zoii beter geweest zijii naiir l ons voorkumt De belastingen die bij oui van wege t r k worden geheven en ook op d begrooting voor 1872 voorkomen lijn de grondbelasting de belasting op het penoned het patentrecht de accijnsen de rechten von zegel registratie hypotheeksuccessie en overgang bfl overlgden G die op den in en uitvoer de vuur tonen bakengelden en t formastajegel ia gebruik bij de heffing der rechten wm in en uitvoer de waarborg en belastfflg der gouden enzilveren werken De rijka opeeuten o dde sub 1 2 3 5 en 6 genoemde belastingen iiedragende respectivelijk 21 j alleen voor ongehuwde eigendommen 20 28 88 en 38 op b É mnaatzegel derrechten van in en uitvoer De personeele belasting kinMen we echter veiUg als gemeentebelasting tiDen de staat is daarbij slechts de tusschenpenwon door wien de heffing geschiedt l dier belasting komt aan de gemeenten zoodat d ataat slechts t en de opcenten behoudt Accijns wordt geheven vaBWgn gedisteleerd zout zeep bieren en azijnen n geslacht Nu stelt de regeeriug voor ket recht van patent en de accijns op het geslacht af te schaffen en daarvoor in de i ti atft te stellen een algenieene inkomstenbelasting De verpliehling om belailing te betalen mat natuurlijk op ieder die d i Toordeelen geuiet die verbonden ijii aan eene goede staatsor a nisatie en de billijKste maatstaf naar welke die belasting geheven kan worden is ongetwijfeld het inkomen men kan aannemen dat ieder in verhouding tot zijn inkomen uit welke bronnen het ook voert loeit door den staat beschermd wordt in die verhouding mo hij den staat dan ook voor de bewezen diensten beloonen Dat de hoegrootheid der belooning niet door ieder individu kan vastgesteld spreekt van zelf want de staat is voor allen en niet voor enkelen Van regeeringswege wordt dus een maatstaf voor de hoegrootheid aangenomen en naar dien miiatstaf moet door allen worden betaald Tegen een inkomstenbelasting bestaat dus op zichzelf geen bezwaar zij is de nieejt ratioiieele de meest billijke belasting die er kan zijn wanneer men slechts kon aannemen dat het inkomen der belasting seluildigen nauwkeurig kan worden bepaald want zoo meende men althi ns eigen opgaven zouden gewoonlijk te laag iijn men kon dat niet aan de belastingschuldigen overlaten Het bezwaar om het inkomen te rete i te komen had ten gevolge dat men langs een zijweg tot hetzelfde doel meende te Voraen loor de voornaamste bronnen van het inkomen op te sporen en men stelde vast dat er belasting zou worden betaald van den grond en van de uitoefening der meeste bedrijven Van beiden kon t vermoedelijk inkomen worden gevonden van den grond door de huurwaarde vast te stellen van t bedrijf door ieders voortbrengend vermogen uit allerlei omstandigheden af te leiden Daarnaast kwam nog de personeele belasting om van de kleinere soorlen te zwijgen die geheven werd naar gelang van den staat die men voerde naar de woning die men betrekt naar de bedienden die men houdt naar de paarden die men heeft enz Een aantal personen die niet aan de grondbelasting contribueerden en evenmin aan het patentrecht vielen in do derde soort van belasting die niet geregeld werd naar de bron vun het inkomen maar opgemaakt uit eeuigo vertceringen die men deed Dit beginsel is juist Ons inkomen kan worden irfgeleid uit onze uitgaven in verband natuurlek met ons beroep onze woonplaats en ons gezin en waar geen ander middel is om het inkomen te weten te komen daar zal do personeele belasting zeker doel treffen Het was echter niet alleen om het inkomen te weten te komen dat men dit belastingstelsel heeft ingevoerd er kwam nog iets anders by Het was de vrees voor 1 etgeen gewoouljjk genoemd wordt Vimpiit M yi c een enkele directe belasting Die vrees bestaat nog men meent dat één belasting door allen te betalen nadeelig zal zijn voor de schatkist en drukkend voorde belastingbetalers Waarom toch Wanneer de maatstaf slechts zoo goed mogelijk worde genomen en telkens woi de herzien dan zien we niet in dat op deze wijze de schatkist schade z m lijden of de belastingschuldigen meer dan noodig gedrukt zouden worden De wijze van inning zou veel eenvoudiger kuanen zijn veel voordeeliger dus De belastingschuldige zal dan wel een grootere som op zijn billet vinden doch hij ontvangt er skichts één en zal dus daardoor niet worden gedrukt Deze vrees voor een enkele belasting is naar we meenen nog een overblijfsel van den goeden ouden tijd toen door gebrek aanpubliciteit ja door onbekendheid met de geheele staatsinrichting het gros der burgers totaal onbekend bleef met de wijze waarop met de soms zoo bezwaarl jk opgebrachte penningen werd rondgespronger Thans nu iedereen kan nagaan waar het geld blijft maar vooral over eenigejaren wanneer ieder wel opgevoed man door t onderwijs keniiiii heeft verkregen onzer staatsinstellingen is die vrees ongegrond t Is waar belasting betalen zal wel nimmer onder de aangenuamhedcn des levens behooren maar men zal meer en moer deze uitgaven gelijk gaan slelleu met alle andere uitgaven die men doet omdat men de diensten van den staat meer en meer op prjjs aal gaan stellen Zoo we nog niet in dien tijd leven dan gaan we hem met rassche schreden te gemoet leder staatsburger zal meer eii meer overtuigd worden van de noodzakelijkheid dat hij in verhouding tot lijn inkomen moet dragen in de staatslasten en dan behoeft men niet bevreesd te zijn voor de lage r iming der inkomsten Doch een noodzakelijk vereischte daartoe is naar onze meening dat de inkomsten belasting le eenige directe belasting is die men betalen moet dus niet alleen afschaffing van t pateutrecht maar ook van do grondbelasting en zelfs van de personeele belasting in weerwil dat die thans voor het grootste gedeelte ten bate der gemeenten komt BUITENLAND Buiicniaiidscli Ovcrziclil De permanente commissie uil de Fr iusche naiionalo vergdderiiig heeft xicli tot orjinan Kfuiaakt van ilea tüoii der behoudende fraelitn over de publicatie van Thieri brief aan Jules Jnniii waardoor meii de quaestie van lerugkcer naar P irijs i sprejudioieerd achtte en dus de souvareiniteit der i rgadsting geschonden en over de brochurij van Jnles Favro betreflende zijne relatién met don pimsi lijken stoel Voel schade al dit den pnsiilem niet duen vvanl deze 7it vasler dan ooit Vele departementale raden hebben hem voor ij uiteengiufüu adressen van gclukwensching en adhesie geiondeu De regecring heeft weer een van die betrcurens aardige maatregelen genomen die zouden doen twijfi len oT FrniiU ijk oi it rijp nl worden voor do vrijlii il De liuiiapiu listii elir l lidi ii J e I ui s en rjniiir J ik ral yijii npu i hew ii iiuiilat zij eiiiiii lo berichten mcdededili i unititiit een tvvi l iii selira