Goudsche Courant, zondag 19 november 1871

niet beeft dr pn e verbiiuleren di vergiHsJnfjen iltr rcffeerinfr niule te deeh n Het uicnwe da blad nmnt echter meer nit door de hevigheid viin ijn dieldwoHrdi n anneer hit uakke republd einen Liiitast dan iliior 9lii iikiin hgi neherpzinnigheid en jiustheid van unliel Het poo t genmtigd te yijn doeli het kan niemand tot le diu j airekken Weldra zal de kamer weder bijeenkomen Niets is nog bekend aang inndc ie voorstellen welke i e regeerins in gereedheid brenït Alleen sehijnt het dat de ojiuinissie henoeuui tut reorganisatie van het leger haar rappnrt gereed heeft en dat ij in overeenslemiiiing met de regeering tot iiivoering der algemeene dicnstplichtigheid besloten heeft Heteenige voorstel hetwelk het zeker is dat de kamer oniniddellijk in behandeling zal niueten nemen is een voorstel tot haren terngkeer naar l arijs 11e heer Thiers il al ziin invloed Tcbriiikrii om de voiksveriegen wcordigers te overreden niet lanjiir te blijven p i len in een hoekje en de noofdstad den rug lue te keercn maar naar i aiijs tern te gaan hetgeen H iardiger moediger en znii iL er on ijn d i ir men in dit geval geen nieuwe ministeries en publieke gebouwen in Versailles te bouwen heeft In een brief van gelnkwenschiiig welke de heer Thi is aan het n euwe lid der academie Jules Janin geselireven heeft doelt de president op zijn voornemen De Bonaportisten blijven nog altijd even vol hoop diit huil partij de macht weder in handen zal krijgen de gernehteu over het honden van een volksstemming zijn lanifzamerhanc veritouid maar worden door hen weder opgewekt cii wel in een vorm dat de dagbladen op nieuw verl id worden ora hun kolommen voor deze polemiek te openen er zullen ui petities worden gerieht lan de nat vergadering waarin op een plebiscit zul worden aangedrongen De vraag daarbij gesteld zou thans niet meer zijn Bourbon Bonaparte of Republiek raam Müuarcliie of Republiek en de kiezer zou te gelijk worden uitgenoodigd den naam van den l re idei t der Republiek of van den Mon ircli op het stembiljet iu te TuUea Wanneer de Bonapartistischc agenten dan vooraf het land doorgaan oin overal rond ie strooien Bepubliek slaat geluk met voortdurende revolutie Monarch is orde rust veiligheid en de Monarch die hiervoor het best heeft weten te zorgen is Napoleon dan zou men niet weinig kan van Ugen hebben De l arijsche correspondent van de Jndi pendr nce verzekert dat Boniip irtistisehc agenten bons uitdeelen geteekend door secretarissen van di ii ex keizer die zullen worden uitbetaald zoodra het kei errijk is hersteld Deze agenten loopen inzonderheid de omstreken van Parijs af en deelen aan iedereen die het gelooveu wil mido dat die herstelling zeer spoedig zal plaats hebben De Fransohe bladen houden zieh nog altijd bi zig met het gerucht door de Vrance uitgestrooiil dat de Paus aan Thiers zijn verlangen zon hebben te kennen gegeven om het goddeloo e Itnlie te verlaten en naar Frankrijk te vertrekken Het eenige wat voor de mogelijkheid van dit bericht ple t i dat de le uieten wellicht den H Vader hulden weien te bewegen om nog meer dan totnogtoe zich aan te stellen als mirtelaar de EPvangenscliap op het Vatieaan in die pr ichtige paleizen maakt geen indruk meer li ulingschap maar dan ook de daad bij het rtoonl gevoegd zon wellicht een beter luidlel zijn om de agitatie onder de geloovigen leveiilig te h nden Het bericht werd echter terstond tegengesproken en om de eer hunner berichten te redde i verzekeren de Fraiische bladen dat het plan wel degelijk heefi bestaan maar later weer is opgegeven men geloofde t l arijs zoo vast aan de waarheid van s l iusen phm dat er over gesproken werd om een eskader naar Civita Vecchia te zenden en een korvet de Gaiilois zoo gemakkelijk mogelijk voor den ouden man in te richten Da pernia iente commissie moet haar verlaniren hebben te kennen gegeven om niet te verl ui zen naar Parijs de meerderheid welke van dit v ei langen deed blijken wai ecii er eer geriiti l luers lieefi een bezoek gebraeut aan de nieuwe za il e Vei iai les om zich te overtuigen of ij bruikbair is de pre Jident verlangt dat de Nationale vergadering in elk geval vrij zal zijn iu haar oordeel ENGELAND Ken telegram uit Versailles meldt dat de onderhandelingen over de wijzigingen welke de h i ansche regeering iu het handelstriietaa met l iigelaiid wil brengen steeds worden voortgezet zonder nuk maar eunigszius aan te duiden u iarover de c hoofdzikelijk loopen en welke vooruitzichten men daaroinipint koestert Sleehts verneeiiit men d it die ouderhaiidelingen eer veel iiispann ng kosten en daarom sch jnt de regeering het nuodig te oonleelen oin nu en dan het publiek geiuht te stellen omtrent de geruchten dat de oiiderhandelingen op het punt zijii van afge broken te worden in welk geval de Fransche regeering het trnctaat zou op eggeii Uit hetgeen men daaromtnnt in Kngclaiid waarneemt geeft de slemining ahlaar weinig uitzicht dat aan de wcnselien der h rantchi regeering toege reveii al worden Wel hebben eeuige kamers van koophandel zieh ten gunste van het behoud van het tiaetaat uitgesproken ook wanneer ue Britsche regeering eenige concessien moest doen doch de publieke opinie in Kngeland ivil gruotendecls van geen ooncessieu weten en verlangt d t wanneer Frankrijk het traotaat wil wijzigen eenvoudig daaraan een einde gemaakt zal worden Beide lauden hcrkrijifen daardoor hunne volle vrijheid van handelen en wanneer Frankrijk ain zyiie proteetioni lisehe plannen vasthoudt moge het zelf er de ivr nge vi lichten van plukken In dien geest besprak t w ï iW voor eenige dagen dit belangrijke vraagstuk Hrt blad verklaart zieh zelfs ten sterkste tegen het systeem dat de handels ve i igiii li schoo t do eene markt waarop een land de verinindi ring van tariet koopt met eene irinindering die hit t an zijne zijde aanbiedt Indien Frankrijk zegt het orgaan der City den invoer onzer koopwaren enmkkplijk maakt dan is dit voor dit l iiid even voordeelig als vour ons en wanneer wij de invoerrecliten op zijne wijnen verminderen dan zijn wij de eersten die daarvan profiteeren Wij moeten Frankrijk niet gekneld houden tusschen de banden van een tractaat dat dit land voor zich bezwarend acht door met maatregelen te dreigen die onze schade zonden moeten dekken Wij zullen geeu représ ulles nemen Indien Frankrijk zieh van het traetaat il ontdoen wordt het door mets daarin verhinderd het heeft daarloe volle vrijheid en eenmaal van dien band ontslagen ïan het zijne in en uitvoerrechten zoo hoog opvoeren als het zelf het nuttigst acht Wij herhalen het wij zullen geen repri sailles nemen Wij zullen uit weèrwraak geen enkel invoerrecht verhoogen Slechts wanneer de inkomsten het eischten zouden wij onze vrijheid herwonnen hebbende ons tar ef kunnen wijzigen naar de behoeften van de schutki t Ofschodu tfie Tillies het niet duidelijk zegt kan men toch uit zijn betoog opmaken en is dit tusschen de r gels te h en d it Kngeland nooit in de verhoogiiig d T inkomende rechten op de Engelsche stollen vrijwillig al toestemmen om de eenvoudige reden dat Frankrijk daarvoor geeu compensatie kan aanbieden Het Kngelschc bnid doit gevoelen dat een verhooging der inkomende rechten op de Fransche artikelen waaronder de wijn een voorname plaats inneemt sleehts het gevolg kan hebben dat de consnineiu overmatig gedrukt wordt zonder dat daaruit eenig voordcel voor de EngeLsche fabrikanten vooitspruit Daarom gelooven wij dat the Times dan ook op het juiste oec niomisshe standpunt staat wanneer hlj beweert dat de keus tusschen verhooging van het tarief of opzegging va i het traetaat niet twijfelachtig kan zijn In ditdi einma verdient volkomen vrijheid van handeh n voor hhigcland verreweg de voorkeur Het lijdt geen twijfel of Kngeland zal in overeenstemming met de richting die het in belastingzaken volgt eerder dü inoome t a met enkele pence verhoogen dan de oonsumenten door hoogere invoerrechten treilen l it scliijiU het orgaan der City op liet oog te lieliben wuniieer het zegl dat Fngeland geen rtpri sai iii s zd nemen doeli liever een goed gebruik van zijne vrijheid van handelen wil maken Hezer dagen is de heer Scott Russell uit Weenen teruggekeerd alw iar hij over de iu hei volgende jaar te dier stede te honden teiltoonstelling ia geraadpleegd en heeft thans gelijk eds koitelijk per teleura U is geineldj a in de leden r raden van I staats en van werklieden eene circulaire gezonden i waarin hij leiie verklaring aflegt omtrent den oorsprong de geschiedenis en het doel der beweging I welke hij onze sociale beweging noemt De circulaire strekt om de aintijging te logenstraffen dat die beive iiig eene revolutionaire samenzwering of een pariijmanoeuvre zo i zijn I e valsclihe d der eei stbeiloelde bewering blijkt naar zijne meenini j loalücnde uit de geschiedenis der bewering welke zich nimelijk langzamerhand uit de niaatscliappelijke toe tanden lan Fngel uid heeft ontwikkeld En wat de tweede bewering aangaat wijst hij er op dat hij zii li nimmer met de hoofden der groote staatspartijen in betrekking heeft gesteld Wij zijn er van overtuigd zegt hij dat de groote belangen der natie geheel en al verwaarloosd worden terwijl de wedijveiende partijen in het lagerhuis een partijzuehligeii strijd voeren ten einde aan het bei wind te blijven of te komeu ünze groote sociale beweging is iliis het tegeuoverge telde van eene par tijmanoeuvre De lieer Russell deelt vervolgens mede dat de oorsprong der beweging voor zoover hij daariii betrokken is van vóór twintig jaren dagteekent vermits zij niets meer is dan eene poging om den toestand van de overgroote mierderheid der natie wat welvaart onderwijs gedrag en geaardheid i betreft te verbeteren en gaal vervolgens aldus voort Indien ik iemand den grondli gger der beweging noemen moest het zou de i rins geinaal zijn die mij het eerst mededeelde hetgeen iiiij toen len zeerste verbaasde dat de bazen en werklieden in sommige rijken van het vasteland veel beter onderwezen waren dan hier te lande het geval was en dat hunne re geeringen ook veel beter dan in Ciroot Brlttaunie voor hunne belangen waakten De groote tentoonstelling van 1851 welke spoedig daarna gebonden werd was niets anders dan eene poging om het gehalte van het onderwijs en de praetische beseh iving des volks te verbeteren van die tentüonstelling ben ik onder prin Albert een der stichters geweest en k waag het te verrekeren dat hij indien hij tlians in leven ware de aanvoerder onzer sociale beweging zou zijn Twintig jaren van ondervinding en onderzoek en de hiatsle gebeurtenissen te Parijs hadden den heer Riissell vervolgens naar hij zegt tot de overtuiging gebracht dat de sociale betrekkingen tu sehen de verschillende standen der Engelsche maatschappij ie Miiliaf v iijk iji oru i J t l ip d l c en dat Spoedig en tijdig genezing moet worden aangebracht vermits anders eene noodlottige uitbarsting te wachten staat Hij was lang zaiucrhand tot Ie slotsom gekomen dat de euvelen welke moeten worden weggenomen zeven in getal zijn namelijk gebrek aan goede woningen met lucht en zonneschijn aan eene wel geregelde verstrekking van voedzaam voedsel aan vrijen tijd voor onderricht en maatschajipelijke plichten aan goed geregeld plaatselijk bestuur aan goed geor ani8efrd onderwijs in verschillende vakken van arbeid aan openbare parken en andere inrichtingen tot nuttige uitspanning en aan goede regeling der instellingen van algemeen nut In de bekende zeven resolutien werden deze behoeften uitei iige et en na lange onderhandelingen waarvan de hc jr Russell in het breede verslag geeft waren do bekende Raden van staats en van werklieden tut stand gekomen die ten taak hadden om na gemeen overleg niaatregelen van wetgeving voor te bereiden en te doen aannemen welke strekken zouden om de bedoelde euvelen weg te nemen Ontijdig werd door dezen of genen de aak aan het licht gebracht en dientengevolge was van haar een geheel vaisohe voorstelling gegeven maar zulks heeft meent de heer Russell in de stelling der betrokken personen noch in waarde der aak eenige verandering gebracht ch hij roept dan ook de leden der Raden op om de aangenomen beginselen vast te houden en om den H beid krachtig voort te etlen De Timet zegt naur aanleiding van deze zaak dat de werkman nimmer vruchten al plukken van een onnatuurlijk verbond met de arristoe itip en dat hij ook niet uitsluitend hulp moet vernachten van den slaat De staat immers kan evenmin d broodprij en vaststellen als zieh tot bouwmeester en verhuurder van verbeterde arbeiderswoningen maken De werkman moet zich zelf helpen hij moet door mannelijk streven en eigen ontwikkeling zich zelf brengen tot den hoogeren trap van welvaart aartue ijver eu bekv iiamheid den mensch imraer opheffen In ongeveer gelijken geest s reekt Dailj News De meergemelde even revolutii u zegt dit blad houden niets in wat niet ontegeu eggelijk wenschelijk is Al wat daarin geéisclit wordt kan ec iter zonder omwenteling bereikt wor len en wat meer zegt de moderne wetgeving beweegt zich langzaam maar eker in de door den heer Scott Russell aangegeven richting Hoe spoediger nu de mas a uit steden en holen naar gezonde woningen verplaaist ordt hoe spoediger goede markten en plaatsen tot uitsp inning geopend worden hoe spoediger het onderwijs voor allen een zegen wordt en de geheele administratie van ons gouvernement meer tot pr ietische bevordering van het algemeen welzijn werkt des te liever zal het ons zijn De groote vraag blijft intusschen of die vurig geweiischte vooruitgang het werk moet zijii van de wetgeving of van den arbeid der maatschappij zelve De heer Scott Kussell aldus besluit de Daily Neiri heeft de anndaeht gevestigd op een aantal sociale quiestien welke in de naaste toekomst det maatschappij oprij en maar hij heeft tot dusver zeer weinig tot oplossing dier quaestifcn bijgebracht Wat betreft de resolution bij good will zooals de heer Scott Itiissell l a ir noemt de c zal vermoedelijk wel zonder bemoeiing van dien lieer en zijne vrienden tot stand komen Al wat de e laat to kunnen en mogen doen om haar te bevorderen is de wetgevende macht waar het iioodig is en op gepaste wij ze in het beliiig van de waarachtige nationale behoeften wakker te schudden binnenland Gouiu 18 November In den jare 1728 moest eene arme jodin Gemen haar kindje onder de hoede eci er Roomsche vrouw te Besagno achterlaten omdat de verre reis die zij te ondernemen had tot t ontvangen ecncr erfenis u