Goudsche Courant, zondag 19 november 1871

voor hnar kindje te gevaarlijk zonile ijn De vrouw aan wie jij haar lieveling oevertronwde was zelf moeder en zon weldra wederom niocilcr worden Aan wie dus met miniler zor haar kleine toevertrouwd Zij vertrekt niechtfl ile herinnering aan haren lieveling niedenemende met volkomen gerustheid doch vindt by hare terugkomst de erfenis had haar rijk gemaakt zich wreed bedrogen want de kleine is nergens te vinden De vrouw die met de bewaring W88 belast had toen het kind ernstig ziek wds geworden ja reeds ak stervende b ischouwd werd de gelofte gedaan het tot Christin te maken en ziet bet was beter geworden gedoopt en roorloopig in een klooster geplaatst om later door eene rijke dame te worden aangenomen Vreezeiuls voor haar eigen kind had zij dit weggezonden en beidde nu in weerwil van hP C Efeloofiovertuij in d t zij li had g h lel met siddering Geme i Eindelijk kwi m zij bet hevig tooneel tusschen de beide moeders was oorzjiak dat de Roomsche plotseling zoodanig door den schrik Jjevaogen werd dat zij incei stortte en stierf zonder aan Jemea de plaats te noemen waar zich haar kind bevond Zij besluit het te zoeken te zoeken zoolang toi zij het gevonden leeff en meent als kaartlegster da irtoe het best in de gelegenheid te zijn Ziedaar een schets vaa t voorspel dat aanleiding gaf tot het drama de KaarUegstisr 11 Donderdag in Kunstmin opgevoerd en waa in Mevrouw Kleine Wederom zoo volkomen als de wanhopige voor alles behalve voor ha verloren kind onverschillige moeder optrad Na 17 jaren vindt zij haar dochtertje terug als de telg van etn adelijk geslacht verloofd aan een graaf Die prnaf is niemand anders dan de zoon van Marthii de vroKw die lan Gemej haar kind had ontnjmen Door krijgsbedrijven was de vader van Otiavio in den adelstand verheven en zoo was t gebeurd dat deze een gunstig our had gevonden bij de dochter van Geniea die bij den christelijken doop Paula werd geheeteii Hoe zielsveel Paula van haar aangenomen moeder houdt nauwelijks weet zij dat hare eigene moeder naar haar smuoht of zij valt den in de armen en verlaat al hare betrekkingen en vrienden voor haar Intnsschen blijkt al spoedig dat zy ïoo racer uit pliclitbesef dan wel uit liefde handelde en dat zij niet gelukkig is in hare nieu Ve positie al tl acht ook hare moeder door de ko lbanrste gesrhcnkt i h vre groote liefde te toonen Eindelijk besluit emea dat l aula tusschen beide moeders kiezen zal ieder zal hare eigene reehten bepleiten en daarna zal l aula beslissen Het pleidooi was warm vooral toen de godsdienst er bij werd gehaald en de God der Chri teuen tegenover dien der joden werd gestdd doch t ii slotte valt l aula Jemea in de armen en de aangei omen moeder wil ich verwijderen Ook die seheidi ig valt Paida te zwaarj in hartstochtelijke bewoording n verwijt zij aan de beide vrouwen dat liefde haar drijfveer niet was maar zelfzucht en dat zij daarom aim geen van beiden wil behooren Het einde is dat zij hiar bewustzijn verliest en nailat de krachten van i lichaam hersteld waren aan ver t nldsverllij tering blijkt te lyden Genezing ia slechts mogelijk door h iar terug te brengen bij dien die zij in haar vroegere omgeving liefhad Het lied barer kinderjaren brengt haar tot de werkelijkheid terug zij herkent liare beide moeders zij lierki nt O tavio en wil allen steels om zich zien Toen eerst kon icmea ook vergeven Voor eenc actrice als Mevr Kleine is er in dit drama zeker stuf genoeg om haar publiek te boeien ij gelüoven dan ook d it h iar dit van het begin tot t einde is gelukt ook door haar zehlzauien tact om de soms wat al te overspannen tooneeleu eenigszins te matigen geen der overige spelers scheen daartoe in staat waardoor soms het tegenovergestelde effect tot stand kwam een glimlach in plaats van een triuin Toch werd Mevr Kleine vrij goed Gaarne vestigen wij met een enkel woorddo dacht op do voorstelling van aauslaaiidcn VVoensaag in Nut en Vermaak Het tooneclgezelaehnp onder directie van de hoeren Albregt 8c van OUeten zal alsdan opvoeren Moeder en Zoon vrij gevolgd naar den beroemden roman van Krederika liremer de Jlitreu door de goi crde toüjieelspel schrijfstcr lürehri cilfer en vertaald door Koobol Zou er wel iemand zijn die de Buren heeft gelezen en die niet verlangend is om uit dat boeiend verhaal als t ware de voornaamste tafercelen te kunnen aanschouwen daarvan getnige te kunnen zijn P We gelooven dan ook dat we over deze keuze van de heeren A en v O tevreden zullen zijn Een goed tooneelspel aal door goede spelers worden opgevoerd en t goudsch publiek zjil zeker niet ontbreken Men schrijd ons uit Oudewatcr In zijne verga r g w 1 13 Nov I hcjft de i d er gemeente een voor het onderwijs zeer belangrijk besluit genomen Er is namelijk besloten als derde ndsistent aan de openbare school voor gewoon en uitgebreid lager onderwijs alhuir eene hulponderwijzeres te benoemen Om het veeltijds zoo venvaarloosile en tooh zoo nuttige onderwijs in de handwerken tevens als leervak op te nemen zal de hulponderwij ercs van eene zoodanige acte voorzien moeten zijn Te meer is het ons aangenaam zulks te kunnen melden daar genoemd besluit met algemeene stemmen genomen is Laatstleden Dinsdag had alhier de verkiezing plaats van twee notabelen on er hervormde gemeente Geko eu werden de heeren J van Ameida en D Boer J n re pectivelijk met 78 en 74 stemmen Op de kandidaten der tegenpartij J van der Wind en A V Vliet werden respectivelijk 65 en 54 stemmen uitgebraclit Als men indenkt dat het college van kerkvoogden en notabelen alhier voor het benoemen van een predikant over eene toelage van f 225 te beschikken heeft is het licht te begrijpen dat het in dezen lijd van spanning niet geheel oiivi rschiUig is aan welken kant de overwinning is Men schrijft uit lioskoop d l H November Gisteren vestigde zich onze nieuwe burgemeester de heer J II van Mnrcelis Hartsinck die reeds vroeger zijne betrekking aanvaardde mellerwoon iu onze gemeente De ingezetenen van zijne komt t onderricht gingen hem tot de grens der gemeente te gemoet boden hi m een eerewacht aan en leidden liein de gemeniile bihiien Maar hem in het voormalig gemceiiteluiis een woord van welkom werd toegesproken Ondanks het niet te gunstige weiïr was er veel opgewektheid welke nog werd verhoogd door de militaire muziek voor deze gelegenheid uil Ixndcn overgekonun Des avonds braohten twee hier bestaande zaïigvercen gingen den nieuwen burgemeester serenades Door lie Arronilis einents Bechtbank te Leiden zyn ter vervulling der vacature ontstaan door de IwnoeI ming van Mr F Canter Alta tot rechter in de Arr Ucehtbank te Leiden voorgedragen tot kantonrechter te Noordwijk 1 Mr A E Urouckewit kantonrechter te Hulst 2 Nr J W Mouton grillier bij het kantongerecht te Beverwijk 8 Mr J C du l ui gritfler bij het kmitongerecht te Gouda Donderdagavond is de Koningin van hare buitenlandsche rei in de residentie teruggekeerd Staton Generaal Tweede K vmeh Zittingen van Di en 17 November Stautsbegrooting mor 1872 Voortzetting der beraadslaging over het aniende mentDumbar tot imrekking vaa den geznntschajispost te Home De hh s Jacob van der Does de Willebois Bergmaiin Sa iymans Vader van Kuyk Heydenryck van Ziiylen Pyls en C van Nispen spraken tegen de opiielling der missie de heer de Willebois deed in deze een beroep op de vredelievendheid der vergadering en de welwillendheid der parlementaire meerderheid De heer Jonckbloet vas voor de opheffing De hh van Wassenaar Catwyok en van Voorthuysen waren in beginsel voor de opheffing m lar vroegen nadere inlichtingen van de regeering De eerste wilde den post zoo hij werd toegestaan overbrengen naar het hoofdstuk eeredienst als eene uitgave tot bevordering van de belangen van den eeredienst Vrijdag sprak de heer Verheijen voor het behoud der mi sic Als siaiitsburger zou hij het betreuren diit Nederland anders handelde dan andere mogendheden Daarna voerde de minister van buitenl zaken de heer Gericke het woord Hoewel er reed veel tot verdediging van den post was bijgebracht achtte hij het noodzakelijk nogmaals uiteen te zetten het standpunt waarop hij zich in deze zaak had geplaatst Dat was de zaak uitsluitend uit een politiek oogpunt te beschouwen In de omstandigheden die de opheffing der missie minder raadzaam doen voorkomen was geene verandering gekomen men moest de beslissing afwachten van hen die meer dan wy geroepen zijn voor te gaan en de impulsie te geven Voorts beantwoordde hij eenige vragen waarvan do oplossing tot voorliehling of goruststelling zon kimncn sirekken Hij besloot met te verklaren dat er niet de minste toeleg bestond den toestand oiiuoodig to rekken of te bestendigen Nadat nog verscheidene leden het woord hadden gevoerd voornamelijk om hunne bestryders te beantwoorden werd het amendement anngenomeu mei 89 tegen 33 stemmen Vóór steraden de hseren Jonckbloet Idzerda Dam Blom V Kerkwijk v IJeyma Cremcrs Zijlker Mocns V Akerlaken Gevers Bredius Gratama de Lange de Jloo V Eek Hingst v Voorthuysen v Delden Mackay v d Putte Tak v Naamen v Houten Wjbenga Kappeyne Kops de Brauw Heemskerk Bz Westerhoff MiraudoUe Rombach Lenting Sandberg de Jong Dumbar Smidt Bergsma en de voorzitter Tegen stemden de heeren HolTman v d Does Heemskerk Az de Bieberstein Storm v Zuylen llaSFmans Wiiitgens v d Heuvel N ierstrasz v Zynden V Kuyk V li oreest Luyben Verheijen Vader Bots V Hardenbioek Begram C v Nispen v d Maesen Brouwer s Jacoh v Sypesteyn Bergraiinn Borret Smit V VVasscnaer Arnoldts Pyls Kien Heijdenrijck en v Keenen Afwezig 1 1 heeren v Nispen v Seveuner Tael V ineroiif n v d Linden Viruly Itutgers van Bozenburg Stieltjes en van Loon I De heer Koek heeft opgehoudi i liil der kamer te zijn I Art 5 wordt daarop aangeineuen met Cl tegen 10 stem men 1 Bij art K worden cciiige vf i en tot den minister j gericht over het vestigen van een oonsnl generaal in China wordt alleen door den heer Dumbar opgemerkt dat hem een te hoog diplomaiiek karakter is toegekend wal dojr den minister wordt liestreden zonder diplomat ck karakter zon in hlna een consiilgenerail onmogelijk zijn zonder ilat kar ikler zou de consul generaal zync missie uiel behoorlijk kunuen vervullen Art B wordt even als alle volgende artikelen goedgekeurd Hoofdstuk III wordt aangenomen met algemeene stemmen Op lloodstuk IV Jmtttie zijn amendementea voorgesteld door den heer Lenting Het eerste strekt om art 12 tractcmentcii van den president en de overige leden van het Hoog Militair Geregtshof enz met de helft te verminderen en alzoo op ƒ 17 450 te brengen liet tweede om art 13 Militaire auditeurs mede op de helft en dus op IJÜOO terug te brengen Het Leidich Dagblad verneeuil uit goede bron dat eerstdaags de leen ing opengesteld zal worden voor de spoorwegond irncming van de heeren KnijlT en Kapiijn van Leiden Utrecht De aanvragers der concessie stellen zich voor dit te doen tot een bedrag van twee millioeii in aandeelen van 1000 f 600 en 250 en onder reserve later drie millocn aan obligatii U uit te geven waarbij de aandeclhoudera de prioriteit hebben Er zal 5 pCt rente uitbetaald worden tot aan de voltooiing van den weg of liever tot het in exploitatie brengen der lijn De concessie aanvragers behouden zich voor on niddclligk ooneessie aan te vragen voor eene verbindingslijn naar Katwijk aan Zee ivaarvoor de berekeningen reeds gemaakt zijn Laatste Berichten Madrid I7 Nov Do koning heeft de gelukwensohen ontvangen van verscheiden senatoren en afgevaardigden op den verjaardag van de stemming in het Coniires over het voorstel om hem de kroon aan te bieden Men zegt dat de carlistcn zullen stemmen tegen het votum van wa roUwen jegens het ministerie Weenen 17 Nov De ochtendbladen deelen alle mede dat Kellcrsperg niet geslaagd is in zijne poging om een kabinet te vormen De IViener Zeitung van heden deelt mede dat de keizer in een eigenliandig geschreven brief Lonyay zijn ontslag heeft gcgevea a s minister van financiën tengevolge van zijne benoeming lot minisier president van het Hongaarsche kabinet Parijs n Nov Bij decreet is bet besluit van den arrondissementsraad te Nimes vernietigd Het Journal OJiciel ontkent dat de regeering heeft verboden missen te lezen op deu St Eugenie sdag Het blad voegt er bij dat de geestelijkheid geheel in volle vrijheid en naar eigen inzicht heeft gehandeld in do overtuiging dat een godsdienstige pleohtigheid niet mocht strekken tot voorwendsel vaneen politieke manifestatie Berlijn 17 Nov in de zitting van den bondsraad kondigde de gevolmachtigde van Beieren de indiening van een wetsvoorstel aan betrelfendo do