Goudsche Courant, zondag 19 november 1871

♦ A enz Keu iiiii lultiutnt vuu ir Kuijptr oin dit voortaan te vcrbiMliii ii mede verwoipcii I c lieor Kuliler heeft Innrop mit nulerlc ii g ijmr Ijctrekkiiig de yergadcnnj vu laten Laatste Berichten New York 19 Nov De Zuudsclic consul te Havana is uit het land gebniiifCii u geheel iMexioo woedt ecu gedichte opstand e troepen zijn vijandig gi steiud tegen de rc ci iing Overal heer cht agitatie Het gouvcrncuicut is als verlamd He grootvorst Alexis is alhier aangekonien Madrid O Nov I et schMP ze er 1 het miiiialoiie aan t beuiud zal blijven Kenige republikeinache afgevaardijjden hcliben besloten Ui eene circulaire hun ge stvenv inien aan te sporen om geen gehoor te geven aan de voorstellen van andere partijeu dic er op uit ziju do orde te verstoren De werkstaking van de linuenvcrncrs en bakkers te Valencia duurt roert Den yo de er zal uit Cadix weder een transport troepen naar Cuba vertrekken n hel geheel uilen dan liJOU man versterking daarheen zijn ge ondcn Berlijn 20 Nov Naar men eruecint heelt de bondsraad het voorstel van Beieren aangenomen tot strafrechtelijke veirolging aii geestelijken die misbruik makende va i hun heilig ambt dcu openbaren vrede trtcliten te verstoren Parijs 20 Nov De F ance meldt onder reierve dat de beoogde samen inelting tnce pariijen gelukt isj de graaf van Chambord zou de drieklennge vaan erkennen en de graaf van I arij zou de reolilen van den graaf van Jhambord erkennen IP O Ij I O I E Aan het Burpim van Volitie te Uoudu zijn inlichtingen te bekomt n omtrent een pakje geatlresseerd aan den Wellulelen lieer JUAOKIND Candidaut Notaris te atreef kurk Burgdrlijke Stand GbUUULN IB Nov Alidit onilere G vun OviKLLDtN 18 Nov L vnn Leeuwon 50 j h T Spruit 3 v J A Puit 1 j lÜ G hliiigcr 5 j 5 m iN vnu Oüdsltoorii 25 j 9 m G Ktriicr 4 j 8 m C J Mul 3 w ADVERTSMTIEN Voorspoedig bevallen van eeu Zoou C F SCHENK geb Heiiman uk juoot Gouda 20 November 1871 V H L Brief ontvangen Vraag opheldering Begrjjp bedoeling niet ü GASFABRIEK TE GOUDA Daar de strenge vorst dikwijks oorzaak is dat de gasmeters niet werken en het onniogelyk is om aan de menigvuldige iiiinvragen tot hulp te voldoen zoo heeft de Dl tKCril j dkii GASFABlilEK besloten om het ondersta ind tarief vast te stellen waarop de Hll Gasverbruikors hunne Meters mot de noodige Hpiritus kuuuen gevuld krijgen ten einde het bevriezen te voorkomen als 1 a liichts Meter ƒ 1 60 1 3 0 80 1 5 l 1 lo i groote meters iiiiur ev nrediglieid tltisveiliniiKeiN die liierviiii Beste Ruhrkolenü lluhr grove Ivngeholkoleu 11 0 02 por mud lliiiirdküleii h 1 20 Schaalkolen i 18 50 1000 kilo üe kolen worden vrjj van alle onkosten aan huis bezorgd Gouda 20 November 1871 G L KOK Kattensingel tj 89 Wordt c evraa d Een goed geconditionneerd ex De L vnge VAN WiJNGAAKDKN Heereu van de Goude Aanbiedingen franco aan Gebr MULLER Boekhandelaars te a Bosch Tegen Februari wordt te Gouda gevraagd eene fatsoeulyke DIENSTBODE P G als MEID ALLEEN goed kunnende koken loon naar bekwaamheid Brieven franco onder letter K bij de Boekhandelaars J VAN BENTUM KN ZOON te Gouda In eene BROOD en BESCnüIÏBAKKBRIJ wordt tegen primo Februarij aanstaande of vroeger gevrat d EenFLl I EJOi r E Adres franco onder letter W V bij den Uitgever dezer Courant IEMAND van goede getuigschriften voorzien 32 jaren oud met admini stratie niet onbekend en eeue goede hand schrijvende wenscht in een of andere betrekking geplaatst te worden Adres onder letter II aan den Uitgever dezer Courant Prof Pcrj Tcr d Alion II aar Ex Iract Dit bovengenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding eu het gebruik is een haarmiddel geheel eenig in züii zameustelling geheel afwijkend van alle andere tot nog toe uitgevondene hanrmiddelen Dit extract vereenigt allo voortreffelijke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar zijn het verfrischt en verheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelijke haren weder gezond zet de wortel vast zoozelfs dat de reeds verouderde en verflenste haren weder langzamerhand opkleuren zonder dat het Extract ecnige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit IlaarEx traet buiten alle andere haarolie of poinadei welke altijd met vet of olie verbonden zjjn js dat hierin alle vetmengselen zorgvuldig rmeden zijn die wel voor het cogeiiblik eenigen gliius aanbrengen doch spoedig de haren w ider dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil en het dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen Het is met eene volledige gebruiksaanwijzing il 40 ets per flacon verkrijgbaar by M j de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETII 1 II KELLER h ltcvd nn F A BORONIW lSCllVVL üEL niJ3IBtG yj Li de lueesto gevallen ia de mc ste M rjjfzaken is het gemakkelijker te jvTOordee J SS leu dan to oordeelcu en zonder verderoji Sfconderzoek i croordeeld te worden dat lotüji heefl in den beginne wij herinneren er J Ö aiiu dat do heer lloii mede do eerste was b Lj l die een ligt i igesprokeu zijn V Ten slotte het J MALZ EXTRACT is met geheel en al SsHleen een Medicament tegen borst en long yijden het is en blijft een ligt verteerbaar il j buitengewoon versterkend Voediugsmid UJ del bij niaiigkwnleu gebrek aan eetlust lss en algemeeiie ligchaamszwakte eu zijn wij Sg Ss vast overtuigd dat ieder die met het Ji SfiMALZ EXTRACT eeu proef neemt spoe S3 Ij dig de waarde er van zul erkennen eu Sg bij het verkregen gunstig resultaat onst ja ol jVoor de aanbeveling dankbaar zal xyn Éi s Verkrijgbaar te Gouda bij 1 C van aföVREUMlNGEN te Woerden bij HENRIiT itJ van uen BERG WelEdel Geb Heer Reeds voor lang zou ik geschreven hebben doch ik wilde de uitwerking van uw voortreffjljjk MONDWATER afwachten Geen der middelen die ik tegen losse Tanden en Tandvleesch gebruikte was zoo heilzaam als het ANATHFRIN MONDWATER Vroeger had ik alle mogelijke middelen van geneesheeien zonder eeiiig gevolg aangewend mijn tandvleeach was in plaats van sterker zwakker geworden en do kwaal dus verergerd Op uw fabriekaat heb ik nu na eigene overtuiging al mijne hoop gesteld Bystuitz üw WelEd Geb Dw Dienaar in üloravie Dr WILII RASCHKE m p Geestelijke ïe verkrijxen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rollerdam bij F E van S inten KolU apoth en A Schippereijn C bhiauwe porceleinwinkel Ie s Hage bij J L P C Sii ibilic apoth Ie Leyden hij E Noordijk te Utrecht bij E Alleuu iipolh te Amsterdam hij E van VVinilheim verkoophuis te Oudewatrr bij T J van Vrcumingcn i te Schoonhoven bij A U ollt l ouJa lIjHlklI M