Goudsche Courant, vrijdag 24 november 1871

1871 Vrijdag 24 November jjo 1132 GOUDSCHE COURANT mm en Adverlenlieblad voor OomJa en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAQ WOENSDAG en VHIJDAG In de Stad geschiedt de uitgare in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van l 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centeu GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nonimers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namid De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND Itulleiilandsch Overzicht Pe Par J3ohe pers keurt algemeen den maatregel der re grering tageu de Bonapartistische pers af De wettigheid van de ophelfing der twee bladen wordt niet in twijfel getrokken maar men loochent hare gep sthuid want zegt men terecht de vrijheid is miMjfatiger tegen de misbruiken der pers dan de altoos wittekeurige strengheid der regeering die rechter en party in iiaar igen iaak i Men vreest niet zonder reden dat het gouvernement na eerst een paar Napoleontische bladen getrolfcn te liebben ter vergoeding ook de hand zal slaan aan eenige organen der radie tleii evenzeer tegenstaudera van de tegenwoordige regeering Zoo zou het op een verkeerden weg gevoerd wurdeu ir int de republiek moet staande blijven eti leven door andere middelen dan die het absolute eaesrisme zoo gaarne aanwendde De duur van de opheffing is niet in het besluit bepaald maar aan den directeur der ays heeft Thierj verklaard dut het bind stellig niet meer mag verBchijnen zoolang de ctint van beleg der hoofdstad voortduurt en de opheffing daarvan ligt vooreerst uog niet in de bedoelingen van het gouvi riiement Kr is nu sprake van dat de Pays weder zal verachijnen in een ande departement wiwr geen staat van Weg de pers aan banden legt en te ens vau een etsontwerp dat de regeering voornemens zou zijn in te dienen om die wederopstanding te voorkomen IV e gcriiehten bewijzen itt hoeveel moeilijkheden men komt als men den rechten weg der vrijlfid verlaat en den openlijken strijd met de per aanvaardt zelfs als deze de sle htste taak voorslaat VVy hebben gesproken van het voorstel van Beieren om gevangenisstraf te zetten op het bedrijf der geestelijken dte in kerken en dergelijke pl ntsen door woorden of daden de openbare rust verstoren Dit toevoegsel aan het Duit che striifwetbo k is in de zitting van Zaterdag aangenomen Da ir het voorstel uitiiaat van een bij uitneiaeiidheid Katholieken bondsstaat zal bet waarschijnlijk ook wel de keizerlijk sanctie verkrijgen liet aangenomen voorstel luidt aldus Ieder geestelijke of andere kerkedienaar die in de uitoefening of bij gelegenheid van zyn bediening in eeiie openbare bijeenkomst of in een kerk of ui elke andere plaits bestemd voorgodsdiensiige bijeenkomsten staatszaken heeft gebruikt als aanleiding tol een manifestatie of discussie die geacht kan worden de openbare orde te toren za gestraft worden met een gevangenisstraf van hoogstens 2 j iren De Duitsche rijksdag heeft zijne zittingen ven Vrijdag en Zaterdag gewyd aan de voortzetting der bernadslagiiigeu over het wetsontwerp up de Duitsche gouden munt In hoofdzaak is het wetwntwerp aangenomen zooals het door don bondsruad vooriresteld was Niettegenstaande de haast welke de rijksilag verplicht is met zijne werkzaamheden te maken wordt veel lyd aan dit wetsontwerp gewijd wel een bewijs dat de zaak van groot belang geacht onlt i ogingen an enkele afgevaariligden om als groiidslag het geheelc franken of gulden systeen aan te tieinen werden door de iiurrderheid erijileld omdat zooals in het debat gezegd ei il iiati eenc aanfluiting met het internationale geldverkeer eerst later gedacht zou kunnen worden wanneer in Frankrijk de geldmarkt weder tot rust gekomen zou zijn eie reden schijnt zeer gegrond dooh aan den andeien kant is hel niet denkbaar dat de aanstaande wet op hel algemeen Duitsoh muntstelsel het geheele systeem en de eenheid mark welke b g dit wetsontwerp aangenomen worden op nieuw omverwerpen zal zoodat die aansluiting aan de buitenlsudscbe i iut wel tot de pia vota zal blijven behooren Twee wijzigingen werden echter in het oorspronkelijk ontwerp gebracht die door den minister Camphaiiseii gesteund werden en dus waarschijnlijk ook dour den bondsraad zullen aangenomen vordcn Beide amendementen hebben het doel on de bestaande VoordDuitsehe munten en benarainge i te doen verdwijnen en consequent tot h t gebruik van het nieuw a ii momeii systeem te dwi Hfeu Het 30 mark stuk is venvorpen omdat het aan de bestaande munt als 10 tlialiT sluk te veel heriunert en welke ook de benniningcn r ijii die in het spraakgebruik aan silbergrosclieii en pfennig gegeven worden is in de nieuwe wel het voorschrift opgenomen dat slechts streng aan het decimale stelsel vclgehoudeii en alteen de mark met zijue tientallen grosohen en honderdtallen pfennig geschreven zal worden b v niet 6 gruschen doch 0 60 mark Beide wijzigingen zijn van root belang om het nieuwe stelsel gemiikkelgk ingang te doen vinden Ten slotte werd nog aatigenomen een voorstel van den heer Bamberger waarbij den rijkskanselier opgedr igen w inlt om in de volgende zitting ann den rijksdag een definitief wetsontwerp op het Duitsche innutstelsel aan te bieden De heer Delbrüok verklaarde namens de regeering dat zij zich in beginsel niet dit vooistel vereenigde doch geen vaste belofte ili niiaiigaande geven kon Dauma werd het geheele üiittterp in eerste lezing aangenomen Oin een denkbeeld te geven van de wisselvalligheid en der eindelooze veranderingen in de Oostenrijkselie miiüsterien ra takt em Prag r courant een lijit up van de ministers die achtereenvolgens sedert de afireding 31 iMaart 1348 van prin Metternich de zaken beheerd hebben De Bohemia telt op dat er in Oostenrijk in die 23 jaren 110 ministers versleten zijn Daarvan lijn er 23 overleden juist één per jaar 87 leven nog en hebbeu gemiddeld 4000 üostenrijksche guldens ± ƒ 6000 Ned Crt pensioen Twee vim hen Giskra en Widm itm hebben er echter vrijwillig afstand van gedaan Niet meer dan twee zyn er gedurende hun ambtsbediening overleden de priijs vou Schwartzenberg en Beoke Van het bekende revolutie ministerie van Maart 1848 leeft nog een lid de baron von Pillersdorl Deze lijst moet met de nieuwe ministers vermeerderd worden En steens duurt de orisi j n OSJ P R A N K R IJ K Te Parijs leeft een familie wier vertegenwoordiger dl regeerende sonvereiti van Frankrijk dunkt ons niet in staat moet zijn aan te zien zonder de soort huivering te gevoelen welke een nog niet gevatte misdadiger door zijn leden voelt gaan als hij den beul ontmoet Wij bedoelen de familie Havin die het eigenaardig privilege bezit om de finaueieele liquidatie te regelen der souvereinen welke door het volk weggejaagd worden Van vnder op zoon gaat dit privilege over eii de familie doet dus langzamarhaiid groote ervaring op in het veilen van koninklijke eigendommen Grootvailer Havin liquideerde Ie civiele lijst gelijk de phrase luidt van Lodewijk XVIj vader Havin vervulde dezen droeven pUclit voor Louis l liitippe en zoon Havin i tinda den eersten September beiig het persoonlijk eigendom van Napolwn UI aan den meestbiedende te vciien In Frankrijk heeft men alle privileges afgeschaft en wil jQen van regeerende families nieis weten liet is daarom vrij kenschetsend dat het eenige privilege dat nog bestaat behouden is ten gunste van een regeerende familie van specialiteiten in het liquideeren van de civiele lijst van weggejaagde koningen Zoo de familie Havin hare gedenkschriften uitgeeft zal de Fran clie letterkunde een eigenaardige geschiedenis van Frankrijk gedurende de laatste 80 jaren rijk worden Wy vernemen van een Parijschen correspondent dat het tegenwoordige hoofd der familie Havin aaostaande week de wijnen uit de keizerlijke paleizen verkoopen zal De catidogus vermeldt dat er 10 000 flessuhen Chateau Leoville van 1858 2ÜU0 Hessohen Brano Mouton en 900U flesscheu ChiUciiu Laflttt van hetïelfde jaar verkocht zullen worden Van Chateau ïquem van 1847 wonlen iOU flessuhen aangeboden benevens een anker Clos Vougeot Ouvrard van wiilke de kenners wonderen verhiden In het geheel zullen 100 000 Hisseheu en 57 vaten wijn verkocht worden en het st hijnt vreemd genoeg dat de Duitschers de Itepublikeinen en de mannen van de commune dezen wijn niet hebben opgedronken daar de Fransohe dagbladen tuch ben eren dat ieder Pruisisch officier dagelijks twee flesschcn wijn uit de keizerlijke kelder dronk Het blijkt thans dat dit bericht wel eenigszins overdreven was w int de kelders van Fontainebleau zijn door de l iiit Cher3 ona ingerankt gelaten en de kelders der ruijeriën i ijn bijmi door een wonder gered van de commune l e toegang tot deze ke dcrs leidde door een groote gewelfde kamer waar de lampen bewaard en schoongemaakt werden Daarvoor wareu kasieu van dezelfde vorm en kleur tegen al de wandeti der kamer geplaatst behalve tegen die in welke de kelderdeur zich bevond Toen de zaken een dreigend aanzien bekwamen werd de deur dichtgemetseld en een der kasteu werd er voor gepliuitst waardoor de commune den kelder met den fijnen wijn nist vond I e kelders waar d gewone wijn wfi3 werden van hun voorraad geplunderd dooh de Chateau Lafitte van het jaar 58 werd ge ed In de Fransohe nc idemie zijn tegenwoordig viet zetels vacant waarvoor als oandidaten worden genoemd üautier Littré Taine Uuma en Sardou Het is eeue eigenschap van sommige Fransohe schrijvers om in hun jeugd zoolang lij er geen lid van zijn met de F ansobe academie den spot te drijven en thans herinnert men zich hoe het den laatst genoemden candidaat Sardou daardoor is gegnan toen hij zich voor een paar jaren o indidaat had gesteld Hij moest loei zooals gewoonte is om stemmen ollioiteeren en vervoegde zich al spoedig bij dan dichter en geleerden Lebrun Sardou had echter niets van dezen schrijver g lezen en begrijpende dat hij toch verplicht zou zgti om hem een compl ment te maken koe hij een bundel gedichten van Ijelirun en mainu flerde er eenige verztMi viiu Zoo voorbereid kwam hij bij het lid ler iieailcuiie en lu het gesprek wist hij op zeer