Goudsche Courant, vrijdag 24 november 1871

f K t it de Hcftr vau li vr Allm t rrliri zelscliap beter ilorc succes voor ilcn iiiiu het stuk lil ven wa cu Ij v de me V henhal er n Een bcscha it d t er een is zeker olwyk opgerichte jongstl Zaterdag l e leden kweten l ezo eerste opeuC1 1 1 vvcrJ go tilrijk opt ekomen Ker voorstelling zal ïrmen worden aan htt besluit der Dine t Blad icgt likken doorleeft en Ipgeleverd Het Valontwakende mannede wijde wereld te t loabeeld van kloek Hoe vrceselijk als j eschiedde toen Neits dergenen die af ht aan de spits der irecht Nederland is zpggea wy keunea d wees ons vaderui zij doen der heftig als üi o liet treurige voorrecht iiler de natiën die rmede hel moderne ttigen soevereiu bee rt aan Je in versla iiuendemonl niet tegen richt maar tegen den e feitelijk geen gezag de paus weder re t mt er gi en bezwaar jjeznot te accreditee Ititi Ie tijd cal komen ederig veraohooning I thans aangedaan veel gebeuren On liijheden zegt de Tweede Kamer bij ieveu leden zal be umbar aan het hoofd liet Vatikaan Ie reizen eken dat in het jaar Er geen gezant wilde 8t was en er dus geen te Tijd en nog erger tjchten kunnen opwek ir Jat K de zaken trekt geen partij voor f iiitie J spuwt niet Lm in den toestand na t gebeurde in dat ip geen raimn d etre lieu beslissing moesten eKgen en geen agitatie zijne Ned Gedacilen f i Protestant maar al 1 staat de opheffing rii d l at een kabinet lilt tot leuie heeft die de heer Groen toen j cii de ini sie spn keu volgtrckkiüjr üiudiit t vii Italic deed om c iiiiticmen lly vroeg iklel uiudal men l iter vau den Paus bedreigd 1 zoeken dan de i ver ujft hij van oordcel i den geeiie reden gaven itcu voortduren ivv EDE Kameb Zittin iig over Justitie llH jacht en vissclicrij l ocrd over het koninkl 1 1 de Hiliuvisacherij li vMrd giacht voor II noiii den minister icidcdigd Bij de tracteraenteii van rijksveldwachtcrs stelde de heer van Eek voor het bcdnig met ƒ 3 0 te verminderen omdat de uitbreiding der rijksveliUviicht hem minder noodzakelijk toescheen dan veiiiouirlng der triioteineutcn daarvoor wilde hij wel ƒ 81 00 toestaan omdat de meesten met vrouw en kiuderen bijna honger lyden liet amendement wordt met 48 tegen 16 stemmen verworpen By de ü afd kosten der gcrangenissou stelde de heer de liruiii Kops voor art 31 metƒ4000 te verhoogen tot uitb eiding van het toe icht in de gevangenissen verworpen met 45 tegen 14 stemmen Bij de 7 fd Gebouwen werd zeer langdurig beraadslaagd naar aanleidino van h t amendement U deu neer Uratama ora den post van ƒ 000 tot den aankoop van een terrein voor eene nieuwe cellulaire gevangenis te Zwolle te doen wegvallen waarbij tevens de deugden en gebreken vau het cellulair stelsel werden uiteengezet Ten slotte werd liet amendement aangenomen met 4i tegen 28 stemmen De overige artikelen eisshcn geen discussie en t Hoofdstuk wordt daarop met algemeene stemmen aangenomen De heer Tak heefl vergunning bekomen om den minister van marine te mogen interpelleeren naar aanleiding van spmmen op de begrooting voor binnenl j aken gebracl t tot verbetering van den toegang van aan de Maas gelegen steden naar zee Er waren reeds vroeger wetsontwerpen ran de legeering ingekomen om eeuige gemeenten nog voor een bepaalden tijd vergunning te geven om accijnsen te hellen Onder die gemeente behoort Gorinchera niet Thans is ecliter door di heereu Begr im de Brauw v Sijpesteyn Heemskerk Az en Nierstrasz een wetsontwerp ingediend om ook die gemeente de veiynnuing te geren Heden Hoofdst V Biiinenl Zaken Volgens een van den gouverneur generaal van Ned ludië bij het dep van koloniën ontvaiigen telegram van den 19 i dezer is de telegraphisohe ïerbtnding tussohe Java en AustraliC voltooid De arrondissements rechtbsiik te Leiden heeft in de zaak van den heer L onderwijzer te Aurlanderveen vroeger door het kaniougereoht te Alphen tot eene geldboete reroordeeid wegens bet toelaten van niet ingeente kinderen in zyn school den 19den November uitsiraak gedaan en het vonnis van genoemd kantüugerecht vernietigd Het feit waarvoor de beklaagde gedagvaard as werd niet strat baar verklaard en deze van alle rechtsvervolging ontslagen Uit het Westland wordt het volgende gemeld Volgens henchten over half September bestond er kans op een voldoend gewas van rijpe druiven De zotaer tuch was wisselvallig geweest doch scheen nu door zonnige dagen deswege meer zekerheid te geven Het gewas zou dan ook nog bijgekomen ziju zoo hel weder in het begin der Oct jbenuaand minder guur ware geweest Het laatste anders gunstige gedeelte dier maand vermocht het verlorene niet meer te herstellen Ongeveer j van de druiveuteelt is mislukt Vs J o f fi moeite tot bruikb iarheid gebrpcht werd nog verzonden Als mooi goed kon het echter n et worden aangeprezen Nergens kan men zeggen dat de druiventeeh geslaagd is Vnor weinige jaren werden de ten gevolge van den natten zomer half rijpe druiven tot geringe prijzen aan den man gebracht dit jaar i iiig het niet beter Naar het schijnt beliouren bestendige zomers meer en meer tot de uitfonJer iigcn he verbouw der vroege aardappelen gaf geeu voordeel we gens beperkten handel en lage nryzen Nu hierop misgewas der druiven is gevolgd sin ten de tuinders tiet dan met groote sch ide hunne rekening uat vooral bij de hooge landhuur weinig geschikt is moed in te boezemen Onder Eijnsburg Valkenburg en andere ploalsen in die omstreken stian nog voor verscheidene duizende guldens bloemkool te veld Men zou zonder overdrijving eene raming kunnen maken van twee tonnen gouds De verbouwers liaddtn in September flauwe hoop omtrent het gewas dat tengevolge van droogte kwijnde Het werd dan ouk grooteiideeis voor den inmaak geb zigd vaarv in telken jare duizende vaten naar het b utenlaud worden veizundeu Door dan regen in October herste de zich het meeste en het vervoer herkreeg levendigheid Giiorne zou men voor den winter nog het gewas van de akkers opgeruimd hebben als de kool maar minder traag in bloem kwam Hoe ineer wind zoodat de kool wordt geroerd hoe spoediger de bloem aankomt en kan gehakt worden Storm zou derhalve den verbouwers niet onwelkom zijn ten einde voldoende Bcheepsladiiigpii te kunnen afzenden Daar de teelt der vroege aarduiiiicleii ook iii die streken i ftdi elige rekening gut zou die der kool nog veel vergueding blijft zy tegen vaste schonken Aan da miiillen prijzen zeer gewild Eeiiigou tijd geleden ontmoette op zee een bomschuit v iii Kginuinl a iii zic een Engclsclie kotter Do manschap van dezen laatsteii ging by den Egraonder aan boord en werd door onze vissohcrs gastvrij omvangen Naar het schijnt werd deze gasturijheid door Albion a zonen niet op dezt Ifde wijze beantwoord Althans moet er door de equipage van de Egmonder bomschuit bij de tehuiskorast eene klacht ter zake van gewelddadigheden van vrij eriistigen aard bij de bevoegde autoriteit zijn ingediend en heeft zich de justitie de zaak aangetrokken Men ziet met belangstelling te gemoel cf non t ii cat ekki ig der bedoelde vreemdelingen zid komen hetgeen zeker geene gemakkelijke taak zal zijn De Instructie voor deu nicuwbenoemdcn griffier der Provinciale staten van Groningen is aangevuld met de bepaling dat hij niet mag zijn lid van een der beide Kamers der Stateu Genetaal In de eerste wintervergaderiiig van het Indisch Genootschap werd den 14 leu eene zeer belangrijke discussie gehouden over de middelen van gemeenschap op Java De heer de Bordes die dit onderwerp inleidde toonde met statistieke opgaven aan dat Java ook in dit opzicht niet slechts bij het moederland maar ookbj landen als Ceylon ver ten achter staat Door gebrek aan goede wegen is het vervoer kostbaa omdat men zijn toevlncht moet nemen tot het vervoer met paarden en koelies over oiigebaande wegen Men is daardoor in de onmogelijkheid van te vervoeren en heeft slechts eeu ilein rayon waar men de producten kan afzetten De prijzen worden laag en de produciie levert weiuig voordeel op Vandaar het verschijnsel dat b v de rijst op denzelfdeii lijd op sommige plaatsen 4 a 5 en op andere niet zoo afgelegene plaatsen 10 kost Viel zijn er op Java groote wegen maar geen gemeente meenteof baurtwegen soms vindt men op een oppervlakte zoo groot als de provincie Utrecht geen enkelen weg Men moet daarom den inlander tot de overtuiging bren en ibit het in zijn eigen belang is wegen aan te leggen Ook het onderhoud der wegen io zeer slecht zegt spreker Zij worden in heere licnst onderhouden en daardoor wordt veel arbeidskracht verspild Destait moet het onderhoud laten oaubeetedju en tot bestrijding der kosten vau leder huisgezin eeuige centen aan belasting hellen De heer De Bordes heeft berekend d it ieder huisgeziu circa Üi cent s jaar zou moeten bei alen De denkbeelden van den beer de Bordes vinden geen bestrijding De heeren Godon Caatens van Vleuten au Cievers Dejnoot deelden uit eigene ondervinding nog belangryke bijzonderheden umlreut dit ontwerp mede De heer Gucl n constateert dat op Sumatra het onderhoud der wegen van Staatswege de beste resultaten opleverde De heer Casiens zou het wenschelijk vinden dat een man als de heer Stieltjes toegerust met kennis van zaken nog eens naar Indie werd gezonden üin op te nemen wat er in dit opzicht moet worden gedaan eu voorstellen iu te dienen Spr is ook legtn het ondorho J der wegen lu heereilienst maar loa er geen bezwaar iu zien nieuwe wegen in heereilienst lan te leggen De lieer van Vleutiiu deelt een brief mede van een Iiilandsch Hoofd wi ariiit blijkt dat soms de üevolk iig het oiiderliüud reeds onder elkaar aanbesteedt De heer de Groot gaf eenige belangrijke mededeelingen omtrent zijne ondervindingen ip het eiland BiÜiton De bevolking die eerst voor de Billitonmaatschappij geen hand wilde uitsteken ging voor weinig geld wegen leggen toen zij overtuigd werd dat het in haar eigen belang was Daar de vergadering niet genegen scheen nog eeu tweede punt in behnnclcling te nemen werd voorde volgende vergadering aan de orde gesteld de spoorwegen op Java in verband met het pas ingediende ontwerp Koloniën o OST IND lÊ werken een ingenieur vau uu w og ran hei hydrogralisch bureau en de agent a i and Ansiralian Telegraph Company De telegrailsche verbinding tusscben Java en Sumatra is weder tot stand gebracht Het stoomschip Imeatigator kwam den o der vorige maand te Anjer met den kabel Deu 7 vertrokken de directeur van openbare werken een ingenieur van de telegrB tie de chef van i h Van de British lii atvr Het aantal personen van derwaarts met het stoomschip Java dut den Imse vooruitsiooinde terwijl dit den kabel uitvierde lli tot en met 30 September por spoortrein vervoerd bnlraagt S5 465 terwijl de opbrengst ƒ 4 C 9 41 beloopt Z M de Koning heeft last ge eveii de troepen voortaan niet meer a iii ile kusten niniir in hetbinnenland te doen kampeereii Zij zullen dientengevolge do ongezonde strandplantsen en ellendige kazernes verlaten Men zal zeer spoedig een begin vanuitvoering maken en de troepen van Socrabaia verleggen Van S imaraug wordt gemeld dat men daarbegonnen is twee artesische puiten te boren en dateen drukpersvervolging zal worden ingesteld tegende drie daar verschijnende HoUandsche en Maleisohebladen die medegedeeld hebben dat zekere benoemdeiocraii een br ii isti iite tr i vj bciicnt inzoovj onjuist was dal hij was aangeklaagd van die misdaad doch wegens gebrek aan bewijs van rechtsvervolging ontslagen In t JBat HandeUll leest men Om onze lezers in het moederland eenig denkbeeld te geven van de buitensporige weelde waarmee het politiewezeu hier te lande is ingericht diene dat Batavia een stad mtt meer dan 300 000 inwoners en verscheidene uren gaans in omtrek een politiemacht bezit van 1 adsistent resident 4 schouten en ongeveer 2U oppassers of poUtie agentcn Dezer dujien is door den krijg riad uitspraakgedaan in de zaak van een luitenant van oet 9ebataillon infanterie Deze officier had de week maarwerd gedurende dien tijd in commissie benoemd Op den dag dat hij die commissie volbracht kwamde kapitein van politie in de kazerne had natuurlijkaanmerkingen miakte rapport op en schreef daaropden naam van den luitenant die in commissiewas en wiens dienst iu de ka7erne door een anderwas waargenomen Bij den majoor geroepen werdhij met vier dagen arrest gestraft en zijue verklaring dien dag niet in de kazerne maar in commissiegeweest te zijn werd begroet als ccn praatje Deluitenant onderging zijn arrest maar begaf zichda irna voor een krijgsraad Volgens de fraaie bepalingen van ons militair wetboek heeft een reclainent huisarrest en de luitenant enoot daarvangedurende twee volle maanden De krijgsraad heefthem ten volle in t gelijk gesteld Laatste Berichten Weenon 22 Nov De ochtendbladen behelzen gelijkluidende berichten over de beraadslaging welke gisteren plaats greep tusscheii een aantal aanzienlijke leden der grond etspartij en vorst Adolph Auersperg De partij zou beloofd hebhen het prugrammii vau ii irsperg te ondersteunen Als de personen die misschien lid van het kabinet zullen worden noemt men Lasser Streiuaijr G laser Ungar Ohlumeizki Bauinaus en Urestl Berlijn 22 Nov De werklieden der horlogomakers hebben bekend gemaakt dat de eischen die den patroons werden gesteld van de hand zijn gewe eii zoodat dü werklieden te beginnen met 1 December voor gemeenschappelijke rekening oigBU werkp aa sen zullen openen Erussel 22 Nov De heer Bara heeft heden zyiie interpellatie gehouden o er de benoeming van den heer Drdecker gewezen administreur van Langraud Duiaoiiceau toi so verneur van Limburg De heer Bara heeft de bcnoeniiug zel e en de finaiioieeie operatien van Dniiioiiceau en de zijnen ten sterkste gegispt De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de honorabiliteil van den heer Dedccker en diens benoeming tot gouverneur verdedigd Morgen voortzetting vnn de discussie Veel volk was voor het gebouw bijeen waarin de Kami r van afgevaardigden zitting houdt Men hoorde allerlei kreten vooral Leve liar i Naar men hier verzekert zal het Spaansche Gouvernement de voorgestelde belasting op de coupons intrekken Brussel 22 Nov De Iridépendaiiee Beige zegt dat gedurende de zitting der kamer de I lace de la Nation Vol menschen was Er werden kreten aangeheven leve 18571 leve Jara weg met het ministerie leve de koning ïe 4 j ure verliet de burgemeester Ansp oh de zitting om de menigte aan te spreken Bij den ingang der kamer maande hij de ordelievende burgers aan geen dcraonstratitin aan den dag te leggen die de openbare rust kunnen verstoren De juBEstor dor kamer overhandigde den burgemeester eeu briefje van den preaideiit waarin hij het dringend verlangen te kennen gaf om het plein vóór de kamer te doen ontruimen Hierop viel men tegen den president uiten erd er gezegd dat hij niet met de politie buiten de vergaderzaal belast 18 De burgciurester wilde de ineiiiati tut bednicn bieiigcii iiiaiir men luisterde mei naar liem kuaiiK i toen te viuir liijii en de Ic doch zonder t geiistuid 1 il tir ngculc menigte v eek al iiiDriTiiuc i