Goudsche Courant, vrijdag 24 november 1871

£ lliv6I IH liZ lll trtlCl loutstroop uit 70 pCt inoutsuiker destrine eiwit Bchtige atoileu eu phosphorïure zouten zaraengesteld wordt door prof VON LIEBIG door Dr BOCK eii alle geneeskundige autoriteiten als een licht te verteren en vüedzaiiiii middel zeer aanbevolen bij hoest ichorlieid borstkwalen kinkhoest en oornameljjk bi stroiihuleuse kiuder iekten in plaats van den wahjilijk smakenden levertraan De flesch van A heetogrammeu 75 Cts AnalhCrin lIoiUlvValCr voortretielijk pra pa t tegen alle ziekten van den moiid tegen licht bloedend tandvleesch losse tanden en sciirbuut Het is het eenvoudigste zuiveringsiniddel voor de tanden daar het de slijmen oplost dus de voriuiug van wijnsteen voorkomt liet werkt vertrissch end in den mond zuivert deu smaak eu verdrijft den onanngenaiiien reuk welke door holle tanden door overblijiaels van spij eu of tabakrooken ontstaat De flesch o 90 Cts EllgClSCh TllIUlpOCdOT ververschenden reuk hebbende 100 en 50 grammen a 45 en 25 Cts llr Koincrshausoiis Oojfwalcr J i terking van U het gezicht aan een ieder wiens oogen door inspannende be igheden door aanhomleiid lezen of door ziekte verzwakt zijn ten zeerste aan te bevelen Oroote itacoas a fl 1 en kleine j flac a M Cts Origineelfleaschen van Apoth GEISS a fl 1 50 Üailwiin aangenaam en geniakkeliik in te nemen ijzerpraiparaat door alle genee sJ heeren aanbevolen omdat hij ligt te verteren is en volledig in de sappen dea ligchaama overgaat De Staalwijn wordt voornnmeljjk en met de gunstigste uitwerking gebruikt bij bleekzucht gebrek aan eetlust zenuwachtige hoofdpijn en vooral bij beginnende longtering De flesch ii fl 1 tl l ll lt llsOlll Cologne philocóme zuivert het hoofd van de schilfers belet Itiai uai 1 I jgjpijjj j pt uitvallen der hareu en brergt in een korten tijd een geheel nieuwen groei te voorscliiju Hij is zeer verfriaschend van het fijnste parfum en maakt het gebruik van hnaroliën en poinaden geheel onnoodig Groot flnoons a OOen kleine ïi 45Cts Alles echt verkrijgbaar te Gowla bij L WELTER Gouwe en L SCHENK Hoogstraat Bij elk artikel is eene gebruiksaanwijzing EMMERIK H VOitT OIlS dlBOK ISÏ A it i i en FdliriL van Chemm h teihnmiie 1 rwf iaraten penen ververschenden reuk üebbende en vrg van bijtende zelfstundigheden in elegante doozen van te biriifn Uruji ij nep no mikcl B eii mil h t m tuiti uc Ook cnl lU llrahaiii mtic tic oni m BruSS6t 2 N C armiiii lu ilp vounmiiin sti ijkcii Ier tiul i lit t thans zoo r i ti mi f c li k Er lii libiMi nofli voor de K iiiut iiocli voor lii t l iilci des Küiiuigs saiiu iisoholiiifjcii nu er iiliiil MARKTBERICHT F N OoUdH 2 Niiï iMj fiiiig um et bleven de prij en imfji iioes uiivcrniiili rd Tarwe puikc Ziruwsclie f 13 50 I4 2 Ï Mindert ƒ 12 5 ƒ l i 5 Polder ƒ 10 25 i 13 Ro f e pmke ƒ 8 50 ii f J K MituUtc ƒ 8 a ƒ 8 40 Voer ü 5 ƒ 7 i i lier t puike O as a 7 Mindere ƒ 5 2 i li Haver Lorte ƒ 4 i n 1 Luiifje i 10 4 l uivebuuiK 1 8 50 a 8 75 lleiiiiep zaad 8 i i ƒ 8 2 ï De veeiiLirkt met noeiien aanvoer eerste kwaliteit ii K t liooge prij eii ving aii de hand inferieure soort trniijt te verkoopen Vette varkens van 24 tt 28 Cents per half kilo varken geschikt voorLonden 18 cent maj erfc varkens en bigjjen traiig Aangevoerd 47 partijen kaas ƒ 30 a ƒ 33 Goebotcr ƒ 1 60 1 60 Weiboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Burgerlijke Stand GbBOKtN 18 Nol Hillrj oiida Mann uudurs B Htruver ea M W ün dm Eug ÜO Gcrardus oudertt V W I Schink en C K llermuu de IJroot OviKl lUFN 19 Nov A I de Klrrck 3 n 20 J Heisttrberg 63 j J M vnn Vun n l tn P an der Hoeven 4 m C Z VeeneiidoHl 1 j 21 1 P llerTiiaa de Oniut 8 ra A vati Lee tn buisvr au J Zuidam 34 j GtuLWi 22 Nov J A V vau Kluijven eo M Neeleinan J Kwinkeleuberg en L de lone A den Uraber D A Verweij H Roodbeeii eu J Dubbel ï de nca n ü K de Jong ADVERTEMTIÊM Aan den Handel Op eene VERGADERING van ÜLIEFABUIEKANTEN aan de Zaan gehouden den 14 dezer IS besloten om even als zulks omtrent deolie reeds vroeger is bepaald ook op de KOEKEN de korting van één t n honderd met 1January e k te doen vervallen hetgeen bijdeze ter kennis van den Handel wordt gebracht Namens genoemde Vergadering T DU1JVI8 20 November 1871 l resiJent Cursus oj SUaasiiiislrumeiiteii Degens die genegen mogten zyn onderwijs op verschillende blaa sinstrumeuten te ontvangen gelieven zich aau te melden op Maandag den 27 aanstaande dea namiddags van 5 tot 7 ure in de Sociëteit ViihDE BiiSï van den lieer HAUDIJZER bij deu kapelmeester der dienstdoende Scluillorij Gouda 24 Nov 1871 J TACOIiS Wordt ten spoedigste gevraagd eene GEZONDE Vaste Min Ailres met Jraneo brieven letter G bij ion Uitgever dezer Courant NEDEllL VEREENIGING TOT Ai sckfrins van Sterken Drank Vergadering op WOENSDAG 29 NOVEMBER 1871 des avonds V uur Lokaal HEIL DES VOLKS Spreker de Heer de RÜCHEFORT BLAAIJWE © i Een onfeilbaar door HH Doctoren aanbevolen middel tegenhoest heeachheid enz zjjn dealom beroemde MALZ BültöTBONBONS van Johann Hoff Bü he gebruik bespeurt men onmiddellijk de slijmoplossende den liüe st kalmerende werkingeu is het by verouderde hoestof zware verkoudheid raadzaam 3 i 4 bonbons in eene kop 51 heete melk gebruiken JOH HOFF s Centraal Dépót Bloemiaarkt bij de Stilsteeg 154 te Amsterdam en verder te Gouda bij J C VVN VREUMINGEN en de Wed A V SCHOUTEN te Woerden bij HLNUI J VAN DEN BERG Ai jES 3 l W 7l JaiMBlSGiSIBISJB jJSgJSbhbbwsotÊÏöI Voorloi lgc Aankondiging Op nader te bepalen tp in de maand DECEMBER a s zal door deu Notaris MONTIJN te Gouda worden geveild Een WINKELHUIS en ERF aan de Hoogstraat alhier wijk A n 123 kadastraal Sectie B D 775 groot 51 vierkante EUen in huiT bij den heer 1 SCHENK I VOLGEIVS BELOFTE I Mr THEOPHILE Alhoewel ik geen p liefhebber ben om Getuigschriften te geiü e n k toe huid Vjnr a i de waarheid door deze regels Vier jaren een flinke Pruik gedragen hebbende zoo 8 ben ik thans bevrijd van dien last en heb m H door den invloed van 2 flacons AMERI i S CAN BALSEM mün schedel geheel met IIAAR begroeid herkregen Het is ver i g rassend op myn 52ste jaar SS I ZceMMjan en Juni 1871 P v TERPSTRA g Fianco aanvraag bij deu eenigeo THEO a i PHILE Amsterdam St Nicolaasstraat 91I 403 2 de flacon N B Er bestaan GEF lSI DEPOTS Pomades zijn schadtv i ü lijk 81 Getuigschriften en 4 Medailles 1 ter bezichtiging Wmtmmm VAN 10 CENT per stuk Te bekomen bij A BRINKMAN iMngen Tiendcwg alhier SI= OOI WEa E13 T Van GOUDA naar Moordrecht 9 53 l 4 8 38 Nieuwerlterk 9 18 9 53 1 24 4 33 8 38 Ciipelle 9 18 9 53 1 24 8 38 RoiïEiiDAM 9 18 9 53 11 38 1 24 2 01 S 2S 4 33 7 33 8 38 9 51 Zevenh Moerkapelle 9 5fi 1 4 36 8 41 Zoeierra Zegwiiard 9 15 9 56 1 8 25 4 36 8 41 Voorbiirft 9 15 9 56 1 4 36 8 41 s Graveniiaok 9 15 9 56 11 41 1 1 68 3 26 4 36 7 30 8 41 9 48 Omlewater 7 24 9 56 11 32 3 25 6 36 8 41 Woerden 7 24 9 56 11 32 3 25 6 36 8 41 Hnrmeleii 7 24 8 21 9 56 10 43 11 32 101 2 38 3 25 6 86 8 41 Utrecht 7 24 8 21 9 56 10 43 11 32 1 01 2 33 3 25 B 8B 8 41 Amstebdam o er Harmelcn 7 24 8 21 10 t3 l ül 2 33 3 25 8 41 Uueohi U 32 6 36 Naar OOQDA van Moordffcht 7 08 9 39 11 U 12 42 6 17 Nieuwerkerk 7 01 9 31 11 06 12 35 3 07 6 10 8 22 Ciipelle 6 84 9 24 10 69 12 29 3 02 6 04 Rotterdam 6 45 7 55 9 15 10 15 10 60 12 20 2 05 2 55 5 56 8 10 Zrveiih Moerkiipelle 6 69 9 32 1105 3 01 8 14 Zoelerin Zegwaard 6 49 9 22 10 55 2 52 6 04 8 14 Voorburg 6 36 9 10 10 41 2 40 5 51 s iUAVENlur E6 30 7 50 9 05 10 10 10 35 12 30 2 2 Vo 5 4S 8 Oudewaler 9 30 1 04 4 11 8 16 Wüïrdeii 9 22 12 56 4 05 8 07 ILirmeleji 8 50 9 16 11 10 12 51 1 30 3 4 7 03 8 01 9 20 Uthecut 8 25 9 10 45 12 35 1 10 2 36 3 i5 6 43 7 45 J Amstekdam over Harraeleii 8 10 10 30 2 20 3 16 6 25 8 30 Uirecht 7 15 11 20 6 30 i UU lilt Diuk vuu A liriukinuu ij