Goudsche Courant, zondag 26 november 1871

rnmmmmf mi 1871 Zondiig 2C November N 1133 e r i GOUDSCHE COURAÜTT ieöws en Adverlentiefelad voor Gonda en Omslreljen De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VIU TDAG Ia de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderiüke Nomraers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur dm namiddags op den dag der uitgave i 28 85 33 83 01 10 20 U 04 30 36 ris BUITENLAND Biiitcnlaiidscli vwïiclit Bij el rek zeker nn bet r tneavi houden de ParijZeiHi irs xicli be ig inet lu erlei gerucliteu Bonapnrtistische i itr ue aarnaii zelfs de ifpiieraals Valentin en M c Mdb jn medeplichtig zumlen zijnj nieuwe fusieplaniiei va de Bourboniiisten en Orlenniateii de beh ndeling der comu une m iuncn zijn de voorna iuiste luiiten waarover wij lager uitvoeriger mededeeliiifjf i doen De Duitselie rijkjilii heeft met zijn gewonen spood het budget v m marine in tweede lezing aangenomen De heer von Hoon heeft daarbij verklaard dat de regeering nog steeils het voornemea had om Uuittehl md slechts tot ecne cemogendheid van den tweeden mil tf ♦ erhelfenj eene itlKeidiug rau het plau onitrent den bouw der vloot of eene verkorting van den vastg tilden termijn binnen welktn de vloot op de voorgenomen sterkte gebr ioht zal woi den ligt gcenszius in de beiloeling der regeeriug De begrooting voor het departement van oorlog toont dan ook nan dat Duitschlaud voor zijne verdediging voorloopig met zijn laudmi cht volstaan kaul Ve muut vit is in derde leying definitief aangeiMini hetgeen wij in ons vorig nummer niededeeldtn omtrent bet voorstel van Beieren was luiiidi r j ii l liet nieuwe art voor het strafwetboek b trelUndede geestelijken dat is el door den bond raid aangenomen maar uioet nog in den rijksdag beh mdeld worden Men waohi daar wei bestrijding zoowel van ultm montainselic als liberale zijile muur toeh einilelijk goedkeuring l e Heiersche inmi stcr von Lnt heeft het ontwerp ingediend en verdedigd waarbij hij ile uitr imontauen hevig doorhaalde en an ook ijseli k ergerde lu Munohen spr ekt men van wie nieuwe ontbinding van den landdag De groothertog van Baden heeft de zitting van zijn landdag geopend Na een overzicht gegeven ie hebben vau de groote yebeurtenisscii die geilurende de beide laatste jaren hebben phat gehad en de eenheid van Duitsclil nid hebben tot stand gebracht ouder de leiding van zijn kci erlgk opperhoofd herinnert de groothertog dat dit groote doel is bereikt door opoffering van sommige souvercine rechten welke hij CU de andere verbonden vorsten gedaan hebben trn guuste van het Uijk en de ndionale eenheid I e andere zinsneden van de grouthertogelijke rede hebben botrikkmg op den binneiil tuestaiid die nis voldoende en geruststellende voor de toekomst wordt voorgesteld Twee stroomen schijnen elkander te Weenen te bekampen De eene voert Andra sy mede met de leuze v m ver oemng en vergelijk inrt de nat oiirditeiten de andere weigert elk vergelijk eu hanulmaft de constitutie vnn 1867 De laiifste vertegennoo digd door Ktdkrsperg is de wakste gebleken Hiiiit ie e staatsman hufl zijn luanil iat nedergele td Hoogst bevreemdend is d iarom het berieht d il een ander ei hl couhtitutie vriend Vdolf Aueriperg niet de vorüiing van een mlnl teric belast oii ijii liit i seheii alles is il Ou leiirijk mogelijk en wij Mdleii el doen te mlden t jt litrrc berichten lenigr orde ui dio i ehajs bre ten Te Brussel i zooals reeds uit de laatste berichten in het vorig nummer bleek enige opschudding geweest In de Belgische kamer van afgevaardif en heeft de heer Bara het ministerie geïnterpelleerd over de benoeming van den heer Dedecker den medeplichtige in de bekende veroiiristeUjking van het kapitaal van Langrund tot gouverneur van Limburg De minister hoeft den heer Dedecker en daarmee zich zelf zoo goed mogelijk verdedigd Een giooie volksmenigte had zich lutusschen voor het gebouw der kamer vereenigd en hief kreten aan gen het elerioile ministerie De l uisisehc grootvorst Alfiis bezoekt de Vereenigiie Stuiten en is met veel luister te New Tork ontvangen Victor Emanuel heeft zijn intocht e Home gedain a ir de bevolking hein met de grootste geestdrift ontving Het voorgenomen vertrek van den paiia maakt nog steeds de ronde in de Kransche dagbladen La France meldt dat Pius IX sedert de terugkomst van den Franseheii gezant d llarcourt zijn plau de carap giie vastgesteld heeft Wannetr het Itiiliaansche parlement te Kome geopend wordt zou de paus et protest aan het Komeinsehe volk richleu waarbij hij de volle souvereiniteit over zijne landen eisclit Dit stuk zou tegelijkertijd aan alle buitenlandsche hoven medegedeeld worden Den dag waarop het Italiaaniche purleuieiit over het wetsontwerp der geesielijke genootschappen zou stemmen zou hg echter Kunie verlaten en naar Frankrijk vertrekken Dit nieuws wordt door Ie Co fc M ioBiie bevestigd welk blad bovendien nog weet mede te deelen dat dit voarnera in door d llarcourt persoonlijk aan Thiers geschreven zou zijn Ilced i vroeger toonden wij aan hoe hoogst onwaarschijnlijk dergelijke berichten zijn en aan de e nieuwe medetleelingen behoeft men dan ook o i niet veel meer gewicht te hechten Etne raededeeling van Ie Tran ttia i meer in overeenstemming met de waarschijnlijkheid en wanneer zij w iar is levert zij het bewijs dat l ius IX zelf de tijdsomstandigheden jutster beoordeelt dan zijne onhandige vrienden die hem illerlei dwaze voornemens toedichten Het blad verzek t dat een der Fransche prelaten die den paus 7ijn nartsbisschoppelijk paleis aangeboden had voof net gtir l dat hij het Vatikaan zou verlaten van hem ten antwoord bekomen heeft dat in Rome zijne positie in geei n deelo minder gunstig is dan overal elderii De Italiannache regeering laai zich door Je beweer Ie plannen van het Vaticaan bij de opening van het pivrlcment geen vrees aanjagen Een koninklijk b sluit behelst de benoeming van een commissie belast met de Baraeiislelling van een ontwerp van wet lot reorganisjtic van hot bestuur der kerkelijke goederen P il A N K R IJ BI Dinsdag liepen op de beurs te Parijs allerlei onrustbarende geruchten aan welke door niet weinige liehtgeloovigen groot gewicht werd gehecht men vertelde dat de prefect van politie te Parijs generaal Valentin was gearresteerd beschuldigd van medeplichtigheid aan eea bonapartislische samenzwering Alen meende dat ook de maarsclalk Mao Mahon in die sameuztveriiig uas betrokken Bij nadti onderzoek bleek ilat er niets aan was van al die praatjes maar men kan naar ons inzien ia zulke geruchten de weerspiegeling zien van hetgeen er omgaat in de Fransohe hoofden Zoolang de toestand een voorloopige blijft zoolang de beslissing van den deBuitieven regeeringsvorm wordt uitgesteld tot de onbekende toekomst is net zeer natuurlijk dat men zieh blijft bezighouden met het einde van don toestand an overgang eu waar de belangijkste milit dre posten door Thiers zyn toevertrouwd aan van ouds bekende aiiihangers van Napoleon III ia het niet te verwondsreu dat een militaire amenzwering als ophnnden wordt beschouwd bij het leger zouden zich aaiii lniteii al diegenen die slechts één voorwaarde stellen aan een regeering die namelijk van rust en orde te uilen handhavijn en die reputatie heeft Napoleon III zich door den 2 December verworven Vele Fraiische bladen noemen gaarne een Bonapartistische restauratie een zedelijke onmogelijkheid maar niet ten onrechte werd onlaugs door een Duilseh hl id dat overigens maar om andere redenen niet aan die restauratie geloofde opgemerkt dat de herstelling van Napoleon na Sedan minder zedelyk onmogeijk is dan de volksstemming tot keizerverklariug na de belachelijke cjinedie van Toulon en Straatsburg De beursgeruchten h idden buitendien eenigen grond namelijk in de bekendheid dat er onderde soldaten te Parijs door de bonaparlistisehe agenten st rk gewerkt wordt eu se iooii men verzekert dat de soldaten doof zijn aan dit oor moet de herinnering aan de keizerlijke weldaden nog te levendig bij hcu eiju om hen onvatbaar te maken voor de voorspiegelingen vau die zijde Men zegt dat n iar a inleiding van die werkzaamheid van de Boiiapartistisohe genten vervolgingen zullen worden ingesteld Deze geruchten doen aan den anderen kant weder met nadruk de middelen bespreken om aan den voorloopigen toestand althans meer vastheid te verleenen Sommigen spreken van de benoeming van Thiers tot president gedurende zijn leven waarop spottend wordt aangemerkt welke stabiliteit het leven geeft van een oud zenuwachtig man Verder zou de nationale vergadering zich in haar aanstaande zitting bezighouden niet met het ontwerpen en onderzoeken van een nieuwe constitutie maar toch met zekere nieuwe constitutionele iuBtclliiigen o a de gedeeltelijke aftreding np cbu vast tijdstip van de leden der iiat vergauering ca de i i4elling van een eerste kamer waarvan de leden zouden worden verkozen door de algemeene raden weder anderen achtfii ui deze za ken overbodig zij houden di vestiging van de republiek vror van zeil verzekerd waaneer de e den haar aangewezen weg volgt van verzoening en bevrediging terugkeer naar Parijs en zooal geen algemeene amnestie d iii toch eui spoedige afdoening van de conim ne iikeii en in elk geval onthelling van den staat van beleg te l arija De ontevreilnilicul over de behandeling van de