Goudsche Courant, zondag 26 november 1871

oiiMiiim iiuv 1 111 1 I luuoiis upi mt in t dm ln to di bi V 11 di dm oik d j n d iiiiuii waHtoii irli tilv 11 V 111 lie V iii mil kii dniti mil 1 i 114 on 1 bit v inl 1 ids di h i liiiif lilui M I I iisclii 1 o r tiilis Inalltiiiiii lien iju nil lu Is in iiiidi 1 ling op islotiii naist inniiiun uit db lii cii vulksl 1 lasc vm di rimstesjort Aoi t nil u Imibij dit oiidor de o inmunt j vin gtniii en JtiDt aiiitnl aibcidcrs ijn witr bins ge iniien broodilo s ijn in dat met den wintrr ir mode 11 ibiik f II 1 nipm dm kiin mm tli vooistiUi n dit ei brindsto genoeg wordt gtvüiidi 11 voor cm smuu Htring De Frniisolie bl iden deelen de oproep ng inedi to dcelnemuirr aan een nsihri vuig tol ver iraeling van giften tLii btbouve van dt Cominum i vinden n l e oproeping IS o a onib iteckm 1 door L linond JU li Uu vlej I j J 1 t st iil p de korti 1 jr leu grooti oiiti redonbeid door On geveer 20 1 vinp eiien oo letst mm jnno m df evuui lussdi vijf iniiiiden privuitiive op taitin wnchuii zij nog op hun vonnf l e vrouwen en kiiuleien zijii bi dui tiidm bloot istild ain alk oiitbtrinjtii un nl bet li den dit di wnitc dm oiigi Uikki en oplegt Lr iijn duueinlui widurteu diii diden wee en V ij doen ten bennpopheii die in Innkrjk btt gevotl van broedt ifde 11 g hebben buhjuden t e hulp van illin is nood akebjk om ïooveel simrt U ouved lijd ii tt vi r 11 liteii Zonderling genoeg vol t ia de nunen lau de on derteekenanrs eeu nieuwe loespraak vm uiver politieke sirikkmg wiarin ordt uiig dr iia en op in schryviug ils lepublikeiuen en geleid dojr h t gevoel van broederschap Dit politiekt aanhangsel zil lan de inschrijving meer kwaad din goed doen In weerwil van de mededeelingen door den redaoteur van de Iigaro verstrekt dat di graaf van Cbatnbord noch van een abdicatie noch van een afscheid van zijn geliefde witte vlag iets vul weten houden toeh de geruchten vau een fusie tusschen de Bourbons en de Orleanisten aan De graaf vin Parijs zou het programma van den graaf an Chambord hebben ondireekeud en daarmee rtgemara wordiu van den legitimistisehen mantel De hertog an Aumnle en de prins vau Joinville zonden zich echter op een afst ind houden en in de vUg van de Orle anistisclic traditie nog het meeste heil zien voor bun troonbegcerten Wij meenea de juistheid van de e berichten te mogen betwijfelen de Orlekuisten zijn nici zoo blind dat ZIJ niet nuien dit 7ij hun kans geheel virspoleu door zi h ia het witle vlag mauifest nog aiin een fusie te wagen en met name de graaf van Parijs heeft zich totdusver als niet dipiomatiscbe behmdig held op den achtergroiul gehouden en over zieb I iteii spreken en schrijven zonder zelf een woord te zt gen of zich met een letter te verbinden ENQELAND Do uitkomst der liitstilijk gehouden verkieïurgen voor het laj eihnis en sninmi e andere versehijnstlen orden door de conoervnlieve pirtij m t n eland aangevoerd als em bevijj dat de volksfeest 7 eb niai h irc zi de wendt De Timti erkuit dit fr ioh 111 den lande 7ekeie reae it tig n de luirsehnppij der libeiale p rtij voardo t ja dit de e ri iet e ims sebieu zoover ou kunnen f ain dit ij gebolpm door de lerdeddli id tusscliui di g iiiiiti rdt en de nditali liberalen de 0 tredü g vin een con ervat ef bewind bewtrkte Doeh ti vms houdt de rimea staande dat de reactie niet diep b j de natie is doorgedrongen dnt de vo ks eest uiii rlijk liberTil gezind is m blijft en dit de ejus iv itieve p rtij ol kan IJ tb ins nu hit bewind komen zieh tr niet zou kuniiii tniiiU houden In till liOübhriil el b twelk destukkng httft om onvoor elitigi kapitilbten tt waarsehuwiu tn tl t bihoeil minhi ld ti virmanen egt de hmei o a bet volEeiidt hng iendi op hit verb dme ooals het dial in liet lieht du gischiedeius diiidiijk ti zien is t iwijl de btwe ing der n mr mat liakm Ie geuintiltiin en btt giwoel en s joi 1 dir markt ona nitt metr beletten di uken ti leti ooals ij ijn moeten vvij cikennen dat er ook voor de ti cuuoor dijje dagti tjdtn ijii giwtest w lann illirlii uit lokkende belolten iiii bel gdd bi ilteii It pnblitk geilii lU en munt iinttn voorgespii eld wtrddi dit die belott 11 en wi stui iib op liet pipier n in prospeitussen ilsiligihjk voordeden m dut dismt teniiu bittiii tekiistilliig het dcil werd vm hm du ich duiop Ml In m Aaiiv iiiki lijk gingen die Aum iiheil null r nitki 1 11 van i nnptiit ild init pipm üdiibi itj s I ijuis koitini nit bi lottm van btilug 111 lut vnsti vfrironum op in voorspoi ligiii r iiiip du iiik Doili m ttirti d kwam de 11 iüd ik li khi ld om li t vtoit 11 dat gild gm 11 t h t Inii I f mul I 1111 ii la ild m bonwnia tem 11 11 lil il11 111 U ik 1 lil Mlktlll iljkl loi t lil 11 tl 11 111 V f 1111 I 1111 11 k ipi tul t kuil r vii l 11 iliii iinle ai uinin ui urn te stiitm ililing van dm kous vin uiiil ileu lut opiji in van voorsiboUui 1 11 Int mvoidum vm s liiildm jrouti mididii mg op di Idiiiiiikt m p 111 111 0111 hit bl i liiklmii gi td dooi lut iiiliii dn vil liüiyiiui iiittust t viikii giu rij iii v 111 lul dis onto bij de bank van Ingelanl wanirouwm in de p ildelijke solidili it van iiideren en pai 1 k ann dt tlïeo mbtnrs vul vm bankius en haiidils hui in cnuüd iikt om bunui betiliiigcn te sehorsui ofsilijou IJ de hindiii vol papieien waarden vol bt jftiu lil b vvij ui vaniindiil 111 ti bihileii ivm sten bidden Z 10 is het in vroegiri dagui hm te Imd wd eci s gegaan en het publiek bedenke lu de e dagen van voorspoed dat hel opnieniv il oo I kunnen i ian Algeinien is de kliolit onder de rijksdag af t viar digilin belast met het voorloopig onduzoik v m de I btgro ting vin oorlog ovir de moeilijkheid om ten op ichte vin die begrootiiig tot de uoodigt hdlerheid tii geraken De beztttmgsti iepen in Fnu krijk dl nog niet voltooide org iiiisaue vm dl Zuid Duiisibi touting ut 11 de toestind m Ll as Lotharingen umk ten het oiiiuogthjk een gewone begrooting op te stellen Ook de begrooting van 73 zal vour een deel althans mg door de eltde be naren worden gidr kt j Zuoved meent mm echter uit de cijbr te kuiiiun 1 opmaken dat in hit gehiel dt btgrooting annintrkt lijk verhoogd is en zulks op de volgende btgrootmg moit nin Int litht komen Ut if i laiuligdt liiobter httft in de laatste zitting van de commissie voor htt voorloopig ondeizock uitgerekend dit wanneer mei oe tijdelijke baten zoo als de verpligmg van de troepen op 11ansch grond gebild e a nul in rekening brengt de begrootiiig een virmeerderiug aanwijst van B J 100 Tblr er der wees Kichter am dat de opgegeven ka Iers ienige duizenden manschappen meer hadden dan bij deu maiilBlaf van 1 pCt der bevolking mogelijk wai Dt minister van oorlog erkende iet feit maar gaf ah rtdi 11 op dat nu nitt meer al vroeger de mvaliedeu bij het tfleetieve leger wc den j ir kend De verhoogde uitgnveu bij een gehjk tlfectief wer den door den minister verded gd mit hitdnurttder Itvensmiddelin zoodai de soldaat jaarlijks op S i thl meer te stian kwam ook het gehalte van b t voedsel vooral van het brood de erwteuworst met te vergeten had verbetering ondergann Men IS beniuiwd i lke houding de rijksdag in deze lak zal aannemen de nationaal liberale organen verkl iren z cli tegen eeü bedekte verhooging van de begrooting omdat deze een aiitecedi ut zou geven ook vour de volgende Men vn tt echt r dat de uatio n lalliuerakn altyd bivig vau wal sltkeu bij hun oppositie maar 1 spoedig de eileii reven en ze gih el strijkui wininer Bismarck verschijnt De Vajli 7eil ein der voornaainbte orgiineL van de nntiuiiiiillibernlen mirkt op dat mei niets an hibbtn tigen dt verbttinng van hel voeds hUr sol daten in iedereen wiet datdi void ngsiuidilelen veil duurder ijii dan eenige jariii gdeden De vraig IS lelitir zi t htt blad of de tv ibioging nut eini giriniile kon worden tcgemoit gi komen door bespa ring op nder gebied 11 01 lulieid do ir het meir VI ri iiin van verlof m door di ridue ie by dt civali rit rigiinentm Len son van 2 3 a J mil 111 in de d minis ir van oorlog volgm ijii eigen btrtkiiiug voor de eerbtuil mle dm jiirui meer zal iiuidig hebben kon volgens di Maijb nt op em begroitiug van UO millioen ektr wel worden besp lard BINNENLAND GoUUV 25 NOVEMBFR oensi iig werd bij den Rind vin Stale o a behiiidrbiiin gisebil tnschin ilegmiientcn W iddiiix I 1 en loudi ovir df ifdocning mier schuld als pUolg van vcremging bij de wit van btt noorddijk gididte der geMei iiti n Rroik bij N oord en uid ddniwic en van het nideiijk gul dte met dl geiueei te Gouda liappoitmr de tuitiaid de Vriis ijndt de burgemiestir van VViIduixveen als belniigheboendc opgetreden De heer P J fa Lau alhitr is 23 Nov door d eoinmissie uit het prov gi rechtsbof m uid Ilol land toegelaten als emdiil int iiotiiis D iar dl te wamniirdam bistinnde verordening t t bevcideiing di r volksgi oiullieid m een hnrir nrtikdm bipa U dat hil m dit fiiniinti 1 in alle oiidciw ij i rs 111 on ruij oressm dr oiidi r iehi ld virbodm is si h il ti houilen inilii n eb 11 niiiii woning villiu V 111 bisniii dijk i kti vondiim ijii lil opi ban dl bj iiiid ri d b wi m iiiii breis lul il aldaar geslotui de drie 1 rste nrielitin gen wegens 1 hierselimili ini dm di hitste wegens poc ki 11 Mm niddt v m deu Rijiikiit Als de bo iwliedm iiiii h t spiukwiind mit feinti itiijii knnui de koiijui imi de liin d 1 25 Novembir tot oo lang hun vie lil de v i de kuuiiin htm liopin ijii 7ij best tevrideii Wiikt lut weer oo gunstig 111 de hiiiid diit hl t vet mt ov 1 iint Nie ilaasdag m de weide kan bhjvui dan m ig dit ils ecni bijzondirhiid aan dm blik wordin gisthrevm Op hit un noch het lil Ier bi tii dit lurviil kans durhet vioeglijdig souitijls stieng wintert ten gevolg wairv in het vee irnak Moch voiiUel vm lende m het bevririii gi is bonhei lijdt liiii gro t gededti v 111 hetvieisdnn ook uur sti gdimid eii wddia uilen de wudeii ijn verlaliu üs de winter lut in tig inotht niienin h 11 I n I b eehter nog niet voorstelt Men vermoedt ten niit laiigui miar afwibselenden winti r in mm hoopt oviril dit dit vumoeuen nut al teirenvallen lloi latei de Winter komt of beter hoe vriigtr htt voorjur 11111 leute gelijkt hoe limr De intir kan toth hng gtnoig dur n als gehjic dit jftir de liooibeigen niet oo ruim gevuld 7ijn 1 n als Mei ooals die jl oo wiiittracbtigi miand te vergt el op welgistlde vtilanden motst doen hipeii oil er winlen ooi raid te koit komen Staton Güueraal t winiE Kwim Zittingen V 111 en H Novimbtr btaahbegroottng wot 1S72 In dt iitiiig van Dondtrdag is ingekomen de vestingwet eu dit tltr bnitengiwone uigaven voor de artillerie en vunrwiprnen Daaina beeft de interpellatie vai deu heti F ik plaits gehad waarop de ministi r vin marine antwoordde mtt dt toe egging van overlegging van htt ripport van het loodswezen betrekkelijk den waterstind en den tot stand dir doorgraving van den lloik van Holland buiten de stnndiijn Omtrent het helligat had ut t minister geene rapporti n Daarna is de distussie over htt budget van binnenlaudsche Jikin anugi vangen en dien dng reeds bijni gtvordtrd lot dt bde afdeeling waterstaat enz Ken amendement van den hior van Delden om deu post onderstand aan onvermogende gtmcentui tot voor geiioeskundig hulp 1111 ariiiin ƒ JOUtl weg te laten wird aangfuonu n nut tl tegen 2 t stemmen Voor het eerst werd op dize begiooting de e post gebracht zoiidti de namen der gemeenten te noemen Men g o larin une afvvykuig viui t beginsel dat staatsarmuiiorg nit ondermg en niet regel moet zijii De algemeeni ber ladsligmgen over de 6 Afd iiterstaatj waren ee spoetlig afgil lopeii doch over de artikelen werd menig woortlje gesproki n en nog zijn ne met aan het einde Bij aït 7i kwamen de heeren Wiutgens en Tak op tegen de voor esiekle vtrhoogmg der bezoldiging van dt viste op icbttrs bij dtn w iterstnnt De taaiste stild dfs voor dm X St mit l i ÜO tt verinmdeun doch dt knmir venvieip dit amendtmeut mtt tl tcjitn IS stemmen lieden voort t tting De gemeenten ten wier behoeve door de regeering voorstel m vnn wtt 7ijii gtdmn tot afwijking van dl rtgds d r gmiiinttwet omtriiit de iicujiism 7ijn Herderwijk lli lit voitsluis M uissln s Midddhnrnis Niiun liiiirhnd Nimwilongi behoonhovei btad om t llariiigvli t VI iaidui i 11 Oosl ian feischelImg Urk VlieUml lleldir U Door den onlangs onts agcn kapitein der infiintene Iiiis tn is ijii tweet e adits ain de tweide kamer der s it 11 genernal lu dl lik uitgegeven De loop zijner iiak oidtdaaiin uitvtirig uiteengizet Ilij btweert 1 lilt dt vrijlmd v n ilrnkptis jegens hem is SI lioiidi 11 2 d it b vooi dtn raad v m onder oek is 1 r pin oiidei cliihte i dit de munster de wpltdijkt volgorde omkei rend eerst den adressant hult viroordidd en loen diiiover ht advies van een ld van ondti oik hetft pevnngd 4 dat het ondei oek van den inad 111 sin d met de wet is latgestr kt buit 11 de hiuddiugin wanromtrinthet ondir iik was btvo iii i dat de rnid van onderzoek gduiiik hiift f tiunakt vin ten stuk door oneerlijke iiiidil len veikiigm en op getuigenis van Inden wier Hiking dm mlitssunt oiiinigtlijk is geimikt 6 dit I dl ittiiuui van dl gedtletterden van den nul vuil ouilii ik t limwiiilin liibbin p aats gehiil iilii vil iiiif iiiiiiili ipgu vu tijd en plaats 1 11 1 1 lil SS ut UI al 00 binten bun om 111 lijnitelit 11 sti jil in t tb wi l