Goudsche Courant, zondag 26 november 1871

Tie gemeenteraad van Amsterdam lieert met 31 tegen O stenmicri het voorstel van burgi meestrr en wethouders aangenomen om den minister van biiinenl zaken te antwoorden dat de gemeente Amsterdam niet treden kan in het door den minister gi d me voorfctel om de Amsterdan sehe kanaal muatachappii te hulp Ie komen in hare behoefte aan gereede penningen o a door reeds dadelijk ter beschikking van de niaatseh ip iij te stellen de 3 millioeu inschrijving op hel grootboek der 4 pCt De raad was mede van gevoelen dat de voorwaarde dier leening volgens ïlkc e som ee dan j i j wanneer het kanaal voltooid en ten gebruikers opengesteld een vervroegde nitkeering belet Volgeits het Vaderland is onze gezant bij de Italisnnsohe regeering Jhr IlekUnvier 11 Dinsdag met den gezant van l rtognl van Florence te liomegewriveerd om voor goed zijn verblijf aldaar te vestigen Donderdagmiddag te 3 uren is de laatste over spanning van den bovenbouw der brug aan de Moerd k laet gunstig gevolg op de pijlers 12 en 13 tot nd gebracht De brug over liet HoU indsch diep i Uoo gelegd eu de Zuid IloUnndsohr aan den NoordBrabantsohen wal verbonden Men meldt uit Frederiksoord De onbekende weldoener der maatschappij van W eldadigheid die haar in ISfii ƒ S iüOO in 18 17 iiiOO en in 1870 weer 6000 schonk heefi thans deze inrichting met 10000 begiftigil na le ing v in het jongste jaarverslag wdaruit blijkt dat de loestand der uia itsclianpij nog niet gunstig is Evenals de vorige schenkingen is öok deze aanzienlijke gift door tusschenkoinst van jhr mr J K W Quarles van Ufford te s GraVonhnge by het bestuur der maatschappij ontvangen terwijl ook nu de edeie gever onbekend wêustlrt te bleven In de N Rotltrd en Aruh couranten wordt door bevoegden strijd gevoerd over de meer of minder Waiil schijnlijke kans van slagen van den nieuwen wa erweg van Tioiterdani Ai Arnh tt was iiadrnk kelijli betoofd dat het bedoelde werk moe st miolukken die meening voml stemi bij den Spectator die in zijn jongste iiiimmer te aansohouwen gaf welk droevig lot den waterweg mettertijd te wnehteii stOnd l c schrijver in de A R Cl bestrijdt dat gevoelen op vcrechiliende gronden en komt ten slotie tot de conelueie d it de goede voltooiing verzekerd mag geacht worden Naar men verneeint levert de aan de regimenten toegezonden erwtenworst een goed voedsel en kan dit in tijd van nood h v in oorlogstijd op marseh voor korten tijd eer goed in de behoeften vooriien ÏJ enigszins aanhoudend gebruik Door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Si hieilam is besloten een adies aim den Minster van Kinnneiin te verzenden betrekkelijk den sluikhandel van gedestilleerd op onze grenzen Tevens werd na langdurige diwiissien aan ilen eertaris npedragen een ndres aan de Iweede Kamer der Stalen tieiieraal in gereedheid te bri igen ter ondersteuning van het voorstel tot afschaf mg der patent en liet invoeren der inkomstenbelasting De gemeenteraad van Nijkerk heeft de voor aarden aangenomen waarop van rijkswege een telegraafkantoor vereenigd met het postkantoor opgericht zal worden jhr mr A V V Miraiidolle en De heeren mr A J En eh d Teding van Kerkhont mr C 1 A C Krusemnn te Haarlem hebben den raad dier gemeente een iLodelstandbeeld voor Ken u Hasselaar aangeboden vervaardigd door den gen alen kunstenaar J Fh Koelman te s llage en drar oor eene plaats gevraagd op het stedelijk Museum Die lieeren zouden wenschcn dat een monument van die heldhafige vrouw bij geh genheid der a s liOOjarige herinnering van hel beleg v m Haarlem erd opgericht doch meenen dat het initiatief daartoe door den Raad behoort genomen te worden die dan bijzondere p n sonen zou kunnen nitiioodigeii om het denkbeeld in steen of metaal te brengen De Hnad heeft ziidi bepaald hel geselienk onder dankbetuiging aan do gevers voor de gemeente te aanvaarden De gemeenteraad van irollingen heeft bestekken en voorwaarden tot het graven van een k iinial ter verbinding van het Stadskanaal met het l exterveensche kauu il goedgekeurd Door den boekhnndclanr H Kuipers te Leeuwarden wordt eene poging gedaan om het veelbesproken ondFriesch handschrift van den heer Over de Linden te Den Helder in druk verkrijgbaar te stellen Deskniidigen zouden hierdoor gelegenheid kunnen bekomen liet bestaande verschil van gevoelen uit den weg te ruimen Bij den oorspronkelijken tekst zal eene verbetering door Dr 1 G Ottema bewerkt gevoegd worden Op eene te Winterswijk gehouden vergadering van ir tc lendeü in het tot stand komen van ilen Nederl Westfaalschen spoorw die door ongeveer 40 personen bijgewoond werd na een breedvoerige uiteenzetting van de belangrijkheid van dien spoorweg voor ongeveer 50 000 op de leening ingeteekend De kantonrechter te Arnhem heelt den persoon van S H veroordeeld tot een geldboete van 3 ter zake van het plaats nemen in den trein looder geldig plaatsbewijs Dezelfde persoon stond terecht wegens verminking van zijn plaaisbewijs doch is ten aanzien dier overtreding ontslagen van rechtsvervolging In dezelfde zitting werd een zekere H v V tot eene geldbcete van 1 veroordeeld ter zake van weigering om zijn pbatsbewijs af te geven op vordering van den spoorwegbearabte JLaatste Berichten Weenen U Nov De ochtendbladen melden dat het is I eithaanseh kahiuH als volgt Is saamgesteld Adolf Auersperg minister president Lasser binnenlandBehe zake Dupretis koophandel Baidiaus landbouw hameszky oorlog Glase ju stiue Stremayr eer dit iist Plener zal zich waartehijülijk belasten met de pon feu He van financiën Mat il id St Nov De ontbinding der cortea wordt als zeker beschouwd De republkiiiiselie minderlieid hield gisteren eene bije iikoniit Castchir is belast met de redactie van een maiiifrst Brussel 24 Nov De burgeraeesler Anspnch heeft h den de maatregelen die tot handhaving der openbare orde worden genomen tegenover de klachten van den re iden der kamer verdedigd De minister van bi inenlan la he aken was van oordeel dat de genomen maatregelen onvoldoende zijn gewei st al kan da irvaii de ctnild aiet geweten worden aan het geraeentebistuar Sints twee dogen lieefi de kamer beraadsln igd onder den druk van manifestaticn Hij verwerpt de 0 enbare meening gelijk zij zich op de straat uit Leden van de kamer zijn door het volk beleedigd en die beleediging treft de gansche kamer Hij betreurde het dat de wanordelijkheden die plaats hadden niet door de bevoegde macht konden worden voorkomen De Indrpendaiice bericht dat de burgemeester by den koning ontboden is Ticeede depêche De lieer Bara heeft in de kamer gecischt dat het minisierie zijn ontslag zal geven De heer Jacobs heeft geantwoord dat de ministers niet voornemens zijn te wijken voor een deel van de bevolking van Brussel Het minis erie zal alleen diiii aftreden wanneer het t vertrouwen dts konings verlie t of n de kamers of bij de verkiezingen de nederlaag liidt Brussel 24 Nov De Kamer ia verdaagd tot Dinsdag Een zoor talrijke volkshoop schoolt samen Bij den lieer Nothomb zijn de uiten ingeslageu Het legioen der burgergarde is in de wapenen Men vreest dat de beweging een ernstig karakter zal aannemen Tweede dépêche £ 0 minuten over 7 urett Bij trommelslag wordt de geheeh burgergarde in de wapenen geroepen BrU886l 24 Nov Eensaohtige troepen volk doorkruisen de stad Er hebben echter geen ongeregeldheden plaats alles bepaalt zich toi hiertoe bij hut stukslaan der glasruiten bij eenige clerieale afgevaardigden wier huizen bewaakt worden door geusdarnies De staf van de burgerwacht bevindt zich cp het stadhuis alle politieposien zijn versterkt De burgerwacht wordl met narmte toegejuicht Burgerlijke Stand Ot uoKiN 22 No Anllioniu Wilhelmus ouders J n Rnn Cl O Iloerc 24 Zénon Guillnumc Philidor ouilcM O Z r MniocUn en L C Viruly Rcynier ouiler A Hniijstciii tu J Voorlinrendso S5 Coroclil oudcrl J Joosten en I von Dijkcu OvtRLKOtNi 2 1 Noï J A Morio 5 j H A do Klfrck a in 24 C Wok 54 j J II l iuco van der Au 3 w ADVE RTEIffTIË W Mejufvrouw de Wed L A vak HELDEN Jjouwhuuzkn betuigt haren oprechten dank voor de bewijzen van deelneming in het smartelp verlies dat haar den 12 dezer trof liijswijl 25 November 1871 hart ljjken dank voor de belangstelling ondervonden bij de ziekte en het overlijden hunner geliefde eenigste dochter CLASINA ook namens verdere betrekkingen F VAN VLIET D van VLIET DaoENBAHDT Gouda 25 Nov 1871 Wordt ten spoedigste gevraagd eene GEZONDE Vaste Min Liefst van het platte land Adres in persoon of mot franco brieven onder letter G bjj den Uitgever dezer Courant Openbare Verk ting op MAANDAG i DECEMBER 1871 voorm 11 uur inhetkoffijhuis HAiiMONiB teG o ii vaB 1 een net WOONHUIS met vier Kamers em en een fraaijeu TUIN SCHUUR en POOKT aan den Cattensingel Q n 110 en 111 te Gouda Aanvaarding 1 Mei 1872 2 een stuk uitmuntende MOESGROND öf BOUWLAND groot ruim 10 vierk Roeden achter het voorgaande en andere perCfcelen met uitgang aan Cattensingel sa Wetering Aanvaarding terstond 3 een rieint gelegen WOONHUIS met vi Kamers enz en fraaijen TUIN aan den Fluwelen Singel R n 339 te Gouda Vflihuurd tot 1 Mei 1872 4 een gemakkelyk ingerigt WOONHUIS met vier Kamers eni kleinen en grooten TUIN gelegen als voren R n 888 Verhuurd tot 1 Mei 1872 5 een voor twee jaren nieaw gebouwd WOONHUIS achter de Vischmarkt I n 125 Bft 126 te Gouda bestaande uit BENEDENHUIS met 3 Kamers Keuken Plaats en Bleekveld en BOVENHUIS met 2 Kamer Keuken Zolder enz Verhuurd tegeny3 80 per week 6o 8o Twee WOONHUIZEN in de LemdnK steeg M n 130 en 140 en een WOONHUIS in de Wijde Poort achter den Groeneweg L n 142 te Gouda Op MAANDAG 11 DECEMBER 1871 voor middags elf uur in De Zalm teGouia van 1 een gemakkeiyk ingerigt WOONHUIS aan de Zevenstraat G n 78 met uitgang tevens inen med iëigendom van de Poort of Gang daarneven G n 77 te Gouda 2 een WOONHUIS met ERF SCHUUR ett TUIN achter het vorige perceel G n 77 met medeëigendom van de Poort of Gang 3 een WOONHUIS aan de Keizerstraat K n 102 te Gouda 4 een WOONHUIS in de lange WiUemste g K n 140 te Gouda 5o 6o twee voor kort jaren nieuw gebouwde WOONHUIZEN achter de Vischmarkt I n 112 en 113 te Gouda Alles bicoder bij biljetten c luforniatiün ten kantore van Notaris Mr KISP t J GomIu