Goudsche Courant, zondag 26 november 1871

BAIILMANN é Cic o o TJ ID A zullen van heden af aanbieden tegen belangrijke prijs vermindering DE NOG VOORHANDEN MODELLEN De ondergeteekende berigt dat tegen het aanstaande NIEUWJAAR bij hem te bekomen zjjn EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE m AmEAê imsL Or der ë worden ten tpoedigiite ingeicacht VU A BRINKMAN Lange Tiendeweg l ociiiil TlVOLl Spoorstraat te iotula ZONDAG 26 NOVEMBER 1871 des morgeus van 12 4 ure MATINEE MUSICALS door het gunstig bekende Mu7 iek en Zanggelelschap onder directie van den Hr A WINTER hetwelk zal bestaan it Hollandsche Duitsche en Fransche Artisten met medewerking van den met roein bekenden HoUandschen Komiek den Heer P HARTMAN Entree 15 Cents in verteering verdere consumptie volgens gewoon tarief DONDERDAG 30 NOVEMBER 1871 des morgens ten 11 ure MATÏIVÈE MUSICALE en des avonds ten 7 ure AFGEWISSELD DOOR BAL Muziek door bovengenoemd Gezelschap ENTREE VRIJ LlcdcrtareumLLO Afdkbung DAMES ZANGVEREENIGING ê wm êMMW op MAANDAG 27 NOVEMBER 1871 ten 7 Ure in de Sociëteit ONS GENOEGEN St MROLAAS De Wed A C Stiiouten heeft de eer haren geachten Begunstiger te berichten dat zy eene ruime sortering Galantcriêi en Kiiiders eel ed ontvangen heeft Zij beveelt zich iu ieders gunst minzaam aan ¥ ocïcteirj S GK OE ii Zaal Kunstmin te Gouda OP ALGEMEEN VERZOEK op DONDERDAG 30 NOVEMBER 1871 des avonds te 7 uren zal de heer L DARSIE met zijn CIRQUE of PAARDENSPEL ku Min ivivkk eene VOOK STELXjIZSrC3 goven Het Cirque bestaat uit HO Rijders en Ilijderessen lowns van uUe natiën Gymnastiekcn en Luchtzwevers benevens 25 wel afgerichte Paarden welke gedresseerd zijn naar alle Methodes De costnmes het arrangement der paarden en de muziek zal niets te weuschen overlaten 1 Rang Entree voor hh Leden hunne Dames en Kinderen 50 Cts per persoon Niet Leden 75 Cts per persoon 2 Rang 30 Cts per peisoon Plaatsen te besproken op den dag der voorstelling van 10 tot 3 uren a 10 cts extra e paarden zijn gratis te bezichtigen in de Sr eteit van 12 tot 5 uren De Deurwaarder B H van de WERVE te Gouda zal op WOENSDAG den 2 NOVEMBER 1871 des naddags ten 12 ure lU de grooto zaal van de Sociëteit nh Rkünie aan de Oosthaven publiek VERKOOl EN eene aanzienlijke party Engelsche en Fransche Staalgr a vur es alle fraai geéneudieerd naar Scliilderjjen van beroemde Meesters als LiNubVKR A bUKi L BiMWKs Biio ii in enz Bovengenoemde Collectie is bijzonder geschikt voor St Nicolaas Cadeaux en aikoiuatig uit een voornaam Magazijn te A ii ilinliim Te be nlitigen DINSDAG iH NOVEMBER 1871 des middags van 12 tot 3 uur Ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda bestaat gelegenheid tot plaatsing van een VOLONTAIR of KLERK Vereiachten zijn eene goede hand schreven en tijd om ook tusschen 12 en 3 of 4 uur op kantoor te bljjven Openbare Verkooping VAN 14 kalfdragende KOEIJEN 2 PINKEN een PA A RD 35 000 kilogrammen HOOI SCHOUW SPEELWAGEN en BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN op DINSDAG 12 DECEMBER 1871 s morgeus 9 uur aan de Hooge brug onder Hekendorp ten sterlliuizo van PIETER van ZIJLL Inlichtingen geven de Notarissen J G BROUWER NIJHOFF te ILuutredd en S LAGERWEIJ te Woerdtn Openbare Verkoopiiijj van TWEE WÜONHUI EN KOEIJENSTAL SCHUUR en HOOIBERG en ruim 14 Hektareu best WEI HOOI en BOUWLAND alles in de Gemeenten Ilekendorp en JMnyeruigeweide Te aanvaarden het land aanstonds en de voniugen met 1 Mei aanstaande Op WOENSDAG den 27 DECEMBER 1871 des morgens 10 uur ten herberge van LEENDERT l B BRUIJN te Jhiehrugge Inlichtingen geven de Notarissen J G BROUWER NI J1I0FF te Ilaaotiecht en S LAGERWEI I te Woerden De llülterdanische GMDIETVEREENI6ING I1 T ON DEUU G chediet Kantoor TOERIJSTÜIN II N 37 Geeft geldelijke voorschotten en neemt gelden in bewaring a deposito tegen vergoeding van rente T e Directie I DE REGT L DROOOLEEVER FORTUYN NEDERL VEREENIGING lüT Arscliaiiiiig van Sterken Drank Vergadering op WOENSDAG 29 NOVKMBER 1871 des avonds 7 uur Lokaal HEIL DES VOLKS I Sineker de Heer dk ROCHEFORT VRIJ ENTREE OORLOG 1870 71 Berigten van eenige HH Doctors eni Chefs der Duitsche nospitalen over het 1 Johann Hoff sche MALZ EXTRACT 1281 Bö de hier heerschende ziekte deri respiratie organen is het gebruik van uw MalzExtract dringend noodzakelijk Dr BoHBDT 6o6 i u25 10 70 1 202 Uw MALZ EXTRACT wordt by de verwonden en reconvlae icenten I met het schoonste succes geordineerd 1 De gezamentiyke arts doctors van het 1 VeldLazareth Champ des manoeuvres te Brussel 93 Bü mijne Lazareth patiënten bewyst uw MALZEXTRACT door zijne buitengewone voedende kracht goede I diensten Dr MiTTERMAisE e W6er 7 1104 Het als versterkend en voortreffelijk I bekende MALZ EXTRACT GEZON DHEIDSBIER heeft in hetLazareth van het Lazarus Ziekenhuis de schoonste resultaten voortgebragt Berlijn Adei heid von Bismarck 1305 Ik verzoek nieuwe zending van uw 1 voortreffeliJkMALZEXTRACT welk pneparaat in ons Lazareth van eene zegenrijke werking is geweest Vrijheer von RozENBEiui üeligirte Johanniter Keizerl Franz Laza 1 reth te Berlijn En van deze attesten zijn uit ruim I I 400 Lazarethen der oorlogen 64 CG en I 70 den Heer HOFF te Berlijn geworden 1 Prijs 6 üesschen ƒ 2 20 13fl 4 40 I zonder flescli JOHANN HOFP s Centraal Dépót 1 iBloemmarkt bjj de Stilsteeg F 154 tel Amsterdam en verder te Gouda bij J C VAN VREUMINGEN te Woerden bfl HENRI J VAN DEN BERG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zwaimnerdam gezien de verklaring van den alhier wonenden Geneeskundige Dr L G VELDT dat het tot stuiting der alhier heerschende pokziekte noodig is dat eenig beddegoed en eenige llecderen in gebruik geweest bij CHRISTINA HARING lijdende aan pokken dochter van MICHIEL HENDRIK KARING kleermaker wonende in deze Gemeente aan wien bedoeld beddegoed enz in eigendom toebehoort wo de verbrand Overwegende dat alzoo aanwezig is het geval bedoeld biJ art 69 1 en 2 lid der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en onmiddellijk door verbranding te doen fcrnietigen de volgende besmette voorwerpen als 1 pluimen bed en kussen 1 beddeiïak 2 stroozakken 3 lakens 2 slooven 1 blaauwbonte en 2 ge3tr epte rokken En zal dit besluit op de gebruikelijke wijze door af kondiging en aanplakking ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudsche ounmt Gedaan te wamnmvdam den 22 Nov 1871 Burgeinei ster en Wethouders vodrnoomd De RIDDER Burgemeester G N KEMPEN Weill 1 Secretaris CouJii Diuk vuil A llHiikiimu Vn f tl DBSDA DAG 1 jdrertó BUITENLAND k iurairlil He lm b 7 l ta lien in H l M utMff plirii t 1 n uw At mffi iu I of t kw 1 H tein I ll 1 1 il l E 1 ütiaisii lkn t Ww m M boi il oiu i al rd let 14 4 Kfiés r Itt d tilüti Rlli fi MlM nmwli i iiii l F il a f f Uo I s t m iti ift V il ft ir II 1 3 Hwèi iatiifmauDtfktmi i mama ta il at tj it f l Bt Kfc Wins Ui I Il f klfcri lp ï leg fk Hl rt lila 1 tdJeii S 1 rni U