Goudsche Courant, maandag 27 november 1871

rijkdommen on van de levensmiddelen die de natuur oplevert te verwerven Er werd gewezen op le uoodunkelijkheid om ook de verstandige tekortkoming te doen ophouden indien meu de slolTelijke tekortkoming wilde doen eindigen Daartoe moest democratie meden erken en dat te meer omdat de liberalen van gisteren de conservatieven 7 ijn van daag en t van de liber ilen niet te verwachten is dat nj zich bekomeren 7ullen over de ïelfstandigheid en ouafhïnkelijkbeid der nietkiesgereoU tigde bevolking De demooratie moest zoo sprak men t vereenigingsleven als t beginsel van onderlinge bescherming eu verilediging tegen knevelarij en tegenspoeden beschouwen en dus bevorderen door verbeiermgen VQor te bereideb in vereenigingen voor onderling hi lpbetc on 7 k e i oo l r Jo 1 Irr d vormi ng van vereenigingen tot stoffelijken vooruitgang spaaren voorschotbanken bouw vereenigingen enz voor te staan door vereenigingen tot verstandelijke ontwikkeling zooals vooral in Duitsohland in de Bildnugs Vereme in Kngelaiul in de mechanic institutes aangelroflen worden ook iu ons vaderbind ingang te verschaffen Men wees op t feit dat in tóngeland thans meer dan 20 10 dergelijke instellingen met meer dan 300 000 leden gevonden worden De beste werklieden iu Engeland zoowel in de dorpen als in de steden gaan des avonds naar goede gebouwen wel verlichte en verwarmde zalen met alle middelen om ich te oefenen voorzien Na vele discnssien over dit onderwerp ging de vergadering uiteen De jager van den heer van S te Gendringen dieonlangs het ongeluk hiul bij het schieten op eenpatrys twee kinderen te trett ni waarvan éen lerstoud 1 gedood en het andere eriijtig gewond werd is bij vonnis Viii de arroiid ruchtb ink te Zutphen veroorideeld tot zes uinnnden cellulaire gevangenisstraf boinevens wee geldboeten van 2 en ƒ S Het verwonde kind dat te Utrecht in het oogheelkundig tgesticht wordt verpleegd is naar men vermeent aan de beterhand zoodat er veel hoop op herstel bebta it j Het is zoo goed als zeker dat al de te veld staande bloemkool onder Rijiislmrg Valkenburg en andere plaatsen in dien omtrek geheel verloren is Men had steeds gehoopt op eenigeii tijd z icht Noveinbcrweêr ten einde de kool waarvan velen de bloem ter grootte van een stuiter droegen weldra als ter verzending geschikt i gewas van de akkers te knmieii ru men Fr is echter I na verscheidene ruwe dagen winter gevolgd met eene vorst sterker dan het gewas dat anderi zwaar in het bluil stond kan verdiii eu in den nacht van Maandag op Dinsdag der vorige week vroor het althans vrij hard Door dit onheil is er tot groote schade der verbousvi rs voor een aanzienlijk kapitaal verloren gegaan terwii de huisgezinnen der daglouners waarvan o a te lüjiisburg de meesten besta iii van het verbou n het li kken in pirtijeii schikken ter verzend ng het inmaken der kool hierdoor gevoelig worden getruit cn Koloniën o o S T I N D I É De jongste berichten zijn van l J October Oe telegrafische geineenselmp tusschuii Java en Sumatra is tot stand gekomen De kabel is den 11 gelegd en werkt zeer goed Tusscheii Teluk lietong en Huitenzorg zijn op den eersten dag telegnieiraen gewisseld De gouverneur generaul heeft een hem toegezonden telegram beantwoord De aamaiangsehe bladen bespreken de zinsnede in het koloniaal virslag over Is O lielrelfendcde rust en d veiligheid in de Vor tenlandcn Zij zeggen dat de toestand van de politie van dien aard is dat alleen hei goede karakter van de bevolking Java niet geheel onveilig maakt Maar zij prote teereii tegen het beweren dat in de VorsteuInnden en Kedirie veiligheid van persoon en goederen bestaat Al een tegenbewijs ka i ook dienen het adres dezer dagen door een 15 tal laiidhuurders aan den resident van Soerakarta gericht met verzoek om eeiiige maatregelen in hit belang der veiligheid te nemen Zij zien in de aangege en punten niet veel heil Men verlangt beter poluie tojzioht op spoorwegwerkers Het kwaad zeie t echter licper Alleen hel leorganiseeren van de politie wier taak in het binnenland geheel op de sclionders van de bevolking is gelegd kan den toest uid verbeteren Te Samarang aren Er is een Java ihsrh pamflet ver irliencn Acidntig Djamnii gci aaind waar n de imdergung van hetNedeiland eh gezag en de zegepraal van den Islamworden verkondigd Als men nagaat dat zulkegischriften strall eUios oi der de Javanen ucinlen verspreid en men vergelijkt daarmede alle drukpersproeessen in liidic gevoerd de verbanningen onderden gouverneurgeneraal Sloet medegerekciid sederthet gewrocht der duisternis wet werd voor Insulinde dun k in men de handelingen der versehillendeOpperlnndvoogden niet vrij pleiten van groote uicoasequentie en zal men moeten toegeven dat tot hedenten opzichte van het Javaansche soliotschrift metlaakbare onverschilligheid gehandeld is De meeste bladen bevatten lange verhalen overeen moord gepleegd op den heer van d r Burght V o sl iLn ge werd des morgens in zijn bed vermoord gevonden Er was veel gejtolen Opgrondc iner nauwgezette voorloopige instructif haeft volgens den Jam Bode de raad van jusiitie den 17 rechtsingang verleend tegen den her Varkevisser als den vermocdelijken dader van rten moord op denpersoon van den heer v d Burght gepleegd Laatste Berichten Parijs 27 Nov Bij de erkie ing van gemeenteraaiUliilen te Parijs zijn gekozen de heeren Herison Thulie Nadiiud radicalen eu Dupuy conservatief Weenen 27 Nov De Revue doel hi wa irscliijnlijk voorkomen dat de heer Brestl lich met de poitifeuille van financiën zal belasten Berlijn 27 Nov De troonrede bij gelegenheid der opening van den landdag gehouden begint met eon dankzegging aan de naiie wegens haarprijzeiiiwaardige houding gedurendertenjongsten oorlog vervolgens wijst zij er op boe de l ruisi ohe Volksveitegeii oordiging thans nu de nationale eenheid ver ckerd is zieh wijil Mi kan aan de uitsluitende behartiging van Trui eii s liuishoe elijke aangelegenheden Verder kondigt de troonrede verschillen Ie wetsontwerpen met betrekkii lot de beweging op kerkelijk gebied niin De k ering zegt zij zal zieh geheele elf taiidiglpeid voorbehouden trn opzichte van de haiuliia ing van het burgerlijke recht en dt openbaiu oiUe Zij zal evengoed wiken voor de gepas e oiiafliankelijklieid van kerken en godsdienstige gi iiootseliappen als voor de geloofs en gewetensvrijheid Villi den individu Op grond van de e beginselen cuiist tiitioiieel toegepast zullen aan den landdag ontweipeii voorgelegd worden lietrelfenilc de slniiiiia van t burgerlijk huwelijk Bij hit openbaar onderwijs zullen doeltreffende middelen tot voorJeniiig m vele tot dusver gevoelde behoeften worden voorgeslagen Brussel 27 Nov De Indiyendance zegt men verzekert ons dat heden een ministerraad is belegd ora te beraadslagen over de qujrstie of de leden van het kabinet hun c itsUg zouden indienen Londen 27 Nov Vo gens het uitgegeven bulletin heeft de prins van Vi ales een kalmer dag doorgebracht Sedert heden ochtend heeft zich geene belangrijke veiaiidering in de ziekteverschijnselen voorgedaan Brussel 27 Nov Het Jonriml de Briixelka wecrspr ekt het gerucht dat het ministerie zijn ontslag zou aangevr iag l li ben euTiengde Berichten Het Chineesch gouvernement hetwelk reed eenanglochineesch eu een franco chiiieesch legerkorpsbezit heeft nu ook een permano chine sch dito opgericht Aan eeiien Fruisischen onderofficier is detaak opgedragen een aantal jonge mannen op de behandeling van bet Krnpp kanon af te richten Naluurlyk zal de e kommandant hieibij ook de Pruisische termen en namen invoeren even goed als zijncollega s uit Engeland en Frankrijk hunne rekrutende hunne lebben geleerd Daar er bovendien ooknog echtecineesche r giroentec beslaan zal men bijgroote par ides of bij een eventueelen oorlog slagvelden iu vier talen hebbeu zeker een polyglotte vande jongste vinding i Een Duitsch blad waagt de vooronderstelling dat zelfs von Molike bij zoo n leger op onoverkomelijke bezwaren oor den generale staf zou stuiten ïoctt moet men niet vergeten dat t in de dagen van Wallenstein nog erger was De pachter van de bank te B iden Baden die weldra zijne kci i rs zal moeten pakken heeft zeer schntercndc iianliieding niian het gemeentebe tuur van ei Savooische stadje Aix Ics Bains gedaan llijwilde nschc schuld van het stadje 750 000 francs af lalcn en biw mdicn jaarlijks 150 000 francs m de k s htorten Verder zal hij voor zijne rekening een waterleiding aanleggen Daarentegen verlaii t hij letterlijk niets dan de noodige ruimte voor ijn groene tafels t Genoemde geineentebestnnr is evenals üretchan voor het proukkistje van dezen modernen Faust bezweken en wacht nu in gespannen verwachting de toestemming van het gouvernement af Het is volkomen bereid zijn eer en goeden naam ten offer te brengen Een onbekende te Griltz heeft een kapitaal v b ff 00 zegge vijf honderd giüden aan het gemeentebestuur van Pettau toegezonden met de bepaling dat deze gelden zo ó lang op interest moeten gezet worden tot t en som van honderd duizend gulden oedraagt EerLt dan mag t kapitaal gebruikt worden voor nuttige ii telliiigeii Het genoemde gemeentebestuur zal onzes inziens volstrekt niet onbeleefd handelen als t in dit geval de openbare dankbetuiging aan den disoreten mensoheavriend aan het niigeslaclit overlaat P O 31 I TI E Aan het bnrcnii van l oiilip te Gouda is in bewannfj een bos SLEUTELS die in deze gemeente Kevondeu is Burgerlijke Stand GïBOUi N 24i Nov 8iii on ouders V J vao Loon en G de Grn if 25 Oeri it udurs H J L ten Gate cq H P van Niflenk 96 Juhniina Antlioma oodors M de Péiter eo J Fiikkfltlij 7 Murnuis oudtis M de Gruijl ea A I angcrak Susaiiiin Margareth i oi dera L Initnerseel en F Voordewuid Ovnti H tN 25 Nov li C Looijaard 1 j 7 ra 26 U Nuvelhtijn 4 j 3 ra y M do Gruijl 6 u ADVERTE NTIEN Urbanus Pillen bereid volgaas het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig iii ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPLIöVERTliRING Zijzijn uitmuntend tegen de iAL SCHERPTE in het BLOID en UIÏSLAti der HUID zij zijn ZACHT DAXEUEND en SLIJMAEDRIJVEND Verzegelde doozeii v iii n a e t en dubbele doozen zijn veiknjub iiir bj de hh Jl ilaHseii iim M I nul Vli Jttmierdun M Cl buii Sitj droog heilige weg D 321 Benthuizen C den Boiimeester BUisicijk S V d Krn its Bodcj raven B Versloot Delft H W de Kruijlf Deventer jebioed ïiman Gouda L Selienk op de Hoogstraat s Ormemnde W v d Boom HttMtrecht K Oosterling I lckerkerk A den Oudsten liiiii wku B Kruithof Lei deii J ï ïerburgh Haarlem hoek Bakkersteeg Aloordrecht G H Po t Rotterdam A v d Toorn Westc VVagenst Schoonhoven 1 l Wolft Tiel A F Faassen Utrecht F Altcna op het Steeuw over de Don kerstr ii 373 troerdi n L Euijten Zevenhuizen A Prins Het depot dezer echto Urbanns Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt inslantelijk verkocht wel attent tewillen ijn dat door ons bij niemand anders deUrbanusPillen bereid volgens het oude en echteRecept in Di p5t ïijn verkrijgbaar g steld m A hurhoven opgegeren Steden e i plaatxen dan lii de hierbovengenoemde Députhovders In elk doosje is een biljet voordien niet de Hgenliandige naamtcekeningvan de vervaardigers Wed KruNKN Zoon Apotheker elle Haiidtcekening zieh ook b vindt ophet Ze ellak vvai rinede de Doo jes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebinikers instanteVjk daar welop te letten en raden liun aan wel tOO tO Zie bij wien men de Doo jis Pillen haalt Alleen dieDoosjes waarin een oiljet met onze Hai dleekeningis ziel aan te sehairen en zieh l wachten voorhet gebruik vau de vele namaakaclb 6