Goudsche Courant, woensdag 29 november 1871

1871 Wocnsilag 20 Nuvciiibci N 1134 GOUDSCHE COURANT Nieuws m Adverlcnlielilad voor Gonda en öinslreken De uitfrave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VIUJDAG In de Stad geschiedt de uitgave ia den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie jiaanden is f 1 75 franco per post f 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels ü 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend uaur plaatsruimte Afzonderlijke Nomiuers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND Büiteiilaiiilscli Overzicht liet lanf besproken uitstapje van den president der Franscbe republiek naar Houaui is eindelijk len uilvoer j ebr icht Toch ad zijne afwezigheid niet langer dan 3 of + dagen dure Hij beeft al 7 ijn tijd noodig om de vcreiBclite voorstellei te ontwerpen tegen en tij I dat de nat vergadeiiug hire zittinseii her at Men beween nog steeds dat hij een boiMl cbap zal richten lot de veigadenng wnarv m de redactie reeds is voorbereid eu waarin de vüornaaiaste quaestién die aan de oide zij i zullen behandeld worden De ooustitutioneelu ri ui gaiiif itie en de terugkeer naar l anjs zullen er dus niet in gem st wolden Me zou voornemena zijn de geilealtelijko vernieuwing der vergadering voor te lu geu j zon nfi reden om de 2 jaren ui wel s der leden elk JH ir Men bericht per telegraaf dat de gralie eoramissie die uitspraak moet doen over de veroordeelden te l arijs en te Marseille t it het besluit gekomen is om streng de straf te handhaven Omtrent Ferré en Hossel zou reeds definitief besloten zijn de terenlustelling zoo spoedig mogelijk te doen plaats hebbeu Alle p jgingen voor den jongen Hossel iiangeweuil Kunden dus vruchteloos zijn gewecsi er is ook wel geijverd zonder verstand lietgeeii zijiie zauk meer kwaad dan goed geil mii bee ft Hossel is in de laatste d igen bezoclit door zijn moeder en zuster hij heeft vooral in zijn nadeel dat een brief van vroeger dagteekeiiiiig nn hem in handen is van de commissie waarbij hij aaiidruiig up bevordering gekrenkte eerzucht noeinl men de houfdoor aak van Hussels h indeUvijze en om iiie reden meent men hem tot voorbeeld te moeten ste len voor de b indhavini van de lilitaire di SL ipline De regeering gnat op den enniaal iiigesliigen ge vaarlijken en oineist nidigen weg voort Nu is weder een radicaal blml barer teg nst inders Ie Jiappe opgeheven liet kan ijn dal men met de beste bedueliiUM ii be ield is ma ir mets is gevaarlijker dan willekeur men weel wel aar men befiiiit maar niet waar ni n eindigt 1 de begrocting eonimi s e v in den Duitsehen rijksdag schijnt men b t met de regeering eens geworden te zijn KulMle uMhoögiiigen zouden vervallen en de besta mde be roütiiig van 225 tbaler per hoofd zon behouden biiveii er is zelfs eer ontweip iiignlieiid om die som our drie jaren vast te stellen ry Men hamert voorts verseheidi ii onlwerpen al Ut heeft het etsüiituerp bel iinViule dr str if wegens mis gee hik rciditerlijkc vervolging van bruik van bun ambt bij de tweede lezing met l a e en lOS stemmen aangenomen l e voor i ter Sunsou die zijn uiiUlag geiionien bad mudat zijn lioud 11 l ge ioM r den deiiioer al üebrl afkeuring liiiil uitgelokl iB met groote meerd rheid heikozen llij he ft lie lieiioiming a iiigeiiomeii oed voolicekell aiig De Kmi i ll iMj kondigt een nieuw ontwerp uiii wet op bet onderwij s aan afloiri i van leii l eken n minister von Mulder Oiigeinl kig is de reputatie van den vaibr di er uit gei n g ill dl oi gin d i vnei dri vüm vrijlmd en voorin Overigens is het onmogelijk het ontwerp ia deze zitting af te doen of ook maar in te dienen Te Ilrussel is wel de kamer tot Dinsdag verdaagd maar de agitatie niet verminderd De regeering heeft bepaald aanleiding gegeven tot die botreurens waardige voorvallen door haar meilepliobtigh id aan LaiigrauJs knoeicrijcn of liever door de bescherming die haar pirtij genoodzaakt is te vorleenen aan al de deelhebbers in die onzedelijke geldraakerij Het is niet het bedrijf van eouige oproerraakers maar de fatsoenlijke gc e cn burgers zijn te hoop geloopen De publieke opinie verklaart zich zeer sterk legi i de benoeming van IX leeker tot gouverneur van lamburg en zal niet ruslen voor haar door intrekking dier nominatie of aftreding van het ministerie voldoening verschaft is De militaire macht is nu op geroepen om de rust te handharen De Er hu du Varlement van 2ii Nov zegt Uit eene goede bron vernemen wij dat er bepaaldelijk sprake is van de benoeiniiig van den heer Dedeoker in ie trekken en van nog iets nnilers Wij moeten bet publiek aanraden kalm te blijven want wij hebben alle reden om te gelooven dat aan de openbare meening recht zal wedervaren Ken Inter bericht meldt dit inderdaad de Moniteur bet oiits ag des heeren Dedeoker beviit Men is evenwel nog niet geheel gerust over den loop dien de zaken heden bij de kamerzitting oudeu kuiiiien nemen Het militair macbtsvertoon heeft opijebimden Oostenrijk beeft een nieuw ministerie Het officieel o gaaii bt vat de benoeming van Adolf Auersperg tot ministerpresident Lasser binuenlandschezaken ilascr justitie Strcmayr onderwijs üj diaus kooplianilel liluinet ky landbouw Unger zonder portetei eiiille de portefeuille van oorlog is aan den ovtrele Horst opgedragen He minister van fi ancieu uit het vorig kabinet b ij t voorloopig aan het bestuur De landdagen v m Moravië Opper Oostenrijk Bukowiiia en ora berg worden ontbonden He rijksraad is tegen 21 Dec bijeengeroepen Hel hoofd van d t kabinet is de broeder vanden vroegerm minister Carl Anrisperg den prcsideni van het burgerministerie llij is lid van bet Heereuliuis en gouvenipur van Salzburg Zijn trouw aan de constitutie is beproefd maar hij is met volbloedcentmlis iseb en gematigd liberaal Zijn collega s bebuen allerlei nnteoedenteu Wat het programma au dit kabinet betreft weet men het volgende te verhalen Het wil de constitutie oiianngoroerd laten wil een schikking met ialicie ma ir verwerpt de Visclien der Czecheu het is voor eenc uitbreiding vau de zelfstandigheid der jirovincien binnen de gren en der grondwet Het ontbindt de onwettig gekozen landdagen maar is niet radicaal genoeg om diree te verkie ingcn int t schrijven Meu is uict eer geslicht over die halve maatregelen Zal het tiveeile niiiiislcrie Auersperg beter slagen dan het eerste schoon optredende onder veel ongunstiger omstandigheden De nieuwe Londensche gezant von Beust is benoemd en na ir zijn post vertrokken De prins van Wallis ia ernstig ongesteld F R A N K R IJ K Te Parijs heeft zich ceiic bende jeugdige en uiterst vliiL i i ilu veii ori iiii 1 i fil hl het vo in l eh ni li gemunt te hebben op die huizen waarvan de bovenste verdi iping bijna uitsluitend bewoond wordt door personen die over dag door bunue bezigheden niet te huis zijn Eerst klimmen zij door allerlei middehm op het dak en zooilra do bewoners vertrokken zijn gaan zij door bet dakra in naar binnen en nemen op hun gemak alles wat aii aanstaat mede Worden zij onverhoeds in hun werk gestoord dan ontsnappen zij l mgs den elfden weg en zijn moeilijk over de daken to vervolgen Op één enkelen morgen hebben zij tien van die zoldervertreLken bewoond door pasteibakkersknechts geplunderd verscheidenen hunner bevinden zich reeds in handen der justitie ENGELAND De reeks der moeilijkheden die bet Engelsche ministerie voor de volgende zitting wachten dreigt nog met een3 vermeerderd te worden De leren steken niet alleen in den laatsten tijd hun hoofd meer en meer op doeh schijnen het veld hunner beweging ook weder op Kngelsch en Scliolsch gebied over te willen brengen De beer Butt het lersche parlementslid bekend als vertegenwoordiger der politieke miad idigers zijner n itie hield in de vorige week te Glasgow voor een groote schare toehoorders een lange redevoering waarin hij zijne iiationaal lersche gevoelens ontwikkelde Daar reeds sedert langen tijd niemand in Schotland er meer aan denkt d t Engeland voor bijna drie eeuwen zich up oureohimatige wijze van zijn troon meester maakic en ook niemand plannen tot lossclieuring vau Eugeland koestert wekt het verwondering te zien dal zoovele bewoners van Glasgow toestroomden om de revolutionaire redevoering van den heer Bntt bij te wonen De reden hiervan was eenvoudig dat Gl isgow evenals Liverpool eu Manchester onder zijne arbeiders een grout gedeelte leren telt De toehoorders l elioordeu trouwens bijna zonder uitzondering titde arbeidende klasse Het was blijkbaar het doel van den heer Butt om bij de leren in G lasgow het nalionaliteitsgevoel levendig te houden eu zoo mogelijk te bewerken dat door huune samenwerking in bet vervolg slechts zoodanige per soiien door Glasgow naar bet parlement gezonden 1 zouden worden die zich voor de home rule eigen laiidsregeering van Ierland verkliren I Op politiek gebied is de heer Butt evnais de meeste volbloedleren een vreemde verschijning I Vroeger was hij een vurig en bezield tory tnana is I llij liberaal en revolution lir Het lersche libera isme is echter evenzoo als bet liberalisme van zekere andere pariijeii die zich slechts daarbij aanslniien omdat zij i an d e zijde het meeste voordeel voor hare partij ver vachten Meestal bestaat het in niets anders dan of liet ministerie het zoo moeilijk ie maken dat hot den man der oppositie door eciie giiist of benoeming tot znijgen brengt of onder den schijn van vrijzinnigheid maatregCien ain ti bo eleu die Ierland steeds meer vau Engeland loeiuaken en aan bet Utholioiame ten goede komen Zoo strijd on Ier betuigingen van giibeolitheid aan dn Engelsche kroon de beer Bult voor du lersche onafliunkelijklieid Wanneer mui aan Ierland niet de rechten geeft earop het aanspraak kan maken dan zal de troon binnen korten tijd in aseh ver iukeii waagde bij zelfs voor zijn gehoor te GLiBgow Ie zegtren ofschoon hj zoo vaak jne troniv aan du mon rcliic op de lippen draiiyl De lieviu toijiiioh iigcii de uj dczo wuur