Goudsche Courant, woensdag 29 november 1871

dea vo u de i i rt jVci dat hij zieli in zijn eli ior ni t l edio L n liad fii daar on sprekrii kou De m i sl oiiru tl anai li pasia£ i in ijiu redevoering w 8 de uii t oiidubbel iiiai i vraa ofdladstone voor hij tol t ji giviai beslnitan kan uiisseliien eene herhaling noodig heeft der gebeurtenissen die voor een paar jaren elk luder zoowel in l aigeland en Sch itland als in Ierland opvolgden Langs dea weg vau saineurweringen als te Maiiehester en te Londen van buskruitontplolfiugen als te Clerkenwcil euz wil dus Ierland zijne onafhankelijkheid verkrijiieu Het is eoliter met de leren evenals met de ultramontanen vr n het vasteland geeft men hen een vinger zij eischen de ganache hand en enkele conoesoiën iu plauts van hen tevreden te stellen doen hen integendeel hunne elsehen hooger stellen Misschien zullen dus de Kugelsclien niet een waakzaam oog nfwarhten wat de luanncii van St Patrick in het schiM voer Mi nu zij toeli oeniuaal de ondervinding opdeden dat de lot dusverre gedrne concessiën niets baatten en hoegenaamd geen verandering in de onderlinge verhoudingen brachten Op eene vergadering van de statistische vereeniging te Uublin heeft de heer Lawson ten lid van het hooge gerechtshof dezer dagen een zeer belangrijke redeïoering gehouden welke beselionwd kan worden als eene zijdelingsche repliek op het gesprokene door den heer Buit althans wat betreft diens klachten over lerl and s kwijnenden toestand De redenaar meende te mogen roemen op den toenemenden voorspoed van Ierland Wel zeide hij bleef de bevolking verminderen doch dit was iiiit gevolg van kwijning maar van het vermeerderd gebruik van werktuigen bij den landbouw waardoor tal van arbeiders overbodig was geworden die dan grootendeels naar Amerika emigreenleii Aan den anderen kant waren de arbeidslooncn bijna verviervoudigd De gelden in spaarbanken en andere inrichtingen van dien aard gedeponeerd klommen jaarlijks belangrijk De veestapel was gedurende 187U met £ 240 aS8 in waarde vermeerderd Het aantal vlas en wolspinnerijen was sinds 1SS3 met BO pCt toegenomen De tonnemaat van het scheepsverkeer in de havens Tan Dublin en Belfast was in de laatste 30 jaren verviervoudigd Aan grondlasten werd in 1870 ruim £ 1 0 U 000 meer opgebracht dan iu 1860 Ten opzichte van het moreele erkende de heer Lawson dat er een talrijke kla 8e bestond tot welke nog geen onderwijs hoegenaamd was doorgedrongen ook het middelbaar onderwijs was niet voldoende doch het hooger onderwijs was zeer bevredigend Misdaad nam veeleer at dan toe doch dronkenschap breidde zich ontegenzeggelijk uit en daaraan waren vrij wat overtredingen te wijten Dat de stad Dublin het bran lpunt was van oproer en wanordelijkheden viel niet te loochenen En nu omtrent de wetgeving Ierland had recht op grootcr assimilatie vim zijn wetten met die van Kngeland Identiteit van wetgeving moest regel zijn en speciale verordeningen mochten slechts bij uitzondering worde i uitgevaardigd waar bijzondere omstandigheden ze dringend eischten l lnkele grieven bestonden in deze zoo b v maakte de nieuwe lersche landwet een herziening van de burgerlijke rechtspraak noodzakelijk Voor t overige zeide de heer Lawson geloof ik dat er geen enkele hervorming of iets anders noodzakelijk voor ons welzijn te bedenken is welke ons niet kan gegeven worden door de tegenwoordige regiering De heer Lawson besloot met een waarschuwing Wij vragen zeide hij te ve l naar wetten en regceriugszorg voor alles danrby vergetend dat dezen niet meer doen kunnen en mogen dan de zwakken en hulpeloozen beschermen waken voor d vcilighe d van leven en have en venler een vrij veld laten voor zelfstandige werking van de persoonlijke gei Stkraeht der onderdanen Wij moeten ons waeliten te veel van een gouvernement te vergen als regeling van t bedrag der arhi idsloonen van e aantal der werkuren van de prijzen van levensmiddelen De handel moet vrij zijn slechts onweteuheid en misdaad moeten bestreden woiden als vijanden van t algemeen Daarvoor te zorgen is in houfdzaak wat eeiii regeel ing voor t welzijn van een volk kan doen DUITSCHLAND Te Kassei wordt thans veel over eene zaak gesproken die eerlang aanleiding zal geven tot eene proces dat veler belangstelling zal wekken De keurvorstelijke familie van llessel Ka sel bezit sedert eeinge eeuwen een groot particulier verim gen dat volgens de fnmiliewctten onvervreemdtiaar is en waarvan de regeereude persoon het vrnelitgebruik heeft tot instandhouding van zijn aardigheid Op dit vermogiMi heeft de l riiisisehe regerring iu Februari 8fi9 Inslag gelegd en het oiidir eigen beheer genomen op grond dat het gebezigd werd om corapluttcn te smeden tegrn l rnisen en nadat den 17 September ISfitl met den keurvorst stettin eene overeenkomst was aangegaan waurbij hij ten deele van dit kapitaal afstand deed en het vruchtgebruik behield Dit vermogen werpt minstens S iO OOO thaler jaarlijks af Het behoort niet aan den keurvorst mimr aan zijn geheele huis De keurvorst Kriedrieli Wilhelm had slechts als regent van Hessen het vruchtgebruik Hy werd iu Juni 1866 onttroond en als particulier persoon kon hij later over dat vermogen niet willekeurig beschikken zooals hij evenwel te Stettin defd De loden der keurvorstelijke familie zullen thans hunne rechten op dit vermogen gereelitelijk doen gelden 8 P A N J B Naar het schijnt is de jongste verwarrirg in Spanje het gevolg van een verbond tussehen iie C arlisten 2V tiaiuontanen aa e ct C zijd n d ejiubli keinen en radicalen aan de andere Na de omwenteling v u 18l 8 is naar men weet de Fezuïetenorde in Spanje opgeheven bij deereet van het voorloupig bewind lati r goedgekeurd door de Constituante Thans wilde men als het ware bij verrassing op dit besluit tertigkoraen en de Katholieke fraetiëu hadden hun steun beloofd aan de radicalen tot omverwerping van het ministerie mits deze met hen stemden voor een besluit tot her tel der vrijheid van vereeniging voor geestelijke genootschappen met andere woorden lot ophelhiig van het decreet betreffende de Jezuïetenorde Het ministerie heeft het voorstel van ÜQhoa opvolkomen wettelijke wijze bestreden door te verklaren dal het niet zich verzetten zou t gen het indienen cener wet betreffende deze zaak maar aan de Kamer het recht moest betwisten om by eenvoudig besluit eeue wet ta veranderen Hierop werd een aau het ministerie vijandig voorstel gedaan dat dank zij bovenbedoelde coalitie de meerderheid verwierf en min verwachtte uu den president minister te hooren verkondigen dat het kabinet zijn ontslag vroeg Deze echter had blijkbaar voorzien welken loop de zaken zouden nemen en hij had reeds het decreet bij zich aiirbij de zittingen werden verdaagd Trouwens men gevoelt dat op den grondslag van zulk eene coalitie niet een ander miul terie gevormd worden kan De meerderheid die zich tegen het kabinet verklaarde behoorde niet tot eene enkele partij maar was uit zeer uileenloopciule bestanddceleii gevormd Krachtig genoeg om het ministerie te bemoeilijken was de coalitie veel te zwak om een eigen ministerie te doen optreden Men verwacht nu dat het tegenwoordig ministerie zjil blijven toldat de verkiezingen hebben plaais gehad Deze zijn volstrekt noodzjikelijk daar de tegenwoordige Kamer zoo zeer in fractii U is verdeeld dat het bijna onmogelijk wordt daaruit eene meerderheid voor eenig ministerie te V icn GouD 28 Novemheb Uit Katwijk wordt van 24 Nov geschreven aan htt J eidich Dagbl Heden liad te Katwijk a z de ter aarde bestelling plaats van het lijk van den vorigeii burgemeester van Katwijk Mr ü A S ilomon Huijgens Het lijk was van Amsterdam zijne laatste woonplaats naar hier vervoerd Bij de begraafplaats voegden zich ceiiige vrienden van den overledene waaronder de beide wethouders der gemeente vrijwillig aciiter den stoet Op eenvoudige wijze werd toen het lijk grafwaarts gebracht en in den grafkelder der familie bijgezet De gemeente Katwijk is guilurende zijn meer dan 2 jarig beheer veel zeer veel aan den waardigen overledene verplicht Zijn leven kenmerkte zich door eenvoud j waarheid en oprechtheid Steeds bleef hij wars van vleierij trouw aan zijne beginselen Met nauwgeI zetlieid vervulde hij steeds zijn plicht Veleu zullen met eerbied en achting aan hem blijven denkon Donderdag avond trad in de leesvergadering der vereeniging Winterlezingen te Bcrg Ambacht de heer J J tjrootendorsi van tionda als spreker op die de novelle de Jas van den Jood op eene uitstekende wijze voordroeg Deze ïoordnieht zoowel als de daarop volgende bijdragen van leden en gasten weiden met groot genoegen door de talrijke vergadering aangehoord In eene vergadering van notabelen te Gonderak werd herbenoemd als kerkvoogd de heer Joh Smits en in plaats van den heer N Boer de heer 1 Kruijt als zoodanig benoemd Ten bewijze van de hooge waarde der landerijen kan diinen dat te Berkenwondc omstreeks 4 hectaren land waaronder de helft slecht mag heeten zijn verkocht met de onkosten voor ruim ƒ BOUO Voor een lid van de Kamer van Koophandel te Schoonhoven moet er eene herstemming plaats hebben tussehen de lih A C Fijn van Draat die 23 en J G Doesburg die 11 stemmen verkreeg Bij de verkiezing van S leden voor het kiescollege der I Hervormde Gemeente te Schoonhoven zijn gekozen de hh F Tieter met 128 en P Turk met 89 stemmen terwijl eene herstemming moet plaats hebben tussehen de hh J II Heijl die 7U en Jac van Geelen Ez die 67 stemmen bekwam Staten Generaal Twkeue Kameb Zittingen van 2 en 27 November SlaatsliegrouÜiig voor 1872 Hoofdst V Binnenl Zaken Zaterdag werd de disjussie over de afdeeüng Taterstaat enz voorigezet doch de discussie zoowel uv r het 1 ji cg 1 il K ilterilii sche en Amsterdainsche waterwegen is uitgesteld tol aan het slot der afdeeliug omdat sonimiga stukken nog gedrukt of nadere inlichtingen verstrekt moeten worden Vervolgens is de spoorwegbegrooting voor 1872 in behandeling gekomen en in de zitting van Maandag met algemeeiie stemmen goedgekeurd In dezelfde zitting was aan de orde het rapport over de adressen van den ontslagen kapitein Janssen j waaromtrent besloten is nadere inlichtingen te vragen aan den Minister van Oorlog met verzoek daaraan spoedig te voldoen Met 46 tegen 8 stemmen werd een voorstel van den heer t Wassenaar Catwijek verworp ii om iulichtingen van den Minister van financiën te verzoeken op een adres tot afschaffing van den zecpaccijus Daar weldra en opzettelijke behandeling der accijns wordt tegemoet gezien oordeelde de meerderheid dat alsdan de noodige inlichtingen van zelf zouden worden verstrekt Omtrent de werking der hulpbank te Leiden ontleenen we hel volgende aan t verslag over 1370 der lyeidsohe maatschappij van weldadigheid wjatvan de hulpbank eeue instelling is De hulpbank werkte niet minder gunstig dan iu voorgaande jaren De toenemende tumvragen om voorschotten getuigen dut de weldadige invloed we ke die inrichting op de gesteldheid van de kleine burgerij alhier en in den omtrek tracht uit te oefenen op hoogeu prijs wordt ge teld Het doel met de stichting beoogd mag men dus als volkomen bereikt beschouwen In 1S7 werd aan S II personen eeue som van 558 U ter lein verstrekt Het minste bedrag dat geleend werd was 10 het hoogste IQO Van do bevoegdheid om sommen van 800 a ƒ 400 uit te leenen werd spaar aam maar allengs toch meer gebruik gemaakt hetgeen daaruit voortspruit dat men langzamerhand beter de personen leert kennen aan wie zonder gevaar eene grootere som kan worden toevertrouwd Do uitbreiding die de bank heeft verkregen blijkt genoegzaam uit de opgave der jaarlijks ter leen verstrekte sommen Bedroeg dit in het jaar 1S62 ƒ 3260 aan 42 leeners iu 1870 gelijk vermeld is reeds 55800 aau Bil leeners Het geniddekl bedrag van elke leening bedroeg in 1862 ƒ 77 02 in 1870 ƒ 108 22 De regelmatigheid waarmede de geleende sommen werden terngbetaald wordt met veel lof vermeld De opbrengst der boeten was in verhouding tot de terugbetaalde som niet alleen gering maar in de laatste jaren betrekkelijk nog kleiner dan vroeger en omgekeerd was de baak verplicht tot grootere uitkeeringen aan de leeners letzij als premii u vbor hen die het geleende teruggeven zonder een enkelen termijn te verzuimen hetzij als restitutie van rente aan hen die voor den bepaalden tijd zich van hunne verplichtingen kwijten De boeten bedroegen in 1370 nog geen kwart pCt fan de terugbetaalde sumnien terwijl voor premiiiu en restitutie van rente driekwart pCt moest worden uitgekeerd Uit Zwolle wordt geschreven dd 22 Nov De sedert zes jaar alhier gevestigde constituti oneelliberale Kiesvereeniging is gisteren ontbonden Het uit de bekwaiimste en invloedrijkste mannen der lil erale partij samengesteld bestuur heeft door gebrek aau belangstelling en medewerking ontmoedigd en ontstemd in oorpore zijn ontslag genomen Voorstellen om vóór de ontbinding eerst nog eeue wijziging van het riglement te beproeven vonden geen bijval Ook pogingen om een nieuw bestuur te vinden leden schipbreuk Zwolle is nu zonder liberale Kiesvereenigiiig Men hoopt op betere tijden In de vorige week werd in eene vergadering der Ik mocralisdie vereeni ing te Amsterdam J e invlotd van t vereenli iiiffslcvm op de volkshuishoudiikg in behandeling gebracht Men was t er over eens dat de beweging onder de arbeidende klasse geemrlei politieke strekking had miiar enkel ontsproot uit het verlangen der werklieden om grooter aandeel van de maatse iappelijke tc ion tt at I iWlt 1 1 SdilrtiJ iaiii ra J irld tol II mm i 3 1 oiiliW Jitn p mril viiff i tel il ioofdal alfiiiiiiii takool oiiiirr l IstD ill liirti oiiisi iil koii itopi a f t ui ii Wi ill ik kool iiun mafiiikKi 1 Itilitfr ilrwn ii èi l r rf mjmltSiSta t i m flBsiiiai tl lüR iirw f iiinl ltita itet si k i 1 k W 6 nr w buijiiBl i j j Wt fe laiioH ta n i i i ti5e§ ii k T n 11 i lm iUfi HHi Hl tllrr Ha 1 Nn t ti ir KI 1 Vi