Goudsche Courant, vrijdag 1 december 1871

1871 Vrijdag 1 December N9 1135 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentielilad veer Goada ea öinstrckeii De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VHIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimt Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave De Inkomsten Belasting II Langer dan aanvankelijk ons voornemen was hebbeu wij de vordere behandeling van dit onderwerp moeten uitstellen Alvorens verder te gaan herinneren we daarom nog even dat het resultaat van ons eerste artikel in Nr 1131 was dat alleen dan de inkomstenbelasting kan aangenomen worden wanneer zij de eenige directe belasting is Deze herinnering is niet geheel overbodig want dit hoofdbeginsel daargelaten kunnen we ons met het wetsontwerp op de meeste punten verecnigen We zullen daaraan thans de aandacht schenken Art 1 bepaalt dat er eene directe belasting geheven wordt van het jaarljjksch zuiver inkomen van elk ingezeten des rijks die daarvan niet is vrijgesteld en art II bepaalt het bedrag dier belasting op 2 percent van dat inkomeu Daar het te verwachten is dat dit wetsontwerp wanneer het tot wet mocht verheven worden binnen betrekkelijk korten tijd wederom zal moeten worden herzien om gelijken tred te houden met de latere hervormingen van het belastingstelsel die steeds als aanstaande worden voorgesteld en misschien ook spoedig tot stand komen daar dus dit wetsontwerp tot wet verheven uit den aard der zaak reeds een tijdelijk karakter heeft zou t wellicht goed zijn dat karakter ook in de wet uitte drukken door eene bepaling dat b v over vijf jaren eene herziening der wet moet plaats grijpen Wellicht kan dat tevens tot meerderen a tudrang dienen om daa met de geheele Iib vorming van het stelsel gereed te zijn Door aan de wet dat tijdelijk karakter te geven zou er tevens mogelijkheid bestaau om provisioneel niet een vaste taxe van 2 percent of hoeveel dan ook in de wet op te nemen maar eenige ruimte te laten en biJ de begrooting jaarlijks het bsdrag vast te stellen Misschien zou dan ook blijken dat er geen bezwaar bestond om ook die bepaling definitief te maken In de artt 2 3 enz wordt overhet inkomen gesproken Al wat wordt genoten in geld in vruchten of door eigen gibru V uit onroerende roedcren roerende goederen of door arbeid belioort tot het iiikoüien het zjjver inkomen wordt verkregen na uitrek viui de kosten en lasten aan het genet verbonden van alle verschuldigde renten en van alle verplichte uitkeering ii Afgetrokken worden alzoo noodzakelijke kosten van onderhoud allo wettelijke lasten verplichte kortingen voor het pensioenfonds der ambtenaren enz enz De grond en personeele belasting worden niet in mindering gebracht Vrijgesteld van de belasting zfln de ingezetenen wier jaarlijksch zuiver inkomen minder dan ƒ 500 bedraagt en de vreemdelingen hier te lunde als consuls of consulaire agenten toegelaten en geen ander beroep of bedrgf uitoefenende Art 0 Ook ziJn eten als van andere belastingen ook van deze uit den ard der zaak vrijgesteld alle gezanten Daat biijkeus art 1 de ingezetenen de belasting betalen was t niet noodig de vrijstelUngen uit te breiden tot liefdadige stichtingen aa dergelijke Alle rechtspersonen alle zedelgke lichamen naam ooze vennootschappen maatschappijen enz vallen buiten de wet Het is louter een personeele geen leëele belasting Voor kinderen die men ten zijnen laste heeft wordt niets afgetrokken Ook deze bepaling achten we zeer billijk de meerdere uitgaven die het hoofd van een talryk gezin heeft kunnen nooit komen ten nadeele van anderen Evenmin als de fiibrieksarbeider of ambachtsman hooger loon verdient omdat hij een talrjjk gezin heeft evenmin moet om die reden de belasti jgschuldige minder betalen Minder billjjk is de vrijstelling van het inkomen beneden ƒ 500 Daarvoor bestaat volstrekt geen grond lederefn wordt in verhouding toe ziJn inkomen door den staat beschermd iedereen ontvangt diensten van den staat iedereen moet dus ook in verhouding tot zijn inkomen betalen en deze regel behoort volstrekt niet buiten toepassmg te worden gelaten voor het kleine inkomen Wil men echter eene zekere som geheel vrijstellen dan moet dat consequent worden volgehouden bü allo klassen en niet bij enkelen zooals art 10 wil Dat artikel bepaalt de klassen waarin men naar zjjn inkomen wordt gerangschikt het minimum der klasse strekt tot grondslag behalve voor de 5 laagste klassen waar ook nog gede ltulijk Beneden 500 wordt betaald niett Van 500 600 wordt betaald van ƒ 100 600 800 200 800 1000 500 1000 1200 1 800 1200 IGOO 1100 1600 2200 1600 2200 3000 2200 en zoo verv lgena steeds het minimum Door de eene onbillijkheid vervalt t ontwerp onwillekeurig in de andere de grootere Dat iemand die ƒ 500 inkomen heeft van f 100 belasting betaalt terwijl een ander wiens inkomen ƒ 400 of f 450 bedraagt niets betaalt moge door velei niet onbillijk geacht worden omdat de vermeerdering van t inkomen betrekkelijk vrg groot is maar datzelfde kan niet worden beweerd bij de hoogere klassen of kan t billijk genoemd worden dat iemand die ƒ 900 inkomen heeft slechts betaalt van 500 terwijl een ander die ƒ 1000 heeft van 800 moet betalen Eau t billijk worden genoemd dat een inkomen van ƒ 1500 slechts betaalt van ƒ 1100 terw l een inkomen van ƒ 1600 ook van ƒ 1600 betalen moet if We gelooven niet dat dit isvol te houden Wil men vrijstelling goed tnaar dan ook dezelfde vrijstelling overal Is beneden 500 vrjj dan van elk inkomen ook ƒ 500 afgetrokken en niet rlleen van de laagsten Ook omtrent de inrichting der klassenvalt op te merken dat de ruimte wel watgroot is we zouden wenschen dat tot f 2000 de opklimming slechts met ƒ 100 ging vervolgens tot ƒ 5000 met 200 dan tot 20 000 met 500 en boven de 20 000 met ƒ 1000 Dit zou voordeeliger zijn voor de schatkisten ook voor het kleine inkomen 11 iz i nr i nii M m BUITENLAND Iiullciilaiid$i li Ovmiclil Hel gcruoht dnt de heer Tliiers bij de nat vergadering eene boodsohap zal iiueiidcn waarli j het verlaugen t3 teniieii wordt gejjcvcii dat de zetel vau bet gouvernriiieiit weer vuur gurd naar Pi rijs wurde overgebraoht wurdl tegengesproken Ue boudBohap van den president der Kepubuek zal gen der ounetituliorieele quncsticn iianrueren IloBBcl Firn en lluuigeuiB ijn Diindaij raorgBii ten 7 niii te t iilnn gi fusil iTrd Kr waieii sleüU iiii toii elioiiudK dioh lOUU trui pcM bij ilü ewuul e lc i iinuonli