Goudsche Courant, vrijdag 1 december 1871

Kema Inlide Wezer en V lve op de meest voldoende wijze zijn besrhut tegen een vijanilelijken aanval 11 1 virkrijgen van het eiland Helgoland is een quirstie nn tijd Voor het oogenhlik behoelt men fit vaste punt nog niet alvorens Duilfeeliland liet noodig heeft moeten eerst tie kolossale werken tot versterking van de nioiidingen der Kems Jahde Wester en Klbe voltooid zijn en alleen daartoe zullen verscheidene jaren worden vereischt ZWEDEN Uit Christiania wordt gemeld dat men de volgende voorwerpen op Novn Zembla herft gevonden ter p s t e w Willem Barends i Liflfi heeft overwinterd geweerloopen sabels hellebaarden punten van lansen verschillende werktuigen slijpsteenen kookketels kandelaars tinnen kroesen een staande klok een tluit klompeu schilderwerken op plaatijzer sloten een metalen klok ceu aarden kruik en een ijzeren kist Het meereudoel dezer voorwerpen heeft door den t ind des tijds veel geleden Onder de boeken welke aldnar zijn gevonden worden opgenoemd een werk over astronomie een volkomen gaaf gebleven exemplaar van Mendoza s beschrijving van China in de Nederlaiulsehe ta i De uniiersiteit van Christiania In eft pogingen aangewend om een gedeelte der gevondene voorwerpen door aankoop meester te worden inaar dit is niet gelukt dewijl men geen afzonderlijke stukken wilde afslaan De gansohe massa is aaiig koeht door een Engelschraan voor een aanmerkelijke som naar fioMadr t verzekert BINNENLAND ioi UA 30 NoVKMBEB Men meldt ons Eerstdaags uiag bij de staten generaal de indiening worden te gemoet gezien van een wetsontwerp op de kazcriieering aarvoor 7 toi zal worden gevraagd Een dier toiinui is bestemd voor de kazerne in uwc woonplaats Wederom ontvingen wij een naamloos schrijven wij kmuieii het niet plaatsen zoiidrr eerst met DEN liUK Klt lAN kennis te hebben gemaakt Heden oor acht dagen word alhier door den coneicrge van By kon besluit van 2S dezer i de heer Jhr i van BiTensteijn thans ontvanger der Ureote belastingen en aeeijnsen te Bodegraven c a benoemd tot ontvanger der directe bel in en uitg rechten en ace te Weesp c a Te Waddinxveen worden door de zorg van de atdeeling van het schoolverbond de cn winter eenige volksvoordruchtrn geliouden in het sclioollokaal der penioonte Aanvankelijk in de deelneming zeer groot daar onlangs daartoe i 5l personen boven deu ouderdom Van 1 i jaar waren opgekomen In zake de te Mrippel sedert eeuigen tijd aanhangige kerkelijke qua siio ter vervulling der beslaande vacature van 3 predikant bij de Herv gemeente verneemt nlcn dat van het ministerieel departement eene aanschrijving aan de kerkvoogden is gericht houdende intrekking van de door t rijk verstrekte toelage ad 50Ü voor een 3 predikant ingeval het kerkbestuur weigerachtig mocht blijven de jaarlijksche snbs die vaA gemeentewege ad ƒ 600 aau den beroepen leeraar ds A J Oordt van Schoonhoven te willen uitkeeren Staten Qeneraal Tweedb Kamee Zittingen van 2 S en 29 November Staatsbegrootma voor 1872 Hoofdst V Binnenl Zaken Voortzetting der discussie over Afii V mterstaat enz Aangaande het Hillegat waarvoor 5 j ton is uitgetrokken werd op voorstel van den Heer Kransen V d Putte besloten de Iwhandeling andermaal uit ü stellen en thans wel tot dat alle andere artikelen zijn afgedaan Daarop kwam de post voor den waterweg van Kotterdam naar Zee in behandeling die na korte discussie werd goedgekeurd Vervolgens een met minder belangrijke post die der Amsterdamsche Kanaalmautschappij welke tot meer discussie aan leiding gaf Zoowel de doelmatigheid van t werk als de geldelijke verlegenheid der maatschappij kwamen ter sprake liet art werd onveranderd aangenomen R L G I Ë op alle hoeken dei fstn ten pi lilt die deu verkoop ninkoii 111 de curalors in iet laillisse Dumonceaa vnn het ryke en t aanwezig inde vertrekken die te l aujs in de Kne da Moii an dnl nmeuhlemeiit bevat Ï3 1 en vooral de aandacht trekt a intal faiiliisiekoirers te koop 1 anjjt wat Langrand toch wel iheeft gi d inn lii nndt ieh een die geheel ge1 icnl k naiilal gouden zilveren fs rozekransen en andere uerge1 uit Uome ijn gekomen na u jjicw d en di Langrand uit e nan zijne ondernemingen deel I de wijnkelder van L ngrnnd et voorzien te zijn geweest de lEelen waaronder seer kostbare 1 e andere merken van Spaansche laiipagne vijiieiv niet ontbraken Il jinwezigiMi wijn wordt doot de Ifrucs geschat 1 111 entie uit Brussel bevat over Ir o a de volgende bijzonderhe len rojt met militairen Wij zullen t onderdrukken zeide Vrijdag liiiiïter van financiën En inderike I loaatregelfD war n genomen foijen geconsigneeV l in de k izer v v n 30 patronen voorzien r n gereed om de burgers in xle e imitrailleeren Ite nen er trcppen van Antwerpen I aniicn zullen gelukkigerwijze geen U beg epen dat wanneer hy zich had laten binden en zich onder abiiet om ïijn ontslag te nemen den oeer Oedecker had lat n out ic en echter geheel anders stonden wa om een di r besluiten te iien alle waagt dat alleen de at jcopold H behoorde te doen onstil Itioneel vorst gezwegen over jem is aangedaan Hg gt ft drie 1 diiemalen kwam de heer Ker lera om de koninklijke onder en Hg hééft gèïWegen toen vejschrikt door dan slechten emiig teweegbracht zich moeit I geooven dat de koning het 1 1 en de brnoeniing rnn don heer lie gf rikkelde openbare roeening eii de d weergalmen en de echo palei I die kreten herhaalde na II in het minste verzuim heelthanc ijlend te moeten optreden Il Oepker is genoodzaakt gewor n c te agen en het ministerie is wongiii om het besluit waarbij ingenomen te contrasisneeren d Aneihan Jaoobs begrijpen dat 1 afkeiring waartoe liet gedwonil te Hfrken niet langer aan het 1 S C H L A N D miser heeft gisteren de zitting net eehe troonrede geopend üe 1 1 voorloniend punten waren de nu zal Uijken dat l ruisen s finan ilegensiannde ds groote opofTerin log veifischt in hooge mate heir clijkhf Jen waarniode het financieel jaren had te kampen i hetiii I M ii i uiuen terwijl thans de l jistaiil eene verdere ontwikkeI pnchtpg vau hrt rijksoorlogfonds Tlii rsfoiiis opgeheven Te regceliiiTdoo vrijvallende gi lden als woiie i komsten te besteden tot uil rite jer aaatnicliuld Zij zal viKir te n tmlieiicn rn ril I ijiler voortvloeiende ver iin ijn dr inkomsten des lands vermeerderd en heeft de rokf iiitig ovrr liet nfgeloopen Bnnneierie jaar een aanzienlijk overschot opgelrvenl Ten grvotge daarvan zal ruim kunnen worden voorzien in de behoeften bij elke afi neling van het taiilsbestuur Uit aanmerking daarvan yal de rewerin een wet ï voor trl indirni i tot verhoogiiig van de trr ctcmenieii der ambtenaren daar die trgcnwoordi niet roeer in verhouding staan met hunne positie en de prijzen der levensbehoeften Z M vertrouwt ilat de beide liiiizuii van den luimdag de hiertoe vereischte middelen zullen toestnnn opdat er een einde kome aan een toestand waardoor het staatsbestuur nan groote gevaren en nadeelen wordt blootgesteld Wijdeis zullen er voorstellen worden gedaan tot vwmindering vnn enlteie belastingen Wegoiio u i i br Ji g v handel en nijveriir vereisehen de middelen van verkeer inzonderheid de spoorwegen eene verdere uitbreiding Kr bestaat dan pok plan op den aanleg van noodzakelijke egen Voor rekening van den staat vermeerdering van materiaal op de staatsspoor en verbetering van andere land alsook van waterwegen Met betrekking tol de bewegingen op ker jlijk gebied zul de regeering de etaaismaeht handh iven en tevens de wetiigc vrijheid der kerk en godsdienstige gi mootsehtippeii zoowel als de persoonlijke geloofsen gewetensvrijheid beeohermen Tot grundwr tige regeling vnn dit een en ander zullen er voorstellen worrlen gedaan betreffende het huwelijk den burgerlijken stand en het rcolitsgevolg der uittreding uit de kerk Naar aanleiding van art 15 der grondwet zal ook een ontwerp worden ingediend betreffende de kosten voor de Evan olisobe kerk Om te voorzien in de lang gevoelde behoefte nan verbetering van het sehoolwezrn acht de regeering het noodig eene aanzienlijke som te besteden voor het openhair onderwijs Kr zal weder een ontwerp vim wet oj liet onderwijs wonlcn ingediend gewijzigd naar de vroeger hierover gehouden beraadslagingen en heigetMi de oniU rviiiding op het gebied van bet schoolwezen herft geleerd Hierbij zal worden g ïoegd eene wet regelende het sohooltoezicht Gelijk bekend is heeft de regeering het stellige plan opgevat qm een haven aan de monding der K oms ten behoeve van den overzeescheu handel in liit algemeen en van Hinden in liet bijzonder te doen aanleggen Men is ten opziolite van de plaats die daartoe het meest geschikt moet geacht worden lang in het onzekere gebleven Aanvankelijk had men het oog geslagen op Enideu zelf aan die siad wilde men een ruime haven schenken maar hierbij deed tich een groot bezwaar o nl de verzanding niet slechts van hel vaarwater dat naar de stad geleidt en van de haveu maar van den ganschcn ibilart l it heeft de vrees doen ontstaan dat de pogingen om Emdeu te ondersteunen ten slotte niets zouden baten Paarop is men te rade geworden om de haven 1 aan te leggen op een afstand van l i iiitsclie mijl ten westen van Kinden Undoelde plek biedt daartoe de meist geschikte ge egenhe d aiin en daarenboven bestaat er nog een andere en zeer gewiahtigi r den waarop dat punt als het ware moet gekozen worden voor de ver ezenlijking van het beriiatude plan Het hier bedoelde godeelte der kuft Cnxhaven en in de Oostzee de kust ne by de stad VVismar zijn de fcnige punten alwaar het vaarwater zoo diep is dat oorlogsliodenis van het grooti te charter tot vlak MU het land kunnen naderen Het zijn de drie kwetsbaarste punten in den ganselien omvang der Noorden Ooitzeckusl Indien op die plek een Imveii werd aangelegd dan zou aim het eerstgeiuelde rreisolite worden voldaan wijders behoefde men dat punt slechts te versterken om het levens als station te bezigen en tot hot aanleggen der noodige vestingwerken biedt de vermtstekende landtong aan de Krak een hij uitnrineiulheid gunstige gelegenheid aan Op die wij e zou ei n zeer kwetsbaar punt van DuitBchland tegen een aanval met gepantserde oorlogsbo dems van groot charter gedekl wurdon hetgeen vroeg of laat moet geschieden om het land te dekken Ten einde tevsns den hnmlel nl de mogelijke voordeelen daarvan te doen erlangen lie taat het voornemen om hetzij een binnenkanaal of een spoorweg naar Vet 1 Va ij verwijderde Emdem te doen aanleggen zoodat de gemelde stad ongeveer gelijke voordeelen daardoor zal verkrijgen als ware de haven volgens het oorspronkelijke plan aangelegd In verband hiermede bestaat het voornemen orn een ander station te vestigen op de Listerrccde nabij het eilaud Sylt aan over om zijn positie zoowe aanval oen i terk te maken dit punt hetwelk Dniti ch land nog moet irrknj Bezit het ver hrt dal eiland ïaii uilen di land Helgoland niüiidiimen der Züodra deze beide plannen zijn verwezenlijkt mag de positie van Diiitsehl md van de zijile der Noordzee wordm liriohouwd als naar belioorrn legen een nval verzekerd te zijn Kr bli Tt lus nog een punt hetwelk Ilnitsrhiand in Inridm inoi it hehlicn el ter verdedi ing als tot den Daarop is aan de orde de Afd 0 nr s en wel vooreers hii hooijer viKleriiiji dat mrdr nlliep De heeren llollinan n Hrvdeiiryck spraken over de thc ilogiselie faenltriten in veihand met de scheiding van kerk en slaat De minister antwoordd dat aan de llervoimde kerk geen duung wordt opgelegd om hnre preililiaiiten van de Aradeniic te halen doch zoolang de wet op t Hooger onderwijs zegt dat er aan de Aeademien een tlieoloirisohe faculteit is moet de Hiiiiistei de gelden wel op de begrootiiig bretijten De heer s Jacob wilde de geneeskundige school te Amsterdam tot een liijks ihool maken hetgeen de minister nici noodig oordeelde Naar aanleiding eciier opmerking van dienzelfdeii afgevanrdigde omtrent de nieuwe el op t lloogcr onderwijs en het j vjr c nr o rd daarop van den rainist sprak de heer Kappeyne eene krachtige rede uit tej betooge dat zoo nl de aeademien zoo n dringende behoefte aan henormiiig noodig hebben dit niet kan gezegd worden van de Katijnsche scholen Hij wenschte p irtieele regeling en zou daaraan zijne krachten willen wijden wanneer hij bij den minister en de kamer steun vond De minister ve ulaarde zich daarna wederom iets sterker Er beaiiiiit bij hem geen zuchi tot onbepaald uitstel hij zou t als een groot geUk beschouwen tol Ie reueliiig Ie mi g ii bijdrngen hij werkt er bijna dagrlijks aan Tegen partieele regeling uitgaande van de kamer heeft de minister geen bezwaar maar danrbij al toch de ric iting o k van t academisch ou lervvijs moeten aangewezen De heer Kappeyne verkkiart zich tevreden met t antwoord dat de minister er aiin werk aam i en nu zal hij in vertrouwen afwachten wat de minister doen zal Bij liet middclb inr onderwijs sprak de heer Saayraans Vader over dit onderwijs aan jongens en meisjes te zaïnea gegeven hetgeen hij afkeurde omdat de bestemming der meisjes eene gehi 1 andere is dan die der jongens De heer lonckbloet is ook ovei t midde jaur onderwijs voor mri sjes begonnen te spreken hij zal heden zijn rede voortzetten De nltramontaansche kiesvereeniging Recht mar AlUn te Ainslerd ira heeft tot candidaat voor de tweede kamer gesteld den heer H A Insinger Het Rijkstelegraaf kantoor te Monste waarvan de sluiting voor eenigc dagen werd a mgekoiidigd blijft geopend Uit het veislag van het bestuur der Vereeniging tusschen Zuidhollaudsclie onderwijzers en onderwijzeressen om den leden bij hun overlijden te verzekeren eene toelage in eens ten behoeve hunner weduwen kinderen of andere erven blijkt dat de Vereeniging op 1 lan 1871 telde 8 donateurs en 2 donatrices 107 leden der l i klasse 3 leden der Sil klasse 27 bden der S l klasse 21 leden der i klasse 28 leden der B i klasse en 30 leden der 6il klasse Het montant der uitkeering op dien datum was voor de erven van een lid der klasse 531 Zd klasse ƒ i td n i klasse ƒ 420 i kla ae 336 j ö klasse ƒ 239 en 61 klasse ƒ 127 De NederUndsohe Locanispoorwegmaatsehaf pij die eerlang opgericht wordt te Amsterdam onder directie van de heeren 1 S A Docen Kdii ird J J Kruidere en 8 baron urn Heemstra heeft door haren gemachtigde onderliiiii luliiigen ae ugekncopt met de heeren burgemeesters van Brielle Hellevoetsluis Heen vliet Oud Heierlaud Mijiisheerenland en tiravenJeel ten einde in die streek een looaalspoorweg si n te leggen en te txploitcercn Eerlang zullen de gezumenlijke burgemeesters wier gemeenten betrokken zyn by de genoemde onderneiRing zich tot een comité vormen terwijl in hunne vooraf te houden vergadering tegenwoordig zal ziju een der geuoemds directeuren of hun gemaeiitigJe om de noodige inlichtingen te geven en de toelage te bepalen in dn eerste kosten voor bet opne uen en het in kaart brengen v in den weg voor het atotkeuen van het tracé BU het opmaken van de begrooting l Ami du Umbourg meldt dut de heer commandeur P llegout te Maastricht zich tot Z M den koning heeft gewend om tegen het besluit der tweede kamer in zake de mis io te Rome te protesteereUi en tegelijker tijd ter kennis van Z M heeft gebracht dat hij jaarlijks eene som ven 3000 beschikbaar zal stelli n tot goedmaking van een deel der kosteu van een Nederlaudsoh ge ant bij den Paus ingeval Z M in weerwil van het besluit dor tweede kamer een vertegenwoordiger tu Home mocht willeu houden Mk