Goudsche Courant, vrijdag 1 december 1871

Laatste Berichten Londen 2 Nov De heer Bright verklaarde da hy iioh nitt voir de annstiiande ittinq van hit parleiuc it wtdtr aan de tads aktn al wijden J e dagbladen betreurtn dat liet vonnis u in Bosael voltiokkcn IS De dai bladcu maken etn verjjeJijkinK tussohen de tioonrede waarmede de koning van l ruisen de itting van dm l ruisi coen landiUg opende en die aar mede de koinng van lt ilii de ittin var luk par lement opende De Timen neht het wenichelijk dat ItaliL a spujfole aan Pruisen ten opzicliti van liet financiertezen liet bind brengt grooten lof aan het staathuislionJkiindig biheer de staa smansohnp inde orde die ui l iuiscn tirsclp ii i loi r e eenyi ikei basis is voor de vr jheid Op Pruisen a nulitarisinu in pedaule bnriaucintic is oo dikwijls gtsmaaJcl dat het blad hel te nauwirnood durft beslissen of dl Milide o iiii8iitie en de hnaneiiele welvaait van I m 1 1 wil opiifigin tegen de aanspraken wtlkc de It iaii nas vrije ni urnen kunnen doen geldm hoe verwaru ook het behter in hun laod is Bome 28 oy De Paus autnoonlende op een adres heeft pe f te vertionwtn op de zege praal der Kerk Hj eft formi tl geprotesteerd tegen Itet denkbeeld van r oening London 29 Nov De Prins van Mallis heeft een rustigea nacht doorgebracht Hij hci ft beter ge slapen De iwooits neemt een geregeldin gunsiigen loop De ziekte verschynst en nemen gaandeweg lu hevigheid af Parijs 29 Nov Volgens don Comrter Diplo matique heef graaf Andr tsy in ijne cuoulniie vci klnard dat t d OostcnnjLsch Hongaarsclie monarchie groot genoeg is om en uitbieiiling van grondge bied te behoi veu te w iiischen en stirk genoeg om geen hulp van andere inogtndheileu noodig te hib ben Ooateiinjlf heeft rust en vrule noodig ooi ich verder te coi solideeren draaf Andrasey loa de po litiek van graaf Bi ust voortzetten Berlijn 29 Nov c legeenng heeft am t huia van afgevaardigden talrijke wetsoutwirpeii voo gelegd waaronder u i betieHende de oohellmg van bet knjgsfonds l e Jaardoor losgemaakt iU nii hoen TOiiden dan strekken tot dilging v iii d 5 pit lumng van 1859 t Huishoudelijk biidgit voorlb72 wijst een groote vermeerdering van ink mstui aan De beschikbare 8 224 700 tbi zullen v mr uiiileel tot verbetering van het gehilte der rijkjambunnreu en voor een ander deel ten behoeve van de uuiversitfiten en van professoren en onderwijzers worden aangewend BrU8Se 9 ov De heer Jaeobs leeft in de kamer verklaard dat het ministerie het aanaemcu van tontilag des heeren de Decker goedkeurt In antwoord op ene inierpellatie hei ft de heer Kervijn ver ekerd dat hij ijTe portefeuille met niir leggen zal zoolang de mceiderheid iii de komirhim ter ijde blijft staan Bij t uiterngann der kamei wis ien talrijke volks menigte op de been De heer Waei ii andere libe rale ifgevaardigdeii werden tHgijmelit liet volk eisclite luide t aftreden van hit muiisterie INGEZONDEN Gouda 30 ov i her 1871 Een n et talrijk maar h ijkciis d mndacht i ip er heerschte zetbelangstellend piibli v eie nigd ch pistiren avoid in de aal der vin i girii toi heil drs voik 00 de Pepirstiail ilhir D eiiste opi nbiri winiervfrgndtring an d ali filiii liunda der Jsedirl vereeniping tot afsclialling fin stnke i drank was het doel de er aniinknnst Als nprekiT trad op di hier L de Rocheforf voor de den e mn d inwe lei m i rgeim iiti du thans 111 ïijne dagin van rust en knlinti joiiel nisvroe ger te midden der drukte van iji ambti n laish vm gaarne het zijne wil bi diagen tut vermi frilenng vin kennis op het gebied der afsclmlfing waiiti i dm ook zijne eigdu levensei varing hem ovei vloed g stofann built Had liij vKigir van di ilfde plaats ijneii hoorders vel hus liipaild bij oe schoonheid van den Starrenhemel tlii n as hit vooral de sterke diaiik en do ellende diiaidooi f sticht die hit ondirvverp yyner rode nitin nikte lliirop te ij en bluf hij voord in di dh i n no dig aehtiii di om tniidig beid toch dat oo vein ii n trijd ti iii di n terkin drank wil goidkiiin ii iii lar giiii iiis i lu en ijii dearaan diil t neniin lii nmiidi nut piisuon in gexiu door zellonthoinliiig liil oiiibiild gi vi i di schriel hij vimial tui aan oiiWiiuh nut di n mn vai van nu kivaid iliil iii nlh tuiiliii iliimniit se appi IS düuifïidiuii i II iiitiii i d oi ile i kniiu i dl r tiiti n ji iiei al gum nid i mi Ni in enkili tukken di trrke drank te lu üben geschetst als dl bron van armoede ziekten krank m nighiid in misihail nird spreker als van zelve geleid tot dl nuddelen die behooren ie wolden aangewiiid om die ee van jammiiiii te beperken in werd de aansluiting van alle welge inden tot bestrijding van den gemivnschnppelijken vijnnd mit warmte aanbevolen De heer J T Grootendoist vergastte het opgekom n publuk bij wij e van nfuissiliiig op een luimig stukji gititeld het btiken viin dm diaak hetwelk evianls de rede van den vürif tn sprek r niet de meeste belanr telling vvenl aangehoord en bij het einde luide toejuiching ten deel viel Met dank iiaii de spnkeis sloot Ds II C N Van Aineroin die het urisidiuin waarnani de v ir II Ml i reuo ueii itiuaiiak lier Nederlanilsche Vtrienigiiig voor lh72 en de toetreding tot htt lidmaatschap met een koit doch hartelijk woord te hebben aanbevolen MARKTBERICHTEN Gouda 30 Nov Bij weinig handel was de stenrning llaun lurwe pi iki Zetuwsohe ƒ ld af 14 Mindere ƒ li fc a 12 85 Poldir 10 25 a ƒ 13 Küg e puike 25 a ƒ 9 40 Mindere 7 bO a 8 20 VotrV j a ƒ 7 Gerst puike ƒ 6 25 a 7 7 Mind e 525 a 6 llavir ange ydl0a 4t0 h oite 375 a ƒ 4 85 üuiveboüueu 8 40 a ƒ 8 00 Hem epzaad ƒ 8 a ƒ 8 25 De viemarki met weinig aanvoer eerste kwaliteit vlug mindeie soort iets tia r Vette varkensvan 2 a 28 Ci its per lil kil magere varkensen biggen traag Aangevoen O partijen kaas i a 32 Güi boter 1 40 a 1 5C Weibüter ƒ 1 20 a ƒ 31 Burgerlijlce Stand Ciituit N 7 Nuv Cüruelia Wdhtluuua üudiirs T blom eu J Kuoiiuaii Adiiaiius Mittiiel uuders M Wassiiig uo VV V enm IJ 2y Anltjt oud ra J de Pater eu ü ïah ginik t ii Mutthgs uuders A J de Heug eu J deKuuiug OviMnitN 27 Nov C 51 Spicringsliotk 8 m D vau der 81 i 77 j J W vau Uijk m 28 h A Viliu ur 7J j D Voj 9 111 29 P LuuvtU 56 j ii Hiwu 29 Nov i Diineiis eii A J van den Bcigh L ürtdii CU P van BreuViUu J W Verweij en M C ClLiueuH CL UieUtld en M H Dykraan ADVERTENTIËN Heden overleed tot onze innige droefheid onze geliefde Vadci en Behuwd adür J iÜOli MüLÜNAAIi m deu ouderdom van 68 Jiiren Uit aller naam Th A molenaar Gouda 30 Novi 1871 Tot droef lieid van ran mgne Kinden n ia i liüVi kijiden n ferleed hedja iu ten i uili rditü van nun 51 jaren aa een kortstondig lydeii uajne dieTbare Eclitgeuoot MAKIA LAMBEK I na eene gelukkige echtvcreen iging vau ruim 42 jaren H N BAX DoRi RUHT 29 November 1871 Dt iele he I Lkiiujeit en vrienden buiten deze stad l l tui en due alijerneeue teient aU bijzondere keuiusgevinij aan te nemen Steexibaas Men vraagt op een Steenfabriek in Gelderland een BEKWAAM STEENBAAS n de l rot God dieust goed kunnende stoken tipt eerlijk en geschikt om een behoorlijk toezicht over de vforkyaamhoden te houden Adres Jiaiao ouder letter U bij den Boeken Papieihandelaar 1 II Kti PEÜRSEM te l tuilil iiiudn Di iik van V Kniikuiuii K L RECKERS KOEK en BANKETBAKKER in de Gouden Star hoek Turfmarkt en Korte Gouwe heeft do eer te bengten dat h j bij gelegenheid van het St NICOLAAf J KST ruim voorzien is van SUPRA fijne liOliSTPLAAT fijne SUIKER en CHüCf V iD FIGUREN puik beste BOTERen BANKET en CHOCOLAADLETTERS fijn SPECULAAJ onz erz W ns de vrijheid nemende zich tot het bezoek van zijn winkel beleefdelgk aan te bevelen De ondergetdekende berigt dat tegen het aanslaande NIEUWJAAR bi hem te bekomen zijn EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE Orders Korden ten spoedigste tnyiicackf Q A BRINKMAN Lange Tundeweg Openbare Verkoopiiig VAN TWEE WOONHUIZEN KOBIJENSTAL SCHUUR en HOOIBERG en rmm 14 Hektaren best WEI HOOI en BOUWLAND aUes in de Gemeenten Htkeiidorp en Langeruigewe de Te aanvaarden het land aanstonds en de winingen met 1 Mei aanstaande Op WOENSDAG den 27 DECEMBER 1871 des morgens 10 uur ten herberge vanLEENDEFT DB BRUIJN te Driehrugge In ichtingen geven de Notarissen J G BROUWER NIJHOtF te ILiastretht en S LAGERWEIJ te Werden GEVRAAGD Eene taindelijke DIENSTMEID tussohen 15 en 20 jaar by Jonggehuwden zonder Kinderen Aanbiedingen onder letter M bfl den Boekhandelaar P 0 MAAS te Gouda BURGEMEESTER en WEfHOÜDERS van Gouda I gezien de verklaring van deu alhier gevestigden geneeskundige den Heer Dr J C T GANDYCURDER d at het tot stuiting van deu Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bij Art 69 ahnea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernietigen do navolgende voorwerpen als een bed twee kuisens een peluw allen gevuld met zeegias een katcenea en twee kinder dekens een sprei twee lakens pn tien ntuka kinderkleoderen Zullende dit besluit op de gebruikelijke wflze door afkondiging en aanplakking ter openbare keuiiis worden gebragt en guplB vtst worden Jn dl Goudsche Courant icihian tip Gouda den P O November 11871 Burgemoestir en Wethomli r voornoemd De Sei ri tariH i Hiiigi iiic ster Dl OOI I thVI l llllI JN W lil lil I N 1 l l NUÜUUN