Goudsche Courant, zondag 3 december 1871

i d n Zunilas 3 Dcmnkr 1871 N 1136 GOUDSCHE COURANT Nieuws e dverlenlieblad voor Gouda en öraslrekcn verschijnen Vervolgen doen gedeputeerde staten ten spoedigste uitspraak Slechts een paar opmerkingen hebben we naar aanleiding dezer bepalingen te maken De commissie van classificatie moest althans voor een gedeelte worden gekozen door de beh stingschuldigcn Hunne belangen hunne tee irste belangen worden door die commissie behandeld het zou billijk zgn dat ziJ zelf de personen aanwezen aan wie zij die belangen wilden toevertrouwen Minder goed komt t ons Jok voor dat dezelfde commissi die t bedrag vaststelt naderhaua verhoort dus m dea regel tweemalen verhoort tweemplon want zij die zich over hun aanslag bezwaard achten zullen m de meeste gevallen reeds door de commissie ziJn OLtboden vóór dat de aanslag werd vastgesteld Dat dubbele onderzoek door dezelfde per jonen geeft weinig kans op een goed resultaat Waarom niet een ander coUegie belast met t beoordeclen der bezwaarschriften V Ook de beëedigiiig kon gerust achterwege blijven we hndden niet gedacht dat bewijsmiddel nog iu een ontwerp van de en tijd aan te tieffen Voor vele vrome eerliike zie en is hei afleggen van den eed eene plechtigheid waartegen zij oo vreeselijk opzien dat zij om daarvan vrij ie komen mirtschien liever zullen berusten iu eeu onbilhjken aanslag voor vele anderen is de eed jüets en dftt onder deze rubriek diegenen behonren die valscho opgaven doen valt niet ia betwijfBla Meu beroept zich op den eed voor t recht vau sucessie en op t feit dftt zoo dikwijls iinonym gelden aan den minister van financiën worden ge onden voor te weinig betaalde successierechten maar bewijst dat iets dan bewijst t alleen dat er nog meusdien zijn die zich bezwaard gevoelen wanneer blijkt dat zij in hunne beëedigde verklariug dwaalden eu diit beh jelde niet bewezen te worden maar wel dat er naast dezen misschien evenveel misschien meer gevonden worden die zich daardoor om niets crgerste noemen voK trekt niet bezwaard achten De eed zal dus eerder tot onbillijken aanslag aanleiding gevm dun van onbillijke aangifte afhouden De overige bepahngeu van het ontwerp voor zoover tiet de inkomsten belasting regeit 7ijn van minder belang wij gaan die dus voorby Thans nog een kort woord over de belastingen die de minister wenscht in te trekken De patentbelasting Hlechter dan de grondbelasting slechter dan do personeele belasting is het patentrecht goregeld Volkomen juist noen l de minister die belasting in zijn memorie van toelichting ï sedert lang veroordeeld vooral ook omdat zij in werkelijkheid niet anders isdaueene zeer eenzijdige belastingop enkele iukomsteu uit de njiverheid verkregen en dan nog in dit opzicht zeer ongelijkmatig drukt eu hoogst ongeregeld werkt De afschaffing daarvan juichen we dan ook van ganscher harte toe want goede hervorming behoort hier tot de onmogelflkheden daar niet slechts de tegenwoordige regeling maar de geh eele belasting slecht is Er is opgemer kt dat het onbillijk is denaamlooze vennootschiippeu die thans patent betalen niet in de inkom iteubelasting te doen bijdragen doch dit schijnt ongegrond Het inkomen der venuüotichap wordt ouder de aaudeelhouders verdeeld deze betalen in verhouding daarvan dus belasting door nu ook de vennootschap zelf in die belasting te doen deelen zou van hetzelfde inkomen tweemalen belasting worden gevraagd De iici ijni op het rnmhve Wij vreezen dat het eene illusie zal blijken te zijn dat de afschaffing vau den actijiis voordcelig op den ERS Star ir e Gouwe bij gelegenheid l l runi voorzien iPLAAT fijne KÜUIIEN puik I CHOCOLA AD 111 £ enz te eus het bezoek van hevelen t dat tegea het lem te bekomen ENDRUKTE w it geioachl I tlKMAN ijie Ti ndeweg joopiiig OEIJENSTAL nimUHektaren ND Hlles in aiiytraigeweide itonda en de wo EMBKF 1871 rge vanLEEN jge IsenJ G BROUen S LAGER n tusichen 13 onder Kinderen i den Boekbj n OUDERS van an den alhier Heer Dr J h tot sioiting t rschtnde pt k beddegoed en I ziekte gebruikt dt ii 1 1 van naamd UEN I is het geval r wet van 28 5 la en te doen rpen als luw allen g jen twee kinen tien stuks likelyke wijze ter openbare st w orden m liiber 1S71 lonioenid meester 1 l KM 00lt N ö De Iflkonision Bclasting ni E n ander bezwaar tegen de klassen zooals die in het wetsontwerp zijn opgenomen is hierin gelegen dat geen onderscheid gemaakt wordt tusEchen de sovas aeer verschillende waarde van een schijnbaar geljk inkomen In on wgroote UiAen is t leven veel duurder dan op het platteland en in Zuidhollaud heeft men meer noodig dan in Gelderland or Overijsel Daarom is t onbillijk de belasting van een bepaalde geldsom overal gelijk te stellen want men kan in de eene streek met die geldsom ceel meer uitvoeren dan in de andere streek men kan er gobrak mede lijden en elders er zijne behoeften behoorlijk mede vervullen Dit bezv aar tegen de inkomstenbelasting is mofcilijk weg te namen In het ontwerp van t vorijfi jaar wisselde h t van belasting vrijgestelde iitkomen af naar gelang der bevolking in gimeenten waarvan de kom minder dan 5000 zinlen telde was een zuiver inkomen van ƒ 400 vrij in die van 5000 tot 50000 was 500 enin deoverigen eOO rij Altijd aangenomen dat die snamen voor iedereen ook voor hen die laeer inkomen hadden vrij waren zou er toch nog eeuig bezwaar zijn nl dit dat de bevolking nitt altijd eu niet alleen de meerdere duurte regelt de aard van den grond de ligging der gameeute dragen ook daartoe bij Misschien zou t aldus knnnen fferb eld worden dat er na inlichting van locale autoriteiten b v van de roUcgiën van zetters een vergelijkende staat werd gemaakt voor alle p emienttn en dat alsdan t minimum van dien staat de grondslag der belasting uitmaakte B V ecu inkomen van 4000 te A is gelijk met een van ƒ 2000 te Bot van lOüO te C dan wordt door hen die te A 4000 zuiver iikoraen hebben evenveel betaald alt doo hen die te B ƒ 2000 e to C 1000 hebben Zeer zeker zou deze regelitig ingewikkeld zijn en misschien ou t veel eenvoudiger kunnen geschieden doch de oubillijkheid van t o ilwerp wordt er in alle geval door vermedeu Omtrent de wijze van heffing is t ontwerp tamelijk eenvoudig Na den 8 Mei worden ue billetten vau aangifte verspreid waarop de ingezet uen de klasse moeten aangeven waarin hun zuiver inkomen vult zonder opgave vai de bestauddeelen van het jnkoMen en voorts de noodzakelijk geachte vragen b antwoorden Ook i ij wier ziuer inkomen aiinde dan 500 is zijd daartoe erplicht wa ineer hun een billet is uitgereikt Al de iiiiiigiften worilen daarop onder ocht door eene commissie van classificatie in ledcie f emeente bestaande uit een rijksauibtenaar der irecle belastingen en de coUegiën van zetters aangf vuld naar gelang van de bevolking der genieenteu met twee beneden 20 0 JO zielen vier tot 30 000 zielen zes tot 40 100 zielen of acht personen Die commissie va clasrificatie kan de belastingschuldigen voor zich doen verschijnen om ophtlde ingen te g ven ook moeten zij desverkiezt nde door de openbare besturen eii ajnbteiiaren wo len voorgelicht en eindelijk bepaalt i de klasse waarin elk ingezetene behoort Zij die zich bezwaard achten Kunnen bjj gedepiteerde staten iu liooger beroep komen die t advies vragen der roiumissie van classiüe tie Dat advies wordt met uitgebracht dan nadat de reclamant door haar gehoord of behoorlijk opgeroepen en niet verschenen De gegrondheid der klacht kan alsdan worden bewezen of zoo dit onmogelijk is de juistheid der opgave onder ecde of belofte volden l e estigd Men kan ook bij gemaclitigdu prijs zal werken Vleesch is een weelde aitikel geworden het gebruik er van is reeds tamelijk beperkt en daarom zouden ook wij liever zien dat de zeep accijns werd afgeschaft en die op het geslacht nog behouden De zeepaccijns is de onredelijkste de onbillijkste der accjjnsen doodend voor de fabriekanten en voor de groote verbruikers gemakkelijk te ontduiken en daarenboven verkeerd omdat alleen weeldeartikelen door accijns moeten gedrukt wanneer de schatkist door andere raiddeleu geen voldoende inkomtten erlangt De slotsom onzer beschouwingen is nu dat er van het ontwerp veel goeds te maken is v anneer althans de grondbelasting in mindenng kwam van t zuiver inkomen de vrijstelling van zeker bedrag tot alle klassen werd uïtgeptrekt en de regeling der klassen in verband werd gebracht met t volstrekt noodige op de verschillende plaatsen dan zou om vaa kleinigheden te zwijgen zek r een stap vooruit zijn gedaan op dei weg der hervorming van ons belastingstelsel Zonder die vranderingen zouden we datzelfde met kunnen zeggen dan zouden we de aanneming van t ontwerp een ramp achten voor oa vaderlaiid BUITENLAND Unllnnlandscli ÜvnzU lit Pe Fraiische bladen der recliteri ijde am in de verkiezing van drie radic ile leden voor Jen gemeente raiul te l arij een bciicnkelijk led en roepen reeds wrad over dien venigkeer naar de oummune Nietsi wettii t evenwel dcri clyke overdrijving Want ouder de r idicaleii behooreu de ineeit etcnsoliappelijk gevormde niaiinen de trouwste voorstanders van orde en geiuatigiiheid De heer llerisson bij voorbeeld een der gekozenen is oud niaire van l iirijs een der bekwaamste advocaten bij het hof van cassatie warm Kep ibl kem maar bohoorende tot de gematigde eu goineriieraeiitL cle mauneii b j uitnemendheid De indruk dien de tereclitstelling van de drie deelnemers aau de cominune maar vooral die van iossel zoowel ii Krauknjk als in het buiienliöd gemaikt heeft is zeer ongunstig Paarliq komt uu nog de executie van iaston Créinieu die aan de woe ugen te Marseille deel ha I genomen De Engelsohe bladen geven alle in meer of minder heftige bewoordingei hun veiontwaardiging over deze koelbloedige wraakneming te kennen Men zegt dal Thurb iich met alle m icht tegen de uitvoering verzot heef maar hij heeft alle middeisu van iyn welsprekendueid te vergeefs aangewend De meerderheid Ier rjratiecommissie wia onverbidilelijk Thiers maakt er geen geheim van en schijnt er prijs op te stellen dat de commi Sie nu ook alleen de verantwoordelijkbeid drage De Fatrie deelt berichten mede uit VersailleB die na ii ze ïegt uit eene goede bron geput zijn Volgens dezf tijdingen zou de beer Thieis n eene boodschap aiu e nat vergadering de volgt ide gewichtige loüistoili n doeu 1 om den zetel der vergadering nog gedurende dezen winter Ie verplaatsen na ir r irijs niet dien verstande dat de k imer elk j iar op meuw kun bcp ilen waar zij bijeen zal komenj 2 om een i ijfile van het aaut il leden der kamer om de vijf of de tien jaren Ie doen aftreden en alzoo langzaincrhimd de tegen oordige kamer te vernieuwen lu 3 om ei lie andere iii het leven ie roepen die door de depmtemeiilale radei liet ij uit hetzij buiten hun midden i al jeküzin orden de e k iraer n bestaan uit i lO leden l om den Republikeinschen rcgeeriugsvorm voor goed a iu te nemcu Door dit voorstel io i de volmacht de s heereii Thiers stilzwijgend voor un oep ialdni tyd vfrlennd wordfiij j ï om aan de Hitvocreiidu niaclit hit leelit luo te dtr led mi 1 de lull te uiii eg i n om grondgi iioudig kennen hel Kran olie i amihc Itüiiapartt OÜ jL r