Goudsche Courant, zondag 3 december 1871

lie I ahit v icj t er liij d il zij rrdeu lieefl nm deze beii liteii vi ii wimr le hmi b n ill hrrfl Ihn in gemeld diil de lieer I liie s iii ijn I Midseliiip j er i enkele eiiiistiliituiii rle niiiu Mu z iil iemruereii llet üelgiselie ministerie liei f rrkliiiril niet to zullen iiftreilen zmlaiis het in de kiimer le meerderheid lieel t Met de e verklanin vervult lii ti eeii iiiutrent t elieele of j e leilteljke ij i ini van let kabinet werd vrrhauUl en in het belniii der ci ii liti tioneele iiistelliiigeii kail iiieii niet an b rs dan zicli daarin heujji ii Hue e r nd tieh de vei imi l aai dii iiiir van eeii leel der bevolkiiijj over de jonaste gebeurtenissen raoi e ziju fjeweest in de kamer zelve zay de meerderheiil de jnak ouders in en luL zon een vrij bedenkelijk aiiteeedent 7ijn iieueest indien Int ininister e dat in de kamer eeiK vrij fjrotite nieenlerhciil heelt vour Vdlksopluiipen are geweken De cc d f ae i in deze beeft in te slaan is de vjrle enwoordi in en de nat e in te lieliteii omtrent de wezei lijkc bcteekcnis der iiaiiderni 4eii vim het ministerie Wijkt uit do stukken in zake Ijinij rand Üumoneeau dat inderdaad vele tut dusver geachte miiinen medeplichtig geworden zijn aan zeer verwerpelijke handelingen dan raoet ten alutte die meerderheid vsn gevoelen veranderen en zal het ministerie vau zelf vallen maar dan ook door oonstitutioneele middelen ten val worden gebracht Het feest der opening van den nieuwen boulevard is niet door den koning bijïewoond Mies is betrekkelijk rustig afgeloopen He militaire macht is niet noodig geweest om de orde te haiuUuiven Het nieuwe Oostenrijksciie kabinet heeft den heer KoUer tot gouverneur van Boheiue beroemd Voorts is door Andrassy een circulaire geriebt aan de diplomaten die het rijk in het buitenland vertegenwoordigen Daarin verklaart de nieuwe minister dat hij de politiek van zijn voorganger vor Benst zal voortzctteu De verlenging van het ijzeren budget is reeds in den Uiiitschen rijksdag in discussie Naar aiinleiding daarvan werd Donderdag gesproken over de tweede leïing der wet betreffen Ie de getalsterkie van het leger op den voet van vrede De heer üelbriick verdedigde de voordracht ilij wees oo dm staat knndigen toestfliid in i algemeen en deed uitkomen dat Duitschland in 187 + Is wanneer Frankrijk den laatsten termijn der oorlogsvergoeding zal voldaan hebben even goed toegerust moet zijn als llians Ken amendement strekkende om de militairen slechlstweo jaren onder de wapens te houden werd h erop met 190 slemmen tegen B i verworpen eii vervolgens den drlqarigen diensttijd aangenomen met l iU stemmen tegen 134 Uit het groot aantal tegenstemmers blijkt dat er heftige oppositie wn3 de tijd is niet meer ver dat de militaire qotestie de regeering boven het e oofd zal wassen Men had het gemunt op de verhnogiiig van het budget met fi millioen thaler voor oorlog De Fortsohrittspartij wi de die som eenvoudig schrappen j de nationaal liberale haar verminderen niet l a millioen Nu zal de regecring met het oog op de politieke omstandigheden nog wel linar r iu krijgen Nog is bijna zonder discussie aangeiiumeii een wetsontwerp tot toekenning van srhadeloosstelling aan de landweer en de resi rve Hiermede voldeed de regering aan ten vroeger geniten wensch der vergadering De millioenenspeeeU van den miui ter CamphmSïn heeft in den landdag den besten indruk gein iakt Aan eer ige personen die hem een adres van syni palhie kwamen overhandii eii heeft de paus verklaard dat hij geenszins ï oorneineiis is zieh met het koninkrijk Italië te verzoenen Dergelijke uiting werd zeker noodig geacht als protest tegen de opening van het Itn iaansohe parlement in de eeuwige stad door Victor Kraanuel maar zal wel niets in den toestand veranderen F R A N K R IJ K De berichten uit Frankrijk bevestigen het treurigegerucht dat de commissie belast iiiei liet oi derzoekder verzoeken om gratie afwijzend beschikte op deverzoeken van Eos el h erre en lionrge s Ze Temps geeft van de executie hei volgend verliiia i De executii U die men te Satory reeils sedert eenige dagen tegemoet zag liebben heden morgen Dinsdag tegen 7 nvee plnata gehad Een sergeant van het leger üouigeois veroordeeld vegeiis i esertie naar de commune heeft de doodstraf niet h rré en Rosscl onderga lil Deze laatste heef gis ereii avond nog zijne ouders gezien doch heden inorj en eerst te i uren zijn lot vernomen toen ne direrteur der gevangenis vergezeld van den l rulest iitselieii jree telijke den heer l ns a liel hiin kwa n niededeelen liet schijnt dat Kojsel de niededeelin nul kalmte en waardigheid aanhoorde en zelfs mei eeiii e religicusc opg voiKle iilieid Hij wilde liet avuiidmaal gebruiken en schreid daiirim eeu brief aan inie jToot moeder overvldeieiide van di iikljaar e 1 aan I luistus die deze iiisiell iig aan de chn leaeii e eluiii keii had Hij schreef daarin woorden van liefde voor allen lUi riep zijne faiiilie bet laatst vaarwel tie In drie verselullcuide eelliil iire wagens werden de ver iordeel leii naar de slial plaats gebracht Ferré heeft niet gewil I dat men hem een doek voor de iHigeu bond Hussel stemde er in toe mits de heer l assa zich ini t die zorg belastte llij iTzoehl den geestelijke oiu in zijnen naam aan zijne ree hters tc zc jgen dnt zij niiar hun plicht gehandeld hebben en dal hij weiischle beu de liamleu te knniien drukken De kol Uiel Mei lil president vau den krij sraad die hem tiMdood vera irdeelde was bij de exeuutic tegenwoordig en heeft deze la tstc verklaring met nandoeniii vernouieu Uossol was terstond doudelijk getroiieii Firré en Bour eoiS mnesteii echter na het peletonvunr nog de coup de grace on vangen llet lieliaaiu van Hossel is t rstond op kosten zijner familie Op het kc k f L ir t uU o bcgr e W aiineer men er aan denkt hoe honderden waaronder wairseiiijiilijk vele ousehuldiüen in de week van i tot 2S Mei zonder vorm van proces door de troepen gemsileerd werden daii erkent men dat zeker de hoofden van den opstand in de eerste plaats de straf verdienden die de rechtvaardigheid eischte en toch kan men bij de beschrijving dezer executie een gevoel van afkeer niet onderdrukken Hoe onverdedigliaar de gruwelen van het leger bij het binneurnkkcn van Varijs ook zijn ze zijn niet zoo afschuwelijk ali deze executie daar zij plaats hachk ii te midden van de sewondenheid en de verbittering van den strijd tf n hier in koelen bloede het leven ben iinen wc i aan ongelukkigen dij wel is waar schuldig Ii h reeds zes maanden aan de pijnlijkste onzekerheid ten prooi waren De prinsen van Orleans die tot lid der nationale vergadering verkozen zijn hebben zich tot nog toe ViUi het bijwonen harer zittingen onthouden overeenkomstig eene in der lijd door den heer Thiers in het belang der openUare rust gevraagile en door de gemelde prinsen gei eveiie belofte Uit ii iiiiiicrkingeu van het Journal da Detiats is op te maken dat die belofte voor een onuepaalden tijd gegeven is dat hare reden in de oo eu der prinsen thans heeft opgehouden te bestaan en dat zij alzoo daarvan ontheven weuschen te worden ten einde aan de eerstdaags te hervatten beraadslagingen der nationale vergadering te kunnen deelnemen t if iJ Ü £ ENGELAND De 2 imes wijdt in zijn numiucr van eergisteren een hoofdartikel aan de ziekte van den l rina van Wallis llet blad betoogt in de eerste plaats dat de lyplieuse koortsen waaraan de prins lijdi in iroot Brittinnie lueei voorkomen dat de geneesheeren zóó goed met de ziekte bekend zijn dat zij 111 staat zijn haren loop te vooispelien terwijl de statistiek aaiuv jst dat haar a trd in den regel onschadelijk is De bezorjde belangstelling welke naar de Tiiaa opmerkt algemeen in den lande gekoesterd wordt ZJU dan ook meer haar gr md vinden in den rang van den lijder dan in den aaid der ziekte De Times betreurt die uitii eener nationale bezorgdheid geenszins zij kan wanneer s prinsen zie te geuekcn zal zijn heil aam werke zoowel op den prins als op de natie De gedachte wat heb ik gedaan om zóó bemind te worden zai den hcrslellciiden prins ongetwijfeld voor den giett komen en zal gevolgd worden door het besluit dat de jaren van z jii rijp ren m niiielijken leeftijd gewijd zullen worden am den dienst der natie die getoond hee t dat zjn velzijn haar zoozeer ter harte De heer Morley een invloedrijk lid van de liberale partij in het lagerhuis zeide eergisteren te Bristol in eeiie vergulering vau hamlweikslieden dat de kosten der monarchie er dynastie in Engeland naar eene deZ r dagen gemaakte berekening oinges a gen oMr de beviilLMig jaarlijks per lioold drie pence beilioegeii naar zijne uvertiiiging zuii ie ier Engelseh mim liever vooitLiiiaii die luttele bijdrage tc betalen i laii hel land bloot te steden aan de onberekenbare jammeren die uit eene proefiicnüng met de rcpubli keinsehc staatsinrichting zmuleii kunnen voortknmer De heer Morley erkende dnt de bbeiale partij in eeiie ongunstige ja hachelijke gesteldheid verkeerde doch het was zeiile hij met ten gevolge eener Conservatieve reactie waarvan de tory partij het be in meende te zien tranr ten gevolge van de verdeeldheid tussehen degenen die in de verwezenlijking der liberale begrippen sneller en hen die daarin langzamer veuschteu voort te gaan Hij verlangd niet de afschaffing van het hoogerhuis maar zyn hervoiming naar de eiselien der publieke opinie ZWITSERLAND Uit Frankfort wordt het volgende gemeld iait de herzieniiii van de Zwitsersohe Rondsconstitutie in den nationeieu riad niet snel vooruit men gaai tv ol inei vasten treü v O r het be de doel Hierbij heeft men de liberale beginselen naar waarde in het oog gehouden hetgeen bij de krachtig in den lande vertegenwoordigde liberale partij groote tevredenheid heeft veroorzaakt Tot heden heelt men d ingediende ontwerpen aangaande de centralisatie van het militair gezag de Competentie van den bondsraad in zake den waterstaat en de houtvesterij betreffende de wetgeving op dl spoorwegen de opheffing der beperkingen ten aanzien fan het drijven van handel en het uitoefenen van eenig vak van industrie en andere in liberalen zin aangenomen wijders is nog bepaald dat de bondsraad bevoegd is het mijn en het bankwezen te regelen het vervaardigen en de verkoop van buskruit geschieden uitsluitend op last van den bondsraad eoz Men ziet hieruit ten duidelijkste dat een groote schrede is gezet op den weg tot centralisatie van het gezag in handen van den bondsraad De gunstige resultaten verkregen door den annlfg van den Kigi spoorweg hecfb aanleiding gegeven tot het ontwerpen van een dergelijke onderneming De groote raad van Bern heeft dezer dafien concessie verleend tot den aanleg van een spoorweg van Intcrlaken niar en op den Faiilhorn de weg zal loopen over de zoogenaamde Scheinige Platte van 1 nierlaken gaat de weg over een vlakte ter lengte van i uur gaans tot aan den berg om vervolgens den berg te bestijgen die eeu hoogte heeft van 8100 voet Men houdt zich overtuigd dal de onderneming zeer gunstige kansen van slagen aanbiedt want Intcrlaken is als het ware het niiddelpunt waarheen niet slechts de vreemde bezoeker van Zwitserland zich wendt maar deze plaats wordt niet minder druk bezocht door de bewoners van andere kantons Hetgeen daaraan nog een nieuw voordeel schf nkt is do roem die van den I aulhorn uitgaat namelijk dat nergens te land zoo overheerlijke vergezichten worden gevonden als van honderden punteu van den Fuulhorn De personen die de concessie hebben aangevraagd voor den l aulhorn 9 Oorweg zijn hijiia allen coi ecssionarissen van den Rigi spoorweg daartoe behooreii o a de heeren Riggenbach ingenieur van i en lligi spoorweg Stiiinplli voormalig lid van den bondsraad Ileukrich uit ISazel Stiihelii en anderen Gouda 2 Decembek FiCn zinstorendc fout stond iu het verslag der Tweede Kamer in het vorig Nr Kr moest staan dat zoo al de academiën geen dringende behoefte aan hervorming hebben dit niet kan gezegd worden van de Lnlijnsche scholen Naar men verneemt is er besloten tot oprichting nn een stooiugeuiaal ten behoeve vanjjde poldert gele en ouder de geraeenten Woerden en Barwoutswaarder Bij de aanvaarding der betrekking van commissaris des konings in de provincie uidhullan l op 1 dezer heeft tur C Fock nri de gemeeiitebrsturfu in deze provincie de volgende circulaire gericht llet heeft den koning behangd bij besluit van den 19 Oct iber jl ii 13 aan mr Loudon op ziju verzeek met ingang van dun 31 October 1871 up de meest eervolle wijze ontslag te vcrleenen als M coinm snris in de provincie Zuidholland onder dankbetuiging voor zijne in die betrekking bewezen diensten en bij besluit van den 11 November jl ii 3t mij ills ziju opvolger in die betrekking met ingang van heden te benoemen Vereerd met liet vcitrouwcn dat A M in heeft gesteld nanvaaid ik op heden do betrekking van coininissaris des koniiigs iii deze provincie lu lie plaats tredende van een bij uitstek jwelwillend en humaan man die vele jaren van zijn ambtelijk leven aan de belangen van dit gewest heeft