Goudsche Courant, zondag 3 december 1871

pewijd en du daarbij oo eer uwe voorlieiitin en kinchtinen steun mocht ondervinden fevoel ik ti ii voile het gewicht van de t iik die op mij rust n neer ik i disnietteroin op mij neein dun is dit m de overtniKinst dal ook k overal op uwe meJewirl in en onderbteuning zal mop rekenen waar het jcldt de beUm eu van dit p euest 1 Ij oei van Ziudholland en do welvaart der inger ete ien di er provincie te bevorderen zal mijn ernstig streven zijn Moije uijn vroegere loupbinn tot waarborg daarvan strekken Wil ikeo iter aan nujne io ping beantwoorden dan behoef ik bij hoogere ondersteuning uwe ehvillendheid en bovenal uweu kraohtigcn bijstand Ik roep die in met aandranc en naar ik vertrouw niet e vergeefs Staten Generaal Tweede Kaveu zittingen van 30 Nov en 1 December Staatsbegrooting mor 1872 Hoofdst V Binnenl Zaken Voortzetting der discussie over Afd 7 Onderwijs Donderdag werd de geheele zitting nog ingenomen door do discussie over het viiddelliaar otiderwijs Reeds in de vorige zitting was door den heer Joaokbloet de quseslie der meisjesscholen besproken en de houding van den minister afgekeurd Terwijl deze toch alle ondersteuning van staatswege voor de meisjessebolen weigerde zelfs die door zijn voorganger was toegezegd stond hij toe dat meisjes op de middelbare scholen voor jongens werden toegelaten Bij de voortzetting zijner rede sprak dt heer Jonckbloei o er de tocliitings en overgnngsexninina de meening van den minister bestrijdende dut het met den peest der wet op t middelbaar onderwijs zou overeenstemmen die examina nchtn Hege te laten Hier en daar was de spreker vrij scherp o a toonde hij den minister liet verschil aan tusschen slandvas ilgheid en onverzetlelijkhtul Ook de heer Moens keurde de handelingen vnn den minister ten d en up iehie af vooral w it de wijze betref waarop de beslissing werd genomen Ook spr ik hij in ongnnstigen zin over de inkrimping van t getal etaminatoren bij de eindexamin i Liever wilde hij eiikeie vakken nit t progr imina lichten technologie warenkennis statistiek De heer ir itama t id in eene verded ging van den minister voor zooveel betreft de toelating der meisjes op jnniie iissi holen en de lieer M iekay sprak over de burger dag en avondsoliolen die hij meer tot ainb ieh ssi luileii wilde hervormen en over landbouw icholi n hij noemde t geen verhouding om 3 tju voor de hoogere bnrgerselioleu en slechts 5000 voor i landbom oiiderwijs over fe hebben l e heer Sa iymiins Vader volgde hem op dit gebied Ue heer Lentiiig bestreed de heenii Jonckbloet en Moens dezen ook wat de eindcxainina betreft Toch geeft ook hij de voorkeur aan af ouderlijke melsjcsscliolen De heer van Voorthujscn vond daarin wellicht aanleiding om nogtn uils afkeurend oordeel te herhalen Ook de heer ileemskeik Az sloot zich nar 1 bij t betoog van den heer Jouekbloet Kn thans de rede van di n iiunister die in eene breedvoerige verdi di iiig tr id vaii al de gegispte han delingen want be ioefl dit wel herinnerd te worden de minister blijft bij zijn stelsel t geen oniler I Btein ig v in meisjisschobn Kr is nog geen behoefte aan zeide hij o a v iiit in t gaii che land ijn slechts zes aanzoeken gedaan om meisjis op de jongenssoholen te plaatsen Msof el ouders die daar t gen opzien ook geen gebruik vonden makin van ajtunderlijke scholen voor tiii isjes De inleiding tot deze nde he ft in den loop der ïittiug aanleiding gegeven tot een incident dat niet onvermeld mag blijven l e minister gispte m zijne inleiding den meesterachtigen corngeerenden toon der beide sprekers Jonekbloet en Moens en meende zelfs in sommige uitdrukkingen van den eersten spreker iets beleidigemls op te merken wa irdoor hij zich toch niit uil zijn goed hiimenr zon laten brengen Daarop bleven de lieeren lonckbloet en Moens hel antwoord niet schuldig Laatstgeiiuenide trok zich de verwijten minder aan zij m aakttn om s ministers woord op zijne beurt te bezigen op hem geen den minsten induik ilnar hij zich van niet de minste sclinld bewust was De heer onekbloet gaf de volle laag al beweerde hij zelfbchcersching te willen betrachten Lang heb ik g iiirzeld sprak de heer Jonekbloet of Ik ant oorden zou De minister heeft verklaard niet uit zijn linineur te zijn gebracht maar hoe zou Ie mmi ter dan gesproken lubben als hij w l uit zijn hemenr w is geraakt De munster heefl aanmerkingen gemaal t op inijn toon Ik iraagaiin de kamer of ik iets hel gizegi dal onpa semi was op deze plaats ot ten aai ien van ile iii mm Ier it wil vragen of ik etn loon heb a iiigi iigen sterker of horder woorden heb gebe gd sterker geklei d dan de mini ter moi binnrnlamlsclie zakie in de memerie v in Ixantwooiding op de algenieene beniadslngingiMi ovtr hit eerste lioofdstnk der btimtibi grou ting Zon men met ha ist zeggen Uit de miuister aan geene tegenspraak n uilIk g if hem een bewijs van wanrdeering door te spreken omdat ik meeu le dat de muiiMir tot ilie mannen behoorde welke teg iispraak knniiin lulden Mn ir nu wil ik gevraagd hebben of de inuaste de n dituig aan de e vergader ng en den eerbied aan de eonstitntioneele beginselen verschuldigd heeft be raeht door te spreien van een meesteracjhtigen en corrigeerenden toon van spitsvondigheden nitgestild om oppositie te makei of van op eltiujke g sci illdi oenlnt mm het zoo vilde Zu ke onidde bedoel gen bezielen ons niet omdat wij snrekea in het bela i van het Vaderland Ik hel nn v gel jk vroeger een afgeviianligil uit Leeuwarden de lieer de Roo het woord gevr iag i voor een persrienlijk feit U itA zelfs met wat deu loon var het parlement dr deliat betreft verwijzen naar bl 270 van het SCste dcfl der parlemeuialre redevoeringen van den heer Thor eecke Maar in heb gemeend deze verklaring aan raij elve aan de kamer en aan de natie verschuldigd te ijn De minister antwooidde zeer kort dat hij meermalen van men had gesproken en nu scheen het dat de hh Jonekbloet en Moens zich dat aantrekken Achten zij zich dau schuldig Dat liij niet gewoon is bestreden te worden of tegenspraak te ontmoeten zooals de heer Jonekbloet beweerde ontkent de minister Gedurende zijn geheele parlementaire loopb ian hebben zijne vrienden t hem lastige gemn kt dan zijne tegenstanders Al de artikelen werden da irop aangenomen Vrijdag was de beuit aan kit lager ondermyr De oude bezwaren der kerl ijkc partijen werden ook thans weder tegen de schoolwet aangevoerd De lih Arnoldts C van Nispen v Wassenaer van atwijck Heijdenryck Siia mans Vader en van Loon stelden ieder op cijtit wijze die bezwaren in t lieht waarbij echter tevens op nieuw bleek dat onder do tigenstanders der schoolwet het vcrschiUan evoelen nog steeds zeer groot is De viltrainontanen waren t n et eens m t de nul irevolutionai ren doch ook partij geuootcn vei ichilden moik iaar De heer van Nispen wilde het anders dan de heer Ileijdenryck en de heer Vader tornde uiet overeen met de heere i van Wassenair en van Loon De beide laatstcn deuken er over ee i voor sl te doen om arl 194 der ifondwet te wijzigen dat wil zeggen later wanneer census en kieswet in hun geest zijn hcr ien Doch ook zij belden verschillen nog hieri i dat de eerstg noemde volkomen oveituigd is van de noodzakelijkheid der groiidwetshei iiing terwijl de laatste die oveituiging niet heeft Van de voorstanders der wet spraken behalve de minister alleen de heeiin iiocns en r Voorthuysen De eerste hoopte met den heir v Wassen iar over ait 194 te mogen debat ceren als de wijziging daarvan ii m d i orde is terwijl hij voorts op eenige vlekjes in de schoolwet wees Hij helde tot de invoering der leerplichi over weiis lite vcra idering van ha kwcekeli igenstel il wilde aan t hoofd van Ike school een hoofdonderwijze zien en drong krachtig aan op verhooging der trautementen De heer V VoorlhuNsen wees op alle pogingen tot verzoening van de uiterste partijen die sciupbreuk hadden geleden terwijl hij ultramontanen verzoeidijker achtte dan de iutiievob tionairen De munster roerde mn dat de lieeren die herziening wenscliten vangroud of sohoolwet toch net halverwege moesten blijven staan Hij on hen gaarne op dat terrein ontmoeien In de opnerkingin van den heer Moene vuud de minister veel waars maar dea tijd nog niet gekomen om daarin te voorzien De verscuillende artikelen werden daarop aangenomen Heden zal waarschijnlijk de discussie over binnenl zakeu afluopen Woensdag is bij den Raad van State ingekomen hel Kon Besluit tot vernietiging van de uitspraak v in Ced Staten van Gelderland van i i Aug jl waarbij beslist was dat A Du tschhof niet als lid van den jjemeenter iad kon worden toegelaten Men zal zich herinneren dat üed Staten van oordeel waren dat stembriefjes vronwennamen bevattende m aanmerking hadden moeten wolden genomen in welk geval gemelde heer niet de volstrekte meerderheid van stemmen had crkregen Rij dit bcriuit is uitgemaakt d it de wet geen ander dar mansjiersonen verkiesbaar stelt en dat derhalve biljetten w arop vronwennamen voorki men van onwaarde moeten orden verklaard Dieiisvolgens heeft Z M verklaard dat A Duitsehliof alsnog als lul van den r ad der gemeente V isch behoorl te worden toegelaten In liet algemeen belang woidt men opnierlziiam gemaakt op de in deze courant voorkomende advertentie van den lieer GUStaV Schwarzschild te Hamburg daarbij geannoncienle loten kunnen wij m aaumerking der vele prij en die in deze loterij zijn ten bes e iian bevelen lerwijl het g i oemde huis dat met denverkoop dl r loten 1m le l is en waarvan de realiteit en solii iteit algemeen i eVeiiil is deibistini aalburg oplevert Het is dan uik niet te oevreemilen lat ze r vele order i naar l izelve wordin ge ouden L immer lui t de meeste zorg ten s ioedij te wo uiti evo rd Laatste Berieh er London l Dec He J ai Ke U zegt op pn 1 gvzag te kunnen coiislateercn dat de ziekte vauilui pi ins van Walis fiest idig afneemt De Tiiiu s zent uit e e n li i hebuen vernomen dat de heer Thiers in zijne bood schap ian de nation de vcig iderin geeii constitutioneele jurestii zal aanroeren Parijs 1 Dec Hei Journal des De iats zegt ten aanzien van de circulatie der bankbiljetten dat den 30 voor meer dan 90 millioe i biljetten ingewisseld zijn waardoor van zelf ter gewcAsoht verschil is ontstaan tusschen de in omloop zijnde bankbiljetten en liet cijfer dat in omloop mag orden gebracht Londen l IVc e veiUitering in den toestand van deu prins van W en0n l Deo Baron Pottci burg is tot gezant la Athene benoemd Brussel l Deo Oi middellijk na de opening van de zitting der kamer van afgevaardigden nam de heer d Aneihan het woord Hij verklaarde dat Ie koning den ministers hunne portefeuil es heeft teruggevraagd ij hebben ze Z M ter han l gesteld Tej cuover dien stand van zaken noc Ugde hij de kamer uit zich te verdagen Dmrtoe werd besloten Berli in l Dee De Rijksdag heeft bij derde lezing aangenomen de wit regelende de getalsterkste van het leger met 152 tegm 12S stemmen e minister De bruek deelde la arna een boodschap van deu Keizer mede wanrh j de zitting van den Rijksdag gesloten wordt virkiuird Brussel l ec De heer de Thcux van dn rcchter ijde is door den Koning belast met de samenstelling vai ecu nieuw Kabinet Burgerlijke Stand GiBOkiK jy Nuv Corntlifl üuiIlfb C vim Wijngaarden eii II van dt Voren laan ouiIts A TwHiit en J Oirermin 1 ï c liuibct ondira l liotrc en A Vonk A berta Mans Aatiiunia auder ï V Kauliiig en D H do i cff VergrTcarn 2 hteïeu i ders I Meijer en IX A JSverling Ovr KLtDi si 80 Xtv P G van Reden 7 w J Meleiianr 68 j 1 l c C A J Hcnscknn i 7 w ABVERTEMTIÈW J W VEIIWEIJ M C CLEMENS Gouda 29 November 1871 astasgiji BC ïraögg gpj Getrouwd J HOOGENBOOM en E C VA WACHEM Gravenliagf 29 Nov 1871 Getrouwd De llotterdainsche GREDIETVEEESNIGIN6 IIKT OM KluTl iJ CRKDIET Kantoor TOERIJSTÜIN II N 37 Geeft gi ldelijke voonseliotten en neamt gelden in bewaring ïi deposit teiron vi tj oeding van rente De IHrcrtif I E UKG L DROÜüLEE KR l ORXÜYN JL