Goudsche Courant, zondag 3 december 1871

oori pnediR he nlle n vau tmp Ddrhti i D H 1 l lilMi r t Ni ut ViiiiunsiN Gomla 1 0 0 1871 Heden ovtiletd om luigst kindje m den ouderdom van uht wilden Gomh n J BEU EKAMP 1 Dec 1871 J C BEUhEKAMP C ABiiu 63BRS KAiüPHUIJS£N HOFLEVERANCIERS hebben de eer aan hunue geëerde btadgenooten en Begunstigers te berichten dat met bet aanstaande St Nicolaasfeest hun kamer ruim voorzien al ziju van een fraai assortimeut Cliooolade Sullicrwciiicii NB Dagelijks te bekomen goed gevulde warme BiTEftLlTTERS TEVENS ONTVANGEN uit de labnek van de Heeren DE BVUVE GALLAIS uit Parijs eer geschikt voor ST NK OLAAS CADEAI X P C MAAS te GOUDA heeft de eer te berinieii dat hij heden heeft OHlvani en eeiie sol terliifffune IMIOTOGIlAlMlIE cii iMUZIKKALBÜMS SCnülJF POêZiE en andere PIlACilTWEHKEX PHE TEBOEKE enz enz Ka La RI CKERS KOEK en r ANK El BAKKER in de Gouden iSlar hoek Turfmarkt en Korte Gouwe heeft d eer te bengten dat hij bi gelegenheid van hei St NICOLAASFEEST ruim voorzitu IS van SUPHA fijne BORSTPLAAT fijne SUIKER en CHOCÜL VAD H JUREN puil beste BOTERen BAN KET en CIIOIOLAADLE JTERS hjn SPECÜLAAS en enz tevens do vii heid nemende icli tot het be oek van zyn winkel beleefdelijk lan te bevelen Voor Sta Nicolaasa versche PiUes de foies i ras puik iiieuwe Kaslaiijes nieuwe jjedr Ahrihozeii nieuwe Jroenlcn vers li en ftedr Paling in gelei veisclie Zalm Kreeften en bardinea in blikken legante doosics tu pakje jCUOtOLAAI en COMM rLi lEN alsmtdez ernette kistjis Pruiiiuiul iiiU ii m iij tn liuits du Muil dc it van L hti iiim vdii I ift llx silnut P J MELKERT MELK131EIA De oiulergtti i kende beveelt icli aan tot liet leveren van ON V EUV Desverkiezende aan huis te be orgen C FENNET Dubbele Buurt Beste Ruhrkolenü Ruhr grove Kagchclkoleu a 0 92 per mud Paardl i 1 20 bJiaalkolen Ib 50 1000 kilo De kolen worden rg van alle onkosten aan huis bezorgd Gouda 2 December 1871 L KOK Katten smgel Q 89 Openbare Verliooping op MAANDAU i DECEMBER 1871 voorm 11 uur in het koffij hui8 H iumonii teGou i v u 1 etn net WOONHUIS met vier Kamers enz en len fraaijeu TUIN büllUUR on POORT aan den Cattensingel Q n 110 en 111 te Gouda Aanvaarding 1 Mei 1872 2 len stuk uitmuntende MOESGROND of BOUWLAND groot ruim 10 vierk Roeden aditer het voorgaande en aiidtrepercetltn met uitgang aan Catteniiugel en Wetering Aanvaarding terstond 3 een riant gelegen WOONHUIS met vier Kamers en en fraai en TUIN aan den h luwelen l5iiii t 1 Il n 339 te Gouda Verhuurd t t 1 i ei 1872 4 een gemakkelijk ingerigt WOONHUIS met vier Kaniirs ui kleinen en grootui TUIN gelegen als voreu II n 338 Verhuurd tot 1 Mei 1872J 5 oeii voor twee jaren uieuw gebouwd WOON11 LIS achter de A ischiiiarkt 1 n 125 en 12b te nil la btst imdi nit BENKDEN11 LIS met 3 Kamers Kuiken Plaats en Bletkveld en BOVENHUIS met 2 Kamers Keukeu Zoldti enz Verhuurd tegen 3 80 per week Co 8o Twee WOONHUIZEN in de Umdultteeg M n 139 en 14 1 en een WOONHUIS in de Wigde Pooit achter den Groeneweg L n 14 te Gouda Alles breeder bij bilietten en luforniatien ten k iiitou van Noti iis l KIST te Gouda SCHUIM au j Vu van alle muuraio bestanddeelen SV van oenen aangi namen hoogst aroma ft Sg tischen geur rhjut en verfriacht de qt de hww HotF sdo MALZ ZEEP de huul verwijdert alle onreiiiheden als iB daan wwormen sproeten enz maakt ijg de huid zacht en elastisch herget ft en jg onderhoudt oenen jeugdigen tint tot J 11 den hoogston ouderdom en is het jj j j orkend beste middel tegen jl t W i 11 1 e r h a 11 d e n y ii Prij en H s Ct t stuks 95 Ct gSg m 3n ct o stuks f 1 85 50 en 70 Ct gjg iP IBtF Ik vestig noch de bii ondere li M amuhuht op mijne MALZ KliUlDEN K s ZELP vooi Badtu die doorharebui ê jH W tengtwoon ri ke Montgthalte door vele jSe il Badartsen wordt aanbevolen tegen gtjg 31 zwakke eniiwen en verslapte spieren tigap Pri 35 en 70 t fe fX TOHANN HOFF s Centraal Depot PS Blodiimarkt bi de btilsteeg F l i4tn m H MT te m l i bil J V VRELMI f Sr J lEN in de Wed e te WoihIiii bil HEN ZOM ER NIETEN a 30 Cents het JLOT P o MAAS Gouda 4 December 1871 TENTOONSTELLING DER I RTJZEN waaronder buitengewoon fraaie in de Pastorie der St Josephskerk te Gouda op MAANDAG DINGSDAG WOENSDAG jju iDERD G en VRIJDAG den II 12 13 14 en 15 December 1871 van des voormiddags 10 tot deo namiddags 4 are en op ZONDAG 17 December van 12 tot 3 ure van de VERLOTING te honden ten voordeele eener Vergrooting der en het Bouwen van eeneu Voorgevel en Toren voor de St Josephskerk aau de Gouwe aldaar waarvan DE TREKKING ZAL PLAATS HEBBEN op WOENSDAG den 20 DecernbT daaraanvolgende De Entree tot de Tentoonstelling is bepaald op Maandag Dingsdag Donderdag en Zondag 10 cents de corsoon Woensdag gratis Vrijdag 25 cents Je ptraoou De nommers waarop de prijken zi u gevallen zullen m De Tijd en Goudsche Courant worden aangegeven De prezen kunnen van 21 December af uitgenomen Zonen reestdiigen doch woelen binnen vier weken worden afgehaald Zij die PRIJZEN hebbtn toegezegd worden beleefdelijk vtr ocht dezelve voor den 5 December te doen totkomeu Nog ziju er eenige loten verkri gbaar b i de Dames der Vereeniging en aan de Pastorie Namens do Daines Vereeniging Gouda P VAN LEEUWEN Nov 187j E SOOS i leluk met het nieuve Jaar i I 250 000 Mark of fl 175 000 ü als grootste prijs iii het gelukkigste geval biedt § i de nuune iioor den Staat goedgekeurde g P en gewaarborgde gruot ge Iverlotinj nnii m I 28 900 l njzrii te zninen 4 249 600 Mk Ü worden iii tiinge inaandeu verloot en de pnj S lien Glider gnraii it van dtii staat uitbttinld 88 De grooiste pnjs event 250 000 Mark 5 S lloofdpnjfen M irk 150 000 100 000 50 00i 5 i 411 000 30 000 25 000 2 h 20 000 3 a § 15 000 4 a 12 000 11 000 6 u 10 000 5 p a 8000 7 a fiOOO 21 i 5000 4 a 4000 S I 3b a 3000 02 a 20UÜ 6 a 150i 4 a 1200 S g 20 a 1000 256 600 375 a 200 13200 g a a 1 0 etc eio 8 Den 20 December heeft dt ttrste tiekking plains en kost daarvoor volgens h t plan 1 gehtel orif witel iot fl 3 50 I 1 imif 175 g 1 kwart 90 kg Hl ze door dcii atant gcwaarborpdi urijfiiKilt luttn kijii Jg tit tu iiutiidiiig van tiet bidm iii Munt uf Haakpa s Ü pier cou ons of post t gels of door ovtrmaking van H liti tlvL pLi postviiBSLl by imj te bckoiuL mi P Ltij ttke bihlilling votg tk grtilis eu üfÏÏLKel trek M jfe kii plin 7Liid tiif Id d trtkkinghlijstiiien iletl bernd wiUgiiitdi dtt phcldtnngci diL irteu aujn j vrngiu ui Iti dl flfgikptiiL lüttnj lind ik hel gtnotgen zou jSft nU lil d otlirutli IijPle niitld stant om iii groott g 1 pnjztu ann iiigno bt iistigir te ktiiitini uitbotnlco en S Si iiiugl ik huiiiii ttvrLddihLid dotir etne iiaauwgL tttebL diiuiiig crlaii ei Mijii ijviiig gtrLuii h1 dan ook M ötdda 7 jti dit btkuiDt ii vtitmitw ii niij h j u U mnkiii j Duar dt trikkm wddra 7 il plaats htbL 11 eu de voorraad lottii kldo 19 zoo rtordt mtn ver Klil ten K hpoidigstf de orders dirt ct te willui iiiyendLii nm X f jiustav Sch urzsch hl S inNMni 5t wissn IHN1I1MMI tl Hamburg 8 üuuila Hl uk vnli llllukuiUU u