Goudsche Courant, woensdag 6 december 1871

1871 Wuciisdaj Decdiikr N 1137 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adveiienlielilad voor fionda en Omslrekcn BUITENLAND Bullciilandsch Overzicht Hplieel onverwacht hebhen de zaken in Belgit eene andere weuJiiip tenoiaen on wel door de oiiniiddellijVe tuaschenkomst des koniiigs Het kabinet wilde niet heengaan de rechterzijde hïd besloten geen portefeuillqs nan te nemen voor een nieuw kabinet In dien stiuid van zaken solmot den koning die niet doof wilde blijven voor d stem van het ontwaakte volksgeweten niets andere oT r dan ïijn ministers zelf te ontslaan en eeii ander kabinet uit de meerderheid te benoemen samengesteld uit mannen op wier naam geen mei kleefi iroote misrekening dus voor de clericale rechterzijde en bij gevolg groote toorn die er de ministers r f toe bracht om den onschendbnren koning in het debat te mengen Intuseolifu de heer de Theux is met de samenstelling van een nionw minister e belast de rechterzijde is op haar unpolitiik bebluit van ontiouding teruggekomen en reeds kond gt men de n imen der annstiande niiidslers aan De Theux lid der k imer van at evaardixJen president van den ministerraad zonder portpfenlijP tKmdt Denayer lid van den senaat minister van buiteiihinds he zaken Mulou lid van den enaat minister van financiën Thonissen lid der kamer van iifnev iardigden minister van justit e Schollaert lid der kamer van ifgevaardigden minister vtui binnenlaiidsclie zaken generaal Keneiis minister van oorlog vim Hoorde lid der kiimer vmi afgevaardigden minister van openbare werken Cumortier mini ter onder portefeuille Allen liehooren tot de rechtv r ijde De vier eerstgeuoeindeii zouden de benoeinini aanneini n van de overigen acht men het waarschijnlijk Intu sclieii blijki uit latere bcrichleii dnt nog niet met lekerhiid omtrent hel nieuwe ministerie kan gezejid worden Het ondervindt vele moeilijkhenen bij zijn gebooite De Hnrgemeester nu Urussel heeft een brief gepubliceerd van den opperhevelhebber van de burgerwacht der hoofdsiud waarin daiill betiiigil wordt nu de kalmte ia wedergekeerd voor de houding van dat wnpeii l e hulp van de burgerwacht heeft de buitengewone militaire luaatregelen van vuor org van de regee iug overbodig gemaakt en de burger aeht heeft daarmee getuigenis afgelegd van de kr x ht van de gemeente vrijheden De Kr insehen zien uil na ir de opening vim de nat vergadering op heden MaaiidagJ Thiers heeft z jn boodschap Zatcrd ig in den luiiiisterr iad ter sprake gebracht en weldra zal dus de gespannen veiwaeliling naar dit gewichtlïe sta dsstuk woiden bevredigd Men waoht de Vü i lezing v ni dat stniits tiik ech er niet bij te opeiiiiig maar eer t Diiisdag of Dondirdiig De remp maakt intiisschen de opmerking dal de toestand niet veel veranderd is met de vnc intie Men hoopte dat de leden der i at verg idering door de rumoerige ittiiiKin overspannen en zeiiu aolitig geworden mrt wat ve sehe lucht zouden kalinieren en ook het publiek be aihg ler Horden Voor het eerste bestaat iv inig waarschijiilijklieid In t laiilste i zeker niet het gevnl de parlijs hap is sieeds toegeiionicn en op dit oogenblik hev iger dan toen de vergadering uiteenging Ken en under vooispelt weinig goeds Mill zegi dat Thiers veel terrein heeft verloren door de Inntste gelieurteiiissen m Helgie De Duitsehc rijksdag heeft Vrijdaii delininef met 1B2 tegen lï8 stemmen het militaire budget in zijn geheel a mgenomeii voor den tijd vnu driejaren Zoo ale men ziet is de meerderheid betrekkelijk even klein gebleven Is bij de eerste steininingen Met weerzin en onder den imndrniig van het uiiiiisterie gepaard aim politieke ovrrwegingeii heefi de ergadering er in toegestemd om vuor drie diensten aan de regeeriiig volmacht Ie geven op milituir gebied Alle andere ontwerpen die de vuurproef dei heide eerste stemmingen hmlden doorstaan zijii toen zon l r debat anngeiiomen Da irop is de fitting int imam des keizers duor iIhi heer Helbriick ge loleii Voor het huit iilaiid iiieenen iJ gem rnlen lol bezorgoheiil Ie viiuk i ui d e uitgebreide u lniiielit aau den minister v in ourl ig verhriid l i ma sa der Duitsche natie wil alleei voftbereid ijn opeene evenlneele wraakneming van de zijde der Fransoheu In hoïgere kringen wil meO tevens van de gelegenheid j ebruik maken om een militaire orgiinisatie door te driven die het overwioM versekert aim de aristocrutie en elke mogelijkheid Tan reactie tegen den bestaanden toestand afsnijdt nd te brengen Voorts rstandhondmg tusschen logeudhedeu van vriend inrijksch Hougaarsohen r iaf Andrassy wordt Jaden o a de Nordd het blad beschouwt ogramma en een nieuw ihcippelijke verhouding nrijk Hongarije koophandel is bij kon ihillend daaraan ver De zitting van den Sak i ien landd g it Zaterdag geopend In de tr oonrede gedacht de koning het herstel van de keizerlijke waardigheid en het roemryke aaiuleel dat de Saksisoje troepen in den jougïten strijd ehiid hebben eif de bereidwilligheid die alle khissen der bevolking a D den dag gelegd heb ben om offers aiin het vadei werd geeoustiteerd dut de Saksen en de buitenhindsohe schappelijken aard bleef IV circulaire van den Oo minister vim buitenl zakeii door de Pruisische ofBcieuse yillg Zeil gunstig besproki die oircnlaire als een rredei onderpand vuor de vriei tubsehen Diiitschland en Het Bfiersche ministerie vi besluit opgeheven en de vei bonden ivcrk aainhiden zijn verdeeld onder het ministerie laii builen en binnent zaken en v in eeredieiist Onder de ontwerpen door de regeering aan den Pru sisehen landdag ingedieéd bchoott een tut ophetliiig van den oorlogssohatj wier 30 millioen thaler besteed zulleij worden tot tflossing van de 5 pot leeniiii vim 8ö9 waarvan Uog ïB j millioen thaler in de circulatie zijn terwijl de rest dienen zal tot lllo 8illg van 5 pet Frtfi he rente Botendieu zijn van het overschot op flon dienst ruim 4 millioen tlialer aangewezeu lot verhooging der bezoldiging Tan ondergesclijkte ainb eiiarrn en 100 000 thaler tot verhooging der ondervvijzers trakteinenten terwijl Ie proles orni aim de universiteiten en uau de kunst iikndemien eveneens verhooging van bun inkomen zullen bekomen Het tot stand komen dezer belangrijke verbeteringen welke in een dringende behoefte voor len en voortspruiten uit den guiistigeu st ind der l rui ische financiën is ten minste écu der weinige goede gevolgen van den treurige oorlog Jammer ilechts dat Frankrijk in dezelfde mate ja zeker uog meer verloren heeft dan Huitschlaud door zijn Slices in den oorlog won In den toestand van dep prins van Wallis komt langzjunerhand eenige verbetering ile bondsvergadering van Zvvit erlaiid heeft voor het jaar lt 72 den heer WeUi tot president verkozen Vrijdag hebben de commissien vergaderd die zich met de vvij igiugen der consututie bezighouden Het openhimt onderwijs was aan de orde Men is hit eens i eworden over de volgeuile grondslagen Het volksonderwijs is verplicht en kosteloos geestelijke orileu en hun geaffilicerden zijn uitgesloten van de functie Viiu onderwijzer bij de wet zal het minimum der iiitgavou worden vastgesteld waartoe ieder kanton teu behoeve van het onderwijs gehouden is F R A N K 11 IJ K Nog steeds spreken de Fninsche bladen over de executie lil het kamp van Salary en alles draagt den stempel van den diepen somberen iudruk dien de terechtstelling heeft gemaakt waren hel vcor Frank rijk gewone lijden had het niet te zeer geleden onder den builen en binnen aiidschen oorlog dan had hoogstwaarschijnlijk liet feit aanleiding gegeven tot bedenkelijke ongeregeldheden Verwacht niet schrijft de oorrespoiideut van de Siècle te Versailles dat ik in bijzonderheden ziU treden over het gebeurde als gold hel een schouw tuoneel Daarvoor is de aan doening te groot Het gevoel van ontevredenheid zul nog toenemen wanneer bekend wordt wal de Kngelsche binden sehrijen over de executie Daily New laat ich over het feil zoo heftig uil dat hel bi id zijn duel voorbij treeft en alleen den indruk uni ikt vim eenzijdigheid de ütanda d zegt dat hier 11 et alle 11 een staatkundigi luls reep heeft plaala leliad maai ook een diiiid van nutlelooze reedhcid veroor uukl door vreeu De Timen schoon wat gematigder laat zich op deielfde wiJ7e mt Wanneer dus de heeren van de giraliecommissie zich hebben voorgesteld dat hun uitspraak algemeen zou worden geprezen als een daad van moed en vastberadenheid dan hebben zy zich zeer vergist Van de doodgesolio men worden eenige brieven meejiedeeld die zy in hun laatste ocgenblikken hebben geschreven Hossel heeft iedere gedachte aan wraak laten v iren hij had zich verzoend m t zgn lot en was overtuigd van de noodzakelijkheid der uitvoering van het vonnis Ik heb den krijgsraad gepresideerd schreef hjj o a en ik ben gevonuisd ik heb veroordeelden ik ben veroordeeld oordeelt niet opdat gij niet veroordeeld wordt Aan zijn grootmoeder sch ijft hij Passa de predikant en ik hebben het avondmaal gebruikt en joil heeft onze plechtigheid gezegend Ik heb oor i e eerste ui ial aan het avondmaal deelgenonieii i i 1 1 i dankbaar dat Jezus ous dit teeken heeft nngeiulen Aan 1 iders en zusters richtte Hossel de volgende o dan Vuartivel vimrtwel geliefden of liever tot weerziens ik dank u voor al de liefde waiirmee gij mjj tot het laatste oogenblik hebt h f gehad Ik vraag u vergeving dal ik u niet neer en beter heb bemind dat ik u zooveel verdriet heb veroorzaakt Ik ben goeds moeds In gedachte omhels ik u vuiig en innig Ferré heeft slechts twee brieven geschreven één aan zijn zuster en één aan den minister van oorlog De eerste luidde aldus Spoedig zal ik met meer zijn mijn laatste gedachte zal aan u zijn gewijd Zorg dut mijn lijk u wordt afgestaan en laat het begraven worden vergezeld door eenige vrienden Ik sterf als malerinlist zooals ik geleefd heb Ik beklaiig u die blijven wal mij betreft myn lijden houdl op ik ben iet meer te beklagen Voor tla ntst omhels ik o De brief aan den minister luidt Mijnheer de minister Nu ik dood ben best iat er geen reden meer om mijn ouden vader gevangen te houden ook mgn broeder niet die krankzinnig geworden is Ik verzoek u dus om hen Icing te zenilen aan mijn zuster ilie alleen vour hen zal zorgen Bourgeois heeft geen brieven nagelaten hij was eenvoudig onderofficier een soldalenkind zooals i raiikrijk er zoovelen heeft die in het leger zijn opgevoed en daarmee zich zoo vereenzelvigen dat zjj e Jer geeu betrekkingen meer hebben De executie in het kamp van Satory is gevolgd door die lao Gaston C réinieux te Marseille degra tiecommissie heeft geineend aan hem het hoofd van de commuue beweg ug ildaar een voorbeeld te moeten stellen zijn drie eveneens ter dood veroordeelde deelgenooten hebben verzachting van slraf bekomen Crémieux heeft den dood mei moed en onverschrokkenheid oudergaao s Nachts 2 uren werd hij geweki en de aanstaande voltrekking van h t vonnis hem bekend gemaakt let eenige antwoord was i Ik zal looiien hoe men sterft Naar het fort St Nicolas vervoerd verzocht hij eenige oogeublikkcn om een dichtstuk af te maken den rabbijn Vidal verzocht hij voor hem te bidden en Esqniros om een comedies uk voor hem af te maken dat hij onvoltooid moest achterlaten Op de strafplaats omhelsde hij den rabbijn weigerde zich te laten blinddoeken ontdeed zich van zijn bovenkleederen ontblootte de borst en verzocht de soldaten om op het hart te mikken De kreet i Leve de Ilepubliek werd door hem niet voltooid liet hart was doorboord het genadeschot overbodig Terwijl de 3000 man troepen voorbij het lijk defileerden hield de ralibijn da irbg de waoht door zijntranen heen lezenne in zijn bijbel Toen de militaireu waren afgetrokken n iderde de fa nil e van den overledene om het lijk op het Israeletiseho kerkhof te begraven Ook het lijk van Hossel en Fene ib op verzoek iian de b oe Ivervvaiiti n iifgestaan en op de evvene begraafplaats tor i iiide bestild Cx3 f