Goudsche Courant, woensdag 6 december 1871

k èl y BELGIË I i soinir K op iehten is de avcniil van het feeat vrij rustijj vüiirbiji ej nan liet v lk bal de illniniiintie van den nieuwen bonlevard hebben zender mooruis i aats gehad l a irente en gin hel heeter dan gp i inlijk voor het paleis toe Men wierp namelijk iiiet steenen wat tut heden niet was geaiilued Kerst liield de burgerwacht de onruststokers op eeiiigen afstand vau den ing ing der vorstelijke woning Maai loter werd het geheele plein voor het paleis nfgez t en werd de gemla merie by wijze van reserve ontboden en op eenijjen afstand geplaatst Op dat oogenblik waren duizenden op bot aaiigodmdi punt Tcreenigd Wat Vrijdag in de kamer der volksvertegenwoordigers voorviel werd door niemand voorzien Nadnt de zitting was geopend en de scctien R engestftld tond d bamn d Auethan chef van het kabinet op en verklaarde De koning heeft ons onze portefeuilles n gevrnBgd wü hebben die overgegeven Ue kamer zal het dus behoorlijk vinden zich te vpidagen Die mededeeliiig maakte dtu indruk van een donderslag Reeds maakten de leden zich gereed te vertrekken De heer Van Humbeeck linkerzijde vroeg hoe lang het reces zou duren want zonder dat zou hij het verleeuen van voorloopige credieten weiischen voor te stellen De heer Guil ery linkerzijde verlangde dat de kamer zich tot Dinsdag zou verdagen ter wille der regelmatigheid De heer Coomans reehterzijde drukte zijne verwondering er over uit dat uien van regelmatigheid sprak terwijl de kamer onmachtig de begrafenis der constitntie bijwoont Hierop een prote t van den hot Guillery niet alleen wegens de laatste uitdrukking maar tevens omdat de vorige spreker der linkenijde had verwete i het oproer te hebben gestookt Wij liberalen zeide spr hebben niets te doen om de vorming van A toekomstige kabinet te bevorderen of te bemoeilijken maar wij zullen het loyaal ondersteunen De heer Bara deed van zijne zijde opmerken dat hot ministerie niet wegens de volksagitatie aftreedt De min van financiën had onlang zelfs verkli ird dat do regeering dat nimmer zou doen liet kabinet treedt af omdat het autoriteit nooli prettiyf heeft Men wil niet langer de zaken des lands uan adinir istrateu en van Langrnnd zien toevertrouwd En dan wil men dat het koninklijk geweten niet vnj zou wezen om zijne miuistcrs te ontslaan Dat alles werd door een tumult vergezeld en bij herhaling afgebroken dat alle beschrijving te boven gaat Maar dat tumult teeg ten top toen de minister van justitie het woord vroeg omdat de re eeriiig niet kon blijven onder den indruk van de zoo even gehoorde dioiribe haineuae Van daar de eisch der geheele linkerzgde dat de minister tot de orde zou worden geroepen Nadai president linker en rechverzyde gedurende een tiental minuten door elkander hadden geschreeuwd werd de mini ter niet tot de orde geroepen en kon hij het woord weder opnemen Wat hij zeide kwam da irop neder dat de regeering niet vrijwillig aftreedt zij trekt zich terug voor het straattumult en vol afkeer van de mamfestatifcn die in de jongste d igen tegen de volksveriegenwoordiging werden gericht De heer Frcre Orban zocht het ilebat tot zijn uitgangspunt terug te brengen Het besluit des kouings om zijn ministerie weg te zenden is th ins het onderwerp der beraadslaging Kan dat Tenzij men op het oog hebbc bet volk tegen den vorst op te hitsen Hier wordt spr door een woedend gebrul ik kan er geen ander woord voor van de rechterzijde gestoord Nadat de orde was hersteld ging de heer Frdre de ml na die de liberale partij in het verleden had gespeeld en de houding die de toenmalige oppositie ten allen tijde tegenover het kabinet had nngeno men Hij liesprak nu de volksinaiiifesti n Volgens hem hebben zij geene grootere beteekenis dun liet geen men ieder oogenblik in iroot Hrittannie ziet plaats grijpen Maar hoe kan men verlangen dat het volk langer de personen aan het bewind zie die op zoo schandelijke wijze door een hunner vrienden lelven Brasseur nnn de knak werden gesteld De heer Anspneli burgemeester onzer stad zeide dat men weldra beter dan thans ter rechterzijde dor kamer d groote diensten zou begrijpen die door de Brussclsche burgcrnaeht g uren ie de jongste dagen aan de geheele natie werden bewezen De heer C ooiunns kwam opnieuw op de rol des koning in de e zaak terug De voorzitter en versehcidoii leden ver ochten den spr van de voortzetting zijner rede af te zien Jliiar hij ging voort en sprak zelfs van de oiiteeremle rol des konings Vandaar opnieuw een dondcrbni totilit de redenaar zijn uitdrukking had ingflrokkeii en de kamer voor oubepanldeu lijd werd verd iagd BINNENLAim I tOUDA 5 iKCE dBEll I Z M heeft goedgevonden bij hrt wapen der artillerie te benoemen tot S luitenant bij l reg vesting iirt don cadet E van Leent afkomstig an de Kon Mil Academie Zondagavond werd den leden der Ambnchtsstaiidsvereeniging een genoegelijke avond bereid door dat de rederijkerükiimer rle lumklilcem zich bereid had verklaard eene tooneelvoorstelling voor hen te geven die dien avond in Kuii linin Sociëteit Ons Cienoeiieii pi mts h id Het geestige blijspel irieia t werd tl ink afgespeeld en eveiizoo liet verder gedeelte van het programma Het was een geiioegelij e aanblik zulk een eivolle zaal met mensehen die voor lul grootste gedeelte tol rbe id klesse beho den De n indacht den vei ooners geschonken even zoo de goede orde die er hoerschte bewees dat zij de liemueiug van het bestuur op hoogen prijs stelden terwijl ook iiietiig woord van dank werd uitgesproken voor den genoegelijken avond die deu leden met hunne vrouwen bezorgd was Iedereen keerde opgeruimd huiswaarts dank zij de HU Rederijkers en de 1111 Muziekaiiten die den nvond door muziek hebben opgeluisterd en daardoor toonden voor een goed doe l of anderszins niet achter te willen blijven Moge de arabachtsstandsvereeniging die reeds zoovelen tot nut en genot wa steeds in bloei toenemen en op den goeden weg voortgaan tot verbeteriug van den toestand der arbeidende klasse De raad der gemeente Schoonhoven heeft iu de vorige week met nlgemeene stemmen besloten de belasting op het gemaal nog niet geheel af te scnaffen maar zoo mogelijk gedurende de eerstvolgende 5 jaren nog ƒ 1 j er lüO kilo tarwe te heffen Van de zijde der bakkers is nu een adres gericht tot den Minister van Financien inhoudende verzoek oui geheele afschaffing der gemaal belasting voor deze gemeente In den gemeenteraad van Utrecht is op de conclusie v in h t rapport over de aanvrage om ondersteuning van den spoorweg Leiden Utrecht concessie KnijlfKapteiii door een der leden een amendement voorgesteld dat na eciiige gedaclitenwisseling eenigszins gewijzigd werd en toen strekte om te bepalen d it de stad wel is waar voor ƒ Ü5 00 zoude deelnemen maar dleon voor het geval dat het bij de statuten bepaald kapitaal ii aandeden volkomen geplaatst Zjj Dit amendement werd met 18 tegen G en de aldus gewij zigde cunoliissie met 21 tegen 3 stemmen aangenomen Staton Geiieraal Tweede KAMsa Zittingen van 2 en 4 December Slaalsliegroüting voor 1 72 In de zitting var Zaterdag werd het B hoofdstuk der begrootiiig binnenl Z nfgulaau Slechts twee onderwerpen verden beh mdcld 1 een amendeiuent van den heer van Lynden van Saiidcnbuig om ƒ lOUll uit te t ekken tot bevordering van de belangen der Nederlandsche nijverheid bij de aanstaande te Weenen te houden teutoonstelling van nijverheid De minster antwoordde dat de som veel to gering zou zijn om ons waardig te vertegenwoordigen Hij let op t figuur dat we op de l arijssche tentoonstelling van l ti7 met 18it üOUhe iben gemaakt ook wil liij ter gelegener tijd de noodige gelden aanvragen of uil de onvoorziene uitgaven vinden Ook de heeren Wintgens en Heemskerk motivcerdeii hun stem vóór het amendeinHnt doeh de kamer scheen hel gevoelen te deelen vau de lih Kransen vau de Vutte en Begram die t amendement oniioo lig vonden daar de minister zich bereid verkhmrde om de zaak te ondtrsieunen Het amendement loeh werd verworpen met 52 tegen 11 tllnnlell 2 Het Hillegnt De bclmgryke post tot verbetering van dit vaarwater 5 j ton nam bijna de geheele zitting in en werd ten slotte verworpen met 37 tegen 27 stemmen HU llillegat verbindi Brouwershaven inet lloilerdam en Dordrecht doch de bevaarbaiirheid vermindert steeds Daarom stelde de regeeriiig voor een dam te maken en het Volkenrak met I het Uollnudsche Diep te verbinden Dientengevolge zou een nieuw breed vaarwater verkregen zijn en genoemde stedin boter mot de zee verbonden Allerlei bezwaren werden aan dit plan inden weggelegd De heer Stieltjes de eenige deskundige achtte de zaak niet voldoende toegelicht Nergens blijkt hoe hoogde dam moet zijn en evenmin blijkt iets omtrent de gevolgen van het werk die misschien nieuwe uitgaven nllen eisohen Hij IS niet teecn de verbetering vuii t vaarwater mniir tpliii moet voor beoordeeling vatbaar zijn ter li j de gelden toestaat Andere sprekers wilden de zaak aan de natuur overlaten vooral ook omdat het IliUegat een onderdeel is van een uitgebreid vaar water en de wijziging van dat deel ook op de anderen invloed zou uitiiefenen Voorts wi s wel de waterstaat voor t plan m iar de llydrog afie had er zich ongunstig over verklaard De ministers van binnenl zaken en van marine werden in hunne verdediging krachtig gesteund door den heer Brediu De natuur moest geleid worden moer onderzoek was voor de kamer onmogelijk zoo ij niet in een ingenieursdispuut ontaarden wilde Neöeelige gevolgen wirdeii ondersteld doch zouden zee onwn ir ehijiilijk zijn Doch de kiimer bleek meer vertrouwen te stellen in den heer Stieltje o s Het artikel werd zooal gezegd ie verworpen met 37 tegen 27 stemmen Tcgm stemden de heeren llaffmnns v Zuijlen Hardenbrofk v Sijpesteijn v Knijk Begram Stieltjes V Voorthuysen v Foree t v Naainen v Houten Wintgens v d Heuvel Vader s Jacob Hoffman V Wassenaar Sinidt Luyben de Brauw Tak Napiiejhv li nuoj u Wt u rli T V r f J Bio rbteyn V Lynden v Reenen Heijdenrijek Uergsma de Roo S indberg v Loon Nièrstrasz Jonckbloet Heemskerk Az en Miraudolle oor stemden de heeren Gevers Idzerd i Gratama Zijlker Rutgers Maokay Smidt Kops Cremcrs Brediiis Wijbcnga Lentiug v d M iesen v d Linden Heemskerk de Jong Dumbar l ijls Blom v d l utte V Kerkwijk HiDgst v Delden v Beijma v Akerlaken Diim en de roorziiter Het geheele bouid tuk werd daarop aangenomen met 62 tegen 2 stemmen de hh Hoffman en Begram Voorts werd met algemeene stemmen besloteu het voorstel der hh Begram c s om bij de gemeente Jorinchem af te wijken nn de regels der gemeentewet omtrent de heffing van plaatselijke verbruiksbelastingen in overweging te nemen en met 82 tegen 20 stemmen een voorstel van den heer s Jacob om een request vau den heer P liraains uit Oost indie zich beklagende over het hem verleend ontslag naar den minister van kolo iién te zenden terwijl de oommissie van rapporteurs t ter griffie wilde nederlcggen Gisteren kwam aan de orde hoofdstuk fi Marine Drie punten werden voornemelijk behandeld de w ittelijke regeling an het zeewezen het in dienst stellen van nieuwgebouwde schepen en de nuttigheid van de torpedo s en vei sperringen en ten slotte werd het hoofdstuk aangenomen met 50 tegen 4 stemmen waaruit blijkt rfai Bii ert tiiintiy Udtm afictzig naren tegen stemden de hh Sandberg Zijlker de Roo ea Westerhoff De nadere inlichtingen van den minister van oorlog op de adressen van deu ontslagen knpiteiu Jansen zga ingekomen Omtrent de wyziging der wetten betrekkelijk de nationale militie deelen wij nog het volgende mede Gelijk reeds gemeld is wordt voorgesield het maximum der jaariijksche lichting op 1300U man te brengen Daardoor zou de druk der militie voor de ingezetenen niet bovenmatig worden zooals de regeering uit de nitkomslen der lichtingen sedert de tegenwoordige wet gedaan aantoont Om nu steeds 13000 man jaarlijks te kunnen lichten wordt in de eerste plaats de zamenvoeging v iti gemeenten op ruime schaal verplichtend geiua ikt en voorts de vrijstelling van de militie eenige m ite beperkt welke beperking echter niet verder behoeft te worden uitgestrekt dan tot di wegens broederdienst wanneer het getal broeders oneven is Wanneer de vrijstelling tot de kleinere helft wordt be jerkt dan zal jaarlijks len getal van ruim 2700 loteiingen meer voor den dienst nangewe cn en het doel bereikt worden De vrijstelling voor don eenigen wettigen zoon wordt behouden Van niet minder belang dan verhoogiug van de getalsterkte det militie is het verbeteren van het zedelijk en verstandelijk gihalte dier wnpenmncht Tot dusver ziji mannen van beschaving kennis en verstaiidsontwikkeliiig slechts in gering aantal iu hare ge oderen aanwezig Nagenoeg een ijfde gedeelte van do militie bestaat uit plaatsvervangers en nora merverwi Selaars Vo gens het ontwerp nu zal alle vervanging nommerver visseling en plBalsvervanging worden uitgesloten Men verwacht hiervan lal zich weldra kundige en ontwikkelde jongelieden zullen voordoen die in korten lyd tot korporaal en onderoHicier zijn op te leiden Het z il dun mogelijk worden het permanente kader van het leger te verminderen wairvnn bezuiniging op de uitgaven van hel departement van oorlog het gevolg zal wezen Ker t dan is voor Nederland in verband met de financieele krachten van den staat eene voldoende krijgsinaolit zaïnen te stellen Wanneer jongelingen uit iederen stand der maalscliappy gezjinienlijk in de gelederen dienen zjil wellicht het U ger meer populair en honger geschat worden Voor de schntterijcn zullen lichter dan tot dusver bekwame officieren en veider kader te vinden zijn De zedelijke en niililaire waarde van beide schutterijen en leger zal kiinneii rij en u