Goudsche Courant, woensdag 6 december 1871

Ten einde bij het opbellen der bevoegdheid tot vervanging de bezwaren te vermindcreT nan den persoonlijken dienst verbonden ml voor de lotelingvii do gelegenheid worden opengesteld om hun dienstpliobt te vervullen op eene wijze èn moer doeltreffend Tn aau enHmer tevens De meeuing is voor de militaire opleiding en verdere behandeling van de miliciens die vrijwillig in dienft treden bijzondere bepalingen vast te stellen die hoofdzakelijk nederkouien op de bevoegheid om zelf op te geven het oorp waarbij en de garnizocnsplasts waarin zij bij voorkeur hunnen dienst zouden enschen te vervullen zij mogen militaire kleedingstukken van fijner laken dragen en zorgen voor eigen woning en voeding zoolang de troep waarbii ij dienen in het garnizoen lilijft De compagnieskommandanten worden speemal belust met hunne practisohe vorming en opleiding en hun reorutentijd duurt in den regel zes wnken Hierna gaan zij over in de compugnie tot het verrichten van den gewonen dienst doch zijn d rby vrij van corvees en werkbeurten en doen slechts zooveel wacht eurlcn als noodig is om hun dien dienst behoorlijk to leeren Hunne opleiding ditnt zoodanig geregeld te worden dat zonder in het minst hunne miliaire vorming te verwaarloozeu hun echter zoov eel mogelijk tijd worde gelaten om zich aan hunne studiën of beroepsbezigheden te wijden In de akademicstede u worden de oefeningen zooveel mogelijk zoodanig geregeld dat de studenten hunne colleges kunnen bijwonen De Tijd zegt van goederhand vernomen te hebhen dat de aartsbisschop en de bi3 choppen van NederId k het plan hebben opgevat in betrekking tot de weigering der tweede kamer ora gelden toe te staan voor de missie te Rome oflicieële stappen te doen Het stoomschip PrbiK iiidril van de maatschappij Nederland is den 3 1 dezer te l ort Saïd aangekomen hehV iide de reis volbracht in 13 dagen en 10 Vs uur de l rinii van Oranje is den i met lichle averij aan de machine te üibralt ir aangekomen Betreffende d bekende handeling van den luitenant Keyzer en de houding van de militaire autoriteiten die daarbij betrokken ijn geweest worJt aan het Nieuws mn den Daj het volgende medegedeeld Zoodra de officieren te Leeuwarden kennis gekregen hadden roo schrijft men ons van de handelwijze van den luitenant Keyzer hebben eenige van hen gedreven door den weiisoh ora de eer van het korps ongeschonden te bewaren den luitenant Keyzer uilgeijoodigd zich voor hen te verantwoorJcn over het raolief waarom en de wijze waarop hij het bekende anonieme stuk in handen had gekregen en het gebru k daarvan door hem gemaakt Aan deze kameraden heeft de luitenant Keyzer alstoen gezegd dat hij de daad gepleegd had uit hougaohting voor zijn bataljons kommandant die elk oogeid lik over de zaak anssen werd aangevallen Hierbij bleeft t voorloopig Kenigen tijd later ixi de zaak Jnns en meer en meer publiek besproken en beoordeeld was lubben de luitenants van het garnizoen zich vereenigd en hunnen regiments kuminandant verzoclit hunne vergadering hij te wonen ij gaven dezen te kennen at de dagelijks verse hijnende courant artikelen eom proraitteerend waren oor een hunner karai raden en dat zij vreesden dat bij venier stilzwi tgen dat compromiiteerende ook op de andere officieren zou terugwerken waarom ij zicli gedrongen gevoelden zich tot den kolonel te wenden met het beleefde verzoek zich die zaak aan te trekken daaf zij vermeenden dat de oer van hit regiment hein kolonel in de i erste plaats zou ter harte gaan De kol j iel billijkte de gevoeligheid van de officieren en beloofde aan de vert iiderden dat hij zou lorgen dat er geen smet op het regiment zou blijven kleven t zoïi t regiment uit wie ook de schuldigen mochten wezen Ook deelde de kolonel hnn me le diit hij zieh ook al mei de zaak had wülcn beiuv eien en een schrijven van den minister van oorlog ontvangen had ivaar ii deze zijne grootste ontevredenheid aan Keyzer te kennen gaf en de en ctlicier uitiiüodigde een oniftindig verhaal van zijne handeling in de e aan hem minister te doen toekomen en hem tevens mede te deeien of hij uit eigen beweging zoo gehandeld had of op instigatie van anderen Ijitcr deelde de kolonel den luitenants nog mede dat sr en voorloopig in de zaak moent berusten orndat de stukken die op de ziiak van den kapitein Janssen betrekking hadden en dus ook op die van den luitenant Kejzer in handen van de tweede kamer waren gesteld Eenigen tijd later nadat de Initennt Ki er naar den Haag geweest was gaf de kolonel aan de Initeuants van hei korps den last zich weer te i en enigen ten einde uit ijn mond de raede leeling van de inziehlen van den minister van oorlog te houreii doch nog vóór dat aan dien last gevolg geg ven was werd de oproeping in zooverre gewijzigd dat ook de hoofdofficieren en de heer iievzer want alle officierei werden opgeroe en de vergadering zouden oijwonen In deze vergadering deelde de kolonel nu mede dut de luitenant Keyzer had verklaard niet onbodaohtzanm of met overijling gdiandeld maar in de sociëteit te Leeuwarden van zijn raorncmen kennis te hebben gegeven aan een achtenswaardig officier dié als zijn gevoelen had te kennen gegeven dat er geen kwaad in stak en verder dat hij uit bloote nieuwsgierigheid en dus niet om den ka 3itein Janssen te benadeelen of uit hoogachting voor zgn chef zich van het bekende stuk had meesttr gemaakt dat hij t diiarop aan den nmjnnrn oge gegeven hsHj niet denkende t deze er een gebruik van zou maken als hij later gedaan heeft De kolonel voegde er bij dat de minister van ooilog den naam van den zoceven genoemden achtenswaardigen officier niet wist maar dat hij kolonel gemachtigd waj aan de officieren mee te deeleu dat t majoor Tergau was De minister van oorlog was voor zijn persoon van oordeel dat de zaak hiermede als geterniineerd kon worden beschouwd Terstond na deze niededeeling heeft de kolonel zich verwijderd waardoor alle verder debat was afgesneden Koloniën v E S T I N D lÊ De Kolmiit geeft in een scherp artikel zijn verontwar rdiging te kennen over de in de jongste Troonrede voorkomende zinsnede De toestand onzer overzcescho bezittingen is over bet algemeen bevredigend Wij moeten uit diu woorden opmaken zegt het blad dat onze koning in het geheel niet wordt ingelicht omtrent den toestand van zijne West Indische He ittingcii anders is aet onmogelijk te begrijpen hoe Z M in eene Troonrede kan zeggen iliit de toestand der Overzeese he Bez ingcn ook die van Suriname bevredigend is Pijnlijk hebben die woorden ons getroffen vooral op een t jdstip waarin men in zulk een groote crisis verk trt een tijds ip waarin meu verwacthte dat in de Troonrede iets oplieurends voor Suriname zou worden ebproken Htlras het is wederom teleurstelling en in dezen diep bedrukten toestand is die teleurstelling doodend I e teleurstelling die Suriname steeds van Nederland heelt ondervj idcn de konile oversohilligheid in het lol dezer verarmde bevolking heeft reeds zoodanig de geestknielit uitgedoofd en den moed doen liikeii dat er Uiet anders dan kreten van wanhoop door de gehetle stid worden vernomen Men begrijpt al te wel de egoïstische politiek van het Opperbestunr in Nederland tegenover Suriname men weet hoe uiil ekomnicrd de Ilooge Kegeering zich toont omtrent de nchten en weekl ichten der Surinamers die vu gens de Grondwet der kolonie toch even goed Nederlanders ziju a s ingezetenen in Nederland Het IS een treurige waarheid dat zij die zich in De toestand van Suriname wordt bevredigend genoemd op eeii tijdstip dat de landbcmw de handel en aile andere t ikkeii vun nijverheid kwijnen en wegsterven op eeu tijd tip dat Suriname aan den raud van een afgrond staat en de vooruitzichten zóó duister ijn dat alle ondernemingsgeest is uitgedoofd en h i st in ile kolonie het wacntwoprd zal gelden sauve qui peut want na 1873 is de kolonie toob verloren In dien ellendigen toestand nu wa irin de bevolking verlangend as uit den mond van haren koning te vernemer de toestand van Suriname is zeer prees ir er moeten spoedig maatregelen worden genomen om die kolonie te redden anders is zij verloren hoort zij gewagen dat de toestand der Overzeesche bezitt ngen dus ook onze toestand bevredigend is Als onze toestand bevredigend is dan is de toestand van iemand die veroordeeld is met klein vuur doodgemarteld te worden ook bevredigend te noemen alsook de toestand van iemand die langzamerhand wordt uitgehongerd om eenmaal den vreeselijken hongerdood te sterven lu een kolonie waar armoede en ellende haren zetel hebben gevestigd en by de bevolking alle energie en geestkracht is uitgedoofd zoodat zy thans erger slsaf is dan de slaven vóór de emancipatie daar moet natuurlyk rust heerschen zouals in de troonrede voorkomt doch het is de ust de stüte van het gral Ja de Nederlandsche regeering noemt onzen toestand bevredigend doch uit den vreemde hebben zich reeiU steinmen doen hooren om Nederland wak ker te schudden van zijn apathie tegenover de kolonie door dien Staat opmerkzaam te maken dat de bevolking zoodanig wegkwijnt dat ze vol vreuade een verkeerd telegram hebben begroet dat de tijding overgebracht dat Nederlniidsch Guyana aan ingeland was overgegeven SüiiTNAME Het gouvernementsblad bevat een besluit van 23 Sopt 11 waarbij een belasting op het verbruik vau gedistcleerd wordt ingevoerd In het nieuwsblad Suriname van I Nov jl wordt krachtig aangedrongen op de verwerping vaii het zoogenaamde koelie tractaat en gewaarschuwd tegen den valstrik dien Kngnland ons door dat Iractaat en den daarmee in verband staanden afstand van de Kust i u Guinea wü span i Het koelie stel sal voldoet in de Kngelsche kolonii n zelve niet Het eenige wat Suriname kan redden is de Alrikaansclie immigratie De heeren R Kirk Hugh Wtight Fergus Carstairs en Adam Pearson hebben een adjes gericht tot den Minister van Koloniën waarin zij na inkorte trekken gewezen te hebben op het groote nadeel dal hunne plantages na de emancipatie in 18 8 wegens gebrek aan arbeiders geleden hebhen en cp de vruclitelooze pogingen door particulieren aangewend om aan dat gebrek te gemoet te komen des Ministers aand icht vestigen op het jaar 1873 wanneer door de opheffing van verplichten arbeid het totaal der werkkrachten geheel onmisbaar voor de suikercultuur zo aanmerkelijk zal verminderd worden dat zouder een belangrijken aanvoer van immigranten die cultuur waarvan de welvaart van Suriname afhankelijk is zal moeten verleten worden CuKAfAO Men herinnert zich dat hij gouverne mentsbesluit de procureur géneraal mr W K C Sussen verschoond is van de ventere waarneming der function aan het u bt van procureur generaal verbonden Tegen dit besluit heefi de heer Sassen o de uadrukkelijkste wijze geprotesteerd bij de bevoegde macht in Nederland een klacht legen het gouvernement ingediend en zich als praotizyn bij het Hof van justitie te Curaejao laten inschrijven terwijl hij zich teven in een der weekbladen aanbeveelt tot het geven van onderwijs in de rechten ele siaathuishoudkunde en de Nederduitsohe en Fransohe letterkunde Den 2 Oct zijn ten verzoeke van Tir Sas ien voor het Hof van justitie alhier gedagvaard J W Koentze adv gen en H Wagner gouverneur van Curaejao om aan hem bij wijze van schadevergoeding te betalen de som van tweehonderd duizend gulden Het i natuurlijk dat deze zaak op Curaejao algemcene sensatie verwekt In het al emecii belang wordt men opmerkzaam gemaakt op de in deze courant voorkomende advertentie van den Heer GustftV Schwarzschild te Hamburg De daarbij geaiinoiicscrde loten kunnen wij in aanmerking der vele prijzen die in deze loterij zijn ten beste aanbevelen terwijl liet genoemde huis dat met den verkoop dezer loten belast is en waarvan de realiteit en soliditeit algemeen bekend is den besten waaruorg oplevert Het is dan ook niet te bevreemden dat zeer vele orders naar lieizelve worden gezonden die immer met de meeste zorg ten spoedigste worden uitgevoerd ï N O E Z Ö N DEN BBIEF VAN EEN BURGERMAN Wanneer ik het a ig een brief te schrijven en die te zenden aan de Goudacke Courant dan wil ik er openlijk voor uitkomen dat ik dit doe voorna meiijk op aandringen vku mijn heef den liulponderwijzer Deze neef moet ge weten doet on dal is mijue vrouw en mij iedere week het genoegen des Zondags bij ons te komen eten en dan wordt er heel wat tusschen ons verhandeld De sladsnieuwtjes der afgeloopen week worden verteld de mogelijkheid van goed of slecht weer in de aanstaande week wordt besproken ja zelf de staatkundige gebeurtenissen en politieke nieuwstijdingen worden de i ons behaudeld Ik behoef U niet zeggen dat ik onder ilie gesprekken ruimschoots gelegenheid hüb om mijn neef die wel iet of wat pedant is zoo nu en dan eens flink de les te lezen Dan wordt hy wel eenskorselig en inwendig boos op den ouden man die nooit een examen deed voor hulponderwijzer die t in t rekenen nooit verder bracht dsn de tieiideelige breuken en die zelf geen woord Fransch verstaat dtt die man niettegenstaande die onkunde hem hulponderwijzer aan een der Stailssoholen in tgeziijht durft zeggen dat hy hulponderwijzer met al zijn werken en al ziju examens net zooveel van de wereld weet als niets en dat hij met al zijn kunde en kennis nog bly en zeer ilankbaor moet zyn een oom lo hebben die hem met zijn ondervinding en raad ten allen tijde km en wil bijstaan Nu i mijn neef wetende dat ik een aardig stuivertje overgcgaard heb met mijn zaak en tii eiis dat mijn eebt kinderloos is wel zoo slim ziju boosheid met te