Goudsche Courant, woensdag 6 december 1871

Ic inrn luj ï iil Ais wel cui n ulei ii uu I ilhcn pednldig l cnHtendi lu raijni aaiivailin dodhij elf ïoo nu en dan een aanval op niijn ijdcllieid til helaas met iltijd te vergiel i Deu laatsten Zondag dit luj bij oni at had hi weder 7 ulk een inval ij haddou het over de couranten en naar i yn gevoelen oo zei hij leii minste werden die te veel jje chreven door peleerden of door hen die daarvoor door wilden ij ian Aansezieu nu onder de vele le ers eener Courant ook vel emvoudige ongeleerde biir iiineii iehen ijn oo kon het volgeus hem peen kuaad nU een burgerman daarin eens tol rijns gelijken prak kortom hij imaldemy ovei de cn brief en zoo dt rcdaetie dezer Courant het goedkeurt ineerdi re n i do en op onbepa ilden tijd in de e 7uurai l te pi lal c n V a irovei ik n die brieven wi spieken Over ioud i Wat ik op uujtle an i n oor C j i I vleii n dai iv k k U raijne vriiiiw een v mdelihg opmerk wat ik van andeien verneem wat nuj over de handelingen van i den üemeentenad tooi komt aU de moeite waard U mei te deelen wat m leraehiUmde culle iin de kerkelijke niei te vergeten voorvdt in itn woord al wat ik geloof dat van belang is deel ik U loo veel mogelijk metle Het spreekt vaa zelf dat soms een criti=oli woordje of een toornig regeltje in myne brieven te vinden zal zijn zoo dikwijls ik iets zie dat mg niet bevalt natuurlijk zullen de redenen waarom n et achtf rbhjven Denkt soms iemand die mijne brieven lee t anders over de behandelde onderwerpen dan ik versehilt hij in opima met raij niets xal mij ain enimer ijn dan zyn gevoelen te vernemen Ik untnooid hem wat mijB neef mIj antwoordt als ik hem boos aankijk over ziju eeuwigdurend tegensprekenj ja oom tidu choc des opiiitont jaUlit la vtrile Nu vrees ik nog iéae opmerking er al missehien iemand zijn die zegt Uwc brieven ijn onnoodig wij zien ook wat er voo valt wat gebeurt iii jouda Doch hen die zoo sprek n antwoord ik niet iedereen heeft tijd tot wandelen zoo U ik met iedereen heeft gelegenhfid 700 alles op te merken niel iedereen heeft lust zijne opmerkingen op t piipier te brengen f aan raadszittingen zijn aandaelit te wijden hoewel dat laatste toch eijjenlijk miers pliclit is Laatste Berichten Berlijn 4 Oec llet bevestifit zich ut het door de Duitschere bo etti Fraiisclie gionilgebieil iii staat van beleg is verklaard Aanraiulmgen van BmUcUe fu liUtei lillen door de Dnitselie militaire autoriteiten worden gevonnisd Versailles 4 Dec De Nationale Vergade ring 13 heden weer liijeengekonien Omilreeks 500 leden waren tegenwoordig Bij loting is ovirgega in tot het samenstellen der aldetlii gen Du ziltiiig is ten S o ure opgeheven Morgen zil de veikic iiig van een i resident en de Vice l rLsidenten p aats hebben De Orlcansehe priiism waren iii de Kamer NeW York 3 Dec Helen is hit Congres bijetngekcmen In de Hood chap van den President wordt de wij ifjing an het tarief laubevolen en de afsc iailing van alle binnenlaiidsclie uecijn en behalve die op alcohol t ibak en tiinmeihout NeW Yoi k i Dec In ijiie boodschap an bit heden geopende cuiigre bespn tkt president Giant de verhouding der vereem de statin tot amleie inopeiidheJen Met betrekking tot 1 ngtlaiid zeide hij dat een dreigende t ist iloor middel van vreed ame schikking was bijgelegd Dit k oi beeld hoopte hij zou navolging vinden Aan de arbiters in zake van het Alabaina gesrhil den koning van Italië den pitsidml der Zw itstr olie Fedeiatie en den kei er van hr izilit eide hij dank voor hune wilw diende medewerking Iktbe oik van den Grootvorst Alixis was een beivys voor de voortdurende vrnndschap pelijke relatiin met Kiisland al had dan ook t onvtruntwoordelijk geding van den liussischen ge ant den heer atacan diens ti ingro ping oiiverniijilelijk gewaakt l resiclpiit Grant dioiig aan op eeae spoedige regeling van de qilae t e der Caiiadasche vissehcrijen llij verwachtie diu het geschil met Spanje ten op ielite van Cuba minnelijk zou vereffend worden Verder was hij besloten ma itregelen te nemen om een eind te maken aan de barbaarsche bejegening die schipbreiikelumen aan de kusten van thiiia en lapaii inoistni ondergaan Burgerlijke Stand GiuoHi N 30 Nov Aiithuiiiii IMitit tulln oiiilirs C lau Eijk 11 N vHii drr Tnurui l 1 Sitiioii Antliüiiius ouders T Joosttii tn M vaii KirBi i t ii Aluin lliiidnka oi hrs Q Wu dtii 1 M Kool l lohnniin lier miiiii ouden J Hairtmau rii 1 M N i diiuw 2 fïenirdii oudus i Jui til J t vftii dii Uu 3 fïiriit oiuitrh Cl Viiilüuiv tu J vdii dLi Diishi ii I ll I r ud 18 J vim kr l uol tu K ronii i Adriuia oudira t V I uijiu iiburg LU 1 I iiH OvM ii i iN 2 Dec A bcliiuk li m K van Kijadaiii lU j ADVERTENTIËN ili viillcii van con Zoon 1 W NvN M VAUSKVK ON gcb Uokiiovkn AiiiW rdi iii A Di c iiil i r 1871 1 Uevallen vuu ciic vvolgeschapene Dochber ALIDA JANETTE UOER Tiumeks Gouda 5 DeceniluT 1871 Hoden overleed tot diepe droefheid van mij en mijne Kinderen mijn geliefde Eclitgen t Mr G A SALOMON HUIJGENS in den ouderdom van Cl jnren Wed O A SALOMON HUIJGENS Taat Amsifhd m 21 Novo uber 1871 D t a M ƒ 7r V eent heden if iltiat st jf Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van onzx ii geliefden Vader en Uehuwilvader behugon wij hiermede onzen hartelijken dank Goiidu Namens de Familie 5 Deo 18V1 Th A M OLENAAR De ondergeteekende door den drang der oiiistanuigheden genoodzaakt de stad Gouda eerder te verlaten dan zijn voornemen was roept langs dezen weg aan al zijne goede vrienden en kennissen een hartelijk vaarwel toe A VAN LEEUWEN Gouda 4 Decemljur 1871 6EBRS KAMPHUIJSEN HOFLEVERANCIERS hebben de eer aan hunne geëerde Stadgenooten en Hegiiiistigers te berichten dat met liet aanstaande St Nicolaasfeest hun kamer ruim voorzien zul zijn van een fraai assortiment Cliocoliidc Suikcrwerken NB Dagelijks te bekomen good gevulde nrme ÖOTiaLKTTiaS TEVENS ONTVANGEN uit de Fabriek van de Heereii DE UAUVE GALLAIS uit ParijS zeer geschikt voor 8T NICOLAAS CADEAUX MELR MELK De ondergeteekende beveelt zich aan tot het leveren van ONVERVALSCHTË ZOETE MELK tegen O Cents de Liter Desverkiezende aan huis te bezorj en C FE N NET Duhheh Buurt Plaatwerkers die bekwauni zijn vast werk begeerende en van goode getuigen voorzien kunnen zulks bekomen bij G VAN BERKEL ZOON mr Smids en Miigazijnhouders te Uireilit Aan den Heer Dr J G VoY Piadiserei d Ihndmce fer ie Weeneit Stad Bognersitraat u 2 Wel Geboren lieer Uithoofde mij uw ANATHERIN MONDWATER reeds dikwijls heeft geholpen teijen liet bloeden van mijn tundehesth vtrzoek ik U Wel Geboren mij zoo spoedig mogelijk eene flesch daarvan te lenden Met achting teekent zich ARNOLD HOTTINGBR Bestuurder Tan het Althof Post Krumpach over Wüener Neustadt Te verkrijgen ie Gomln bij L Schenk winkelier op de lloiigsIraiU ijk A 12li Ie Kutierdam bij F K v in Sinten Koltf npolh en A Scliippereijn blimimi piiui leiim inkel te s 11 i e liij 1 L K Sii iIhIh ipoth Ie Leydeii bij E Noordijk Ie IJlreehl bij F Mieim upotli te Anisleiil iin bij F vm WindI Iteiin Iv verkoopliuis te Ouiled ih i hij Y v in r iiniingen ie Schodiiluivi n liij A Uollt louija lliuk vaii V tdiiikumu Openbare Scholen De gewone inschryviug van leerlingen zal plaats hebben op WOENSDAG den 13 DECEMBER 1871 des namiddags ten 5 ure in dt respectieve schooUokalen Wijders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbilletten De Secretaris der Plaatscljjke Schoolcommissie te Gouda T i j aards Openbnre Aanboslediii BUR EMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op VRIJDAG deu 15 P 0 nVfMP R m l na i Jti 3 t u 1 u in het Raadhuis aldaar bij enkele inschrijvinp AAN TE BESTEDEN De Leverantie van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1872 benoodigde MATERIALEN als 1 Houtwaren 2 IJz erwerk 3 Spijkers on ligte IJzerwaren 4 Lood Zink en Soldeer 5 Verwwaren en Glas e Teer 7 Kalk 8 Grind 9 Zand 10 60 000 IJssolraetselplaveij 11 60 000 blaauwe IJsselstraatklin kers en 12 20 000 Luiksche Straatkeijen zullende van de drie laatstgfnioenide nummers de monsters aan de Stads Timmerwerf kunnen wordt n bezigtigd VoC rts zul ten zelfden dage en plaats almede bij enkele inschrijving worden aanbesteed Het bouwen van een BRANDSPUIT HUISJE en Het UITBAGGEREN van de Kanalen Zl lon Kokers on Riolen mitsgaders het reinigen van de daarmede in verband staande Putten gedurende den tijd van DRIE JAREN De Bestekken en Voorwaarden zullen dageIjjks de Zondagen uitgezonderd des voonniddngs van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatseliike Secrot ine en aan de Stads Timmerwerl voornoemd ter inzage liggen terwijl de InschrjjvingsUiljettea op zegel geschreven geteekend en gesloten uitenijk des namiddags ten vijf ure van den 14den December 1871 op gezegde Secretarie moeten ingeleverd ziJu I ieluk met li 5t nieuwe jaar I 200 000 Mark of fl 175 000 m als grootste prijs in het gelukkigste geval biedt p de nieuwe door den Staat goedgekeurde i en gewaarborgde groote geldverluting nmi 28 900 l rij n te iimcn 4 249 600 Mk worden in weinige niiiai den erloot en de prijzen onder garaniie van den staat uitbetaald De grootste prijs event a SO ÜOÜ Mark S Hoofdprijzen Al rk 1 0 0 0 100 1100 50 000 p 40 000 B0 000 25 000 2 è 20 000 3 I l i uao 4 u 12 000 11 000 6 a 10 000 5 p a 8000 7 ü HOOO 21 a 6000 4 a 4000 g ao a 3000 102 i 2000 fi ü 1500 4 i i 1200 3 206 a 1000 251 a 500 375 a 200 13200 1 li 110 etc eic I Deri O December t lipe t de lerstc trekking plaa sen koet dairvoor M volgens het plan W S 1 jrpheel orip ineel lot fl 3 50 S I 1 Imif 175 I i 1 kwart I 90 S Utze lour den slant j ewamborgd onjiiiitili lotni zijtt S gl tc u luztiidiug vnii hcl liidin in Munt or Itankp i jl iit r coupons of po it ifüU of door ovcnniking vnn liLl i ve pel poslwis tl Ijij my tc bckoiiiKn m s lnj clki tjiiitdliii voeg ik gratis ceu oHiticel trtk g p kingspl 111 7t id gi Kgtid dL tnk ingslijsttneit dc l btntd j n illig iiKtIt die oplii 1 U ringi i dr nu ii van ritij vrngcu iil In dc ifgelupc III lultnj I ad k bet guiorgen zoo m g bU ill du otticiLtli lijuiLii virindd tont oni vcle grooto s Mg piij cn uuti iMijtu ill gunstigtrs tu kiiniicu uitbi tiilen eti m j iiKtgl ik huniiL ttvrtddiluid douk etni n t iHgerttte bt p diiuiiig Lthn n Mijn ijvcri strtii n il dan ouk m a hteids zi n dit bekoiucu vcrtroi wt u nnj v auidig te in ikt n M P Diwir di Irtkknig wcldrn 7iil plauts hebb n en ilc vuoiiaad Idten kltui is uo wordt men ver oclit ttn 1 hpuidigÉiitt dt orders dirttt li wilkn inzenden nan X i iislav Siiiwai zschlld 1 in Mi It k iMiMi iuM i I vii te Hamburg