Goudsche Courant, vrijdag 8 december 1871

V 1MI Viijilaii 8 üwciiik i N 1138 1871 ilenlieiad voor kiitla en Omslrekpii wur dt uij Pransehe burj M ongestraft laat omdat de slitlitjITtis Dnitsche soldaten wartn Dt Oostenrijksche en Duiische pers besehouwt al gemeen dt cireuUira van gr al Aiidrassy als de oprtthte uitin van eene pol tiek dts vredes Men is er des te metr ovtr uvrtdeii daar men luptlitiike kringen retitu mt nde te hebben om bij dm nieuwen j ramisttr cene gt ludheid om sm de Oosteischt quiestu du voortdurmde bedieiging van dtn Lniopttstlu ii inde te gaan tornen D Berlijuschc bpeneriche Zfff put r nog een audtre venviehtui uit dat naindijk vourtiau Duitsoliland en Oosiiunjk Hon gmje nitjd siineii iiUen werken in als l vvere hniid m lund lil tu gaan De Noiddeutschc ilhj Zul IS vm de Ifdt meeumg Voor hair is de cireulairc ook niet i Ittn etii vvairborg voor den i tmteiieii vrttl unii ook ten tciKeuvni vritnd tlinptu goide vtistaii lliouding tus chcn de beidt kti eirijken Mit de sluiting van don Dmtstlien ri ksdaghtttde bi n vin polititk nieuws uit Duitschhud vjorlüopij op thoudtii te vloeuii Zoodia de viitt tnwool heiligen der virschiilmdtn liulen hart tel tehunide vvtrk iaiulieiltn als de binotiii ug hinrbun lUX htt oudti oik der geloof hrievi i eu ttutl lil itbi idit htbbeii km van du jde ntiltr iin lit uunjk nuuiv viriiiLhl woriltii Oudei Ie oorw ip 11 lilt ook buit 11 Dmtse i and de u ld ebt tuk n ut 11 1 lit vo 1 1 len d r l ni bi di rigiiriug uu treilt miilitii vin dm burgiilijktii tiud en hit luUp rlijk huutl u len eirstt pliiti m li ofh mist A ttuiij prttkt htt biruht tt en dit h t bui eili n hiittili k verplithtiud stt ld ijivoi iliii tn ilitlt lutde dat dt iipUriUp li its liet lieulitti biiij iil l hurtplljk voiii ehr ii vul as tl i nioi tk 1 Up w nmer de gtc i ijulu hit vol Itt liinvrli k w i iit Is de e meib dan bdo tt dt t h ilvt miitupil eiii dt iiiri litiUp van dtu burt erlijkLu st i 1 vtih I lil lu 1 riiiHi AiiüpUiiil Ie uu II tt dl 1 11 mji Uns uiid volp 11 Ie Dt iiiiiusten t e couibinatit tl uiti vtiuitkl ueul 1 luis ikt Lull iH liiielittn lilt gotde bron is de volgende lijSt u 1 ir ehi i li k dt Ihe X ramisttr oudtr p rti ftuillt d sutiii iit tliaiis lul van ikii iia it buittnl iken Hek luit thuis ilgevuid tle binneul ukiu Hi ini thans ld van u ii s nut hnincitu Luuleir atlvieiit jii ti ie Mm heur optiib vier km juillauiiii 01 rlog brtjt is nog de t om der eUnoale blalei jigens den killing vi n iju tussthmko iist tnvjltliartiiti u tiiti ude lio 1 iieu lie dud ro ni ii als gtt u eii Ie vm h 1 lp pol tieke ivijehtul Het iiieest vm illen teitr UI Itt lit burgeniiister van Brus el hit bij dt ulti un iitaien misgeldiu de wairdigt heerAiispaih is bij hiu met mi r of minder dan het hoofd van hl t oprotr 1 itktt V UI d u priii van Willib het f leu guii gi 11 loop eu iiitu m ig tii t sjijtdigt he iti UiiifT te gtmtit itn t it ro i geuH tu vaii dt grooie mttiilirlitid dtr i ii elsdie natit die u mg gehet il ih aiu de tousl tutu eu dt dvi astie De tigtiip irtij hetlt door tem lltpiiblikemsehe In tiiuilionile eiemigiiig dm It r thnrles IHIkt Biioiut u tgtii ndigtl om ten vm die redevoer uj in tt Loiiiltu tt kiiuiii hjudtu iiulüur dit altllijle m k ilijk 11 nilkiinthc pirkmtntshd een tktru vtiui iirdhei I gtkiigtu h i ft livens htttt tk tlfle vtritiiigiuT Sir t harks Dilke dt cindidatuur opge Ingiu vooi hit pitsiduitsdiai dir lotkomst l ntsdu L de wettiu loüi uu ujk bc Ire Scholen ii viii ihBii leerlingen al OFNSI AG den i DE naimdit gs ten 5 ure in lldkalen Wijders wordt en na ir de aanplakbil laatbclgl Ie Schoolcommissie te Gouda jRoijaELrds 11 eu W tiLOUuMlSvan una op UIJDAG den 15 les namiddags ten 1 nre Il ur bn etkele inschriivintf Ml de te dienste dei Gelet jaar 1872 benoodigde ligtG IJ ierwaren n Soldfer en Olai Belmotsejlplaveij luwi IJnselstraatklin sche Straatkeijen laatstgejioemde nummers tttds rijnmeiwerf kunnen el len da en plaats almede word n aanbesteed m een RANDSPÜIT lREN vtn do Kanalen en Kio eu mitsgaders au de dairmode lu verPutten gedurende den 1 A REI Voorwairde i zullen dagouitge ontJerd des liet nieuwe Jaar lark of 11 175 000 htt gelulijfigste geval biedt til Staat goedgekeurde igde grootf geblvi rlutiiig nan 1 amen 4 249 600 VIk t maai deu ïerloot en de pnjI vnii den fctaat uitbetaald hrj9 event IIO ÜOÜ Mark iL riU 00 1U0 I 0Ü 50 000 ö liUÜ l II 20 000 3 a t l K 11 001 B a 10 000 5 I I il i BJOO 4 a 4000 20mi 6 H 1500 4 a 1200 h i 500 3fB a 200 13200 13e gember kiii plai 8 CU kost dairvoor rigiiieel lo fl 3 50 1 II I 175 tl fl II 90 pwn ibor origiiicilt lutrn zijii li t bidrn UI Vlunt ur Ifaiikp i IJ U of tftor Oierinnkliig van l bij inij tt btkoiiieii I uo ik gitiiü CLU ülticlttl trtk Il lil Irikkii jilijsUneu JttllHTPiJ I n II die II n van nilj vriiptli ia Ui j h ld 1 t p 11 ipjien zoo uil iriinll tuut om viU fïroote slilirii t kii III II lulbilnlcn tii I 1 11 doi tl n 11 ui Kt iltL bc j 1 ijitrig iBli VI 1 lm ii k viilr iiwi I I IJ w lardlji tt iniiki ii V 11 I iil l iiitD bib II Pil dl 11 WO dl mtn virrotht ttii I ri I u It II iii iiidi II HUI ScIlWi l M llll l iKMin I I Hduiburg leilWS Ml MW Kennisgeving De BÜRQEMl LSn U vm Gouda bien t b j di e ter kennis an k bd iii htbbmdtn dat door di ii llm r Provmtmleii Insptotenr der Ibreott belastingeen tui tt lil tttrdam op den 28 No cmbti 1871 is QXoctttoir veiklaaid het t vtide kwart iiU kohiti voor de beltt ting op het ptrsonetl dienat 1871 72 N 4 Dat voormeld Kohier ter mvoidiruif ii gestild in hand van den l eer Ontvanger il it itdti diarop voor komende verplu hf is ijneu amsl j op den hij dt Wtt bepaalden vuet te voldoen i is dit he len iii nt de termijn van DlllE M NilN bmntn vvtlli dn lerUrati behooren tt worden iiigedi ud Gouda den 5 December 1871 De Burgemeester voorno iml VAN Bl m r N IJZI NnOOHM BUITENLAIJI BiiKcnliuiösrli Ovcraiilil Maandag is dt u it oiia e vn ndtring in triih k geopend D gthitlt te tt iitui is iii eno mn dioi de Buiutnstilhii dir ifditlin tii en nndtri vouib rcidendt ntil ui Heden i il dus dt heer 1 hitrs mtt Ic veniscltc plethtighe d ijn b odichip kuiineu norleieii l e laat tt 11 try umnuit dtii inhou I is ii i d t d ut Bidtut dtr Itipibltk ttii slutti alt cni t tuti mttlt quaestitn du de gemooritrtn in 1 ranv ijk 1h i hou den littlt latiu iiisttu ftn hu gstt il dt tioodsehnp dtn tirngkcir niir l injs umi im Diiiiii te en zal zij bitedvitrig dt veisd Ukn Ie ttni behandelt 1 du aan de or Ie ijn B li tu wit dt bankwft ilit liüü mil loen mier iiiii biljilt ii ui c iculatie al bioii en di it rt iusatu viilul i ei het verpluiiti ondiiwijs dt tt iioiiu lu lu hiiui oiitle tiistaiid dis Imds dt bi iijiliu van ili ii i b itto dl pil temt ut n Dil allts tii n y iii tr u er in bispnktn vvurdtn ltn vtiw tht d ai kon dii ing e lur bf iiiiii ii g vnn lUO luilliuiu iO op het hootdatnk 11 st luti niieli iii ltl van l nrijs bij dl nis bi wiip ii 1 u De priiism v i tt ijn iltiug tl 1 ttrUpkui nnr Fniii u d quitsU V ill vti 11 uviiij il i i i i ii hug 111 un trtiidt kiiuii 111 11 111 I rl lop ccnigeii tijd uidtii ooipUlii n doii ilpU i irili dtii die mitr of m udii in iliti plauutii ijii m gtwi d llteds küiiili t lu u uiiitriut littttiet punt twti vousltlltn am tin uit iandt van iltii httr Duohitd persionlijk tu twttdi ilk in tu van Ic gtheele hukf jtle in voor t st il ii don 1 t Oil llupi it Jiul r an It 11 auninint u jii i ok d vil van virdiiulme voirtinlirs dt i ilaa ifali a ie vv viikii nip vour detlipnitiin itik ridtn ii t vot 1 1 vvimltii Orli ins stluji 11 b piiid btslit u n j utnitii ij tt 11 11 111 Is lii iliop mug tt iiittiKi dig l i litrlijislit jfiiitust b lilt 11 hhbiii nils iii gen tijil gill Ini lot ii u tkoiu ilai li vij pi im i I I 111 ilii I ilu Dui Il s 111 il I III I it vm II bi ettin I ip lu II nootl ike IJK u ik u b Il 1 p III uu 1 111 1 11 I lo I 1 tl ll l 1 111 lltl 1 1 II du IIM J Il iii lul l kou llpd n mudiiig vai dl viiiilniullufl I I 1 d 1 I Di t I pi iif II I It 1 11dlt I 11 d 1 de Trausthen wel niti fitsttlyk vieren maar toi iihtr iintren t Uns tevens de virjnard ig van dtnbloeldng van dei staatsgr ep vau 51 echt goschikt ziovvel voor Bonap utistische als anti Bonapartistische nniiifestatus Oe geiuihten spriken alleen m veitüoiimgm in riigeiioemden m en degoedel kuvigi l rijsihe be olkiiig nui alles voor oedt munt op Htt hjer vtrttlde mm ou ten bt ii griip uitvoeim de kti tr 70u zijn intocht houden en neder op dt luihntn afstappm ut9 vardun and is n uuirlijk gibeuid maar di rtgteiingatlit e het nut overbo lig om offioied 7ich bij depleehtiphiiil it it n vtrliginvoordigen door eenvnj aiu itnl jkt militaire ma lit Hit gehecle terreinbij Ui iinpigii het slagveld van Dct werd afgtzei door etii eoidou troejien tivee batullons linit twee escidion kuia s eis een tscidron Ikpublikeinsuliegalde tn verder maar onge vaptud tinige detaohemmten van de koipsen dit een vooimiun aandeelhaililm gouoaiin aan deu laatstm ve dloel t Op hetfctbtt ni u aren oveinl opsehiitt n aangebricht diede rociirijke daden zoovel vim k lujbiele giide alsV IU üt luuesild teu in hei iniitr ng moesten brengenMen berekiiit d t on tvier tivmtig a vijfentwintig tlui iiid piisuuu op I tt tl iiem im gnaien Twee tenten waieu upgiii hl be li ii u roinip u lad eenvooi hil all ivr lu i n vooi dt hoogt pirsonages die vtllithi II plc it if ld mtt hun tPpiuwoordightid ziulin viieir K n vvftis jdeu van de ten ten zig meii de giifheuvus ve sierd nut kruisen vvadroidcr het oveiseh t ruslit vm de gt sneuvelden Mtn mtrkte op bthilve een groot aintal militturcn eeiUpi ilpi vairil gtlen men mi ent ook een mi n ster itii tt lubben kklll VIII triss tt Br ssil i iiitls bipialds 1 r I lopiu alltrifi genitlit n en u het publ ek De Iditste hiïiug is de hit orig num l V ns mooi w tr tie on scheen prncl lig Op slag v n twaalven verscheen de generaal Ijadinirault güuviriieur van Parijs te pairtl tn de inisdieust iniu d urop ten aanvang l i pritstei diarinte belast was voor uu vm tm hu tu zinnen biard let lis dt aalinot inir van di ii ilitaire school De gen wertl gegiveii dionli m sbisseh pviuTirijs apu htt h otd V lil dt gie vttlijkhiid der hoofdstad Dt muiitk dei iiitailiut bipikidde de kerkelijke litdtren ENGELAND Het g u iniemtut hrtft voor etnii m tyd twee lijvigt lihtehüoks 111 htt lidit gigevin u iinn de ticstaiid vui dm handnuksstaiid in htt buiteulaml voigtiis de lappoit n dtr dip uuitukt m c us il ut vcittgeiiuoordip f i or It iitslirivtn lu die rap puit u vvor Itn opgtgtveu di st 11 I dr h ueii van iujui al e Uudm vti tlikin ml dm v u liigtl nd oip ivtn üintiiiit lil 11 t ekktUjk t 1 iiilt 1 111 het dl vti I I uk I ld 11 uu ktlt liugm om w I II 11 dei Mtuuilm d liui 111 11 htt il luiitti 1II 11 Ui iih n iti l ee toesprikei vvtrlm ehouileii ten door den geestelijke dit s ttht veisiMii iverd en het soheep tt htibtn over dt giiiiin tlie een natie loopt waaiictr IJ biet kt uut illi e uif en een door den bektndtn gm raal Duciot iii burgerkl tduig mit het ttiken vin lul der i at ver udeiin H verheerlijkte de hoi mg vau de troepen die 30 Nov en 2 Deo san den uitv il h idtli u dteUenunen en de ondtiwer iug door de hi ilkin laii l aiijs aan den dag gekgd ledei en lul ii plioiit geilain S irak de gtut ad eu giushj voji t nooit w is het ooïenblik mis g r Lii ft t mi mtt dm vijand te onderhand lm uad it mtn pt otg iiin weeislmd hail geboI den om de te te retlileu Dt gtschieileuis al eenmaal nitnii eu wairoiu di vrede tien uiel w rtlgisloten op voorde lig voorwa irikn d lu later lu t govil was Mtiiule de heir Ducrot uict die pissige een nieu a ciurautmpoleiniik t opentii tu variati te breni ea htt itgt di le themi dt dt vrtdi had mitt n I gislotm vvnrden ni Sulan een pikiuiik wiarbij thans iju na in weder op den vo irsjrou I 70U komen hing ameihaiid in het vtrgietboik gerukt dan n l ijii doel beiiiken di gesniuvelden do mts de vvüoilm vsn den priesii r alhs nerd v rget n het woord va i Ducrot werd hel luoiilent van den dag ilnKiu VOOI nu iit=ii ii 1 11 11 U pnbli 1 1 11 goetl voornit el t voor tltu h i k Men vtiwurt ivmwd I f T f C UmscU i r e njmi nut m t htt btkuid luteruatio nik Wei kin k pinoit ehip t x üln i gild Hl tr nt i i u s l p R A N K R IJ K I htt tb v rjsiulig vintlji it 11 1 lil du ii 1 1 U l 111 liet uu tpiu rs V v v r iVu ü