Goudsche Courant, vrijdag 8 december 1871

J 1 f 1 i i t I i f 4 tidliili d n h lil lu ik l 111 I 11 dl ndniiii iphl I ï 1 1 d 11 1 N n 1 111 111 Hl 11 In I k lil iki iiot iinl om iiiii 11 II In vin I lu I ti iiiiui iiiii tl mild ir ik 11 u k II 1 J il l l i tie zep t du ir 111 iihiL 11 ii milt i wiik km vvirlni voiriplit d i il ritirit ii v in di dplonmtiikf gi iiiliii II I msi I du jii tl i ri iiis ointidit diiin ii 1 I lijiiii tl 1 11 Il 11 du jiubti iiKili di liii ii op il punt 11 nut iiij üiii iIp V ispr 1 liii 1111 In all iiiiittu kiiinis te bfvordirin jji ft li l nli Muil u dl i u mij fantistiihi 1 1 cli luwnui 11 niir lanl id lu mi die rapporti 11 ton l ti en l iiit nut dui t i lindiiii dtu liaiiilu rkiniiii iii i li 1 nul lu i i lul hot blad kun di irviriii liand M rk snuin on nii r ld shillin f f I 111 pir uk mlniKii ijii iroinv verdunt Igirlnj i bliilliii s It 2 40 mi t tssIri odi gut i ailf want dl Iloiaiiliii zim leu zindelijk volk soms kan hij dooi iri knriM itjes ot ovtrworkm er ii ï ten p ar shillui s bi vtr dientn oodat lut loon t t 2 2 sh f 20 stijgt Er wordt 12 una pir ttmail laihinl met inbegrip vnn twee en een hi 11 uur sbifitijd niiirvnn hit groot te gedeelte wordt gt ijd a in het muldagranal eea pijpje en wit ru t liet werktii op stuk en betaling per unr komt d knijls voor Op het platte land wna de huisliurm tn lager ijii wordt ongeveer 15 shillings t 9 per wiek bitidd vuurwerkers en stokers bij de gisfabrii ken virdidien 17 sh 6 d 10 50 m nr ij wirkiii lan jer De haiidnirksliidi n proeven Idtii l seh hun voedsel bestuit uit groeiitep mei it toi bi n id biood viseh thee en koffie I l is opmirkeliik dat gein werk man bij bet beiekenen ijiier uit aun bier ofuii j eu andi reu opuekkendia drank iii irtikel van behoefte sehijnt te be eliounen H ulo spkei n ijn warm en degelijk gekleid Di meisti uerkledinin Nederland tot elfa de irmste biwonen huisjts die zoo rao ilijk op zieh elf ataan Miiii ituurliiiis s ijn er du in overvloed Soms beslait d voonb nr als t narede geheele breedte van hit hun u een link bed 7ou een vertrek vullen In of nabij di gioote steden bestaan er talrijke blokken van hui cn voor den hniiinierksstand t Zijn alle kb me af ouderlijke huisjes alle 7 Vi voor u n van lu ntjn in e norbn steeds met verba eiidi zorg en iiitlieid oudirhouilen De huur voor ulk cm linisje oednagt lu di u Iliag 2 sh B penie j 1 50 per wei Hoe laag de Iconen ook dm Kiig Isrhmin roogm voorkomen toch kan de Holhiider t er mee dom hij is tivri den en steeds spairt hij of tracht te paren Maar hy IS lyd aain nijver en matig is ler estiln op de handhaving van de bestaande orde van yaken naijverig op de vrijheden die hij geniet zonder er echter meerdere te verlangen II j bist liiver den bijbel dan de counnt eu zijn avo ideii lirengt hg niet in de herberg door maar iin 7iin iigen hiard Als werkman is hij hu aim iiij kan er nut ie gebraehi worden om iiob tot 7ijn voordei 1 te haas ten hg bezit niet het vernuft eu de liMndigheid van den Frinschen noeh de bekw lamhtid m de en rgie van den Hnglsihen handiu iksnmii maar hg IS veil kalmir o dilyker m km gi ni kkelijker nor den ei geerd Kr gii in Hollnii I iin groot aa ital werklielen vi remigingen niiiir arlimlst iku m 7iju Cl bgnft onbekind Er bist ut eiu iiningd eoiniti van iirbiiiltrs in patroons dat jisi nHen oiniruit loonen en wirkuien door il rkp rige coneissnn regelt Er bestian niimg nitten ppciaal voor de nrbeidiis m men heeft hit nut no i lu geoordiild om de eikuien voor volms mm of kmdiren bg de wet Ie regtleii 1 Porti d kent mm er nu lm jongen die iiii vak wil lei len koo t gereei behappen en hg krgj t nirk ooals all niidire nerklie den hl krggt een klein weikgeld dai inarrante van gnp bikwninheid verhoogd wordt l e fall Mall Gazelle eouclndeert uit bit rapport oier den Ivederl 111 b hm nerkmin dat di e op gn gi m ik en tevriden goed gekleed en goed gevoed is en dat hg ilit alles nit dankt aan hoo e bonen maai voornainelgk nu i eigm deugden zuinigheid beslendig uid initigheil m huisi gkliiid Ihj hiift gein energie heknaainheid noch eerzuelit on met den hngelshen nerkman te eoneuriiiren en gn flegimtiike aard is neinig gesehikt om ibr Interna twiwle vuri i aniilinngers tl bi orgm Dat tviderl ind Voor deii I mi riirmdeu 1 n elsehen nerkuiu het land van b lolte ou zi U gilooft de 1 all Mail Gmiltc nu t B E L O I èT Omtrmt di nai li niiiliiling tot Ie mmislerieflc crisis in Bdgii gil virslullmdp virhnim in om loop In virbiiid nul di oinstan iglii i I dit hit 111111 t 1 I luds ii jiii tgd I dl 1 di lUiissi Is he dimonslriti ii d loi tii I kun v lu li t ligir halt Hillin 011 I I hul ki 11 i I i L i i b Ie iig nu t oiiwiai ligiili k W I Mitli lil 11 il uu d liidijienilnn I lilji Hit iiinii tiric vnstelgk btsloten om aniiliitioer te blyvMi wilde koit m gold em eind maken anii littgiii Int irii op iir gdidili ti noum n Vrgdig jl niil dl pr fub iit iniiii o r biroud iii thin out bodm op lut piiliis D niiiiister oi ht den koning tf b liiidin dat min thans het liger te hulp roepen inoi t om im iiiid ti in iken mn dm o i itand Di koning antwoordib dit hg dit eer onstaatkuiidig aihtte en bovmdiin er niet di nood akclgkheid vnu iiiziig Hg niimde dat men met van een opstiud spri ki n Ion lig hul ruino r i ii krilen gchoordm bi rd dat d biii irg nut di giuoue kiluite Il 11 llari nianifest itieii ii üisten onj etwgfild b tn uimsnaardig nordin genoemd en dfs worden g lailt Mur g print n voort nit im givoel dat op l lichtst gtnonim viisehoonbaur hdteii inoi t eu g lubben gppu gi volgen gih id die men in ernst urontrustend iioeinin kan 7ii zyii dus iinttivree e k lïiii I II oorsprong noeh wat Ie gevolgen bitieft Dit alles in nininerkiug neraenile ni de tns ellpukomst van het leger altyd een znr bi dmkilgki en soms gevaarlnke maatngd en waartoe men dus slichts im et overga in in het uitirsti geval en ivinnci men iih geplaitst iet te iiovir nirke hjk misdidigo nandclingen geheel en al outgdig yn d Anitha meende thans zgn hoogsten troof te motten uiispden en zeide dat het ministerie in die omstnndighidm niet meer instond voor di openbire rust fegm ijne vtrwaehting antvvcorde nu de koning Dan vraag ik u uwe portifeuilics fletgep i boven mtde ImVpendaiice ntrA mede gidetld nordt ydelu gs bevistigd door het Dai l lad van AnfHerpen dit mtt een lid van het afgitreden min stirie in bitrikkiiig staat Het blokt zegt dit blail dat de koning in dien bntf vvairin hy bit ministirie ontslaat zuh beroept op de onmacht van hel kabinet om de ordi te handhaven Wg mee nen te vvitin dat ut de koning zelf is die als opperbevelhebber ran hu leger beeft verkbiurd hot oniBiigenaam het hem zjn oude de ongiregeldhede i tl onderdrukken door lussehmkonist der mil ture macht Wnt betreft vvye van het ontslag dis 1 unisters deelt dit blad nog hit voL ende mede De koning zou der heer d Antthnn te ktniien hebben gegeven dat hy het ministerie ontsloeg d nethnn had L M daarop gisehreren dit hit ministerie gpiu out lig virlingde n tr dus opitond dat de koning uitdrukkelyk het ontslag der ministirs begeerde Daarop ha I de kon ng gebruik mikende van het recht hem by de g indwet verlemd Ie roi noinme et rt vojUi sii ministres van het nuiiiste ie sihrflilyk de por efmilh i giiisdit d upthan deelde dit Jui t no imdeiu de kamtr GolüA 7 l KFMBFH isteien avond gn de triinen ongevper twee uren t 1 lat aiingikomm Hthalve door di snteuw werd dit ook vt 100 lakt door den vimd die een goideien 1 1 n van t station alhier tot Nieuwurkerk voort dritf Dingsda avond is de laatste trein van t irecbtbg llurinelen ouispoord onder dit daarby pirsooulyke oiutlukken hebbiii plaatsgehad liisteren schreef men ons uit den Alblasservaard Sidirt gistiien oeiitmd en vooral bede i morgen veitooit leli op de riviir de Lek veel dun dryfijs De waterstand ia bmtengtwoon laag De Staatscourant bevat de volgende rivierberichteil hemen 6 Dtc Het dryfijs bedekt omstreeks ein tiende der rivici breedte lobith 6 Deo Dnjfijs over een achate der ri vierbreedte Nijmegen 6 Deo De rivier over ecu derde ge diilte mit dun drgfijs Iriilnm U Dee Veil drgfijs de brug opgt luirad I ellenaorl Veel drgfijs de brug gcdeeltdyk opgt rui nid Jhiinhr S Deo voorin S iiri Srdirt hidm nu lit dl nvitr voor ib hilft biibkt nut drylys pissigt ovir de sihipbiug Watirstaiid GIS metei nul 1 noodpiil hil II rr 1 D nam 2 ri 1 Ii vast Groote piisM getuind Ov itoelit met loiibooten VVatiislind II inifir ondir luodpeil Kamjuii 5 Dtc voorm 8 uur De gehicle iivier rilt vast iltmd gs oveniekt Waterstand 2 20 meter 011 Itr 110 dp 11 Maaitiiiht U Dse Len weinig dryfijs Ir btstnit pi 111 om den drit houders en gedenkdag vm lil iiiminuig v iii dm Hiid op 1 April a s Iiestelijk te viertn llctils is uu feestioinmiSuie bi nopmd ilie o a wil iraehtm ten j denkteeken op tl ruhlen t r eeuwige gidachtenis aan dt heiigtlyk fut Diarvoor is geld noodig dnt gild wordt givraigd van ieder vaderlandpr n bet hirt op tie reeiue piaas it opdat hit te stichtm monument ook in waarheid nationaal zy Voorts virnimen ni nog dat alhier leeds eenige bienn yn uitgenoodigti om een subcommissie te vormen De opmiiking laat zich niet teiughouden dat lit hmgclyk feit nu seilert drie cuiwen in de giilipltmis IS blgvpn vooitKveu en di het dit ooling Nederland Nederland is wel zal ilijven doen ook on ler monument foeli verdient het plan aanmoediging en onderste iniiig eu daarom hopen we dat ook uit di e geniieute en hare oiustreien tot dit monument ruim zal woi len bygedragen Te Amsterdam is tot lid van de tweede kamer geko m Mr I H dodifroi mtt 1020 stemmen De heer Insinger verkreeg 76b stemmen Staten Geaeraal Tiveede Kamfb Zittingen van S en b Dtimibtr Staatsheijroolituj mor 1S72 Hoofdst Vil A Niitionali Schuld Hg de algemeene ber ladsligmg over dit hoofdstuk deelili de iniiiister me li dal wildra enontweip id worden niiigibodpii tot nmjrtisitie van schuld de daartoe bpuoodigdi g Ideii zullen worden verstrekt uit de koloniale kassaldo s die ongeveer JD milliom moeten bedrigm l i ubi ing over die mededeeUng uitte zicli op nr vervcliilli ii li g eii De voorst iiidpis van de if st ni li subs die voor de atüomviait Vlissingen i ewiork verbaasden zich dat ir voor einir e vvektn gein gtld bbek te gn om hnu vo irstel auiiieini I k U iniikm Dat komt antwoorddi de inimstir oiiid it g gi n ondirscheid makm tu sclicn kis en bilms De liter fiianseo V d l utt nis virbiasd dit di nunistir dit geld nu uut vooi ludisebo btliuftm wilde bcstemineii hl vraagt verdir n i irt i d ml nu te iinortisi ertii om later wederom ti b i iii ii hg vraagt of er geen niillioentn uoodig uüpii gn voor de deftnsie De mil ister antwoordili him telitir ontwgkend met een verwg uig niir i e spoidig aaiistlaude btraidsiaging ovi r Hooldst 1II oorlog Ovir dl n tgifti vm schatki tbillettPn mperdete u Igiftc vin muutbillitten b v van ƒ wordt nog door enkele lidm gt sproken m da irop dit Hoofdstuk met algimeme stimmm aangenomen Hoofdst VII 1 Finincim Bg dl ilgtmeeiie biraadslagiiigen vverilm door de heertn Smult en van Kpikwyk hunne be uaren tegen dm minister mclegeieeld lm groot amtnl wetsontvirpm is noodig nut allien die nelke op de her icumg van t belastingsttlstl betrekking hebben De financieele regeling der kerk nootschappen verhüoging van traoleraenlin de kiusdiry leges de burgerlgke pmsioenwet oe oomptibiliteits vi t Ie grootboeken het h potheekstelsel di postspairbinken en enz Dt heer van Kugk b handplt het te kort op de bigiooting in veibiiil mtt t kassulilo in geeft den raad om de inkoiubtcnbi lasting met in te voeren en n it minder te amortisceitn De heer Lenting kn im op voor de kleine pers die j Cl por betilen voor hit ixempluir doch met een bgvoegsel 1 Ct Hy nebt dit lu strgd met de postwet en noodigt den raiuister uit die maatregtlm te doen uitrekken De minister vorngst dt beide eerste sprekers naar al lu tgeen gedaan is behalve nog de dubbele begroeting voorts naar hetgeen ondtrhouden is en naar tgien spoedig te ichteu is Kortom hg begrgpt t met hoe mor over hem klai t hy heeft t verbazmil druk Den bier vin Kiiyk verngst de minister naar zyne vroei ire midi dot liiig n onitrpiit het sluiten der begroot ng niet IS giuakkelgkir dm ilie te doeu sluitm op hl t piipii I ma ir bg blyft er bj dat eea tl koit op tpipur mogdyk en ook grou I wettig is nis de middilm ti t dikkmg tevens noriliii annge e l 11 Dl ipniirkmg van dm beer Lenting wordt doo dm iniiiistii iin t bi uiini lli t gioote bi vvaar liilit 111 dl Ik liiindil ng bi dt postiry nni d in telkms milt gtnogiii nordm om ti leii of de courant met ibyvoigsil ook bove i t gtniiht ia De heer itl 1 il i t win 1 m dilrt df fl I Ueni rnleii t elea mug If ifll t r tir den pi cfl te ï f V r l 111 liiDoerii IlIU 111 l de pl B B Den o dl mi Wei It met I iBRKSlIf fell in WO k I me üiip Hen t I wifeiiiii f r i iM lic El 1 4 liM l ikn tien piZlWaï jl MMll lt dditets MjiBtl r l i hni lUltlit Ir j I kfiU i fe Bh M M J liri t i I IHI lllll 1 11 tn 11 lii 1 eil ej liet ii t é itï oii k