Goudsche Courant, vrijdag 8 december 1871

henting stolde daarop ih volgende motie voor Pe kamfr na den Minister vnn Kinaneicn gitinord te hebben het wenschelijk nclitendo dal ann het ilirdo lid van art 17 der wet van 22 Juli lb7u g iMie tocpaFsing gegeven worde niet sirookende luet den geest en de bedoeling der wet gaiit over tot de on van den dag waarover later ml worden beraadslaagd Na re en dnpliek deelt de heer llecnmkcirk z nog mede dat hij tegen dit hoofdstuk al steiiin eni omdat de begrooting in strijd met art 119 der grondwet in ontvang en uitgaaf niet sluit l nnropging men over tot de artikelsgewij e behandeling Bij art 9 traeteinenlen van de betnalraeesters stelde de heer Smidt voor het met ƒ 4Ü00 te verminderen dat na zeer korte discussie met 3ti tegen I a tuimcu iSi iu L niigcaCifli i V O voorsteller meende dat de bttrekkinjt van betaalmeester v in zeer eenvoudigcn aard was die weinig voorbereiding eisohte hij aehtte dus verliooging der tr ictenientnn dit tot ƒ 7000 en 9000 klimraen onnoodig De rainis er traehtte den post te verdedigen door op hun grooteu borgtocht en hun groote veraiitwoordelijkhoid te wij en Bij t muntwezen wen door den heer de Bruin Kops over de cireulatie van vreemde munten vooral Belg centen gesproken en enkele sprekers volgden hem daarin doch t schijnt niet gemakkelijk een afdoend middel daartegen ann ie wenden Bij de al d posterijen bracht Ie lieer de Bruin Kops de postspSM b iriken ter sprake waarmede de minister i eer ii enomen sehemi dan vroeger VervolgenB ife den bijna zonder discussie een aantal artikelen aangenomen Bij de afd telegraphic stelde de Heer v Na men voor uen post voor geboi u met ƒ 120 000 te vermmderen die voor ecu i ieuw telegr nifkantoor te Amsterdam waren uitgetrokken en zulks op grond dat de plannen nog niet de noodige vastheid hadden De minister had geen overwegeml bezwiar tegen de vermiudering doch zon tueh liever den post behouden l e kamer nam echter het amendement aan met 42 tegen 22 stemmen Verreweg de bellmgiijkste discussie werd gevoerd bij de 10 aid Kere lienst Ht t was nuar aanleiding van een amendement van den Heer van Uuuien om ƒ 5500 te schrappen die aren ui gelukken voor nieuwe sandplaatsen voor predikanten en nieuwe verhoogiiig v in tnietementcn Üp ileze discussie z ileu we in ons volgend N terugkomen en vermelden nu slechts t resultaat Het amendement werd verworpen met H8 tegen 20 stemmen 001 l i hoeren Stieltjes Bredius de Lange Sraiilt Bombach Westerhofl de Bruiju Kops de Koo Bcrgsma v d Putte Oevers Ueijnoot Sandberg Graiama Mirandolle Kutgers v Deldcn dzerda Maekaij Cremers Tak Kien v Houten Jonckbloet llingsi Zijlker en v d Linden Tei C H de heeren van Sijpesteyn Bergman Luyben Wintgens de Bieberstsm Heemskerk van Eek de Jong an Akerlaken Verheijen lle vdenrijck lloens Begram van Kerkwijk C van Nispen au Lijuden Dam Borret Blom Vader van llanlenbroek van Kuvk van Naamen s lacob Arnoldt v m Wassenaer v m Zuyien llod man Niorstr isz Heoinskork 7 l ijls van Voorthuysen van Foreest vai Boynia Storm llaffmans van der Maesen en de voorzitter Ten slotte wordt het hoofd tnk aangonomen met 55 legen 8 stemmen l ehh v Zinnioq llorginann L iijben Wintgons v Kuijk v Wassenaar Uolt man Nierstrasz en Heemskerk Azn Het bij de tweede kamer ingediende ivets ontwerp tot regeling en voltooiing van het vostingstelsel bevat de volgende hoofd b pa lingcn Het vest ngstelsel van het koningrijk dor Nederlanden ten doel hebbende de ondersteuning der levende strijdkrachten bij de algomecne laudsverdodiging omvat de ondcrstninidc ho rdlinien en stellingen o de nieuwe ii llandsehe waterlinie van de Zuulorzee langs Utrecht tot de Lek van de Lek tot de Merwede en van daar door het land van Alt nu tot aan de nieuwe Merwede de stelling van Amsterdam e de stelling in de Geldersche allei met die m de NederBetuwe d de zuidelijke wnti linie van St Andries tot Geertruidenberg e de stellingvan iilerostad de stelling van de monden van de Maas en van het Haringvliet g de stellingvan den Helder h do stelling Jroningen l elf ijl Al verder beliooren tol het vostingstelsel des rijks de onderstaande veistorkiiigon o de forten langs den Geldersehen Llscl de forten nabij Nijmegen c het fort bij rannerdeu d het fort nan de spoorwegbrug over Het llollnndscli Diep IV Union steilingen vestingen en verdedigiiigswerken bohooronde tot het vostiii g6tolsel do njks worden voor zooveel noodig voltooid of of beterd Kenmaal voltooid of verbeterd worden zij in een behoorlijken staat van onderhoud gelioii len laarlijks wordt tot voltooiing van hot vestingstelsel waarvoor eone totale som van dertig mi liocn vijt honderd vijltig duizend gulden is geraamd oen zoodanig bedrag op do staatsbogrootingnitgetrokkon dal die voltooiing niet gerekend den ondrrhoudstermijn der laatste werken in vier jaron knune plaats hebben Hoor on eii minister van oorlog wordt jiuulijks aan de statengenoriinl ingoiliond een algoneen vershei behelzende de werken il ie in liet onmiddellijk voorafgaande jaar zijn verricht In do zitting van de tweede kamer van i Iaandag zij in zake het adres n den voornialigen kapitein Janssen waorhij deze onderzoek vraagt betreffende onwettigheden beg ian bij hot hom verleende ontslag door den minisier van oorlog alle stukken ingezonden aangaande deze zaak vergezeld vaa de gevraagde inlichtingen welke stukken bestemd zijn om ter inzage van de leden in de leeskamer te 7rle V l van voornoemden heer Janssen houdende klucht over niidergaiio straf van arrest ter zake vau het schrijvan in dagbladen zegt de minister o a het volgende Een verbod als hier wordt bedoeld h volstrekt niet gegeven Ik veroorloof mij daarbij te verwijzen zoowel naar het rapport van den chef van het 1 reg infanterie in afscUrift bij mijnen brief van den liir Juni jl gevoegd geweest als naar het afschrift van de dispositie van het hoog militair gerechtshof In gezegd rapport koint niets omtient zoodanig verbod voor terwijl er daarentegen wèl uit blijkt dat de majoor Gister den kapitein Ji i sseu heeft onderhouden en aai gemaand op te houden met zulk schrijven in het openbaar als het artikel door liem in het U r Dagblad geplaatst lu de dispositie van het hoog militair gereeh shof luidt een vaa de consideransen Overwegende dat de majoor Gisser met beleid handelile toen hij den klage na de verschijning van het eerste artikel niet verbood te schrijven waartoe hij natuurlijk geen rechi zoude hebben gehad maar hem ernstig over het onvoegzame vau het geschrevene omlorhield enz Een en ander weerlcjtt dunkt mij voldoende de bewering van den voormal gen kiipitcin lanssen dat hom het uitbrengen van een oordeel in openbare geschriften over handelingen viin meerderen of jver militaire voroideiiingen op str ilTe van eene maand arrest zonder acces zoude zijn or tze d Naar men verneeini is te Vlaardingen door het aldaar gi vestigde dei iirlement der Neiierlandsche inaiitsi liappij Ier bevordering van nijverheid een aanvang gemaakt mei de nadere behandeling van het plan tot oprichting eener kweekschool voor de visscherij welk plan in de dit jaar te lliiarleia gehoadei algemeene vergadering der maatschappij met grooteu bijval is vernoineii Tengevolge van dit overleg heeft reeds ceiie b jeenkomst v i i vertegenwooriiigers d r Vlaardingsche recderijen plaats geh id welke bijeenkom t zeer talrijk bc ocht is gewei st en waarin die recderijen eene bijdrage v ni ƒ 20 voor elk sship voor de kosten der opi chting hebben toegezegd Uil Schcvcningen viordt gtschreven Nog nimmer ia vooveel haring gevangen als gedurende iXea l iat ten tijd Alhier zijn sinds den 18 der verleden maand tol en met dcu voeden dezer niet minder dan 119 overloopers aaiiïezot ii behidve de 10 p Jt toegift hebben aangebracht het aanzienlijke cijfer van 15 420 000 stuks steurharing eu 131 9 ton pi keiharing En ondanks die riiiine bezendingen blijft de markt nog stijf voor den steurharini op de Engelsohe kust gevtsgea wordt besteed van 12 tot ƒ 18 Voor dien op onze kust gevitxhte van ƒ 6 tot 9 hei duizendtal De ton pekelharing gebit nog van 12 tot ƒ M He bom die deu moesten li iriiig hoeft geleverd is die van deu htser 1 Varkoisser schipper W Iroea ij bracht mei inbegrip van de lOpCt toegilt 258 000 stuks steurharing aan Onderiusachen heeft de vis scherij ook hare schaduwzijde aangezien het vischwant door de menigte haring die de netton bevatten veel te lijden heeft De netten zijn zoo overvloedig gevuld riet haring dat ze niet meer op de gewone wijze kunnen worden opgehaald maar dat de visschers takels moeten bezigen D t de haringvissclierij ook elders buitengewoon gunstig gedreven wordt bewijst dat te Boulogne over de maand October jl voor 2 106 000 franken aan haring is verkocht De volgende cijfers mogen tot bewijs strekken datde kosthuizen van de MaaUchappij voor dm tcerkmdm stand te Amsterdam in een bestaande behoeftevoorzien In de maand Nov wei Jen in de beide kosthuizen in de Koite Leiusebe Dwarsstrant en op bet liopenburg gebruikt onthijt door 292 personen middagmiial door 5 t89 persrimn avondeten door 1112 personen logement door 1092 personen In de irer cma is rifiid van 1 December komt ecu ingezonden stuk voor geteekend K dat zeer de aandacht verdient Daarin wordt don arbeider aan tie hand godaan om op eene geheel nieuwe wijze ziehzelvonejii goede woning te verschalleu en cl aldus ojigaiig voor ue uoven I ontv uigt de werkman rente erlijiloii lost de maiitachappy il 10 aandeelcn van ƒ 100 1 Il niimelijk de som vaa lil bilaling en omvangt van hypotheek hij is dan ue hnmlwerksman moi t tr ehten f lOO te besparen door wiek iian ook iel vo i dr sp iarb mk af te zonderen Is hij irnni iil njk en daurMjor bHioelt niet jaar en dag te verloopinj dan neemt hij een aandeel op naam in irn op t riehlen Bouttinautschappij die woningiu bouwt van t i e venhepiugen on in tweeën verhuurd met nfzondi rlikin opgang voor de bo woning Voor zijn iian h i of dividend on bij ijii o zijn aandeel ii pm i aV koopt hij zijn linis lii 1000 of lU aandi eiei de maatschappij ƒ 12IM plan met inbegrip der transportkosti n 1400 schuldig rente grondla ten iissiuaiitie waterleidins onderhoud i f H rv V J r g T he ijl e u 0 Woont hij in hot benedeuhuiB dan ontvangt by de hiur van het bovenhuis 62 weken a 1 40 = 71 80 en moet dus voor ziehzclven bijbetalen 77 20 of ƒ 1 50 per week woont h j op het bovenhuis dan ontvangt hij aan huur 83 20 en heeft hg slechts bij te betalen ƒ G6 83 terwijl hij eindelijk ten gevolge van de aflossing der hypotheek geheel eigenaar word Bij een en ander is er op gerekend dat de woning voor 2200 gebouwd wordt Schijnbaar is het verkrijgen der 1000 het groote bezwaar maar zal het zich niet voordoea in velerlei gevallen dat de werkman van beschermers of meer gegoede familieleden daarbij ondersteuning vindt en i s het bespareu van ƒ 4 bijv op het zomerloon voor een bekwaam werkman zulk een tastbare onmogelijkheid P Bij klei io sommen sparend welke sommen iladelijk rente afwerpen behoeft hot zooveel jaren niet te duren in Engeland voor t minst is dit stelsel reeds met veel buceee toegepast In elic geval verdient het overweging l Icn meldt uit Amsterdam Tot veier bevreemding is de hoogleeraar in de theologie Abraham Dirk Loman opgetreden als directeur van het adrainistnitickantoor van HoUandsehe fondsen bekond onder den nnam van Saportas em Voor het Evangelisch Luthcrsch kerkgenootschap waarice de hooglceraar behoort is deze verandering an betrekking een groot verlies Toe ondersteuning van den heer Uurabar in zija anti diplomatiek streven herinnert de Am Cl aan E G Jochinan s reliquien door Zschokke bijeenverzameld waarin de e o a zegt Geen treuriger vak dan dat der gewone gezanteu bij de hoven Zij zjjn flechts diplomatieke spionnen nieuwtji svorschers en wedcrkeerige alluisteraars Men ontdekt in hen als bij alle vakken het handwerk dat zij drijven En iets verder Ue menigte der thans op kosten der volken onderbjuilene anibnssndenrs gevolmachtigde ministers ge auten enz beliooren ontegenzeggelijk sleclils lot do diplomiitieke weelde Voor houde d jaar waren zij nog wegens gcbrcK aan postverbindii g moeielijke en laiigzaine cominunieatie der landen eene dure noodzakelijkheid en zij gingen naar r udere hoven wanneer onderhandeld of iets bespied moest worden Wat de laalsfe taak betreft geloof ik dat velo van die diplomatieke betrekkingen voor wjj eeie eeuw verder zijn door de periodieke pers bij vermeerdering vau telegrafen stoomwagene stoombooten poorwegen als volkomen nutteloos zulleu afgeschaft wolden Zelfs hiden ton d ige is het zoover gekomen dat niet weiiii e diplomatieke agenten hunne dopéehes uit kranten en publieke gesprekken oamenstellen eu hunne polilirke i rai Baserei op hoog emftigen toon ann hunne allerhoogste overheden verkondigen Reeds Caiinng zeide de beste gezanteu in Frankrijk welke men in Engeland hebben kan zijn de l arij che d igbladen Dat waarvoor Jochnian eene eeuw noodig achtte zegt de j t C is nu verwezenlijkt In het algenieea belang wordt men opmoikzaar i gema ikt op de iu deze courant voorkomende advettentie van den Heer GUStaV SchwarzscbUd te Hamburg De daarbij geaiinonoüerde loi en kunnen vij in aanmerking der vele prijzen die in deze loterij zijn ten beate aanbevelen terwijl bet genoemde huis dat met denverkoop dezer loten bela t is en waarvan de realiteit en soliditeit algemeen bekend is u besten waarborg oplevert Hot is dan ook niet te bevreeradeu da zeer vele orders naar heizelve worden gezonden die immer met de mees te zorg ten spoedigste worden nit ovoerd Laatste Berichten Weenen l ec l e I re w meldt dat de llussisohe gezant alhier namens zijne liegeeriug graaf Aiidrnss v ijiie syinpHtMie lieell te kennen gegeven mar aiiiileiiiiiig vai diens cinulaire aan de OostenI ijktehe gezantseliapjieu