Goudsche Courant, vrijdag 8 december 1871

MUI fe IW fflV lKöiimFosir n fi i Si il lllffl 1 i i A m r j Bucharest H IVc n kteijeerliis hfcft bij do Kil her ei iic wia ip pcvsilrlictfii m ulii i i Rome li l fO Hf Miiii tiT viui iMiiii ii irii li vft in de Kiiini i j i i uiistit iT l iliit di n iiibi la liiiL 4 ü i iiiilliooii liiT pri mil 11x1 opliriMigt l e Soimnt licfil t hel imtivei p nilres vnii nulwoord op de tmonri ili iinuf ruuiu ii Florence t Hec De Keizer van Briizilio is i inr ieiiiia vertroklieri Stockholm 5 llec Ou Milu tol vnii eorUin de heer Ahelm heeft zijn imtsliif j erionien In zijne pla its is lic overste Wieileuheim brnoomd Sedert ziiterihij lieerscht hiir een smeinvstonn liet spoürwpijverlveer is omn i elijk Se leit lier iln en zijn er jjeeiie wsten aim ekonien f Dtl en R Mee lie l iin van Wall h ft een j oeden mu ht doorgebracht De iekteverschijnBelen vermiiuleren trapsgewijze reiiclmntig Brussel 6 Dec Men verzekert op gezag van goede bronnen dut de Koning de volgenile miiiislerieele lijst heeft goedgekeurd He L heux preaident ïonder pürtefenille Malou Fiiiiuiciéii d Aspreniont Lyuden Huitenlandsche Zaken j Moneheur Openbare Werken MARKTBERICHTEN GOUdE 7 Vea lloor de strenmiing der vaart Wiis de omzet tot onvemnJenIe prij en De veemarkt met weinig aanvoer doeh vlu geiihaudel Vttte varkens van 4 ii Ï7 Cent llooiboter l SO tiJ 1 40 Kaas ronder aanvoer ï O Xj I T I E Op het Bureau vau PolitiL zijn Viuiclitiiifi en lu bekoraen omtrent eetie KlNtj v taiMiui vrrsülii iiUnit SLEUTELS benevens twee SLr lM KLS mn oen touwije eu eeu puur lo se ÖLLUTLLS alle op de straat gevonden Burgerlijke Stand Gkuukkn 3 Hc CututUu FrunciHeH otidiTs 11 Viir en A VfcisU Cg 6 Adi iuims ouJtrs J ili Jühj rii O loawcrenburg Piel riiclin Ailriium oiidtra l hou ri A J Tiuimcis 6 loliatiuii fitMirtrmd omleis ti J mu Vaa ei e ï de lireu 7 Jacobus Wi lu iiui3 ouders J Ve n ir eu 8 Xjammtits OvKKLt KN 4 Dec O vsin der Vulk luiii vr van li Verschut 21 j U ia M Uüoijuieijtr wed V aii der Vegt j C J Siniu s 3 ui 0 J H PraDg 4 w A Ouwcuei ID u GtHUWn 6 Dec L duu Uit t tn de WcgtT 0 L Kuk eu E ibt rs ABVERTE MTIËM Bevallen van eene Dochter S E WELSCHEN RozESTO vriiN Gouda 6 December 1871 Openbare VorKoispiiifi Op MAANDAG 11 DECEMBEll 1871 voor niiddags elf uur in De Z m m te oMAi viin 1 een gemakkclyk ingerigt zeer gunstig gflegen WOüNIIlJlS aan de Zevenstrunt i n 78 te Gouda met uitgang teven s ineu medoi igendcnn van de Poort oi Gang daarueven enl lrtiitsof GaugaclitorG n 79 2 een goed ingerigt WOONHUIS met IsllF SCliüUIl en TUIN aehter bet vorige en den gemeensciiappelijken iang of Poort G n 77 en 78 zeer geschikt tot het uitoefenen van allerlei allaircs 3 een WOONHUIS aan de Keizer straat K n 1C2 te Conda 4 een WOONHUIS in do lange Wiilenisteeg K n HO te lomlü 5 C twee voor korte jaren nieuw gebouwde WOONHUIZEN aelitor de iscbniarkt 1 n 112 en 11 e ilinida T JB N 1 en 2 ook g edinbineerd zoo oidt u 5 en C Alles breeder bij biljett ii en iiiinnniilii ii ten kantore van Nidaris Mr KIS l te loiulu De oiidi rgotockemlu berigt dat tegi ii hid aanstiiamk N1KI V IA U bij liem te liekuiiicu 7 111 KX riiA Niri TK CiWTEli NDü iKrH jJ P Unh ris iiurdon ini Kj imlii sfi imjcwaehl Tj J A lUUN K MAN LiDiiii l innhioi ii Men verlangt te plaatsen in een Eatsoenlijk gezin te Gonda een MEISJE tu sseheu 12 en 14 jaar oud ter verzorging en opvoeding buiten de schooltijden I c rt r inc lneici üeii gclif Lr z h f i ci tfladressoren onder letter L bij de Boekhandelaiirs 1 VAN BENTUM eu OO S t j i fe üaBAHÜS PILLEN K Do KGllTIi bereid volgens liet aloude en oorsproiikelij k recept zij iiteG ouda alleeii vorki ijgbaar bij den lieer J C ZEI DENR1JK Drogist i p de Markt iW Een ieder wordt gewaarschuwd de URUANUS PILLEN bij niemand anders te Gouda te halen Hsele doo sjes 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes O 371 3 vi gi s stehfgkval zal op WOENSDAG 3 JANUAIUJ 1872 by opbod eu op WOENSDAG 17 JANUAIUJ 1872 bij afslag beide svoorra 11 ure in het Kotlijbnis Dk Roos te Oudewat r ten overstaan van den Notaris MONTIJN te Gouda publiek worden verkocht N 1 Ee i welbeklante steenen wind balieKOREN eu PELMOLEN staande op Stadswal te Oudemiter niet al de daarbij behüorende mmmi MüiiiK voor Piano Solo t iafe van F KOKS MA te Franeher Hofleveraneicr van H M dj Koningin Doiu Kii op 24 Nocturne B 0 30 Fi NKE Eeoutez uioi Roinaui sans paroles C 0 2Ü La Coijnette Mazurka C 0 40 G hrssKi uiiiii in Marsch aus die Operette Zehn Mildehen und kein Manu C 0 30 Hkss PamiiiH Polka ausderZau bertlöte O 0 30 MicH Ki is Amazonen Marsch aus der Pos e 500 000 Teufel O 0 30 S IKH N J he iiniiJail hu r Plaisante rie musieide 0 40 Alle niiuiiners dezer Uitgave zijn steed voorhanden bij ileii Hoekhamlelaar 1 li l N K M A l te Gouda i 41 Jaren a zelfs eeuwen ziiii voorbijgegaan zonder dat men een middtd koude dat oafeilüiuir weerstand kun bieden aa a eene plaag die alom het menschdoni teisterde Men gebruikte ai erhande middelen men kleedde zich in het fbiiiel of baai men wreef zich de pijnlijke licelen met zalf of men gubruikti pillen Mmsr echt r dit alles baatte niets en zoo suklceldo men eeuwen voort zonder dat men een middel met zekerheid kon beproeven tegen het koo pijiilyke rhum tick Doch aan h t nienschdom van tnze dagen is hot vergund een middel te kenuuu dat onfeilbaar weerstand biedt tegen alle rhuxatiekof tegeu py ueu welke men onder deze plaag kan rangschikI ken zooals kies oor of tandpijn pijn in do i gewrichteu irn an lendenou enz Het zijn de AbsliaubbiirsorAiitl lliiiiiUiliscl ie I die niet zekerheid werken tegeu de boven genoemden pjjuen wanneer deze door koude zijn ontstaan Z j hebben daarom een onaterfelijken roem verworven en zullen dien altij blijven behoud en Vele r ttesten vau dankbare herstelde lijders zijn in hot bszit va n den bereider en hoofd dépóthouder die alle eenparig de genezende kracht der Abshaubbin s vermelden Verkrijgbaar aan het Hoofd Dépót by A BREETVELT Az te Del t die deze Watten voorden prijs van 30 Ots por pakje o a verkrijgbaar heeft gesteld bijT A G v N DETll Gouda Wed BOSMAN A PRINS yjen uhuizm O WILHELMUS Woerden ï W oisN UIL Rehoonhoven A KAl LINtl Aljdu u J GOUUKADE no koop J II KKLLER Weste Wagenstraat iüJfcrdam A REIJNARDT Oostpoort OTTO UOOGENDl IK Capelk ajd IJssel n iS als I tieliik met liet iiiiuwe Jaar i 250 000 Mavk of fl 175 000 t i Hit te prijs in het gelukkigste geval biedt § de iiidiwe door den Staat goadgekeurde f en gewaarborgde gr inte gei iviTl jt ng aan m 28 900 l rijzHH te arne i 4 249 600 Mk zen onder gnranue van den allt nitbetial i c g ooi te pr event rid Oül Mark üoofilprijzen Mark KiÜ llOl h ü F O il W tO lliKl 3l l Un 25 m 0 2 il 20 11 11 3 u g lr lll U 4 a 12 000 U OUO 5 a lll üUü 5 Il a SUOO 7 a iüÜO 31 a 5li00 f n iUOD ill a 30110 102 i 20UO ii moO Ih 1 20 m 3 ii a 1000 25 i u bOU i75 ii 2Ü0 UiioÓ g a 110 etc cIC g JJen 2o Deceiabei Il heeit de e rste trekking phaisen kust laar oor Z volgens hef plan g 1 geheel origineel lot fl 3 50 1 hall 175 erileii in we iiige maahdeu ver out mi de prij 1 kwart 90 Oi ZC door dm staat p niiarborjidi iri ninTh lutcii zijn S iJS tei iu iii ciidiii van ln l U Ar p iu Mmil f liaiikpa 3 K irr i uupDna uf i jsl i l s pf Jour ouM niiikiug van a f Iiclzrlvi jiiT iH sl visBrl l ij iiiij It btliomcii St Ilij ilku b li lhn luig ik se li i nn officieel tri k j kiiipf ilaii wn l rcrrg ld di tirkkiiifislij li iipn dnil bereid 3 linde dif ü iluidi iiiigi n dii imii viiiuuij vrafc cii zul J In dii al i li ciR lulcrij biid ili lul giHiui i i ii zuii i als lil h lil ui lij ien ll iiirld liuil mii vidii jirOille É iiij i ii aan Ulijn bi mnsli rs te kiiiiiien nillietalen en ffi iiiiilit ik tiiiline tevrcdeiitiii eene niiaiiwuezetto be jtt liieiiinj eilin iii liji ijv liu streven zal dan nuk j5 leeils ijii dil belioiiieii leiir luM ii iiiij waimli te maken i i il de llekl ii ldia ilaiils liiblan en de S vmtii uiid lillen klein is vim wordt men u siiiiidi stc de tirderi direet te willen iii iiide i aan l ïuslav Sclnviirzscblhl M I l ni i nu 1 1 i m rTlllTlbUrp lineda lliul van 1 liniikiean fié Mali lil ia a Hu il j tod lfcl 1 H Hf Vit II f l S t Ie Nt k