Goudsche Courant, zondag 10 december 1871

i iwm jnpuiP 1871 Zoiiilii 10 l mmb r N 1139 GOUDSCHE COURANT Nieuws en yver pn iel l3 l vo mk en Omslrskes CerÜücateii va Oorsprong BURGEMEESTEE en WETHOUDERS van Gouda gelet op art ü van het Koinklijk besluit van deu 1 December 1865 Staahbtad n 131 luidende Jaarlijks in Januarij wordt door het Gemeentebestuur eene lijst opgemaakt van hen die in de gemeente een tak van Nijverheid uitoefenen wiiarvan de voortbrencselen met oertificaien van Nederkuidsdici oorsprong of bewerking tegen eei laj er regt in Nederlandach Indij kunnen worden ingevoerd voor zoo ver zij op de wijze in de volgende zinsnede bepaald het voornemen hebben te kennen gegfvcn om goederen ter verzending naar NeJerlindseh Indie te vervr ardigen of te bewerken Om op die lijst geplaatst te worden melden belanghebbenden daartoe bij openbare kennisgeving opgeroepen zich aan t r Secretine der gemeente inet overlegging van afschrift van hun putentblnd Uo pon bij deze alle belaiighcl liKiiilen op die op de bovengerael le lijst vveu ïchen geplaatst te worden om oh tot dat einde met oveilcgfiing van een afsclirift van linn pateiUblad ter Seoretarie dizer gemeente aantetneldcn vóór of uiterlijk op dfn 31 de er imiaiid onder opmcik ng dat zij die certlfieaten van oorsprong verlangen en niet op de lijst geplaatst zijn hunne ter bekoniiinj daarvan te doene verklaringen vooraf vour ileii heer kuntonregtcr moeten buedigen GouDV deu 8 December 1871 f urgeiueestor en Wethouders voornoemd De Secretaria De Burgemeester DitOnr LKBVKll F0UTUIJ VAN Beuokn IJzundouun BUITENLAND üiiiteiiliiudseli Ovcrziclil De heer Thiers in zijne boodschap van België sprekende zegi dal de onaf Imnkel jklieiil vaii dit land eerbiediging verdient en iüIods duor ons gee fbiedigd is Aan het eoide der boodschap wordt aldus gesproken van de deltn tieve vestiging van het gouvernement Vooral H Mijne lleeren geldt die zaak Wij zon len inbreuk maken op uwe rechten indien wij in d it opzii ht met overliaastmg een initiatief namen Het zou veriuelel van ons zijn u Cuiistiiutioneele vourstelleu te doen Ma ir van den anderen kant zijn ook wij iifgevaisribg kn Inilieii gij qniiestien 0 nveipt zullen wij u opeihartig en liyaal aiiiuuurJen Hel iniid toont verstand te hebben t zijn enkel dt pil tijen die niet verstandig willen zijn Knelbloediglieul moei uw wapen ti gen lia ir ijn Indien mijne toewijding nog gedureiul eene korie poos tot iets nuttig kan wezen d it knnt gij op mij rekenen Poch indien gij oonletlt dat ik best gemist kan worden en indien gij mijne inzichten niet guedkeurt zoo hebt ge slechts een wenk te geven ik z il u dan de taak overdragen die gij inij toevertrouwd hebt zeker als ik ben dat de toe itiiid il s Kinds bij mijne aftreding beter is dnn bij mijne optreding De Parijsche currespon leut v ui de Imh pcndmice bericht dat Dinsdag aldaar geruchten liepen over een wijiging van het ministerie l arey zon worden vervangen door d nili l rit Pas4uier en Jules Simon door Saint larc inii din ook ile miiiisler van oorlog Cissey zou aftreilen Deze gerucliti ii werden echter meer beselionud als een weerspiegeling van de oiitvriHleiiheiil der rechterzijde De v i iimiliii lus eheii Thiers en deze partij niiiet zeer g ih1iiiii n ijii niLii besehnldigl Thiers iin Int venlia vim liiirili aiix li hebben verbroken den neniarcliiilrii veruiieliliii en den bodem te hebben ingeshigen le republiek in ile liiin l gewerkt en viisleii voet Ie hebben gi geven Noeli de pie iileiil noeli de niiiiisters zijn eel ter bevree l vujr lie reclitrr ijde zij lioiiileii leb overtiiiüil iiiii ileii stenii van Ie iivrr ru le iin e erlieiil drs liiiiil winir het gelill d ni vuorluDj i eii t ie l liid te liiiiiilli ven en rust te geven aan hel land opdat de arbeid met vertrouwen kan woidcu voortgezet De verkiezing van het vr iige bureel heeft in de nat vergadering met groote meerderheid plaats gehad De linkerzijde heeft alleen een poging gedaan om Saint Marc Girardin Orlennist als rice presidenl te doe u vervangen door den heer de MaleviUe een volgeling van Thiers en om die redeu reeds vroeger door de rechterzijde losgelaten De wijze wa ropde Duitsche regeering met betrekki g tot Jen rijksdag is te werk gegaan heeft onder de meerderheid der leden in de eerste plaats zoomede onder dat gedeelte van het groote publiek hetwelk de zaken ernstig opvat een zeer onaangename stemming te weeg gebracht Zonder vrees voor vergissing mag worden beiieerd dat de rijksdag in zekere mate is overrompeld Om zich daarvan een tamelijk juist denkbeeld te maken behoeft men slechts het stenografisch verslig der laatste zittingen van den rijksdag in te zien om Ie ontwaren dat de ingediende begroeting in den werkelijken zin des woords geen budget mag worden geheeten Talloos schier zijnde wijzigingen verbeteringen enz door den president op het in behandeling gebrachte budget gedurende den loop der disoiissien gemaakt Men mag met grond beweren dat de begrouting op mondelinge mededeeliiige i steunde en op grond d iarvan aangeiiüineu De zeer groote overhaasting waarmee de regeeliiig heeft geliaiiileld ui die wel overrompeling mag worden genoemd kan nng under hieruit blijken dut hel keizerlijk decreet hetrelfeiide de sluiting van den rijksdag den president niet minder onverwacht voorkwam dan anderen Men Eon het minstens voegzaam hebben geacht zou niet noodzakelijk dat vooraf en tijdig genoeg aan hem wa i te kennen gegeven dat de zitting zou worden gesleten zoodra de discussie over de begroolmg omle zijn geëindigd Niel uiiiider bevreemdend wordt het geacht dat een begruotiiig is ingediend ivaarvuu de posten meerendcels mondeling door den presideat moesten worden gewijzigd dat is verbeterd naat later ontvangen mondelinge nudeilcelingeu Blijkens de berichten uit Madrid van 1 Dee begon het ministerie Malc irnpo welks bestaan aanvankelijk zeer kovlstomüg scheen te zullen zijn tjt vastheid te komen daar het ondersteuning vond bij de union isteu bij de gematigde progressisten ouder Sagast i s leiding en in het algemeen bij allen die de aniihoudeiide wisseling van kabinetten van regeeringsbeginseleii en prügraium Vs nadeelig vuor s lauds wauaclitige belangen achtten liet behoud der kolonie Cuba is voor het Spaansehe volk een punt van eer dit ministerie wil zich even min als zijne voorgangers impopulair maken door karigheid in de daartJc vereisclite opoli cringen Deu 1 dezer is er kabinetsvergadering ter behandeling dier laak geliouden en daarin heeft de koning naar Ie verzekering van niinisterieeïe dagbladen gezegd d it hij zich gaarne zelf naar Juba zou begeven om er de orde te herstellen lilt streven naar onafhankelijkheid is op Cuba nog geiiisziiis gefnuikt het is dezer dagen zelfs m de hoofd stad Havana door een groot deel van de studenten der aldaar gevestigde hoogesehool openlijk aan deu dag gelegd doch voor deze demonstratie heoben ïij zwaar moeten boeten twaalf studenten zijn deswege op bevel van de Spaaiisehe overheid gefusilleerd en een aantal anderen naar den galeikerker gezonden De Belgische Uonileur bevat de namen van de nieuwe ministers Het zijn dezelfde die in ons vorig nummer opgegeven worden Tr CS25 T oi P R A N K R IJ K Thiers werd bij zijn verschijnen in de nat vergadering zegt ilci Vfe begroet door een kir n maar nitge oeht aan lal afgevaardigden aan hun diepe buiging en hun nangenameii glimlach herkende men de aspirant mini iters Ilelzell de blad raadt de priiiBcn van Orleans om niet in de nationale vergadering te vrrsrhijiien De vrienden der prinsen dringen er op iiuii diit zij liuii plaats zullen innemen wellicht latin i ieh dringen in elk geval is het vreemd dat ij betrekkingen a iiiiiemeu die niet worden vervuld en vertegenwoordiger zijn van een land dot zij niet vertegenwoordigen het is haast iets verhevens om afgevaardigde te zijn in partihu van den onderen kant is het niet zeer edelmoedig ook voor een prins om zijn woord niet te houden de prinsen beloofden namelijk dat zij geen gevolg zouden geven aan hun mandaai Toch zoowel voor hen als voor ons zou het beter zijn dat zij bleven waar zij waren meent de Sikle Hun rang verplicht hen om alleen te yersehijnen waar zij kunnen schitteren Komen zij in de kamer dan verdwijnen zij onderde menigte en wat zal het geval zijn indien een advocaat of journalist of een gewoon burger meer secces behaalt op de tribune dan zij Pretendenten prinsen moeten zich in wolken hullen cvenuls de oude Jupiler De vrienden die derhalve den prinsen aanraden om naar de vergadering te gaan zijn voor t minst onvoorzichtige vrie iden De nieuwc aartsbisschop van Parijs heeft een open brief gericht can de Parijzenanrs d i aan de geloovigen onder hen De Süjle brengt hierbij in herinnering de papieren den J Sept gevonden op het ministerie van justitie uaa uit blijkt dat mgr juibert een zeer werkzaam aandeel heeft genomen aan het plebiseit Zal de aartsbisschop voortgaan Zich te bemoeien met politiek De berichten in de Fransohe bladen over de voorstellen die in de nationale vergadering zullen worden ingediend bevestigen ons in de vrees dat er reeds auiistoiidi een aantal politieke qusstiën zullen worden overhoop gehaald tot schade van de bespreking van s 1 nids zaken In de eerste plaats een voorstel van Henri Brisson Peyrat e a betreffende het uilva irdigen van een amnestie aan de communeveroordeelden en beschuldigden een voorstel zoo uitnemend geschikt om de harstochten in beweging te brengen Van meer praetiseh beleng is een interpellatie over de opeenhooping van koo mansgoederen en de maatregelen om daarin te voorz eo E t= i£ £ 1Jk5 3 E N G E L è N D De minister Stmsfield dit geacht wordt ia het kabinet üladstone de geavanoee d liberale denkbeelden te vertegenwoordigen heeft eezerdiigen te Slaithwaiie in Yorkshire iii het opeubaar hel oord gevoerd en uit zijne woorden meent men te mogen opmaken dat zich ond r het radicale gedeelte l r ministerieele partij een andere lager gestemde toon doet hooren misschien wel onder den indruk der meeiiing van hen die met de Tiines van ourdeel ziju dat liet tegenwoordig kabinet tot radicale uitersten overhelt en alzoo niet genoeg waarborgen oplevert tegen dea opkoinenden floeü de democratische richting De genoemde minister liet zich o a als volgt uit i Ik ben voor gemengde volksschoien en voor de verplichting tot schoolgaan wij moeten den baud tusscheu de volksschoien en de kerkgenootschappen verbreken hetgeen volstrekt niet wil zeggen dat wij goddelooze of ongodsdienstige scholen moeten hebben Doch herdenkt onze politieke geschiedenis au de laatste jaren en op welke wijze de uitbreiding van het stemrecht is verkregen hoe die hervorming nog rjaar in den aanvang is om hare groote uitwerking hare verre strekking te toonen In dat alles ügt voor ons voor de vrienden van vooruitgang een groote les ni deze gast stap voor stap voorwaarts en vermijdt al wat de gemoederen in hit lagerhuis of oiidar het publiek ongerust fii achterdochtig zou maken Vooris verdient het opmerking dot Daily Newi hetwelk in den liia sten tijd seiner dagelijks uit naam der geavanceerde libenlmn verwijten tot den heer Gladstone richtte in zijn nomnier van gisteren een hoofdartiKel bevat waarvan de slotsom aldus luidt i Cladstone s recht op Int lertrouwon en de ondersteuning der liberale party is en blijlt buiten kijf en boven mededinging verheven hij is de grootste minister van de liberale richting dien deze eeuw gezien heeft duTtschland Onderde ijzigiiigeii uelke de l ruisisclie rogeering in de trounrede üaiikondigde bekleedt eoiie verbetü