Goudsche Courant, zondag 10 december 1871

ring van di tiiKtpinmtiii tier ondeiwij di fuic eerste pliiit iint ni nib di i i inp di n jjeciiiif voorn ni n l liji t t ii iiii in di i b Initti te voui uii dl il 111 n 11 li t 41 lit biliii IlitHilk nir dl II I I iii i ill II t 1 il 11 d i ib t rin tle iii 18 Liikcli duliliili 1 1 udi 11 cliiuit dt i ijUK itK b ijj eii jii 0 1 It in nomtii cnit de voorslelli 11 d r i i eriii oiils ij tli ins b Lund genoidi II gii Zoo schrijit de Mat Mu ger Ztilung hierover het vol endo Ilet is pen ilf mipen bikendt wnhiid lit de Pruisische volkssohaol wauiCLr raun htt inkoniLii van lederen onderwijzer uok slichts init 50 thaler Terbetert tot bereiking van dit doel laarlijks eeu vermeerdering van lutsjavtn tot een bedra vin 4 Ihoen i re 1 H i mail mc 1 1 de stant onder de leijumoordige gun4ij e financieele omstandighedm voor de school sehpiit ovtr te hebbeu Vannair lUoitMi de outbn kende i j radlioeu koinin wanneer de eta it la die uood aKelijk brhoefte iiic voorziet Of moet de verbttinng der oi der ij ei9 traktementen zooils tot lieilen het geval was tiaps gewijde esi hi den 70jd it het inkinuin stitds in ougunstiger verhouding komt lot de jaarhjksche prijs verhooging der eerste levtiisbi lioeften Het blal ij t ft op dat het iiiel BINNENLAND Gouda 9 Decimbfe In de vergadering der leden tan de ijsclub is gisteren avond besloten 700 niogelijik een wedstrijd op schaatsen te honden Kr u eene eoninii sie benoemd om eeu bouten of linnen tent aan te schaffen Naar men verneemt zal de ssdo t vele jaren uitgestelde sledevaart misschien aiinstaandeu Ponderd ig aats hebben Donderdag schr ef men ons uit den Alblasserwaird Gisteicn avond heeft de Lik 7ich boven Nienw poort en I angerak rteds pcret Ci durende den af geloopen nselit zijn vele open vakken dicht gevroren W araan de groote hoeveelheid ge aden snuuw die de nog open plnitseu aanvulde veel hitft bijgidrigen Zelden heeft de rivier rich 7Óó spoedig gezet een gevolg van den buitengewoaen lagen ütind van hel water Tot lid der kamer van koophandel en fabrieken te Schoonhoven is gekozen de heer A C Fijiiv indrant Bij de verkiezing van een lid voor di provinen Utrecht in het hoofdkiesdistrict IJseKtem heeft i ie mand de volstrekte meerderheid verkre en Hirstem ming moet plaats hebben tussohen de lieeron P H C van den Urooke die 2fi en lr C O di Hal bian van Doorn op wien lUS stemmen werdm uit gebracht De heer J A van Hen st erlangde 02 de heer J P Havilnar 48 stiinmei Het gital uitgebrachte stemmen bidroeg 576 ïer uitvoirin van het bislnit der fetnten van d prov Huidilollaml vin t Nov jl is door jeilep btatcn bij be liiit van ZH Nov jl I iin Jl u l n 117j aan de gi mii iiti bistiin n kiniiis i uin dai de mg voorliindiii i i iiip in 11 di r l roiiiiei ik kant van yuid lloüind iiliiu wirilc 11 viikiilit voii dm prijs v iii f l pil iMiiipliai II w HUI i 111 du kaart de verddliii iii gi nu iit 11 111 klniKii is iin j h ii voor den pii s van b pi i iMinpInu Staton Gonoiaal iwnni Koim ittm geil 111 7 I II i III mill r Staal 1 uno ttnj 1 1 Alvoii lis dl bi I i Ills i ii r in 1 I li I 1st 111 on woiiUn g oprnd ou t inobilisitii r ipnjit 11 di cii si koiiu ii ooraf hiid htir d iiuiiimI i 11 üirldg Int woord g Viiij d liij didd iiii i dit I ij ijii oiitsl ig 11 lil V r o lit als 111 iiister v 111 mul 1 o iid it 1 hi uil ii t kill viKdiigdi iiKt l doiUn ijiiir nnblgmooti 11 omtniit de viiststelliiin ih i h jdorjiani iitie bij d wet 2 liij iih gikwitst ailitti door d ii toon du 111 de stukken hdr cht die vin de Kaïnir nitgiiyi 11 voüial in de conc usii op het straks aan de orde ijiidi inobdiMtui ippnrt Oungeiis Vdkliarde di niiiustir uh biuid i ii begrooti ig of een oridieiwet voor 3 b of D maanden toe te üchtdi tn te verdnligen Na de e iller i wichti ste inedideeling b stond er weinii rt bera iilsl 11 inuider dan vier motun werden in die Danderdigsche z tting aangeiioiuen nl 1 lot n tstel van de bthiindeling dei eonclusie vin t npport op de adressen rakende de levcrautien bij t liger l tot sluit nf van de discus ie over oe eoneliisie op t mobilisatie i ipport loen die discussie ter nuiwernood was amgevangen l i e echter met dan ni een scherp doch vergeel ch protent tegm de viroordieliiig door den minister van den tjon der con clnsie en nut 5 steminui tegen De conclusie om nadere inlicht ngen te vragen werd dairop met al geniceiie stemmen aangenomen 3 tot uitstel van de bigrooling voor oorlog tot na de behandeling van de begroot ng voor 1 olonien Dit diende om den ministci de g legenheid te geven zijne bigrooting om te werken tot een cridietwit 4 tot uitsiel der thans am de orde zijnde onderwerpen kolouiaal verslag over 70 en de bigrooting voor kolouK n tot den volgendi n dig De hec van Zuijlen van iMiivdt vroeg en verkreeg ver of om bij de beh indeling der credietwet voor oorlog de regeenng over de defensie te iiiterpelleeren Ten slotte erd nog besloten den heer jotlefroi als lid der kamer toe te laten V rijdag werd de conclnsie ovt r het kolonia il v er slaiT over 1870 zonder discussie met algemcdu stini men aangenomen en zal derhalve ifschrift dier conclusie aan dm mini ter wordm ge ouden Daarop namin de algdneeni bor ladsligm tm over de be rootiiig voor ko oiiidi een lauvang Dt koloniale polititl dir tegenwoordige regeering werd eer brtidvüirig bistre den door de hh Nierstris en Wint iis e hiereii divers Ueynoot de Bruin Kops Uergraaiin di V Svpesteijn hidden eenige opinerkiiigin omtrmt het koloiiiail ver la enz Digekomm was de en letw 1 1 voor oorlog loopendi over b maanden wordt besloten di na de begrooting viokolomen te behi idilin ervolgi ns hoofdstuk kr begioüting iaaiop en aantal kleine wetso it erpm en dm dist de wit op de middelen De leden van de eerste k vini r der blitm Oenerail zijn ter virgidcing bijiengeroepeii tigeu Donderdag den 14 de cr des avonds ten half no t ure y hdftde volgende mededdling ontvangen Z Exc d griaf Duch i el Z M g oiinachtigde mm ter bi den H sti el luefo am het Nide l mdsch gouv rn nent iangeood n ijne bctiikviig ltosteloo t blij en wairneni n ten diide alle voorwendsels tot iim u twiede kame op te hellen Oi kern dig oiidei LiuleiMjk Philips stemuid ve e e iwüordigiii de bi oliligi ig f van dengp nnlseh ipspist li Hr isspi i kon verklairdcbi dl g ej Il ipi I ut v ilgdid De v istsielling d be ol I g n ku j c tn de kmnr toe mii de pgi ing dl r bnitml ndselie bel ekkm d tu de bepiil lig va 1 len r ig d r diplomiUi m agi iteii zijn e 11 icht V1Ü de kroon wan ik geen al t iid v m do eji de ge jint te linissel werd gehandhaafd met eene veriuindirdp bi l ligiiig Düo h t edeliroed g aanbod v n giinf Duohltel IS derhplve de geldkwestie uit den wig geiiiinid t Wordt diardoor d n kon iig te gim ikkilijki 1 vm 71 11 groiulwdtig richt gebruik te mikcii en ijiieii virtigdiivoonligd bj den H Stoel te hiiidl ven Dil wüidt nog vir i iiiakkelijkt doordim iniii nut mag niiine iieii lut be4ain van in mi iiiiig vtisi hil tusschm de kroon en het iiuiiistirK ti r ziki vin dl hnndhiving dei romi insi lie niissip da ir to h bij hd budgit 11 in hindhav iig dooi de regcding niii d tw d k 1111 1 vooigns dd is H t pi t aan de kiiholukiu m iiii ilkii dip pi IJS tdidi op hit bilioud vin kii u ni uiidii 11 r g riiusv oun 111 du mit hitoOj ojiiiiu diiigiiik t ki lu t k b giiv 1 11 vm lul i lili 11 I l lil 1 11 H II lull gilioiukn tl uu bij d II kou u i lil I ilig miir dipirir m nut k 11 nliisliii null uk I 111 tl diiii ii dit liii uu küiiiuklijk m gioii Inittu 11 lit tigenovii d dsi im van het revolui 111111 k i iii ipolilisini hiidluuil Niii iiiil idui hiimiii sdiiijt di A R Ct it wil mill i wij pii lilt op hl t oiigipaste aanbod m raif du thitd dil vdoonkilt iih df de btiat bdii ft van ik iii giiiil giiii lalinoes De imbtdiiiin du hj iioodig lu elt il liij ilfwel bi oldigcii lilt iiiibod sinkt om alle voorwendsi I tol mmeii ing de tw dp k iinii op te lielhn Men meent dus dit biiitni de b oldi4iiir en het gehide gebild dir diplomiti dii bniti nl iiidscho betiikkuvdi aan de controle dir vcrtiginwoordiging kan oiittiokkm woidm De kiimi il iiooit mogen Oüidcdeii of eene ziik goed ot skclit m g vaarrijk 18 Zoo wordt de I weggenoniin uit de constitutio uele mstfllinriPii iegin uit inconstitutioneel du all g vaai = t bedrijf proicteeren wij nitt af de kracht die 111 ons is Nu de ziak der raiss e op zioh elve als men geen bdlütlmgeii loekt die iiiei bistaan eene eenvoudige I ad op dat terniii wonlt gibiacht ill nun tegenovi r ich vinden al wie de constitutie liefheift l wie bit innigsie we in vanoii in htlatvonn met wil p ijsgiVLii aan de viiiiiden der autocratie Wij verwicliten dat de verstiiidige kitholieken I I t zullen vvilkn meegain op dien weg Zoolang men hnn de katholieke beliiigen voorhield als grond vxir het behoud der missie konden velen ich laten medtsleipen maar nu mm van deze zaak het wapen tracht te maken om de Grondwet in Int liirt te tref I ten nu op andere wijs biproefd wordt wat ia het noodlottige tijdvak l ifili 18 is mislukt nu zal men sliiitm op en knchtig 11 ituinaal verhel te krachtiger omdat kirkelijki lu eiseh uclit zich thans vermengt met inconstitutioneel misdnjt De Amstirdninsdie gi lun ntei lad hei ft eene beslissing giiiunieii onilrent het b ki udi viorstel vanden heer J gd om cm ziker aantal pi iitsiii op deopenbari SI holdi voor nieir uitbel nul ligii tn middelbiiii oiidirwijs kostdoos bcspliikbaai te stellen voor zulke onvdinogdide joiu ins en meisjts alsdoor studie en auiikr nitiuuntm De heer luidal die het voorstel in het algimeen oiiikrsieunile stilde vu ir icr t 111 bigiusd de vraag te beslisain of uien vooi iivi nnogmik 1 11 niiiivi rmogmik keilingdi lut bidoddi ikiikbidd m priictijk wilde bieiigpii m tevius iiigcv il van bevestigende bi intuojiduig diir vrnig laii Buig en ethoudera lut ontwel pen van diu nad ie voordracht en een ri gldnint diiniaiigamde op t dii eu Jver dit voor td lil o ik ovir d vnig ot sdioolgdd hiirmg belasiing IS en over het ent iiuin vm h t bigiip pilvilegie ontstond alsiiu icii lan duiigi ovir lut algemeen eir bcluigiijke disiussii lir j mr Hahusen mr W ililspliut u de vvithoiidir De hd I van Nierop oordeelde dit de vraag zeer vereenvoudigd werd als men ich vrijliidd van de quiestie van viijdom of gem vrijdom van belisting maar de zaïk beschouwdi uit hit oogpunt van het toekiiincn van een prijs Deze behoilde in g en boek hemd of iets dergelijks ti bestaan maar kon ook worden uitgedeeld bij vvij e van bon v oor een school len slotte werd het vooi itel Tindal met 21 tegen 12 stemmen amgenoinen De wethouder de Koiiiii wenschte echter nu te weten of Burgemei ster en Wethouders het denkbeeld UI runnen of beperkten zin oiidoU inoetdi uitverkeu Hij stelde voor dit als nu te beslissen Met 20 tigen 13 stemmen werd het voorstel van den heer de Koning verworpen om het denkbeeld in ruimen zm uittewerken Tn d op uiiidi r jl gehouden veigadiniig der iddersihe uiuitsih ippj vm gischud en letterkniide wild 111 debit gevoird ovir de banken van leenmg De spiikii die dl e discussie iiiUiddi begon rad 111 hi t ri ph ovei iclit van het b tam 111 de inrichting dl 1 liinken li geven Uij tooi dt ain hoe ze Oül plOllkdlJk 111 Italii alken ml iiii oogpunt van lidd iili licid wirkii gctuht 0111 den wockeihandel V lüi il ld lombirdiii tegi n te gain hoe de e m illiig ml Itilii mui au kil Innddi en ook naar lev erii lip dfl IJ I 1 1 irelfr M met njp 10 f lm btt jn pMt tn eeii f jn door BI i itfiiin t 1 lie bal istdling II iijt f eWii lie 1 f aller de lit de l l ijcll w ta Je N t Oi wi TijlJ Jü f 111 ilr Ill en n J tt In Hrt BH 1 loi tm it lil tlli lllll j l lit invf kilej f Si i 1 J t lie iii I lill f skill Pn Off V iii elipp SI Hli C I Ie U