Goudsche Courant, zondag 10 december 1871

dl ivi lini van hrt re I aiiilliaic Inija dr X R a 1 net op Ik t i f epa9te lit M l oordeelt zieli I zeii gi aal jeeii aaliiiocs 1 g lieclt znl liij elf wel V t oiu alle voorwend d kamer op te heffen de bo ol ii L inp eii het K Ier biiiteiilaiidsche be er vertegenwoordiging kaïuer zal nooit mogen 1 of slecht en gr vaarlijk i aomen uit de constitn el lil Hll rg vaBrlijkst be I al do kracïht die in ons ia ip z ohzelve nl s men geen It beitnau eene eenvoucllge II gi bracht zal men tegen e iistitiitio liefheeft al 1 01 zeil Stiiatvoriu niet wil liei autoeratie vc istaiidige Katholieken op dien weg Zoolang ingi n voorhield als grond k lilden velen zich lateu vat deze zaak het wapen JiniidVet in het hart te tref iro fd wordt wat in het 3 13 mislukt nu zal men tiona 1 verzet te krachtiger lei t zish thans vermengt met r iterlad heeft eene beslisüekdide voorstel van den i intfl plaatsen op deopen ii eliriid lager en middel ehilbaar te stellen voor en meisjes als door stu Y voorstel in het algemeen M rst in beginsel de vraag vern ogende e miuvermolie dmkbeeld in praotijk igev 1 van bevestigende Kin Uurg en Wethouders let e voordracht en een edrrj cn Over dit voorof s hoolgeldhe ring benam aa het begrip pri duri j e over het algemeen l erw il mr Kahusen mr T Veiling Mcinesz de ieho l el i hetfinf belasifi ieh e op de gemeentewet rthüuder do Koning en met een beroep op de Ge leld gevoelen De heer ule hei voorstel en trad ondwiittig begrip van prill ersisteirde bij zijn gevoeI kiuteren niet uit huii 11 doe r de lieeren de Kowerd bestreden deelde dut de vraag zeer len zicj vrijlii dd van de u vrijdom vnn belasting lilt h X oogpunt van het leze be loefde in g en boek besta n maar kon ook van 1 on voor een schooi 01 stel l indal met 21 tenen wens hte echter nu te i ethou Iers het denkbeeld ouden moeten uitiverken 11 te leslisseii Met 20 t vooritcl van den heer liet uencbeeld in ruiiaen lioudi Tl sell r de i sh in licl b 11 uit 0111 I Ie t re lil niaiiki intTUl 1 de el I I 11 vergadering der ed en letterkunde anken van leening lilde liegon met suiau en de iiirich ui de aan hoc ze een oogpunt van di ii woekerhandel liiii hoe deze iuidi 11 en ook naar linken liiiin amerjiii uelke hier te 11 kiuimen Wilb iiiki ii gedreven j lirsluit vnn ISil t iie liiit noemde de banken enne iniiil iiii Min liefdadij lii id Toeh bleven ij sleedi ten llo i e l i llte liellrii i i srllei l aie ministers dienden wetsont werpen lot ref eliu der Ij uikeu van leening bij de tureile kiiiner in maar d e werden allen liet ij voiir liet ij tijdens d opeiilnie beraadslii iiig ingetrokken De spreker betoogde voo l dat de banken van leciiiiig hoewel hare tijjeiiuoordige iiirielitiiii hier te lande aan velegebreki a lijdt toch üiinilbaai is en dat niet alleen voor den peliamelen man maar dikwijls ook voor den meer gegoeden Hij noemde haar een instelling tot het motkomen van armoede Wat aangaat een verbeterde regeling zoo weusdite hij liaar geheel aan de vrije iouourrentie over te laten Klke inrie hting toch die opr n oulie en wed gdr ven rdkuüijci c q cene op openbaar gf ag berustiaule De vrije concurrentie al bovendien de rente doen dalen Ook zouden dan de olficieele iubrenijers vervallen waarvoor Ëliaalbanken in de plaats zouden komen Deze inleiding bracht veel oppositie te weeg Enkele sprekers beweerden dat de banken van leening even goed de armoede bevorderden ais haar weerden ander Jriih Cl De ylmst Ci Lelt mede dat op Zaterdag i December de jongs zalniiM welke sedert H Jniii 11 u t de kunstiunti e is hteeltinriehting van liet Zoölogisdli g iiootsei ap Xiitura iytifi Maijhh a in de karen aan de öti üiiivniirt te Vidp ten getale van p m OOii werden ver orgil in de rivier den J Isel in vrijheid ij i ge U ld e iireiide den tijd ib r verpleging w iren p iii t dezer kweekelingen estorveii Aan de Overijselfclie vereen ging tot ontwikkeling van provinciale welv iart werden van genoemde vischjes een tweehonlerd al afj e taau welke in daartoe ingeneliti to st ll ii door de zorg van het genootschap 11 lur de rivier de Veeiit oveii ebraclit en aldaar üuuer t Hzielit van baron Sloet toL Oldhui i en cenige behhig tellendeu uit Zwolle derwaarts gekomen werden losj r ateii De vi chjes hadden zich t t eeue lengte aii 1 2 l i centimeters ontwikkeld en droegen de kenmerken ccner zorgvuldige verpleging Met 1 Januari 1873 wordt te Londen Depsford een nieuwe veemarkt geopend voor het stjllen verküopen en slechteu van Vee uit Rusland Oo lenrijk Hongarije Duitse Kei errijk België I Vaiikrijk en Italië in welke landen gerekend wordt de liesaicttelijko veeziekte te zijn Ilaar het Hollandsch vee aan de oude markt kan blijven is bet noodig dat bij het verschepen van vee van Nederland naar En einnd ieder stuk nauwkeurig oudev ocht worde door bekwame veeart en en dat ten 6tei ksie liet besluit dts Koiiiiigs van Mei 11 worde gehandhaafd dat vee niet anders dan tussehen zonsopgang en zonsondergang mag gekeurd worden Er moet zorg gedngen worden d it geen stuk vee te Londen of amleri pla iisen van Èngehind outscheept aan de eene of niideie ziekte onderin vig is daar in dat geval onmiddelliik ook het Uuilandscli vee aan de nieuwe veemarkt zal gebiaelit worden hetgeen nnn eigenaars van vee een verbis zal geven van 1 il l j p st op een stuk rundvee 10 sliiliiiig op ecu kalf en 5 shilling op ta seliaap Met ingang van den 1 Januari 1872 wordende telegraaf kantoren op de statioiü der naaiuloo e maatschappij van den spoorweg tu elieii Kottenlam en Antwerpen te Moerdijk e u iibei m ii Oiideiibosch Etteii en Hooseudaal voor liet algenueu verkeer geopend met een dagelijkselien dienst van 7 uien vóórtot 7 uren namiddags Op het verkier van deze met alle overige telegraat kantoren iii Nederland is het uniforme tarief van U oO per enkelvoudig telegram toepasselijk Dinsdag avond te vijt ure is op een arbeider die eene oiiiiig oji de Molen erf onder de gemei ntc Heemstede beivooiiile een af eliii elijke moord gr pleegd Naar hetgeen men dieni ai gaande voorloop g verneemt zou de eelitneiKiole van den verslagehc niet een of twee liij lm ir iiui oiienile iliiturnannide kii lg iii ers ii i eeiii e legenkanliu if jiraak geiiiiiakt hebben om haren man mu hel leven Ie liiriioM ii en zou dl e diiad lolvoeril ijn door middel vnn een gewnrselmt hel elk imilen liet huis op den mau werd gelo it terwijl di e iu zijn vioonvertrek zat Men et dal lii t genei v gel idni uas met een p Uiti liik ij er en il il de vrumv uit een boek een stuk papier geielienrd heeft hetivelk tut prop l eel t gediend Koloniën OOST INDIÊ De jongste mail br icht berichten tot 27 October Door Z M den koning is raaelitigiiig verkend om aan de güu cruements kina onderneming in het e i p De policie doet het mogelijke om den draadin handen te krijgen omtrent de op Javi in omloopgebr ichte valsclie bankbiUetten van ƒ 50 Men heeftliet denkbeeld laten varen dat e van Singapore kwamen Z er ernstige vermoedens bei taan dat de fabricage op Java heeft plaats gehad De vaische baukbilletten thans meer nauwkeurig onderzocht zijn gemakkelijk te onderscheiden van de echte Ts iet alleen dat de bewerking door middel van lithographic plaats vond en de Sjue schaduwen der echte alles te wenschen overlaten in de vaische maar ook de regels der strafbepalingen op den rug der baukbilletten voorkomende zijn vooral in het Javaansch en Arabisch op de vaische zeer ongelijk bochtig en onduidelijk Te Singapore lijn zeer ernstige onlusten tussch i zz i ineschc geheime genootschappen uitgcbanteii zoodat de krijgswet in de Chinesehe wijk isafge oiidigd en de handel er geheel stilstaat Van Solo wordt gemeld dat daar een Javaanschkin 1 is gestü eu liet vorige j iar is er ook een Euro escli kind verdwenen men gist dat deze kinderen n ur Madura worden gebracht om opgevoedte worden voor de harems Hcriohten van Timor melden het volgende Hetbergvolk op het eiland Omhaal dat in October van 1 et vorige jaar doo den radja van Koewi en deonder l ortngesche vlag behoorende Oei koessicrs getuehiigd werd ii ini den 5 Augustus jl eene geduchte vrank doiir plotseling Ie karapoug Koewiaan te valli ii en te verbranden waardoor eene schade erd aangerielit van ƒ+ 4 000 en ruim een 100talharer beuoiiii iie rirmoordcn waarvan de hoofden 1111 de evü ril V erilen lil tici algeinoeii belang wordt men opmerk z iaiu gemaakt op de iu deze courant voorkomende advertentie van den Heer GUStaV Schwarzschild te Hamburg De daarbij geniiiioiiceerde loten kunnen wij in aanmerking der vele pnj en die in deze loterij zijn teu bcsie aanbevelen terwijl het aeuoemde Imis dat met denverkoop dezer loten beia t is en waarvan de real telt en soliditeit algeuieen bekend is den b 8len narborg oplevert Het is ilau ook uiet te bevreemden dat zeer vele orders naar lidzclve worden gezonden die iniiuer met de meeste zorg ten spoedigsie worden uit evoerd Laatste Berichten Louden l Dec De Timef Daily Newt en Moriiituj post gispen de bood cllap van den heer Thiers in booge mate en betreuren het dat over de gesvichtige ipi tstien des lands ten eenemiile ge wegen uordt Zij nieenen dat de finaucieele staatshuishouding geen veitrouwen iu de toekomst verdient De Times zegt dat de republiek evenals het keizerrijk den rede verkondigt Ma ir mei een machtig etaaml leger kunnen handel en industrie geen gunstige toekomst tegemoet ga m Immers eene vermeerdering van uitgaven wordt aangekondigd voor eene groole militaire organisatie en om op die helling gemakkelijk af te dalen zal onmiddellijk het papieren geld vermeerderd worueii Op die wijs zal de heer Thiers maken dat zijn o ivüIger een geod geoefend leger maar een onwetend en zwa ii gedrukt volk vindt Zoo Frankrijk den heer Tiiiers niet belet deze noodlottige politiek te volgen dan stelt het zich zelf verantwoordelijk er voor Parij 1 H Dec Het Journal de Dfliats legt tevredenheid iian den dag over het grootsic gedeelte der li iodseliip De riidieair bladen laken dit stuk iimdiit te eel eerbied voor de meerderheid aan den dag wordt gilegil en omdat er geen gewag gemaakt wordt lioeh van den leriigkeer v iii int wetgevend lielia iin naar l arijs noeli an aiuneslie Vele bladen 11 ailir i i kleur lirtreuren hel dat Thnni den verphehleii niilil ireii dunst lieefi aaiigenomeii UrUBSel f Dl l e Indi j nulaiicc bevat cene uit Lnn Vn van heden mi Idendc dat de viii lil iniis van Wallis geen hoop meer l i il lid l lat weldra te wachten Er heeft ongeu geopenbaard 11 19 groot De koningin is naar Sandriag d dépr eh tot land Ui overlaat D zieli eongi 1 i De eiiiolie D C London ham gegaan Volgens bulliti i vin heden avond S i uur blijft de prins van Wailis in een zorgelijken toestand verkecre i De verlieding der zickte Symptomen die gisteren op een vroeg uur begon werd s avonds gevolgd door groote verslapping van krachten Vdrgadeiiüg i au den Gemeenteraad Vrijdag 8 December Tegenwoordig de tih van Ucrgen IJzcndoom Tooriitter Virulj ileinj Kiat Liiytcn Friucc Kranenburg WeiterbMn Diooglcevrr viin btriiiitrn l ost Drost ea Messemaker Ue notulen der voiigo vergadering worden gelezen en gearresteerd De vooriitter deelt mede dut de heer van ïiennep bwR kennis gegeven dat bij verhinderd ia do vergadcriiig bij te Konen Zijn ingekomen eenige diapositicD van hh Ge lep Ststea dezer proviiieie lioudende goidl caruig van den staat van bcgrooting der dd Khntterij over 187 tot het opnemen van ƒ 40 000 van de maatMbappij tugemeeulterediet tot al staiid run grond aan do weduwo IJpelaar en verlioogui cene vourdrucht fan b en W Ier benoaraing van drie halp ouderwijzerisben aan de opi iibare jotigejufvrouweoicboot j ter V181C en bi iiüriniiig in de volgende vergadering ln8geliji9 de voordracht ter benoeming van een hulponderwijzer ter viiie en benoeming in een volgende vergwleridg Keu voordracht van H en W ter regeling tan de luet 1 Jan a b beschikbare ainbtenarefl by do pi belastingea tiet voorstel luidt om aan te atellen als gaarder 3Bd de Uaastrecblsciio brug li Sluiter aan de Kleiwegsbrog wachter Zuidvild aan de sluiibrug en die aan de booge Gouwe Knaap Welter in functie te blgven houden ea vaa der Want als de jongste te penaioneercu ter visie en benoeming iu de volgende vergadering en zal dan teveni benoemd worden een wachter aan de Jan Kattenbrug woidl door 11 en W voorgeltcld om de betrekking Tan twee overleden brugwachters op te dragen aÉD de nagelaten weduwen en hierover in de volgende vergideriag te beslissen Nu wordt geleten bet rapport over een voorstel van regenten van het bestedelingshuls ter wgziging van bet reglement betreffende de toelating der verpleegden Ter f isie Kene missive van Ie pL schoolcominie ter indiening van een drietal voor de vacante betrekking van onderwgzerea in het naaien aan de armenschool Ë v Wijk N au Oa en J W Heohl Nu wordt gekfen een ailrea van A Itrinkninu boodende heitv areu tegen de e voordrurht alsdat de voorgedragene personen geeue admissie hebben voor onderwijs in handwerkeD eu verdere onderguiehikte punten en daarop grondende bet verzoek om ecu nader üiiderïoek te doen plaats hebben De vooraitter stelt voor om afwijzend te bescbikkeu op dit verzoek De heer Krauenhuig inrrkt aan dat een examen argenomen door de echlgeiiooten van du Uden der commissie ireiaig beteekende daar die geheel onbeioegd zijn om te oordeeleo iu zaken van onderwijs dat hier hoofdzaak is De heer Hrtiemnker acht de bezwaren gegrond en cou een nader onderzoek wiUen opdragen aan B eu W De heer Drooglei ver bejammert het voor du schoolcomraiaaie dat er bidiiikiiig is tagen h ire voordracht eu de beer 1 UJ teu ia er met voor om alles over te laten aan de eehuolcoininissie Na nog eenige discussie wordt bet voorstel van den htet McBieniuker virworpen met H tegen 4 stemmen die der bb Luj leu Mtsseniaker Kraneiibnig eu van Straateu en aldui bet voursttl van li en W goidgekeurd en de benoemiog vastgisUld tigeii een volgende vergadering Kluc mivsue an de eommissic over de stadsinozieksebool behekrudc uitiio iili iug lot het bijwonen van het jaarlijkeeb examen Inform Kei e n isBive vao de ecmmiisie van middelbaar ondervgf ter aanbeveling van uii verzoek van H Thoen amaooegeii om eeue toelage van ƒ 100 voor diensten dool bem te bewijzen aan de burgeravoiidscbool li en W erkennen de billijkheid van het venoek dit ang houden wordt tot de volgende vergadering Xeue missive Tan regcntet van het Wees en Jllemoeienitrabuis inzendende eene voordracht ter benoeming van téa regent ter vervanging van den heer M L A Koek uit de gemeente verlrokkm waarop geplaatst zijnde bh P van Essen en A A Koek benoeming in eene volgende vergadering Eenigc misaiie van cüininissien over de instellingen van weldaJijhcid büudenJe vourdracbteo voor de periodieke aftreding tl gen Jauu iri waaruit de benoeming lal gescbieden lu de volgende vergadering Kut aduB van J II Kiel verzoekende ƒ 100 ter vergoeding ran de schade hi iu toegebracht door het bonwen van bet belendende postkantoor B en V rapporterrcn op dit verzoek en dviaeren oet aauvoering van groi deu tot afwijzing van bet verjoek i taet welk advus di vernadering zieh vercenlgt De voorr iUer deilt der vergadenn t mede dat de beer Jl cobs heefl aangenomen de benoeming 1 kapelineeiter oy de dd schnttenj r Voorts de nilkoinst van de verhuring van grasgewuen Inf Aan de ord i en wordt goedgekeurd een voor td vnn H en W gemaal ia meel v u Het V I Goud i lul af der plaatselijke beluting op bet l n 1 Januarij lb7B voorhanden partyen lul L l i d iarboveo i I eti urell luiid niet der Stearine Kaarsenfabriek het daartoe betrekkelijk f ibricage 1 11 lil iLil aiili iiHler en llaau terrein zonder vergo dnig o den koop toe te geven l ii i advisurt tot den nfsland tegen door do fabriek af Ie