Goudsche Courant, zondag 10 december 1871

V Dingsdag den 5 dezer oveileed ons U kalfdiagtude KOEIJEN 2 PINKEN een PA lil 35 000 kilogrammen H001 bCH0UW SP1 MA AGEN en BOUW en MELKGERLLDsCllAPPEN op DlNisDAG 12 DECEMBER 1871 s morgens 9 uui aan le Hooge brug oiukr llekendo ten sterfliuue van PI ETER van ZIJLL Inluhtingin g ven Je Notarissen J G BROUWl l MIllOl F te Jhiu hecht en S LAGERWEll t 1I m ji kl 1 Uil i jiliils lihli fii df Jj 1 Intu lliiii is oo wordt MIMI vtr 1 E t n gig sidil Mi i urd is diiut II wi ltn in idin niii I Jiisla N liv arzscliil l i f inshii II Ms 11 inM I Milt n am burg De heer PriLCf was nift tegenwotfriij lo de vcigndfring der coiiuusbiP Tii fiibiunKo m i n huh hi 1 nking Ugin hit areJunn an muil i nind m hit ii niisRii De h r Kram iliuif ini ut dit do iJiiii ec hoügpr in vonidc iiioit p s ld n l n Ue luer Kiht wtn rhte wil te urton wnartoc do protid duiien lüoU Na tenigi di cus ir uorlt tot mn ifstmid bt slütt 11 mtt 8 tcjien 4 steiüiuin dt hh Kist 1 uijicn rniicL ih Kriinuibuip ê I udri van dvii ht r t fi vnn U ursi brtrcffLudü hel kkfii eu fiiioeij n vmi bo iupii wordt gertmoijttfd aii de i inm vau fab Uüiro om dumn oh vrotger is gcscliul te iii ilili Dl lih ivijtin en Kiat virlattn do vcignUring orden binoi md tot recent dir beidt isthiiizcii do htcr 1 P N Kocmaiip tot wnagireealtr dt heer 1 S Cnts tot m rktmc fatird de hh J de Moüij i Kruisheer en M Uu Mi L i tot afshgtr nn den is h de heer an c u üii heer OioonUtvc vcr oikt am iiulun htt wt li nn de brug over de iXuüdgodstieg ge taiil t wordt di t uhtid t iDiiktii tot pitssiigü cii de I te Mosscinnkt r dutt lieiitUdt verzoek tt u lan icn der brug aan hit n Idir 1100 1 fonwi deze rmk ïü der eoiiiniissit van fabnoii c a ubtvüUn wordm UitrnQ eindigt di INGEZONDEN Als t winter wordt en koud en cjuur Neemt Dames totli geen stoot met vuur Een turf is m de kagchel goed Maar s haad hik voor een dames voet En denkt toch eens hoe inetiig lamp Veroorzaakt werd door koletulamp O zi t voor goeden ruad niet dooi Neemt eea 7ntt hi drautn ue too Zr wordt verwarmd met lampje en pit Geen stoofje g iat er boven dit En dan doet nog een goede keuze De Cafitihe ineriiüUase Verdient haar naam beproeft het ni ar ly zijt in tien minuten klaar En wilt gi nog een goeden raad Neemt nooit een steoncn kruik te baat Flaions Clavffepuds 7iin 700 net Voor oud en jong m wieg en bed Zie verder onder de Advertuitun Burgerlijke Stand GfBuKtN 6 Der MnrgireUi lohaniia oiiJtis Sluiter en 1 eü S B Huzcstrflti r 7 Abutliu ii rlulril 1 r M VOD Dillen III VV C Onwil AJriaiius lleulruu oudirs S F vau dtr Kind eii h btra cr buiiliu l iLltiutlla OQdera H de Mooij eii S But OvtBLtLtN 8 Uec D israil 4 j 6 m 9 P liongers 4 j 8 m ADVERTEMTÏËM J au luV lVMXaX tn HMD VnanlvY eS üïjF SofcS ss © üL t i SU fi = S ü 3b m 25 JAKIGE an P VAN DAM EN P VAN DtN BEUG Ii1 Hunne dankbare Kinderen Gouda 9 December l i71 eimg kind CORNELIA JUDITH H W M Si EEVENS C STEEVENSiAN De lloUei daiiische gbediet vmëniëing iiRT 0M i uM J HKimrr Kantoor TOERIJSTUIN II N 37 itolt geldihjke voois lii tti M ii ni i mt gelden in btVNanng i diposUo tigiii viigiiLding van 11 nte Ihinlii I DK i i 1 L DROOOLELM ii lOKTllYN De ondel gcteokendi boiigt dat tegen het aanstaande NIEllWJAAll bi hem te bekomen zijn EVi RA NETTK UF VrEENDRUKTE i IF O Jut uorden Un tpoiihijttt ngewaiht Q A BlUNKMAN Laii ie Tiemhweg Openbare Verhooping VAN TWEE KAPITALE BOESES SOFSTEBEH De Notaris J G BROUWER NIJHOFF te ITnaüreüit zal op VRIJDAG den 22 DECEMBER 1871 des voormiddags ten 10 uur in de Herberg van G van DAM te Stolwijl Veilen en Verkoopen 1 De Kapitale BOUWMANSWONING N 39 met 2 1 Hektaren 43 Aren 5 Centiaren allerbest WEI HOUI en BOUWLAND in Bovenkerk zuidzijde te Stolwijk en 2 Hckt iren 08 Areu UOOILAND op La vg Bilwijk te Ifaa tredit Eerst in 4 perceleu en daarna gecombineerd Te anien verhuard tot 1 January en 1 Mei lt75 aan ÜERRIT BOEll voor f 1780 in het jaar De lasten over 1871 belopen f 311 17 2 De Kapitale B O U W M A N S W O N I N G A N 11 m Lang Schoonauwen to Stolïiy mot 20 Uektareu 40 Aren 03 Centiaren alljibest WEI IIOOI en BOUWLAND onder Stolwijk en 1 Hektaro 40 Aien 70 Centiaren HOOILAND op Laag Bilvvyk te IJaaiirec it IJcrst m 7 jiercelen en daarna gecombineerd AA l O DS m genot te aanvaarden met uitzoiiJermg van O Bouwakkera die nog t H jaar verhuurd ijn aan 3 personen te 7am m voor J 1 L De lasten over 1871 belopen 833 47 En 3 50 000 Kilogrammen of Ponden beat gewonnen HOOI zich bevindende m den Hooiberg van de Woning Sub 2 vermeld Eeist in 20 percelen en daarna gecombineerd Nadere mhthtingen zi n te veikrijgen ten kantore van den voornonudon Nutans J G BROUWER NIJHÜFF te JIaasf hl terwijl i die de pi roeien verlangen te zien zich moeten aanmelden aan de womng in BoveLkerk te lolii jk Openbare Verkoopinfj iel laydrauinpie Sloven lodoiuiwaiini s ooi Iirt hed Cafelières iMervellleuses v aariiii lil nu n lu uu iimimit luirli ke g lil tiiiiili k iüi it MiUni liui 111 l iniiste sd liii UI NkIuIuiuI CU aan de fiibiak ti Si Miiliiih Gtslil Openbare Verkoüpiiig IN HET GEIVTEENTEHÜIS tl Gouda op WOENSDAG den 27 DECEMBER 1871 des middags ten 12 ure van Een kapitaal HUIS en ERF zijnde het Societeitsgebonw genaamd Vitf ui m m staande en liggende aan de Markt te Giuda wijk A n 53 kadaster sectie C n 181 Zijnde m het huis twee groote zalen vier kamers oen ruime zolder goede keuken kelder en hetgeen meer tot een goed ingengt Huis behoort En de oji al van en HUIS eu PAlillUIS Tf T PBI V aa i aan de Haven en Gouwe te Gouda wijk B n 20b en C n 258 met een gedeelte van het ERB breeder bij biüetten vermeld Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten cantoien van de te G uda gevestigde Notariosen ü ita ts irofsm wa ii a iia a ïta ifs its ttq ws ja b i ê i Jyb JS lia i3 ï5 o o o 3 SSoWodSS reeds hebben de genezende kracht on sjBi Siü dcrvonden van de gepatenteerde JO tm l HANN HOFF siiifc MALZ BORST j aii B0N15ÜNS die door eene gelukkige M p compositie van Kruiden Mout en den j fx fijnsten Suiker verrassend gunstig op ïyI do rcspiratie org inen werken den Js ge slijm oplossen den hoest onmiddellijk kalmeren do pynen wegnemen en nachtrust verschaft hebben Per Pakje blaauw Si papier met handschiitt Jon vnn Hou jSg a iO ets virkiijgbaar JOHANN f HüPI s Centra il Dtpot Bloemmarkt j8 bij de btilsteeg F 154 te Amiterdam S j en voukr te ii f bij J O v VllEU m MINGEN en deVVtd A C SCüOU ïl 5 TEN te Voerden bij HENRI J van I Si lil DJN BERG 3pjW2 tiawQJS i eluk met het nieuwe jaar I 250 000 Mark of fl 175 000 it ah j iooU1e pnjs iii liet i lukkigste eial biedt de iiicurtc iiour kil Staat goedgekeurde é Jfi cii gowaai borgde srootc cMveilotinK nnii g I 28 900 l iij u te imui 4 249 600 Mk p worden ill weinige mmiiden vtiloot ea de prij eu Qiiilcr nriiiiiit van dca Unit iiitbet iald Do rooti tc jinjs event 250 001 Markg lloofdpnj en Mirk 1 Ü OüO 100 000 Ü O0i 85 10 000 30 000 2 5 000 2 ii 20 000 i ii 15 000 4 Tl 12 000 ll eOO ö 10 000 5 S8S 1 8000 7 a fiOOO 21 i 5000 i ii l OOO I ill i 3000 102 II 2000 I Il 15ÜÜ 4n 1200 S I 201 a 1000 25 1 a 500 375 a 200 13200 a 110 itc elp i i iJen So December i U hfe t de eerste trekking plamsen kost daarvoor g L is us litt plan fc 1 gthtei orirrincLl lot fl 3 ïO It u l lf 175 I M 1 kwart 90 3 Ui e door dtri staat guwnnTborgdt on iiutli loten ijti w l r II 111 i ndiug vau 1 tt bidmfr iti Munt of Hunkin S fe I i i pons uf I üst lui ot door uNfiu iWh j vau fc lit Ul ti postw 1 bij iiiij II l koiiim Sfi K I j ilivo bisiil in o ik griitis nn ullicii d Irtk I Hi ytiiJ r i tp dd de m lkin lij ittiini dttl Uiod fcj m11 II pdf t ujilu id nngt n d n ui iin rmj vr if ii y il a i L Ju J ftl iliptlL UitCMJ liiid k liet nnoLr lila m k üIicuhU lij itii t indd t liu l om tl jroulL ï £ dt M j £ uil 11 N iji ij 1 hluMii 11 dan ook Is ijM dit In 1 011 I uilrouwi n 11 IJ s u i li tü inaki u g ¥ u dl t AiA l imii M if Hl uk HUI lil 11 Viuail liUUtl l 5 i IJ t i iii n UMjiu bif 1 11 11 IS te kti ncii uUb t lUii lu § jj n ü j i k 1 1 1 ii U V 1 iili 11 doü Cl ue n ifiuwgi tlti bu gesclueiit 4 DLN ÜAG 1 DAG f tec F r DeiEiai Dl lfl mti d UiltlgL M Mjl il rgijiii Eoidselt lii ia Mim th Mbi I kik oUitriI bU iir i hopIdirmtlH ii iilliii ti II Wi t ii Hs II Mtiitnttlo M lifij i tl ii il W k i Élh w lies I m Ikoiw JNIHI M I p lijJ ip Je ll kIb ¥ milefi l i w fcniipV Il M II l