Goudsche Courant, woensdag 13 december 1871

J 1871 N 1140 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDlieJilad voop Gouda en Oraslrelien Viiirlioopiiij Mi ENTEHÜ1S 2 DECEMBER 1871 10 an on ERF zijnde het Solid ViiEi EUEsi stiiande ren HUIS eu PAliHüIS iira e aan de Haven en B n 2Ü6 ea C uK 258 1 let EllF breeder by 1 zijl te bekomen ten kanJa j evestigde Notarissen k i y Ki S o ivj ijtiiOüW tJtf e i 000 De uitgave dezer Courant geschiedtT50NDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Woensdas i t December ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VIJF GENTEN Deinzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave H genezende kracht onde 5epatenteerde JO cRi MALZBOIIST dcor cone gelukkige Ivru den Mout en den ernssend gunstig op rauei werken den len hoost onmiddellijk e pijnen wegnemen en um Boovole van beangJii Mivnlleu geplaagde lijlii erd i Icb rust i I n Liidsel hkrijc r d l F 10 M den er Pakje blaauw L rift JoHANN Hoff IJI baar JOH ANN M ópot Bloemmarkt gSg 54 te Amsterdam bij J Cv VREU bi ed A C SC1IÜÜ M bij HENRI J VAN If mmi MWi vizmiiè yiMmmm m nieuwe jaar i l ar of fl 175 000 1 lu gelukkigste fi eval biedt 1 Staat goedgekeurde Jrcdegrmite gel lvorlütiiiu iinii ja fl te I meu 4 249 600 Mlv i r muiiden verloot c i do prij vai dull slant iiitbetanld g I ijs iveiit 250 U0U Mark Kl rk 150 000 100 000 O OOi 25 300 2 h 20 000 i ii § 110 31 000 5 a 10 000 5 l iO ill it 5000 4 Ü 4 UOO g a 2 11 0 a 1500 + i 1201 m ft iOO 375 a 200 13200 December It kki g plaais en kost daarvoor rigiicol lot fl 3 50 II II II 1 J si II II 90 S 11 1 ge tinrliolp l oriiiiu ilr li ton IJ g bc lr ig ill Minit f linnkp I K I l ior M iii il iil vail 11 11 li liftuiiicii t Ik t ri li en ullWicd Ir k i41 inHij l t S cru ilW ii n Mi j iM t i iil 5 hml k licl uv s jM Mi lil 1 liuil om vrU uru iU s 11 l iMiinl iiUli tnlrii fu Ï5 Mini 1 aiiix r lic li iiiil g Lllfl Si 111 i i inr ii iilj wniilii miikill 3 n il I l itIlililiMi f I a 11 1 m urili u 11 Ml lit U 38 iliirl Ir lll ll 111 iiili n i i i liVHirzs liil l I iliiinburg g Il uk MUI A Uni luuu i BUITENLAND Huilcnlaiidscli Ovcrziclit De Ling verwachlp Ixjodsclinp van den heer Thiers die eindelijk Uunderilag vun stapel geloopen is schijnt nog al voldaan te heliben in Krankryk maar de Kngulsohe bladen zijn er volstrekt niet mede ingenomen Alleen de passage over de militaire organisatie 19 in Frankrijk met algeineene teleurstelling ja ontevredenheid ontvangen Men zie verder het beknopte over iclit onder Frankrijk De zittingen der nat vergadering van Vrijdag en Zaïerdag zijn weder stormachtiger geweest dan ooit Allerlei vonrstellen der uiterste partijen kruisen elkander Vinnig l e tnjilen de partijen elkander en verliezen daarbij de belangen des lands uit het oog De meerderheid schijnt verbolgen op den president en toont dat door alle lei spekleprikken üecn der vrienden van Tliier woidt b v in eene coiumissie verkozen De onverzoenlijkheid der rechtpr ijde bliji t vooral uit hare weigering om de urgentie toe te staan aan een ontwerp ter overbrenging au den zetel di r regeering uaar Parijs Daardoor is dit plan voor eenigen tijd op de lange baan geschoven De heer Thiers schijnt er tjt nog toe iu gi slnagd le zijn om de prinsi ii van Orleans lerug te houden van hun voorneinen om zitting te nemen De gunstige berichten uit Fngeland omtrent den loop der ziekte an den prins van Wales zijn plotseling door onrustbarende verv ingeu die i lk oogeiiblik hel bericht van het uverlijdrn des trooiisoprolgers doen vernacliteii eu zelfs reeds het gerui ht v iii zijn dood leilen verspre den Na ir t schijnt heelt zich een ontsteking in de longen geopcnliaanl en zijn de krachten van den lijder oc zeer ver wiikt dat er in zijn omgeving girii hoop op zijn behoud meer bestaat Ook is de koningin in allerijl naar 8aiidringhara vertrokken en werd de gehcele kuniiiklijke familie derwaarts ontbodin De Helgisclie kamer zal lieden hare werkz iainlieden horvatten en is benieuwd welke houding do bevriende rechterzijde tegenover het nieuwe minislerie zal aannemen van de linkerzijde verwacht men geen oppositie Onder onze rubriek Bcigii vindt men cenige bijzonderheden omtrent de nieuwe ministers De Fraiihfiirter eitioig deelt eeiiige bijzomierhcden mede over de oiideili iiideliiigiii uelke te Frankfort tussc ien de Duitselie en de Fr insohe gevolinaclitigdm over een post en een hnndelsierdrag gevoerd worden op den grondsl ig van het vreibslraetaat Mag men deze berichten gelooveii dan zuu een liandelstractaat gereed zijn ora aan de goedkeuring der kabinetten te Herlijn en te Versailles onderworpen te worden Teviiis ouden de moeilijklieden welke onlangs de omlerliaii leliiigeii onilrent een pu t en telegiaafverdra dreigden te doen mislukken door conccssién v iii de zijde van Fraiikri ik uit den weg geruimd zijn Het blad vue t er bij dat de eoinmi = voornemens is reeds Zaterdag a s uiteen te gaan iioe vleiend deze inenedeeliiig van liet Dnit ehe blad voor Frankrijk ook wiv eii niuge d it uit imteiid van die zijde euiir essii U gulaiin miideii Iiiiinlelt men toch voorzeker voor ielilig wniiiieer men die I neliteii niet daii onder v urb leniil aiiiiin me oimlaiile uiidirhaudelingen elleiln geh juileii ijn eu het l ruisiM lie blad dus ivairschijnlijk slechts de losse geruchten die het ter oore kwamen vermelden kou Zaterdag heeft de Pruisische regeering in deze landd ig een zeker aantal wetsontwerpeu ingedieud betrellemle de financiën en de openbare werken De minister van koophandel vraagt voor nieuwe spoorlijneu ÏilsitMtmel en spourwegmaterieel een crediet van 27 millioen thalers Do minister van financiën wiens mededeeliugen met gejuich begroet werden heeft van zijn kant een reeks ontwerpen iugrdieud waarvan het belangrijkste is de hervorming van het belastingstelsel Bij de e gelegenheid liet de heer Camphausen uitkoinen dat hij nog uiet de sommen in rekening kan breugen die de Pruisen als aandeel in de Frausclic oorlogsscliatting toekomeu Maar toch meende de regeeriug vertruuwende op de lo Yale gezindheid der Frausclie republiek om aan de op haar rustende verpliclitnigeu le voldoen daarop te mogeu rekenen lu beginsel aseft de regeering besloien vooral den druk der belastingen op de lagere volksklassen te verlichten i aarom worden sommige indireete lielastiiigen afgeSi haft en een betere verdeeling der direete voorgesttld De belasting op het gemaal eu geslacht zal wor ien afgeschaft en de la igste klasse der iiikuinstenbelastiug aij teer afgeschaft worden Daardoor worden de loontrekkende dienaars vrij Reeds 1 J iuuari a s zouden G millioeu belastingschuldigen daarvan profiteeren eu een verlies van 2 j millioen thalcr aan iukumsteu aan de schatkist berokkend worden genili liet jaarfeest van de hoogste militaire orde van Knslund de St icorge orde wordt telkens met den meesten luister gev eid ook omdat gekroonde hoofden en hooge personages leden dier orde zijn Uit j lar werd het feest bijgewoond door verscheiden bekende bevelhebbers uit den laat ten oorlog o a prins Frederik Karel van Pruisen prins Aug van Wurteinberg prins Paul van Mecklenburg 4 raaf Molike Je generaals voii lloheulohe Alvenslebeu vou Wcrdcr enz Keizer Alexander bracht den volheiidrouk uit Op het welzijn van Keizer Wilhelm den oudsten ridder der orde en de andere ridders van lijn leger Ik weiisch eu hoop dat de innige vriendschap die ons verbindt en ook in de toekomst zal voortduren evenals de wapeubioeders van ue beide legers die uit een onvergetelijken tijd dagieekcnt Ik lie daarm d n besten waarborg voor den Vrede en wettelijke orde in Europa Voorzeker geen aangename verrassing voor den heer Thiers en zijn landgenooteu De Zwitsersche bondsvergadering zet geregeld het werk der grondwetsherziening voort F R A N K K IJ K Kindelijk ontvangen wij heden een uiltreksel van de boodschap van Thiers Oppervlakkig lieschouwd kunnen wij niet zeggen dat hel stuk de sporen draagt van den langdurigen arbeid die daaraan volgens de berichten ia besteed Volgens Thiers schijnt alles in Frankrijk zoowel wat het binnenland betreft als ten lauzieu der betrekkingen lot het buitenland pour le viiciix dam le mtilkiir r e munde i en het eeuige w it nog aan d t fielnk ontbreekt is de opzegging van hel Iniiidelsvei drag uiel lliigel iiid wa irtoe de regeeriug ilaii ook verkl iart le liebbcii besloten Zijdidiiiga selujnl in deze buodsi liap ili bekende vrijspraak van den móonleiniar van een S ikMs h soldaat le wor den nfgekeurd Een zonderlinge climax behelst de zinsnede waarin het volkomen herstel van Frankrijk verwacht wordt van den tijd de Voorzienigheid en allen die de hedendaagsehe maatschappij begrijpen Het schijnt bijna of Thiers hier eene allerzcehtste vermaning richt tot de clericalen die naar men weet de hedendaagsehe maatschappij volstrekt niet willen begrijpen üf Thiers nu daaraan dan wel aan het buitenland denkt wanneer hij verder zegt De toestand is zoo goed als men na zulk een noodlottigen oorlog kou hopen Frankrijk s staatkunde is eene vredelievende eu als tegen alle verwachting iets mocht gebeuren dan zou Frankrijk daaraan niet schuldig lijn weten wij niet De zinsnede is niet helder en het is mogelijk dat Thiers zoowel aan de clericalen als aan het buitenland di nkt De Fransche dagbladen zullen dit vermoedelijk weleenigermiile ophelderen Maar men weet met welk genoegen de clericalen in Frankrijk zraiden rememeD dat de oudste zoo der kerk weder eens het zwaard toog om over den berg waarin de wetenschap dezer dagen zulk een leelijk zwart gat geboord heeft af te dalen in de Italiaausohe vlakteu ten Wat betreft de nieuwe legenrgnnisatie schijnt men besloten te hebben tot iiivoerinf deralgemeenedienstpliclitigheid allten in oorlogalijii hetgeen ons een zeer wonderlijke zaak toeschijnt Vi rder wordt gelijk wij reed zeiden de opzegging van het haudelsmictaat met Engeland beloofd Daaruit lou ineu kunnen verklaren dat de voornaamste Enge sche dagbladen de boodsclap zoo gestrengelijk gispen Wij gelooven echter uiet dat men tot zoodanige verklaring de toevlucht behoeft te nemen daai de opmerkingen dezer bladen voor zoover wij die kennen maar al te gegrond zijn Aan het slot der boodschap blijki Thiers de constitntioneele vraag te hebben opgeworpen maar die ter beslissing te laten aau de kamer Thiers echter heeft vermoedelijk zulk eene beslissing willen uitlokken BELGIË De kamer is tegen aanstaanden Dinsdag bijeengeroepen ten einde mededeeliugen van het gouvernement te ontvangen De heer de Theux het eigenlijk hoofd van het kabinet ia driemad minister geweest Hii nam als minister van biuneal indsche zaken zittiu in het eerste ministerie des koiiings en erd in 1833 door den heer llogier vervangen In 1834 aanvaardde hij op nieuw eene portefeuill die hij lot 1840 behield In IStö trad hij op heofd van het zoogenaamde Cabinet dts Malim dat in 1S4V voor een liberaal ministerie het veld moest ruimen De heer Maloa werd in ISiS min ster van financiën en behield die portefeuille tot iu 1847 Van IMl tot 1351 was hij lid der kamer en keerde toen tot het privé leven terug In ISii2 werd hy door hot arrondissement St Nicolaas lot lid van den Senaat verko en Daarom en uiudat de benoeming van het kabinet op Si N coliiasdag lieel l pla tta gehad worilt liel tli ins spotteiiili r vi s hel uMiiiste ie van SI Xieulaai genoi iii l lu liet uriKe jaar weid Maluu tjt minisiir ven si nu beiiucind eu uiauklu