Goudsche Courant, woensdag 13 december 1871

1 50 JAKIÖE fZ ECnTVE£EËHIGiïl VAN W WAGENAAR EN M nbN HOND Hnnne dankbare Kinderen jfij Gouda 12 December 1871 U Voor de vele beivjjzen van deelneming biJ het afsterven mijner dierbar Kcl f noot ondervonden Detuig ik mede uit najiin mijner Kinderen en Belinwd Kindereu mijn hnrtelij ken dank H N BAX Dordrecht 8 December 1871 De ondergcteekende berigt dat tegoa het aanstaande NIEUWJAAR bij hem te bokonien zijn EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE iJ f Orders worden ten spoedigste imjcwacht Q A BRINKMAN iMDije Tiendeweg NEDERLANDSCHE RHIJN SF00RWE6 VERPACHTINGEN der Kest uratiën of Buffetten o a to Abcoude Zcikt Driehcrgcn Harmelen en Soetermeer Zegwaard De voorwaarden liggen ter lezing en zijn ü 50 cents te bekomen op bovengenoemde en verder alle hoofd stations Te Abcoude wordt den Restaurateur behalve Buffet met bergi laats en kelder in het nieuwe stationsgi bouw mede nog eene bovenwoning ter beschikking gesteld Nadere inlichtingen verstrekt de Ingenieur der Maatschappij te Utrecht die ook iiiuiwijziug iu loco doet en wel te Abcoude den 28 December tusschen 10 en 11 ure te Zeisl J nebergenden $ 0 December tusschen 12 45 en 1 45 ure te Harmelen den 28 December tusschen 1 en 1 30 ure en te Soetermeer Z gwaard den 30 December tusschen 9 45 en 10 45 ure In3chr j iIlgsbilletten aan de Directie te l irccht f raw o in te zenden vóór of op den 15 Januarij 1872 De DIRECTIE UtrecM 7 December 1871 60EDK00PE MUZIEK voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Fmiiel er Hofleverancier van H M de Ki luiigiu DöHi Kii op 24 Nocturne U 0 30 FuNKE Ecoutez moi Romance sans paroles C 0 20 Ln Coquette Mazurka C 0 40 GEissf LBKECUT Marsoh aus die Operette Zehn Mildchen und keiii Maiin C 0 30 Hkss Pomina Polka aus der Z m berflöt C 0 30 Mi iiAB i is Amazonen Marhch aus der 500 000 IViifol C 0 30 Sti rn The rnui i al I liiisiiiilc rit musiciiit V 0 10 Alle inimmciN ilc cr l itj nvc ijii treds voorliniiilrii li li ii Itiii kliniiili Liur A n 11 1 X A M A A c uda i icliik wwX liet iili inve Jaar f I 250 000 Mark of fl 175 000 i N nh froütsti prijs m In l t lidki ilt ji inl biiilt p lü mcnwe liooriicii Staat goodgekourde en gewaarborgde f fïi iiiviTioting min Jg 28 800 l rij en te amon 4 249 600 Mk worden iii weinige inanijdeii verloot en de prij zou oiuler nraiilio van den staat juitbetanld De proolste prijs event 250 000 Mark g M Hoofdprijzen Mark löO ÜÜU lüO OOÜ 60 000 tt il tll OüO 30 000 liS OOO 2 K 20 000 3 a i JS ir 000 4 a 12 000 11 000 6 i i 10 000 5 M 8000 1 a 1000 l a 5000 4 i 4000 f h 30 a 3000 102 a 2000 6 a 1500 4 a 1200 § U 20 i a 1000 256 a 600 375 a 200 13200 a 110 te rK Oen So December heeft de ei rste trekking plaats eu kost daarvoor S p vullens liet plan ffi g 1 peheel origineel lot fl 3 50 ii g 1 linlf 1 75 I § 1 kwart 90 i Dt7 L diHtr iin staat gewaarborgde ongineele loten zijn J5 Ufcw iii7 iiil lig van hot bidiag in Munt of UaukpaÏS II pitr cüupon of post egtla of door overmaking aii gjj W liel7flvo per poslvMsgel bij inij te bekoniiu 20 i Hij elke b stelling voeg ik gratis etn olflcitel trekSK king pbln 7t ltd gil geld detrtkklngslijsteuen dfl btrcidn wtllig mede die opbcIdLriugen die men vunmij vragen zal a fi Jii dl afgt iupeue lottiij bad ik het giiioegen 7ü0 Sfi p als lil dl o 1 eiiele lijsten i iiuslav Sclivvarzsclillil iNMKK rtissELin uEn iR teHamburg M Slij 1 ij lil cii Maag i Dc e PILLEN die sinds vele jaren met hel hebte jrevolg tigpn de slijm en als inaagverSterkeud gebruikt worden door hare wei king spijsvertering zeer bevorderen bij onder goed legen de gal en zeer zacht laxerend ijn ijQ tegen 32V sot het doosje met bengt van liet gebru k verkrijgbaar bg de navolgende lUeren te Auibterdan M OIcbaiiS C üroog Heilige weg D 321 lileisivijk S ï d Kr i ils liodi r neii B Vernluot Ikimrael Z ili J v d Vegte Delft h Wils hul UeKshaieii J Koch üevenler Oebrocd Timan lllrksland 1 de Vries Dordrecht 11 J ü llay juuda L Schenk op do Hoogstraat s iraieiiMindc V v d Hoorn s Hage Visser in de Spuistraat ILirdern Ijk A Greulunus ll uisireclit K Oosterling Leijileii J 1 l erburgh Ilaarlemmerstr Lekkerkcrk A den Oudsten i Ijiubchuieii B Kruubüf Mourdreclit i II l ust i utierdaiu v S iuien Kol f korte Hoofdsteeg S Med iin Ued A 11 Uombouts bcliu iiihoven A V olff Mülttij A Zijdcrlaau I liel A J l i issen I Utrecht i i Alteua op den Steenweg over de Duiii kerstr i il ijO 372 i laardmgen J M LagerwerflT Zcïenhui en Prins Dl SIJIMen MAAGl lLLEN bereid volgons hit echte recopt zyn door mij te luiida a een Il uilitiii iiut veiki ijgbn ir gesteld bij d n Iletr L SCllKNK op de 11 og tra il LF T WEL Om elk luo je der ic ile en sints onheugelijke j iren gebruikte Slijm en Maagpillen ia een biljet voor ii ii met de h iiiileeekeiiiiig iii J J b IIHl liDl lt apolhekir elke h iiidlcekeiung iieh ook bevindt op het egellak wa irinede het doobje vpi igild i Men lelieve il mi el atliiit op te ijii lil Il 11 tl w ichtin vooi lift M li iiik 1 111 I ll llama ik i I il II niiii tl II lil iii uiiili up li bniigun lil Ouudu Dl uk van Uriiikiiiau i iet Ilydraulujuc Stoven I lacoiLS Cliauiiepieds voctencerwanncrs voor het bed Cafbtières Mcrvellleuses waarmede mcu iu één minuut heerlijke gefiltreerde koffij zet verkrijgbaar in de meeste steden van Nederland en aan de fabriek te S Michiels Gestel iiet losgaan van de tanden en het ontstaan van tandstiM n AtvQ den WelEd Z Gel Heer Dr POPP Het ANATHERINMONDWATER mij door een goeden vriend aanbevolen en dat ik v n U heb doen komen is gebruikt door mjj en mijne echtgenoote door hatvr omdat hare tanden losgingen en tandsteenvorming zich openbaarde door mij omdat ik dikwijls aan tandvleesch bloeding leed eu een sterke tabakslucht uit mijnen mond mijne omgeving hinderde Uw Water heeft zich doen kennen als het beste middel in alle vier opgenoemde gevallen en ik kan niet naliiten U voor de uitvinding van dit middel dank te betuigen en den weusch te uiten dat het algemeen bekend worde opdat zoo menige lijder hulp erlange maar vooral opdat gij het verdiende loon voor uwe bemocijiiigeu moogt verwerven Weenen Graaf TATTENBACH Te verkrijgen te Gouda bij L Scheuk winkelier op de Hoogstraat ijk A 123 te Rotterdam bij F E v in Santen Kolll iipotli en A Sehippereijn C blaantte porceleinwinkel te s H ige liij J L K C Snabihé aputh te Lesilen bij K Noordijk te Utrecht bg F Altena apolh te Auisterdara bij F van Windheim C verkoophuisj te Ouilew iter by T J van Vreumingen te Schoonhoven bij A Wolff Van GOUDA naar Moordrecht i 53 1 2 t b 3S Nieuwerkerk 9 18 J i3 1 24 4 33 8 38 Capelle 9 18 9 53 1 24 8 38 RüiTKRüAM 9 18 9 63 11 38 1 24 2 01 3 28 4 33 7 33 8 3J 9 51 Zevenh Moerkapellc 9 5B 1 4 36 8 41 Zoeterm Zegwaard 9 15 9 56 1 3 25 4 36 8 41 Voorbirg 9 15 9 56 I 4 36 8 41 s GttA ENiiAOE 9 15 9 56 11 41 1 1 68 3 25 4 36 7 30 8 41 9 48 Oudenaler 7 24 9 56 11 32 3 25 6 36 8 41 Woerden 7 24 9 56 11 32 3 25 6 36 8 41 Harmelen 7 24 8 21 9 66 10 43 1132 1 01 2 33 3 25 6 36 8 41 Utbegiit 7 24 8 21 9 56 10 43 11 32 1 01 8 33 3 26 6 86 8 41 Amsiekdam over Harmelen 7 24 8 21 10 43 1 01 2 33 3 2Ö 8 41 Utrecht U j2 6 38i Naar GOUDA van Moordrecht 7 08 9 39 11 1 12 42 6 17 Nicuuerkerk 7 01 9 31 11 06 12 35 3 07 6 10 8 22 Cipelle 6 54 9 24 10 j9 13 29 3 02 6 01 UdUttlUAM 6 1 5 7 55 9 15 10 15 10 50 12 20 2 05 2 55 5 S i 8 10 Zevenh Muerkapelle 6 59 9 32 1105 3 0 ii l4 Ziaterin Zegii iard 6 49 9 22 10 55 2 52 6 04 8 14 Voorburg 6 36 9 10 10 41 2 10 5 51 sGiuviNUvr EO 30 7 50 9 05 10 10 10 36 12 30 2 2 35 6 4 8 Ondew iter 9 30 1 01 4 11 8 16 üirdeii 0 23 12 56 4 05 8 07 ILirinclen b lO 9 16 11 10 12 51 1 30 3 4 7 O i 8 01 9 20 Uliifiitl 8 25 9 10 r 12 35 1 10 2 35 i i Il I I 7 l i 9 Ajlsll iitMM ou i Uariiicli ii s 10 1 ü iO 2 20 3 15 Il 8 30 rircchtj 7 1 11 20 Ö 30 M