Goudsche Courant, vrijdag 15 december 1871

A Vrijilag 15 ücccmkr 1871 N 1141 GOUDSCHE COURANT Nieuws m Advertentieblad voor Gouda en ömslrcken De inzending van advortentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Thiers wil de prinsen van Orleans niet van hun belofte om geen zitting te nemen ontslaan Men is het nog niet eens geworden maar vermoedelijk zullen de prinsen zich eindelijk bij den wensch van hun ouden vriend nederleagen De nationale vergadermg nam Maandag in eerste lezing aan het wetsontwerp aarbij aan de leden der vergadering wordt verboden bezoldigde openbare betrekkingen aan te nemen Het voorstel tut herziening van de wetten betreffende de drukpers werd urgent verklaard In ons vorig overzicht spraken wij van het ongunstig oordeel der Engelsche per over Thiers boodsehap Z e hier wat het orgaan der Loiidensohe city scliiijft De Times zegt dat in de buodschap alies gemist wordt wat men daarin verwacliten mueht ieeii wüurd o er Krankrijk s toekomstigcn rcgeeringsvorm geen woord over di tjmnstie omtrent de rechten der prinsen vau Orleans die tot leden der nationale vergadering gekozen zijn geen woord over het lager ondenvijt enz Sieolits het leger zal bloeien zegt het blad hervormd worden om zoo noodig weder met Duitsohl ind te kunnen vechten Een enkel resultaat k m meu venvaehten nl dat Thiers a m zijne opvolgers een land 7al ualaten dat in het bezit is van een groot leger en van een dom en onontwikkeld volk gedrukt door overmatig zuare lasten en dat daarbij op den rand van den fiihiiicieeien afgrond gebracht is door de uitgifte van papieren geld door den aciiteruitgaiig Van de industrie ten gevolge van zware in eii uitga uide rechten enz uiineer Thiers er in sla igt al het kw iad te stichten d it zijne plannen aan Frankrijk zullen berokkenen zal de ver mtivoori elijkheid daarvan niet alleen op hem neerkomen maar ook op alle Kr iuscheii i Rusland gedurende den laatsten oorlog aan Pruisen teloü onderwijs willen invoeren zullen in dii opz dit vrij afgelegen dorpen die imur L ndüii waren geko iili ue Sïovcn aauiibpiedts vo Jii t f ed McrveilleiL lis wiuuut heerlijko gefil L krjjgbaftr in de meeste en aan de fabriek te n de taiHien enluït jiin landstccn Uel Heer Dr POPP IN MONDWATER mg li d aanbevolen en dat ik n is gebruikt door mjj Il door haar omdat hare iilsteenvorming zich open dat ik dikwijls aan tandVi een sterke tabakslucht li ue omgeving hinderde jdoen kennen als ht t beste bs t noemde gevallen en ik ir de uitvinding van dit lifjfen en den weusch te e ii bekend worde opdat Ut er nge maar vooral iiie lojn voor uwe befv i rven aaf ÏATTBNBACH di bij L Schenk ivinkelier Y 123 te nollerdam bij F ► lil en A Schippereijn C te s II ge l ij J L F c bij K Noordijk te Utrecht mslerdam bij F van Wind Ji te Oudewater bij T J hoonhoven bij A Wolff ITDA naar 38 1 24 4 33 8 38 S 38 1 24 2 01 3 28 I V 1 4 36 8 41 JG 1 3 25 4 36 8 41 4 3G 8 41 11 41 1 1 58 3 25 32 3 25 3li 8 41 12 3 25 6 36 S 41 M 10 43 11 32 1 01 2 33 U 10 43 il 32 1 01 2 33 lni 7 24 8 21 10 43 1 01 2J 8 41 Y 11 32 6 38 UDA van l lt 12 42 6 17 11 06 12 35 3 07 5 10 i 3 02 6 04 15 10 15 10 0 12 20 O I 9 2 11 05 3 01 6 14 22 10 55 2 52 6 04 H 2 40 5 51 I 0 05 10 10 10 35 12 30 il S 16 Il 12 1 l ill 4 l 15 U i 1 10 2 35 I l l 10 11 2 20 ÏIs 111 l 1 1 11 20 6 30 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 AFKOI DlGI G De BUBGEMEESÏKR en WETHOUPERS van Gouda doeu te weien dat de RAAD dier Gemeente op den 8 December 1871 heeft genomen het volgende besluit De RAAD der Gemeente Gouda overwegende dat met den 1 January 18 2 de helling van BELASTING OP HET GEMAAL ophoudt Heeft besloten Art 1 Er z d teruggaaf geschieden van plaatselijke bel feting op het GEJl VAL voor zoo veel betreft J t Meel van Tarwe of Spc t hetwelk in eeue lioeveelhei 1 van honderd Kilograiuni n en daarboven op den 1 Januanj aan taande aanwezig ia in de huizen en borgpla itbcp van bakkers en meelverkoopers tnita het bewijs geleverd wordt dat daarvaji de plaatselijke belustiiig i voidaitn Art 2 Als üewijs dat de belasting betaald is moet worden overgelegd een kwitantie van betaalden accjns of een pedbewijs door de beambten bij de pl iitselijke belastingen afgegeven welke bewij en om te gelden niet ouder dau twee maanden mogen Z jU Art 3 Als die teruggaaf verlangd wordt ijn de belangliebbenden verpligt op den 1 Januanj 1872 tusscheii des vuormiddags nei eit en des namiddaj ten e c n ure len kautüre van den ieiueeiite Ont anger sciiriftelijk op te geven de jnisie liDevcellieid van ieder dier Meelsoorten ais ouk de plaits waar die voorhanden zijn opdat tot de verificatie da irvan dour de dn irtoe van wcge Burgemeester en Wethouders aan te ij en personen zoude kunnen worden overgedaan Mochi liet doen van die verificatie welke vóór of op den 5 Jamiarij 1872 gesehieden moet geweigeril of belemmerd worden dan wordt d iardour het recht op ternglie xumiiig der belasting verloren Art 4 Wauneer bij de opneming eene mindere dan de a rigegeven hoeveelheid moclit worden bevüuden moet de aangever om dimrvoor restitutie te bekomen ten genoegen van Burgemeester en Wet houders de deugdelijkheid zijner a iiigifte bewijzen De terugbet ihng heeft plaats inden loop der maand Januanj 1872 Gedaan te Gouda ter Openbare Raadsterijadering van den b Vecrm zer 1871 De Secretaris De Burgemeester DllOOGLEEVlSB FoilTUIJN VAN BeRUKN IJzKNUOOBN En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 12 l i cember 1871 De Secretaris De Burgemeester Dboooleevbii Fobtuun vanBebubn IJzendoobn JBUITENLAND Uulleiilaiidsvli Overziclil Politiek nieuws is 8chaar oh ten y uit Frankrijk Maar v m alle parlementaire incidenten die zich te Versailles voordoen kunnen wg geen rek Mischap geven De olgemeene indruk is dut de heer Thiers balanceert om het der recuteizijde naar den iin te maken die toch eveu onhnndclu uir bl ft die niet al hunne kr ichten inspannen om hun land van de gevaren te bevrijden waarmede de pulitiek van Thiers hen bedreigt Kik oogenblik verwacht men de tyding van het overlijden van den Engelscheu kroonprins F R A N K R IJ K De heer Jules Simon zal weldra de nieuwe wet bolrelfende hel lager onderwijs bij de kamer indienen Hij heelt hel siebel van verplicht o derwijs aangenomen zoowel voor meisjes als voor jongen Het ontwerp rust voorts op de volgende grondslagen Eene eenvoudige waarschuwing bekendmaking van het verzuim door middel vin een aanplakbiljet aan den maire boete verlies vsu de burgerrechten gedurende een zeker aantal jaren en eindelijk gevangenisstiaf zijn de verschillende en bij herhaling opklimmende straffen bedreigd tegen de ouder die hunne kinderen niet regelm dig ter soliole zenden Aan het kind dat met vrucht gedurende een zeker Kosteloos zal het onderwijs met zijn daar de Staat de Huancieele laHeii an dit stelsel die op 34 rail loen geranmd wurden in de tegenwoordige omstaiidighedeti niet kan dragen Dat het onderwijs gratis zal ijn voor de belioefligen spreekt intnssoheu van zelf De gemeenten die te haren laste het ko ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte vrij zijn Hef bestaat op dit oogenblik reeds in het departement der Seine Het recht van benoeming der onderwjzers zal den prefecten ontnomen eii opgedragen worden aan den inspecteur der academie die eene keu zal doen uit eene voordracht duor ilen departementalen raad of de departementale commissie opgemaakt De toast dien de keizer van Rusland heeft uitgebracht op het verj aarfeest dei stichting van de ridderorde van St George tn waarvan de telegraaf gewfig heeft gemaakt heeft de Fransohe bladen pijnlijk aangedaan De Czair heeft namelijk een dronk ingesteld op den Du tschen keizer den oudsten ridder dier orde en op de andere nieuw benoemde ridders o a Prins Frederik Karel van Pruisen prins August van Wurtemberg den hertog Paul van Mecklemb irg en graaf von Moltke die allen bij het fee l tegenwoordig wateii De Czaar aegt het Journal de Dêbats heeft s droiiken op de hartelijke vriendschap en op de bruedersehap tusschen de Ruasisohc en Pruisische legers d e de beste waarborg is voor den vrede en de wetti je orde in Europa Die gezwollen toast soliiint in lirect een antwoord te zijn op het gerucht dat er eene verkoeling it ontstaan tu tclien Pruisen en Rusland Er waren zelfs lieden die voorspi Iden dat het weldra tusschen die bexle Mogendheden tot een oorlog zou komen en deze lieden beweerden nog wel goed ingelicht te zijn Nu welen wij wel dat men gewoonlijk niet veel gewicht moet hechten aan t geen bij dergelijke gelegen lieden gesproken wordt De woorden aan den disch zijn veelal even vluchtig als het schuim van den wijn die in de glazen parelt Doch ditmaal straalt de toeleg duidelijk door De diensten die Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN heeft bewezen zijn trouwen genoeg bekend om aan de oprechtheid en duurzaamheid van de alliantie tiissoheu beide gouveinementeii te gelooven althans voor zoover die a liantie afhangt van de persoonlijke inzichten van den tejieiiwoordigen C aar Dh Tempt laat zich nagenoeg in denzelfden zin uit ENGELAND Het Engelsche volk verkeert op het oogenblik dat wij deze regelen solirijven in de grootste spanning De lijdingen uit Sandringhain w iar de kroonprint sinds vele dagen bewusteloos nederligt aangetast door een zware ziekte geven zoo weinig hoop op zijn herstel dat alle Kiigelschen wier harten vervuld zijn van loyale liefde voor de ilyiiastie an Btig lu steren of van de kerktorens ile dioive doodenklok de maro reeds verkondigt dat de erfpriiis overleden i Vrijdagavond meldden de dagidaden voor het eerst hoe wanhopei d de toestand geacht werd Een dichte menigte omringde de ersohiilende dagbladbureiux naar tijdingen vra jeiide eii niettegenstaande de bittere koude stond een talrijke scha ir welgekleede lieilea tot laat in den nacht voor Marlborough Jlotuie het paleis van den prins in Loiideiij waar elk half uur nieuwe telegraumien enlen aaiigepl ikt Elk telegram werd naar het hoofdbureau v iu politie gebracht vanwaar het overgetelegrap eerd erd na ir do versehillondc hulpbureaax uiu alilaar aangeplakt te worden zoodat te g lijk rtij i iii alle ijken der tad de bevolk ng werd ingelielit De politiebureaux vai 10 ito menigte volk omringd e a d r vu m leo b peisonen mt Kuia Jisi