Goudsche Courant, vrijdag 15 december 1871

II iii r slot 1 JO B 1 Ijtnii Hï ram om pa uiilijk iiau tijihn li k iii ii vi nu rai ii l it al lie t 11 II LU d ip 11 il r nimu kuini n dirgolyki bin lil u l i sti lm iii l ii 1 1 1 via in pir tili uu iiin t jiluig Lil uiiKIlii ilitili liivulkiiijf aldaar d gio it t sjinpathit touiit li Int parh uu ut au Cana 1 1 ord hit lut fti ttli i uu Hiui naiuli sprmsin tuestiud oudtr tm doo Ui lu stille vo r gtlt m Hiiiim de ïtrgmliiin scliti i I lu Eii i laud iju ille fustoU lu putijpu veiliii d in im woord do ontsieltLius 19 grout dt behii stdliug i al i mun ten ciiss nis die Ike de prius tit nu t u loor leefd heeft kan iiit hiy diiiLU in on i ukki is de tijding hull uinorgLU oiitviinj eii oiiti uiisti De dupte m umiihud der smirt welke gn tin kien rijk Lil arm Iodiilu ovi r ili w r bi ro ving mot ntlkt de kuniiiklijkL dyi litii v ehi i bedreigd wordt heilt de iiui te lii lsihiu e m 11 veriouderd De prins nuiut met uit duur hoelaiiig beden welke hem oo hij ciu moon huiler wan de liefde ioudeu niiiuin an allen de hun keiiniu Hy houdt veil van de imnmlijke veriniki 11 111 de open lucht van rijden en J i en m dit noi It hem door het volk als etn oortiillelijke deu d ei 11 Engelsch koning wnirdig toi irikuil doch het gebrek aan belangstelling dat hij t lont 111 het pu bliike leven en 111 de iken wilke iilir volk hit meest aan het hart gaan 111 kunst en htterkunde m plannen tut bevordering van di wdvnirt van hit land en tot bestrijding vin het pauperisme maken dat men hem niet persoonlijk liefbeeft gelijk men zijn bunuinelijken en ontwikkildon v dir prins 1 bert hef had Niettemin is de siuirl m 1 ngi land groot en innig als werd ieder pe iu mit len pir soonlijk verlies bedreigd en wij achten deze smart aflfn eerbied wiardig Loyauteit kin soms n Hn e land gelijk wij onlangs aiutoouden in een vrij vir achtelijke plnunstrijkerij en ouminiiflijke mcnse ver goduigoi taarden doch elki m in sehappij is op loy itittit gebouwd ioyuiteit jegens deu sonverein Jigens de wet jegens htt vaderlnn 1 V ij lohten nel volk gelukkig vFaar krachtige vrij iei Isiii f Ie een liefde zoo diep dat schreeuwende lianbehi repiiblikeimu hnnr yens niet peilen kunnen gepuird gaat met zulk een wanne lojauieii voor de dyin tie De koningin heeft iich do ir hare per ooiiljke duidde 1 en doof haar strikte trouw aan de gioulHit en lan de instellingen van hLt land een p mU e i oniii ii in de harten van haar volk welke dunkt ons den na Ijver van alle souvereinm moet opwekkm Ieder die haar kenl bemint haar me naud komt met haar IQ aanraking die niet een onwaukellnir vertroauen krijgt in haar kunde en eerlijkheid Disraeh eu Gliidstonc en geen van bei len 71J11 diplomaten brengen haar rtchtsehapenhe d en kunde steeds om 9tnjd hulde toe en noemen haar hijna onmis mr voor de regeering vin h t land Hare sehirp iiiuig leid eu ge oud verstand maken hair giijk U irt stone zich uitdrukte als liet ware tot een run nenten lerstm mirisltr ry behoort tot geen paitj en haar voorlichting en ondervinding worden door Uisraeli en Gladstone gelijkelijk gewurdicrd Wat Leopold voor België was is Victoria sinds meer d lu 30 jaren voor 1 ngelaiid 7elfs een sceptische sar castische man ais de heer Lowe de minister van önaiiciin m Eugtlaud geriakt virkden week in geistdrift toen hij te 11 ililix ovfr de kouuu in spral naar aanleiding van haar belaiigstellii g lu hit volkaondcnv ij 1 iilfer armour w her honetty ind simple truth her uiili shuliV ede hij r eu nooit hieft 71J met nn ha ir bree He de hiar verLend prerogativm ovii linden Het 1 nuttig iht nil 11 dit hier in Ni I ver neine waar wij dikwijls bespuinii d must oii e rjnde priitjis 111 uiuloop 7 jii iiu iaudi KOniu in Vict rie ij 19 een wairlijk idile vnu lu touut hnar oorbi cld ook un dit de lo auliit van leu vnlk gevoed dent te worden en dit di souven 111 het ijn oiidirInMin luugilijk muit luaki u om lu m persoonlijk luf te iibbeii zoo kin tv us di inii gi deelnimiiig van htt Britsche vulk 111 de iikt des krooiipriuseu biwij ui hop de luyuiteit voor uu dynastie 700 zij eins bestaat en umi h 1 ir 11 n weinig voedni blijft krachtig is en ales ovenviiit Hitgien WIJ dl er digen 111 Fu iluid uu gibcu ren moet ieder ilie de vrijhud liifhiifl lieriueutt 1 vertrouwen giviii 111 de toekomst van hel Bi tsilie volk dit nog st uls hit palluluiin der vrijheden van Europa is Volgi s lil Times leidt het oudir oik naarde inriehting Van Liiid sburoiigh lidge naar in ir uien hiwurt de prins vin Wiills ijui iikti liufiop e daan tit uu mi t li siliuldi iii ti rn dei irchiteet of liivir t 11 li 11 li utiii 11 h liiL iniun want dl bi lo li i InUMiiust r h iiiil Idi uilj us leii algfimiu nui iiinieu sv ti it Iht v t eui s Int volgni Ie De pi i itui viiii i ie ti I li li 11 ndi in UI liiifli ol lal ip ni II it int ipt 111 1 eiii riviir of 1 Mills tl s uil 111 UI I u Wat 19 nu bij ulk 11 1 ii tiu lu onuiiiiijili lijk lil kins liij opkuiucinl lij iliiiigt hi I w iti 1 htthiiofd riool binnen en woidiii de gifti o miasm n imii b ivi 11 p ul 011 u 1 iihit i hu iiitwig UI t n vin dm door ile op uingiu di r ptiviteii m op die hij i ill d I ir de wiiuiigiii vinpr uh u W 1 Ik em itire r ipt d Tunes op al oii e uitviudin i 11 in ontdek kuigiu Uur hibljui ivi di leiivoudi ste waaiheid tl r lurild dl hit giiii ti ge oiid virstand kan bivroiden in eeu 01 tr b kiviiue irchitutm hiefi er lau j edBchti Ja il viiig ia of ij er in t vi rvolg aau ulliii duik 11 Idi u n huuuir ijue aandailit o i iIl 1 allcrbtlniijirijkili nu gili euhi id vis ti 1 tu tot uu wtteui hip veihelfen w it thans uug een enipinsehe kunst is hij U em vveldae I bewij iea un t niiiisehdom en kir zijn eigen fortuin iniken iuo Ia l 1 Jt d i r t op een feit httwelk 111 dl l iitste Ugm vvedir hildinler diu oiut is te vuorsthijii gekomen Er ijn ie t tiioi nul bhd iipublikeinen eu npublikeinin talloo i vin tilt u vin hit ras dit lu ft de gesi hiedenis di r lait te diüui wuhr afdoende bevvi m Als hoof 1 soirtin tellm wij de Britsehe npublikeincn die we der viisLhill il ijn naar eliiug y bij Dilke hij üd ir of bij Osborne sweren de Sirinsehe republikei uen van dm hcir Ihiers en de Fransihe npublikei nm vin dm hei r Ciunbetta iiudeljk d Amerikam so ie n pulihki inen wier ainl al cr weiniff puuti n van ovi rei ukoinst biedt met dien van emige der Euiupeisehe spieiis Bij voorbuld letten vvij u us op hetgeen onlangs te Neiv ïork voorviel Ee 1 Uus bsilie Orootviirst de Jungere zoon van den mi htigs en aller nut icraten stapt er aan vi il en ie een ripnblikeinsche menigte verlriugt en vertrapt zicb lait zi h door de politie mit stokslagen terugdrnven half krankzinnig van verlm iii om den vorstelijken vreemdeliuf te zien en hnlde te breugin Als een oveni uinair doortrekt Mexis de stniti n Deluoht davert van tüijuiihinden Ik vri lit om de eer van hem de hand te mogen drukkin of slechts zijn kleedereii te mo en aanraken Wat zullen Odger s discipilen van dit nllis zeggen Hoe veriutvvaanligd zullen zij we pii over deze zelfvcrnederi 11 Ie houding van hunne bro dirs am gene ijde desOciians er jelijk diir bj hit tandeiiknarsui eu de gebihle viuste i van deu l arijs hen rooili en vriag din hoe hit staat met de tüikomst vin de universcile npublitk in of dl e 00 ooit tot stand komt veel kins heeft t en oiiileefiaar te vveücn SPANJE Vol ms dl b ruilt 11 ut I idn 1 van 3 Dec is er on 11 r de Uiu uii tm dat ziju ili jjiiualigd liberilc st latkuudigi 11 die v 1 ir de veikii ui van di u kouiiitT ma lens di tnousvirh lliii iles hntogs van Mout pmsnr o iistondiii ui oiidirliiig uverleg besloten oui hit mui stirii lak inipL tn ondoratiunen en oin 11 hit agmiiiu iuoveel mogelijk en altoos iondcr virkoruug vin Ie vrj nui e bipdiiigeu di r cmibti tut e mulmerkiiig te virliLum tot al wit iou knu ni 11 bijilri m om inier bisteiiilulii id in deu gang 1 11 8 luid publike laugilt iihulen to brengen Ovri eiis bitnffen dl aaugihaalle berichten vooraldl aiak vin Cuba die in Spiiije des te meer unpuilt van eer ui de 00 1111 der ri urii eu des piililnks ivnrdt hoe groitir opolltnn in er voorhet bil ml dnr ko ome iiiHtin oidiii gidaiiiDl 1 f a beulit dut op 1 di ii iMI miu tioepenuiei u 11II g iiiraal m veiitim olhi icreu to Cidi ui i hupt jn om di kri snii lit op Cnbi te gaan virsirk Dl Ii li Iselu Currei 11 iicia egt Hel pi 111 vour II 1 a 111 1 1111 lui ve dt cht tot de liiutiif liiiNt 1 dir oidi op ubi i hui ti Madrid ipgunaikt lu tenen kabinitsrud g id ikeurd eu vastgistelil lil gisteren pir t lepiiil uu ou eu land voigd op Cuba iiiuleged 1 d nut bivil om hit tui lutvo r te liggen De ilfde tile iiilisehe depechi irii t aiii lui kipitiiu f iieriil v 111 Cvbi houdt 111 lilt lil koning door pilitiiki r luien vaii hoog i i lit belet wordende ich iilf uur Oubi ti lie giviii JU hl rtelijken gioit luii hi 1 legLr aau de Linaeht aui de uijwilligi rs en aan de uevolking du r getrjuwe prov iieie des rjks toi eudt jDUÜA 14 DKfMllIR Naar wij viriuinen ijn di heerin Mr A A v Birgeii ll tuduiiu VV I Hojiuuds D 1 A van kriiijni i lr J O du l ni A Ij Wieokerl D Dobbe Duitland J Droogluver loituiji A A j VIII Iteison 111 N 11 dl Kaïiii r alhii r uitgi noodi d als subeoiiumssii wiik iaiii te ijn vooi t guluikluk 11 op 1 Nog vu 111 nu 11 i dit dl uit uiu idi ile heeriu lieilm liiiu eiistc bijeiiikoiu t hoiidm Het provuiiiiil ireihtshof 111 7iiiil l ollaiid heelt Dui lig II II k lipman van Aarlauliivun die te WildiiixMi 1 uu liip Holliii tüf Hi iaiii m dm vildiahlir biludi di 111 nppil tut uu jiinrgivau lUisstraf m ƒ s boi te vuoiiliild ijiidi di ilidi bti if als de rechtbuik te Kottiidam den boklaiyde oplegde Gediirei de den slreiv kouden winternacht van Donderdag op Vrijdag jl is op den weg tussehen deie giiinenti in fetohujk u 11 bebilioiikin manspersoon aon dun wig in shap Hvallin Dm volgenden morgen ontwakend waiui jne beidi hiinli 11 bevro en Ie Ber Ambaiht komiiidi alwiar liij thuis bihoi nle beging h i ili onvooi iei t ghml luie liaudi u 111 warm at r t stikm Wil werd ouginblikkilijk uu geI shu üin a isi teut geioipui doch hit is te vrei m dit de amputatie der huilen het gev ng uer b vrii iug al ijn Int ie biiiihten mcldm dit het givanr geheel vuurbj IS en de pntieut weldia hersteld zat jjn I e laatste proefmaling der nieuwi stuomvverktuigen 1 UI deu Zuul ilispüldei heeft ilt ir dagen plaats gelui 1 nu spiciaal ui vtrband uut hit verbruik vanst 11 kool Dl proef is ur gunstig iiugivdlen erwerd inindir stieiikool ve biuikt dan het bistik toeliet Staten Geueraal rivriiüE Ramui Zittin geil van 12 en 1 Deüimber Piusdig 13 ingekomen een wets ontwirp tot inkoop en aniortis itio vnii renti gevende nationale schuld tot een bedrij vin 10 miUioen Dairin werden be landel 1 eu aangenomen de volgende welsontwer pru hoofdstuk X der staatstiegrooting voor 1 72 i uvoor iene uitgavin drie oitiurpon to wij iguij van liootdstuk 11 der stailsbegiooting voor lb70 het w ts ontwerp tut ngi liug dir ontvangsten en uiigiveu vnii het peusioenfmds voor burgerlijke ambten uen ovir 1S72 dat tot wij iging der verhooding viin het londs vooitspiuitende nit de kooppnj in Ier domeinen v 111 Isfo dnt tot vaststelling der begruoting vin hit fonds voortspruitende uit de koopprij en der doineiniu voor 1872 wird 111 biliiiudiliug gebracht do wet op dcmiddelm Ni de ainnuuing der verschillende oiidcrdieleu kw un 111 behind 1111 het imuulemi ut van den heer Uiemskerk tot hit opnemen vau em nieuw ariikel om ƒ 3 0ül 0U 1 am te wijzen uit het iHiler bij di wet vast te stellen bitig slot viu de O I rekming ovir 1sIj7 De heer llecms k rk 1 clitte dit ainiudeinmt uiulir toe en bracht diar hit hem ui de e om hit lie iiisel te doen was t V iluitiug der be routuig de som 111 3 miUioen op 1 Eiidioen Uoordi n h rr Kippi vne vau de oppello wird het ameiidimcnl kriiliti h tri den N a langdurige discussie werd het amendement verw rpen met 39 ti gcn 32 stemmen Daarentegen wi aaugmoinen met iS tigcn 3ii sleminiu een amenUement van dl heeren van Naamen ui van I ijuden om het cijfer der uit te gevm seliatkistbilletteu te brengen op 8uü 0U0 zoüdat de bigruotiug sluit l aarna w erd de wet op de 11 iddi len met algemeeuc stemmen aai genomen Woeiislag werd m di ecr te pliats o inteipcllalie i lioudeii van deu heer van u lm over de vounuums van t kabinit in bitrekkiiig tot de defensie Ni gi i en te h bbiu op t ministerieel pDgrainiui iiij huuiic optre ling op t giinis ui v iural iiiid o erlig mit dm t gtuwuordigm luinister vin oorlog over de wij e van v iststelluig der lif irorguiisatie op de indieiiuig eeuer bigrootiug vau oorlog die op aiiden wij e de Itgei iigan sitie vaststilde dan de audi ie ledui van t kabinet uimstig ooide Idiii m op t niuoitiiatie ontwerp vi iigt hij Blijtt het de btdcdiig du egieiuig de viidedigbairhiid des uuds te verlioogen door her ieiuug der militiewit lu dooi uitgaven voii hit vestingstelsel m des noods tit een bedrig n 38 millioen an de muusttrs wiim atwi ig die vin biniitnl aken vvigens ong btelilhiid ui die vin buitenl aken Dl minister vau kolouim bi lutwooulde die viaiig toestimmend kon het doil nut muuUr dun do gerinuili kostci wordm bereikt de ngciring iou t gairiii len II iiiuide WH dus di iiguilijke interpellate afgeliiopm doch de oppositie liad hierin gilijk dit ijgi brink maakti van de bekmde loul van dit kabinet om uu luiiiistir vin ooilug voor to diagen dieMf h iiiii gcm uut hen was imtrent de vaststdliiigdir legirugani atii lm droevire figuur maakte den gil rug bij üi e discussie door uut ruitirujk diatuit tl lu kmnm de iiuiiistn van kon nu 11 wi t tnietjhij WIS b I ondi ihaudehngui nut t 1 iwooi ligr w st luj had gifu tijd om de bigioituigin ijiierCl 11 gis t 1 11 Mit die uitvlmhtui b liulp deiUniii st I n 11 hl dl oviiigen 11 11 ook ui de iiigt diiiiii ij wigm 1 11 I A O = ni 111 tei laii fiiiauu 11 tot spnkui t krjgen mislukte UI zoo iiiukti tm lutli d prisuliale hameruu lilde am uit tiiurig toon il Daaiop werd do I 1 ykltlK TV OJll laiB i 1 liet U T r rl a Jtii y otertaJiiili or lift 11 a amileiil rfii op Jan l biJodJe mi leuleljili M jil ej k I ié 11 1 htl lOOtiil 1 1 IIW ïëii i iilile iD u il til a pkf f I Dl riji o iij h enlnit u J ta t i Hit Itl 4 1 H tl JiWuit iUiA idinl nu tept llul MIJ D 1 iiltv mftütitfli 11 til I j ll wtntmitM H Hllltoils Mtllij k I ill Wt me 1 hl I ï Iff ïfi in 1 ri fes l au 1