Goudsche Courant, vrijdag 15 december 1871

Het te Singapore verschijneudc blad Me Straila Observer bevat de mededeelmg dat de koning van Siam den gouverneur van Vaknam heeft belast met I bui onderwij ers il huisonderwijzeressen 487 hulp de overbrenging van eeu bronzen olifant bestemd j onderwijzers 229 hnlpouderwyzeressen teje ote l H ero Uetwot vo ir oorlo in bohandi liii enomcn Togen den ill vim drn minister werd bciloten 1 met 4 tef eii 21 stemmee op voorstel van den heer Storm oin het voorloopiK versing der kaiiiiT over de voslingwet vnii den ininialer viin Miilkrn dnt nog niet openbaar was met do daarbij beliojreude nota s to iloeu drukken 2 met 42 tegen 28 op voorstel van den heer v Pelden de nitgnven voor het kampeeren van Irocpen uit de credii twet le schrappen Ken voorstel van den heer van Zuijlen om die credietwet van zes tot vier raannden te beperken werd met 50 tegen 19 stemmen verworpen De credietwet werd met 61 tegen 8 stemmen goedgeKi üru Een aantal kleine wetsontwerpen werd daarop met algemeene stemmen aangenomen Pe commissie vnn beoordceling der antwoorden op de uitgeschreven prijsvraag betreffende de mogelijkheid oui Nederland tegen een buitenlandschen vijand te verdedigen heeft hare werkzaamheid geei idigd en geen der ingekoineii antwooril i eene bekroning vaardig gekeurd Behalve een aantal militaire deskundigen bestond de eomuji isie uit hei lid der tweede kaïU T van Vuorthnjsen als finanoieeloeconomieche en d Beets als letterkundige speci diteit voor net Koningsplein te Batavia en van bewijzen van aandenken voor sommige hooggeplaatste ambtenaren op Java jcnocir d ulad doet opmerken dat de bedoelde zending getuigt van Zijner Mnjesieits erkentelijkheid voor de blijken van vriendschap tijder s zijn verblijf op Jav i van wegeden gouverneurgeacraal en de Indische autoriteiten ondervonden Uit h t noorden des lands wordt gemeld In geen jaren hebben di landerijen zooveel last gehad van wilde ganzeu als thans Bij koppel van honderd stuks vallen ze op de wijdiiitgestrekte r i ge piselien aan en vernielen liet jpugdig wiiiterkoreii dnt overigens voor bevrie ing bev vinl was door de cenige ueten dik liggende sneeiiwlagen De schade door t gedierte aan d n landman berokkend ia belangrijk Ylissiiigeii de slie die na de verrassing van Den Briel het ee st di vij eiilsvaan üpslak en het vreemde juk atschuu Ie zd ook in l i die gebeurtenis feestelijk herdenken Reeds lieefl zioh een fcettoummii sie gevormd Het vervoer van koopmansgoederen lang de verschillende spoorlijnen is le Utrecht zoo groot dat nnu aile aanvragen tot vervoer oi lungelijk kan voldaan worden vooral is rlit het gcal langs den staatsepoorweg vi nar extratreinen voor do goederen moesten loopeii De stremming der scheepvaart is hierv in de natuurlijke oorzaak ongewoon eii droevig edden wat gered kon Voor Tiel had do Waal zich gedurende de felle vorst van de laatste nachten der vorige week gezet doeh Zonda iiKclit gerankte het ijs in beweging waardoor vier sel epeii geliecl werden verbrijzeld Niet ren was geasenreeni ieliikkig zijn er geen menschenlev iii te betreuren hoewel door het plotseling opijekomen gevaar de gelicpelingen zich ter nauwernood hebbfU kunnen redden Da ireiiboven zijn andere sehepeu zwaar beschadigd en U le verkeeten nog iii nwod als het water onverhoopt mocht wa en Honderden inenschen bewogen z cli heen en weer op de kade om getuigen te zijn van dnt schouwspel of om nog te worden Tut laat in den avond was men be ig om niet veilig liggende schfpen te onil ulcn en voor zoover mogelijk in de haven te slepen Gewiehtige diensten werden daarbij bewezen door een sleepboot de Cuncurrent uit Dordrecht die toevallig aanwezig was Den fi dezer bevonden zioh vele Urkcr en Vollendammer viseliscliuitcn in zee in de nabijheid van Terschelling die des namiddags met den iiitnssohen ZHaren storm en dikken sneenwgnng weder die ingevalleu naar gelaten in der rcddiiighoot 1 1 W van Keulen 1 naar binnen zeilden op enkele vniirtnigcn na vermist werden duch des avonds zag men van Terschelling een noodlieht Ier hot gle v m de bank de Noorcisvnnrder Ten 9 ure ging de reddingsboot met geiioegzaine bemaiiiiiiig op eg ten einde zoo mogelijk hulp te verleeiicii doeh ilc e moeit lenigkeeren daar zij ten gevolge van den zwnreii ijtgaiig lek werd Hierop werd des nachts eene andere boot den Nnnrdsvaarder gebrnetit en dimr in zee welke boot zieli bevuilden di cliip ier Krul benevens de zeelicclen iiiiig S Knop en Jaeub Spns die afgingen naar do pliiat H iviiar liet nooilliclit het l iai l nai fe ieii en iiii l ior den hevigeii golfslag eens leinggcslagcn te ijn het gel ik hadden des morgens ten 1 ure bij een Vollciidaininer visehseliuit te komen die op een bUitcnvieg bij den Noordsvaarder aan den grond win geslagen en vol water zat terwijl de bemaniiing zich in het grootste levensgevaar in den mast bevond en daar den geheelen uaeht had moeten vertoeven Met veel moeite en levensgevaar werd de bemanning bestaande nit schipper Jan Kieft en drie opvarenden door de wakkere bootsliedon uit den mast geholpen en in de boot gelaten terwijl zij het geluk hadden hen behouden aan land te brengen ofschoon die visselierslieden half dood waren door de geleden koude en vermoeienrS jOiu eo hu f dl 1 lijk p ces j J ge nulp behoefden Gemelde visohsehuit is geheel verloren en slechis een einig tuig daarvan geborgen Het visehtuig was reeds op zee verloren geraakt evenals dit met andere vaartuigen het geval was Behalve de gemelde vischschuit is denzelfden nacht nog een andere Vollend imraer botter op den Noifdsvaarder gestrand waarvan de bemanning zonder hulp op die bank is gekomen en door don aldaar zich bevindenden zeeman K de Boer naar wal geleid De ft ikker bevat een staat van den uitslag ï in het iinj iars examen van 187 1 in de verschillende proviucien Daaruit ontleenen wij het volgende dat zijn geëxamineerd vouir de vakken va iet lagtr onderwijs 437 hüofdo iderwijzer8 55 hoofdonderwijzeressen lf hoofdonderwijzers 42 hoofdonderwijzeresse n 8 huisoi derwij ers 33 huisondcr ijzeressen 28 hulpon de wijzeru 168 hulpouderwijzeressen ajgeaeien 231 hoofdonderwijzers 13 hoofdondcrwijz eressen 8 huisonderwijzers 4 huisonderwijzeressen 201 hulponderwijzers 71 hulpomlerwijzeresseu teruggetrokken hebbeu zich 15 hoofdonderwijzer 1 hulponderwijzer Meer uitgebreid lager onderwijs Voor bet ïnnscl gec amineerd 215 onderwijzers 158 onderwijzeressdii toegelaten 99 onderwijzers 97 onderwijzeressen afgewezen 114 onderwijzers 60 onderwijzeressen teruggetrokken 2 oiidenvijzers en 1 onder ijzeres Voor het Eugehch geëxainineerd 55 onderwijzers 106 üiiderwij ereBs n toegelater 31 onderwijzers 84 oiiderwijzere isen aigewe en 24 onderwijzers 21 onderwijzeressen tel uggetrokken 1 onderwijzeres Voor het lloogdultxclt geexaraiiiefTii 75 onderwijzers 68 onderwijzeressen oegelatea 44 onderwijzers 51 onderwijzeressen aJ geKezen 32 onderwijzers 17 onderwijzeresseu In de tViskundf geëxamineerd 11 toegelaten 33 a gejxzen 88 onderwijzers In het Teekenen geëxamineerd 81 onderwijzers 9 onderwijzeressen toegelaten 49 onderwijzers 8 onderwijzeressen afgewezen 32 onderwijzers 1 onderwijzeres Ir de Landbouwkunde geëxamineerd 2 toegelaten 2 onderwijzers In de Oymnastiek geëxamineerd 64 onderwijzers 6 onderwijzeressen toegelaten 42 onderwijzers 6 onder ijze esscn afgewezen 2 onderwijzers In de Handwerken gecxamineerd 207 toegelaten 181 ajgemzen 26 onderwijzeressen lil lict algemeen belang wordt men opmerkzaam gcma ikt op de in deze courant voorküinende advertentie van den Heer GustaV Schwarzsehild te Hamburg De daarbij gcanuonccei de loten kunnen wij in aanmerking der vele prijzen die in deze loterij zijn ten besle aanbevelen terwijl het genoemde huis dat met den verkoop dezer loten belast is en waarvan de realiteit en süliditeit algemeen bekend is den besten waarborg oplevert Het is dan nok niet te bevreemden dat zeer vele orders naar heizelve worden gezonden die immer met de meeste zorg ten spoedigste worden uitgevoerd Laatste Berichten Londen 13 Dec acht uur des morgens De nrins van Wallis heeft wederom eeu onrustigen nacht doorgebracht Z jn toestand is niet verbeterd De koningin b ijft te Sandrmghara Pari is 13 Dec Bijeen decreet in het Journal oSf w den tegn de n 7 Januari e k de kiezers if eroepen tot de complementaire verkiezing van J leden in de nationale vergadering voor 14 departeinenlcn Rrimsel 13 Dec In strijd met do beweringen vaif wSe b lenlandsche dagbladen kan worden leld da Krankrijk hei liandelstractaat met Beig r vrezcrd Het lielgi eh güuvcrneinent is IV niet zon even e London vi iX vri lat dit geteiireu zal Dn veitcgi uwoordigers onzer regccriiig in het bnitcnlaiid lebben instructie ontvangen om rapporten mede ti deelen over het karakter en de orgaiii satie viiii de internatioiinle in de landen bij wier regeeriiig zij geaccrediteerd zijn Gemengde l erichten In de Times van 4 December wordt onder dagteekening van 3 December gemeld dat de llollnndsche Schooner Frisia s voormiddaiis bij bet uitslepen van de Tyne door het breken van de sleeptrossen driftig vpr l p J 0 ri i p ee en den sterken noordewind tegen de klippen die zich aan het zuijlelijk hüvenhoüfd bevinden aandreef In 7 minuten tyds was het schip tot splinters geslagen Het afvuren van de signaalschoten uit Shield bracht duizende measchen op beide havenhoofden die uu getuigen waicn hoe zes wakkere zeelieden met dei dood worstelden Vier reddiiiï booten liepen nit doch deze kouden door de zware zee de klippen niet bercik in en moesten zonder rending te kunnen aanbrengen terugkeeren Alle boeien en lijnen die men maar giijpen en vangen kon werden toen van he zuidcl jlfe havenhoofd naar de ongelnkkigen geworpen Twee van hen grepen een drijvend stuk hout en konden met groote miieite gend worden Weldr spoelden met de golven de lijken van drie andere schipbreukelingen v in dnt vaarliiig aan terwijl men den zesden man den kapitein zich aan den grooten top zag vastklemmen Op eens spoelt de zwar 7ee ook hem weg maar wederom wist de mnn zgn hoi vast terug te krijgen zoodct hij nog gelukkig gered kon worden Ilct is genoeg bekend dat vele Engelsehen en Ieren groote liefhebbers zijn vnn gin doch men wist tot nogtoe niet algemeen dat in Ierland dronkaards bcsfmu die uitsluitend aether gebruiken In het zuiden van Ierland in de omstreken van Autrime Londonderry ïyroiine enz wordt die vloeistof veel gebruikt De hartstocht voor het gebruik van aether heefi zich slechts sedert 5 of 6 jaren geopenbaard De geneesheeren die de gevolgen van het gebruik vrin ether hebbeu gadegeslagen verklaren dat de droikenschap die daaruit ontstaat veel o ereenkomst hieft met die welke een gevolg is van het gebruik van alcohol doch niet zoo lang duurt Het g bruik vau aether neemt in Ierland sierk toe in de 6 jaren zijn in eene tn l 40U0 gallons verbruikt Te Géuève houdt dag en ni Jit een pompier wacht op een hoogen toren vanwaar hij de geheelc stad overzien Hiermede zijn de inwoners van Génève nog niet tevreden In eiken post v in pompiers is dag en nacht een man op wacht en Te Parijs zijn proeven genomen met een werklnig om ijs te breken lat men den ijsploeg beeft genoemd Het bcrttaat uit een greet ploegijzer dat door eeu tusschen de beide zijdeu aangebrachttn hnard voortdurend op zekeren giaad van hitte wordt gehouden zoodat men er het ijs gemakkelijk mede kan snijden De proefnemingen die in tegenwoordigheid van verscheidene ingenieurs en van den directeur der openbire werken hebben plnais gi had beivezen dat de ijsploeg volkomen sci het doel beantwoordt MARKT B E R I C H T E N Oouda 14 Dec Do omzet was weder zeer gering tot onveranderde prijzen De veemarkt met weinig aanvoer do handel vooral in eerste kw ihteit vlug Vrtte varkens van 2 il 28 Ceiitj per hnlf kilo Varkens voor Londen geschikt van 18 ii 20 Cents magere varken enbiggen traag Aangevoerd 10 partijen knas 30 ii ƒ 32 llooiboter 1 10 i 1 30 B u r g e r 1 ii k e ll Ol UOKKN 9 l tc MiiiiiC iiiii undirB K nu der l uri CU S C Ie Jong II I Iii iiih Siisiuiii i üudera tl vuil Kijk tn J S Kok Ath oini i h J Uujt cti C vuu ilijDiii l Miillliijs Diultis M iiliuut I ll N Ml S iJUiiflcliutcu