Goudsche Courant, vrijdag 15 december 1871

OvutniMN K lltf Urn uh ij 2 in N van a i Kin ij 2 111 U mmii U tii 1 W JiiuVI 1 S H mi til r Kint hui vr viui C A I iins ï I C Houlir lun r vuii 1 Gb iirwi 13 I G ADVE RTENTIËW ♦ Op deu 12 December 1871 overleed te s Gravenhaye Mevrouw MARIA INDEWEIJ Weduwe van den WelEerwanrden Heer JACOB LOUIS NIJHOFF in leven Predikant bji de Hervormde Gemeente te Gouda Opc ibare Verkcopinjj VAN TWEE WOONHUIZEN KOEI JENSTAL SCHUUR eu HOOIBERG eu ruim li Hektaren best WEI HOOI en BOUWLAND alles in de Geraeentpn Hehendorp ea Lainjei nljjeweide toebehoorende aan de Erven C en P v k ZIJLL Alsmede van ruim 5 j Bunder jitmuntend WEI en HÜOILAND in de Gemeente Langeruigeweidt toebchooTi nde lan den Heer P M MONTIJN Te aanvaarden het land aanstonds eu de woningen met 1 Mei ijwitaande Op WOENSDAG den 27 DECEMBER 1871 des morgens lO uar ten herberge an LEENDERT DB BRÜIJN te Driehrmig Inlichtingen geveu de Notarissen J G BROUWER NIJHOFF te I mstreüu eu S LAGERWEIJ te Woerden Stads luzijköcliool Het LX mm der LEERLINGEN van bovengenoemde School zal gehouden worden op MAANDAG den 18 DECEMBER a s des avonds ten 7 j uro in het Lokaal Nut m VbUMAAK Ouders Voogden en Belangst llenden worden uitgenoodigd hetzelve niet hunne tegenwoordigheid te vereeren Naiufiis de Commissie KNAAP Sfiretaris NB Belangstellenden worden alleen toegelaten op vertoon van een Vipwij ia n toegang uitsluitend verkrijgbaar op de i dag van het examen van des raoi geus elf tot een ure uaii bovengenoerod Lokaal l iel ilydraulique Sloven Flacons Chaufiepieds vuetenvei warmera voor het heJ Cat clièrcs icrvcilleiiscs waarmede men in é n minuut heerlijke gefiltreerde koffij zet verkri gbnar in do meeste steden van Nederland en aan de fabriek te St Muhiels lieKtsL WINKELHUIS Tegen Febr of later wordt alhier te HUUR gevraagd een ruim WINKELHUIS tot uitoefeuing ceiier nette alïaire Opj aivf van localiteit huur n kooppiijs worden Jiamo nigewacht onder N 28 lu den Boekhandel J NIEUWENüülS te Gorimhetn BnOOüBAIUvERlJ De Notaris C A van BLAIUCUM te Oudewater ml op DONDERDAG den 28 DECEMBER 1871 des avonds ten O ure in het Koffijhuis DK Roos aldaar verkoopen Eene HUIZINGE waarin sedert onheugelijke jaren eene welbeklanto BROOD KO EKen BANKETBAKKERIJ is uitgeoefend met annex WOONHUIS mitsgaders SCHUUR of BEUG PLAATS ERF en TUTN te zamen groot 7 Aren 46 Centiaren te O tdewater aan de Ci st jdo va Ie i c t a8t e uitkomende aan de Achter of Wijngaardstraat Eerst in 2 perceelen en daarna in mas a te veilen Te aanvaarden bij de betaling der Kooppenningen op ir FEBRUARIJ 1872 Breeder Ui billetten en nadere inlichtingen bü den Hetir Mr H J KRANENBURG Advocaat te Gouda en by voornoemden Notaris Slads lUuzijkschool De COMMISSIE van TOEZIGT over de StadsMuzijkschool te Gouda biengt t r algemeene kennis dat zij op ZATERDAG den 23 DECEMBER 1871 inschrijving zal houden voor de kinderet welke aan het onderwijs in de vocale en instrumentale Muzijk op geuoemde School weuRchen deel te nemen De inschrijving zal laats hebben o bcvengemelden dag des namiddags van ééu tot drie ure m het gebouw Arti Lboi Vereischten voor de toelating zjjn n De leeftyd van negen jaren voor jongens en van tien jaren Voor me sjes b Vatbaarheid voor het onderwijs dat zy wen chell te ontvangen waarva Uu genoege van den Onderwgzer moet bljjkon Het aauschafl eu van instrumeiiteu is vour rekening van den leerling Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geene kinderea op deStadsMuiykschool meer zulltii woideu toegelaten voor de volgende iuschryviug welke inde maand December 1872 zal worden gehouden Namens de Commissie van Toezigtover de Stads Mu rijkschool Gouda C C KNAAP G De 1871 Seci etam Wiiardc Heer TllKOmilLE Nttdai ik versdieidene jaren eiue Pruik gedragen bid 13 mijn HOOFDHAAR door het gebrmk au 2 flacons AMERICAN BALSEM weder gehei l TIjRUG gekomen zoodat ik de TOUFET op ZiiJe heb kunnen leggen UEd kunt vau dit ni jn scbryven naar goedviaden gebruik maken E R v d BüGAART Gtnees Heel en Verlosk ndige Rosmalen by s lletlogenhosck 18 Nov 1871 AMERICAN BALSEM om ROOS te verdreven UITVAL van HAAR te bfletten en het verloren Haar weder Ie doen GROEIJEN is op franco aanvraag te bekomen a 2 de flacon b deu eeuigen THEOPIIÜjE Atintudam St Nicolaa8straat4Ü3 NB Er bestaan JEtN depots Pommades vju schadelijk 89 Getuigschriften en 4 Medailles ter onderzoeking voor ieder Goudi Druk vau A BrmkiDia Du oiidorgeteekende berigt dut tegon het aanstaande NIEUWJAAR bi hem te bekomen zjjn EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE mMMmMXKim ff Orders worden ten poedigde ingeioaoht Vm A BRINKM N Lange Tiendeweg Prol PergTor d Alion Ilaarfexlr icl Dit bovengenoemde Extract geheel gegrjnd op de regelen der wetenschap en gelouterd door de oiidei vinding en het gebruik is een haarmiddel geheel eenig in z jne zaraeustelling geheel afwijkend van alle andere tot nog toe uitgevondene haarmiddelen Dit extract vereeiiigt alle voortreffelijke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar zijn het verfrischt en verheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelijke haren weder gezond zet de wortel vast zoozelfs dat de reeda verouderde en verflenste haren weder langzamerhand opkleuren zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit HaarEx tract buiten alle andere haarolie of pomade welke altijd met vet of olie verbonden ziJn is dat hieriu alle vetmengselen zorgvuldig vermeden zijn die wel voor het oogenblik eenigen glans aaubiengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil en het dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen Het is met eene volledig gebruiksaanwijzing a 40 ets per flacon verkrijgbaar by Mej de Wed BOSMA Gouda T A G VAN DETII I H KELLER Rotterdam F A BORONIE jieluk niet liet nieuwe Jaar 250 000 Mark of fl 175 000 als gruotste prijs ui het gelukkigste pei al biedt de nieuwe iioor den Staat goedgekeurde en gewaarborgde gruute jfeldverlotm aan 28 900 Pry eii te amen 4 249 600 Mli i 110 etc elp JDen 30 worden iii weinige maanden verloot en de prijzen üiider garan ie van den ftaat uitbetaald De rooisle prijs event 250 0011 Mark Hoofdprijzen Mark 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 25 000 2 Ti 20 000 3 ii 15 000 4 a 12 000 11 000 5 a 10 000 5 a 8000 7 a 000 21 it 5000 4 a 4000 f 3000 102 a 20UO i a 1500 4 a 12Ü0 201 Ï1 1Ü00 25 a 500 375 a 200 13200 Decenibei g hfeft de eersti trekking plaaiscn kost daarvoor P volgens het plan 1 geheel origineel lut fl 3 50 I 1 half 175 g 1 kwart 1 II II 90 H Ucze doo deu staat Kewnarborgdt orifsnipiU lotPo 7ljn t i£t 11 nue diiig van litt bidrn ii Munt of HaukpaiS mr fü poiis of post igeU of duur u eri Hkiug van iitt iIvL pel tiostwisdil bij luij tl bekoitu i Htj elke bintilling vueg ik griiUs ecu ofitcieel trekeg kiuiispl lu 7t iij i ri ri ld dt tnkklui shjsteiieu dtel bereidii spüidigste de orders dirtit It wiUtn nueiideli aan H fiiislav Scliwarzsi lilld S luMUHi issH lUMiKLAKii te Hamburg