Goudsche Courant, zondag 17 december 1871

Zoiiiliis 1 ücMiibcr 1871 N 1142 GOUDSCHE COURANT Nieuws cn Advcrlcnlieblad voor Gouda en öinsirebn De inzending van advertentiën kan geschieden tot éón uur des namiddags op den dag der uitgave iide lierif t divt toRoii het h hem tt bt komeii ESVEENDRÜKTE rfi ajVfdigde ingetcai ht VQ BRINKMAN Lange Tiendtweg g er d Alion 10 Ectract geheel gegrond ctensthap en gelouterd door net gebruik is een honr in syne zaraeustelling gealli andere tot nog tcie lideen Dit extract yeri ilijke eigenschappen in zicL en voeding van het haar zijn het verfrischt en verlei ve joudt het hoofd reia uitwasemingen maakt de i li r gezond zet de world e ree ls verouderde en verr langzamerhand opkleuren ract eenige kleurstof bevat tnschup van dit Haar Exa dert haarolie of pomade t of die verbonden zijn ia u iigstlen zorgvuldig verraeV or liet oogenblik eenigeu ch poedig de haren weder 1 1 ir h re meerdere vatbaar5 van fitof en vuil en het dus i iarvin een proef te nemen oUet fge gebruiksaanwyzing vertrijgbaar b BO MA Gouda DE ra M j lotterdam ME lict jticilue jaar ark nf fl 175 000 hetgïlnkkigateg ival biedt p Staat goedgekeurde Ie grnote jjeldverlotin nan r zame i 4 249 600 Mk iiiaaiuen verloot en de prij vnii dtn staat uitbetaald eveit 250 000 Mark 1 50 00 100 000 50 000 j 001 2 n 20 000 3 a 11 100 5 a 10 000 6 21 5000 4 a tOOÜ JO JO i a 1500 i a 1200 M 500 375 a 200 13200 DBcember ing ilaais en kost daarvoor iiieel lot fl 3 50 175 90 ivHorb T i lc onjiiiiet lt lotfin zijii 1 l tl n r il Munt of Hoiikpa tU o diHtr üwririiikiiig van bij lij tt Ix koiiii ii K ilt KHitu feu ürticieel trek irck tmgslijstcn en Jcel bercidigcn cie iiieii vaiiiny vragen zal IJ hii ik l i gfiioenüii itoo 1 MN t 1 1 hiuat 0 11 i lc groote iipT tl kuiiiicu uitbrtiilpn eu i iil il tr cTiic iu iiw C i ttübcijvtT stri vni tn il iii nok rtroii ciu mij wn irtlijc u in iki ii Iro 1 pUtttH hcMirn en lU üi oi it men ver ucht tt it If i mIIch inzi iid ii aan iivarzscliild M i Aoi te Hamburg De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG CU Vlil lDAG In de Stad geschiedt do uitgave in den avoiiil van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving De BURGKMEK S rRR vnu Gouda brengt bij deze ter kennia van de belanghebbenden dat door den Heer Praviiie ialen Intpecteur de Direoie belastingen enz te llotterd im op den 1 Deeeraber 1S71 is cceoiitoir veiklaard het kohier van het patenticgt tweede kwarta d dienst 1S7I 72 Oat vooriaekl Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanjj er dat ieder diiarop voorkomend verpli t i i zijnen naiiulan op den bij de Wet be ma den voet te voldiien en dat heden ingaat de termijn van DUIK MA KNOK N binnen welke de reela iiee behooren te ivorden ingediend GouD v den 13 December 1871 De Burgemeester voornoemd VAN BKROEN UZKNOOOKN 1NSCHRI IVING s OOR DB Nationale Militie EERSTE KENNISGEVING BURüKMKRSTER en WEl UOUDKRS der gemeente joudn E ezien de wet van den 11 Angdstns ISOl Staahhlcil n 72 betrekkelijk de Nationale iiilUie herinneren bij djze alle belanghebbenden aan hunne verpligting tot het doen van aangifte ter inBchrijving voor de Xat winle Militie in de niaaid Jaiiuarij 1S72 en brengen ler lumuer kcimiB de volgende bepal ingen der genoemde wet Art 15 Jaarlijks worden voor de Militie ingeschreven alle nniiiiieiijkc ingezetenen U e op den 1 Januarij van het ja ir hun l l j iar waren ingetreden Voor ingezeten wordt gehouden 1 Hij wieii vii lei of is deze overleden iens moeder of zijn beiden overleden wiens üO d ingezeten is volgeuF de wet van den 288teii Julij 1S50 Staatstilotl n 44 2 11 j die geen ouders of voogd hebbende gedurend la itste aan het in de eerste zinsnede van dit artiki vernielde lijd tip voorafgaande aehttien maanden in Kedvrlaiid lerhlijf liie d 3 Hij vim wiens ouders de langstlevende ingezeten wna al is ïijii voogd geen ingezeten mits hij b nnen het rijk verblijf houdt Voor ingezeten worilt niet gehouden de vreemdeling behoorende tot eeneii tailt waar de Nederlander niei aan de verpligte krijgsdienst is onderworpen ot waar ten aanzien der dieiibtpligtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen Art i i De inschrijving geschiedt l Vnu een ongehuwde in di gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zijn bolden overleden de voogd woont 2 Van een gehuwde in van een wednweiiaar in de gcumente waai hij tvooiit 3 Van hem die gun vader moeder of voogd heeft of door deze is aehtergelaleu of wiens voogd buiten fi lauds gevestigd is in de gemeente waar hij woont t Van den buiten s lands wonenden zoon viui een Nedeilander die ter zake vim s lands dienst in een vreemd land woont in ile gennenle waar zijn vnder ot voo d hethiaM in Aiv i uruonid heel l Art 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven 1 De in een vri emd rijk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is 2 Du in een vreemd rijk verblijf houdende ou lerlooze zoon van eeu vreemdeling al is zijn voogd ingezeten 3 Ue zoon van den Nedenander die ter zake van a l iuds dienst in s rijks overzeeschc bezittingen of koloniën woont Art Is Elk die volgens art 15 behoort te worden ingeschreven is veipllgt zich daartoe bij iinrge iieester en Wethouders aan te geven tussehen den I en 31 Janu irij Hij ongesteldheid afivezighoid of ontstentenis is zijn vader of is deze overleden lijne moeder of zijn beiden overleden isijn voogd lot het doen van die uaiigifie verpligt De wij ie a ir up van het Üoea vau do aangifte Mijken mort wordt door Ons bepaald Art 20 ilij die eerst uu het intreden van zijn IDde jaar doeli v ir hel volbrengen van zijn 20stc ingezeten wordt is verpligt zieh zoedra dit pla ats heeft ter inschrijving aai te geven bij burgemeester en wethouders der Gemeente waar de inschrijving volgens art 16 moet geschieden Daarbij gelden de bepalingen der ï en S ïinsnede vau art 18 Zijne inschrijving geschiedt in het register Tan het jaar wnartoe hij volgens zijnen leeftijd behoort j Burgemeester en welhonders vooriioeiud roepen dientengevolge de ingezetenen die m het ja ir 1853 1 zijn geboren en overeenkomstig het vorenstaande in 1 deze Gemeente tot aangifte verpligt zijn op om zich I op de volgende dagen en in de d iarbij vermelde orde te doen inschrijven te weten die woonachtig zijii in de wijken A B C D E 1 G H en 1 op Maandag den loden Januarij 1872 tn die wonende in de wijken K L M N O 1 Q il ö en T op iJingsd ig den 10 Januarij 1872 Voorts strekt tot informatie van de Belanghebbenden dat het register vau inschrijving op deu 31 Januarij des namiddags ten + ure voorloopig wordt gesloten en zij die alsdan verzuimd hebben de voorschreven aangifte te doen ingevolge art 183 der wet vervallen in ecnc boete u ƒ 21 tot 100 dat ieder die voor de militie moet worden ingeschreven zich bel oort te voorzien van een extract uit het geboorte register hetwelk bij de aangifte moet worden medcgebragt dat dit extract a in hen die binnen deze gemeentezijn geboren op hunne aanvrage op het Bureau van den burgerlijken land gratis zal worden uitgereikt terwijl zij die eiders geboren zijn zieh ter GemeenteSecretarie kunnen aanmelden ten einde genoemde tract van het Gemeentebestuur hunnei geboorteplaats te doen aanvragen en dat een ieder gehouden is te zorgen dat hij bij de inschrijving Wijk en Nummer zijner woonplaats juist kan opgeven Güuu t den 15 Docember 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secreturis De Hurgeniecstcr DllUOUUiliVtU FOUTUIJN V VN BkIIUKN i J E Nl 001lN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaiitsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF GENTEN BUITENLAND liiiiltiilitiiilscli Ovcrziclit Eene kalme zitting van de Fransohe nationale vergadering en dadelijk ziet het publiek met grooter gerusiheid de toekomst te gemoet Daarbij komt nog d it de beide fracticn der linkerzijde besloten hebben den heer Thiers tegen de mogelijke aanval leii der rechterzijde te verdedigen een besluit genomen ondanks de ontevredenheid der republikeinen over de boodschap Het gouvernement ua raadpleging zijner vrienden en begunstigers zou voornemens ïiju om den tijdelijken vrede tuasoheu de partijen te bevorderen door nlle quaestiën te vermijden die aanleiding zouden kunnen geven ora de gemoederen te verhitten b v alle cons itutioneele quaestiën Het vjil trachten de republiek te bevestigen door ivij e en wel doordaehfe ma itregelen van haar te doen uitgaan welke geschikt zijn om vertrouwen te wekken en de wonden des lauds te heelen De commissie uit de l riiiische nationale vergadering belast met liet voorloopi e onderzoek naar de beginselen waarop eeu nieuwe kieswet zal moeten berusien heelt in hare vergadering de volgende algemeeue principes aangenomen 1 om kiesgerechtigd te zijn moet men den leefiijd van 25 jaren bereikt hebben en minstens één jaar in eene gemeente gevestigd zijn 2 militairen in werkelijken dienst kunnen tdet slemmeii en i het stem uitbrengen al verplichtend gesteld worden Dit laatste beginsel moge weneclielijk zij i om zoo goed mogelijk met dca wil der natie bekend te worden hoe men het echter in toepassing brengen kaïi zonder inbreuk te maken op de burgerlijke vrijheid is een r aadsel I e staat kan zijn burgers dwingen om aan hunne verplichtingtn te voldoen maar niet om van ecu hun verleend recht gebruik te maken Het is daarom niet ouwaarsoliijnlijk dat het korte telegrafische bericht de bedoeling der commissie niet juist heeft overgebracht De verkiezingen ter aanvulling van de vacaturen in de nationale vergadering zijn voor geheel Frankrijk met uitzondering van tJorsioa en de koloniën op den 7 Janitari bepaald Omtrent den prins van Wallis verkeert men nog in denzelfden toestand van hoop en vrees doch met eenig guns ig vooruitzicht De algeracene beraad laging over de Prnisischa begrooting is Dinsdag in den landdag te Berlijn gesloten Zij waren belangrijk door het thema det redenaars Deze lieten alle gebreken van het bolast ingstelBcI achtereenvolgens de revue passeeren om ze aan de aandacht van den minister van finiinoiëu aan te bevelen Deie uoodigde nadat hij alle bezwaren en wensolien in zijn antwoord opgenomen had de kamer uil om wat geduld te oefenen cii niet reeds dadelijk hervorniiiigeu te verlangen die iiift met d n staat der seh itkist waren overeen to brengen en later aan de beurt moesten komen Onder andere wees hij de reeds verraimierde zout ielasting eu die op het zegel aim nis bestemd om met long meer te leven De kamer begon toen aan de artikelen waarmede zij nog bezig is De bondsraad heefi ondanks do ou lerstouning v ui rriu iii hel voorstel vim den heer Insker verworpen oin lie bevur lh id vim liet hoiidsbest inr ook I over het biirurrlijk reeht inl te br iileu lUeu ivcot