Goudsche Courant, zondag 17 december 1871

ah wapenen bod eiido zoodat or monigecn zwaar ne wond van de sehouwpla its gedragen werd Dilko nis 111 do en slrijd door do conservatieven niet herkend en knam er tdzoo oiigeoecrd af dat de rijk dl li i pp ini 1 i ii pieh aii den llaoaii iirhen mi ni t r Selli i ill s lii h ihe niistifj oor den vol lendeii dienst raaint luen hit to kort op l ü i Uiümiüioon iVaii li eiiovir de enoiic wr iioerderini van iiikonis u door yaanleaej meerdere üpbioujjstder lii lasliiii 11 liet voeruit aohl is liis niet voelbelüveiKl I iU ittint en der Belüisclio kamer Zijn Oiiisdni weder herval Namens het iiieiuu kabinet r am de heer de Tlieiix hel woord uaaruit men zou mo eii nfloiden dat luj inderdaad aan ziiiie funetieii van minister zonder portefoiiillfi de waardoiiieid ni voor i zittcr van hot kabiuot verbindt en dat dus lionieu i wijiheid in de l elt iselie emst intioneelc usantieii vi i ll H f n hii pi iiire ft yc oo oii eloof lijk Voorkwam werkelijk bij dit k dnuet toei opast is ht heer Ie l heux eide dal do reineer ng iliir de formatie van hol kabinet van den 7 l ee p volkomen i oonslitntioiieele v ij e tot stand f ekomm was staat maakte op don steun van de meoideilieid der In ulo kamers Vcrvol ens verklaarde liij dat lul kabinet in den loop der to renwoord jfo zittiii f eeii poliiieke wetten zal voordragen ou hel land Injdeaan aoiiln verkieziugiai IS72 golcsenheid d hoblien om ieh over de door de regeerinfi te volgen richtiiij uit te spreken Na deze verklaring had een hoogst gematigde politieke discussie plaats die tot geen bijzondere incidenten aanleiding g if P R A N K R IJ K Pe meeste bestrijding in de boodschap van Thiers vindt zijn polemiek tegen de invoering van den nlgemeonen dienstplicht De argnnienteii die Thiers hiertegen inbrengt zijn dan ook hoog st zonderling er blijkt uit dat Thiers het ij uit onkunde wat ich moeilijk laat aannemen hetzij met opzet om zijn z iak te verdedigen een geheel verkeerde voorstelling heeft gegeven De algeraeene dienstplicht is een onmogelijkheid zegt Thiers en iedereen kan ilat begrijpen de lichting die men in Kiunkrijk zou verkrijgen wanneer men al de jongelieden van 21 jaar opriep bcdraai t in Frankrijk 30O 00 man met driejarigen dienstplicht zou men derhalve verkrijgen een leger van 900 000 man mil tie wat i on onmogelijkheid is voor de financiën Men zou meenen dat Thiers werkelijk denkt dat de algeineene dienstplicht in Pruisen op die wij e M ordt toegepast want hij redeneert op dit punt even dwaas door Aangenomen de onmogelijkheiil zegt hij om zulk een militie leger te onderhoudon zou men er toe nioiten ovorsaaii om de liditingoi bij gedeelten weg te zenden en naar zijn berekening zouden de miliciens niet langer dan 18 maanden onder de wapenen kunnen blijven om dan weer plaats te maken voor anderen Men vormt op ilie wijze echter geen soldaten voel tnmdor onderoiacieren Wanneer zulk een besluit erd genomen zou Frankrijk verloren zijn Een cnder punt van de militaire studo van Thiers vindt veel aanstoot hij wil blijkens zijn bood ichap een plaatselijke burgernncht vormen ter vervunging vnu de mtionale garde waarin alleen die burgers zullen orden opgenomen die b laiu hebbon bij de instandhouding vuii de regeiring ui a w die boLooren tot ecu zekere klasse an l elastiiig clMd lii en In het geboorteland van Int algemeen st uinclit waar elke census bij de verkiezingi U is afgeschaft zal het handhaven der orde derhalve volden toe vertrouwd aan een hevooriechten stand Uit zulke dcnkbeelileu blijkt dal Thiers den Fianschen volksgeest niet kent of te zeer met zijn eigendenkbeelden is ingenoineu om dien volksgeest ti leiden i Tr 2A ftJ 2£ 3 ENGELAND Do volksbewegingen die door de aniliangois en tegci tanders vin den liekenilen Dilke in het leven worden geroepen krijgen itu bedenkelijk karakter Wij ontleeiion aan een Kngeliciie eorrespjud iit e daaromtrent het volgende De tories haiïdeu eeiie meetiiii bijeeagoro on m de z ial van den gemeenteraail te Ken n L ton luet het doel om over l ilke het doe nvoniiis uit te spre ken en alzoo in naam der kicers den afgcvaardigile van Ihelsoa te goluodeii ijn uiatidaat neder te nggen Po toegaiigk lart Mi tol de zial aren da i j te vorm en oenii s ii s Ij ihkt aan i e ein ervatieven al leen ronilgulcelil I en aaii al iioliliragoiilen stond bniteii aan den iiii aiig leru jl andore agenten hin11011 lil den gang gip ii s naren on de Iniiin iikomonden na hot miIikhi hunner kaol a s ariii ij rooVers visiteerden in weerwil van do io riiig om enkel OitiisorvatioM it in do aal loe Ie iaioii waren er riels veisoMcidcho ropiiblikeii en Imiiiioii gokomeii eveneens uaiin vele ilplaalsoii door r ft be et i die iloor 1 I ll aelilonlour Iniiinii o innkkrld uareii Toen lie nil hii iol was wi i ii il o iiim r alievileiders nii iiMiid iniir lm lalon en sloten de di iir Doi h mi liip men daar buit n aider woo l gedruis leve Dilke on zoo dieigoinl dat men in de aal besloot om de deur door ren lel van den giini onloraail te laten opinoii Nn stjriiiilf dv menigte binnen 011 men b gou elk iniler oo te dnngeii dai meuiaiul leh verroeren kon eii de verslaggevers der vi i schillende dagbladen ioh rondom den rand van hit sprookgestoelto moesten srharen jSir Alfred ilado as door de torios in een geheimen raad tot voor itter verkozin doeh na lang en wild got er verliief il verL adorim ekoreii werkman Nieass op hl t s irookgestoelto doeh de e kon zieh langen tiji niet doen hooren wegens het voortdurend Huilen en sehreeiuveii der conservatieve ijmillemin dio Iniu oinroigdon Weldr i volgle nu een tooneol lat alle beschrijving te boven gaat Bij afwissoliag brulden on lierden de tones oV mv n Rule Britannia terwijl dl o Mwiniii rs door to ugL ulUi im Ie steinineii der eersten trechtten te veidoöven De demoeratiseki voor ilter lieloot de eindelijk dat hij aan alle spnki rs zonder ondorsched van piitijou het woord ou v ileenen Do tories die in zijn nabijheid Jtondon dreigden hem roods te lijf te zullen gaan Diarop storingen de rehlorste rijen over stoelen en banken hoen I ll 11 du gedeelte der aal werd men opvreiselijke wij laii lgeuieen intussehen stelden twee sprekers dei tories voor dat de kiezers der koninklijke geinoente Kensington zich voor de monarchie zouden vorklaren die door H M do koning in vertegen woordig l word i oeii nu de voorzitter spreken wilde weril hij zoozeer door tories ovor schreeuwd en bi d eigd en loog een hunner oo onbcsu sil inet zijn stok nin ich heen dat eeuige stevige uiannen uit het Volk eindelijk toeschoten en de eigste rustverstoordera over den grond slingerden Nu volgde er een algemeen gevocht in de vergadering zoodat de viislaggevers maar met noe te hun lichaa n wisten te borgen Het fegende slagen en stompen nadat eeltige der voornaamste oiirustmakirs uit de 7 aal geworpen waren werd de vergadering weder voortgezet IV hoofd redenaar die de verdediging van Charles Pilke op zich nam was zekere Mason Jones dien ik dezen avond mot den naam vau volksprins thf people s prime hoorde betitelen Hij ging al de lastenngou eji vijanileltjkliedon na welke van de zijde dor tories togen den vertegenwoordiger van Ch dsea gericht worden noemde sir Alfred jlade c s eerroovers moordenaars rampzalige sehepsels enz lil c ene z iak was hij het met Dilke niet eens tiij kou namelijk niet begnipen hoe de e pene republiek vi stigeii tilde zoolang zulke wezens het land nog drukten dat fe telijk in hit be iit eeuer kleine maar roof ieke aristocntic uas Inmiddels begonnen de tones andermaal Rule Britannia Ie zingen waarop een nieuw vuistgevecht volgdo zoo hevig dat de pol tie do aal biiiueiidroiig en zich er tnssehen mengde Wederom werd een deel der rustvorstoorders naar builen gesleurd en nu kon de mietinij ruslig ten einde gebrn ht worden Het zoogenaamde moU rchale lo a iti tsontwerp werd met algiiueene s cmraon uitgenomen drie verworp n en de volgende vergadering te Kensington op i4 Januari bepaahl uaariu Dilke persoonlijk voor zijnt kiezers verschijnen zal Daarna klonk een herhaald le e Dilke De zegepraal was alzoo aan de vrienden van Dilke gebleven maar de bebloede hoofden onder Ik do paitijui gaven ie kennen dat men zich vreeselijk ha 1 moeten inspannen l iit do amgekoiidigde torguleri ig te Kensington nog mindir kalmte on bez i iigdheid belooft blijkt reeds uit oeii dergelijke bijeenkomst een p iir dagen later te Hilton fehouden w iar Charles Dilke m de zon ona iiido matighoid zaal eene voordracht hield ovi r volk vortegolllvooldlglng Zijne rede verwekte spoedig 0011 gevecht tu selion torio s ou radicalen w iarbij veel e iistige vo ivondiiigeu plaats h iddon I e redenaar zelve en zijne vrienden die hem besclnrindon kwamen er goinkkigerwij e hoolshttids af Hoewel nu Dilke ditm aal met of monnrehie of epubliek tot otidirwerp gekozen had maar eeiie bel re volksvertegonvvnnrdiging naar dc i maatstaf van het volksgiial zoo moesten er toch nood akplijk ongorigi ldheib n koinoii daar de tories reeds dagen te i voren het grauw door nnnplakbdji tten t gon Dilke iiaddon ojigohitst De radic loii hierop bod icht had don in eene vonrloopigo bijeeiikomsi waarin er 2001 vau hunne partij verschenen de bepaling gemaakt om geen tories ie te laten loch n uiwolijk s had do spreker ijne voordracht begonnen of hit regende CJiisorvatievo sioiinn ilnor de r imen dor zaal znoilat velen der nanwozigen erii tig gewond werden inmiddels deed het straaivolk dat door de tories betaald was een aanval op de verga er aal zoo hevig dat ij mot krachtige stoksl ig ni moeiten teriiggodreven worden i inwelijks was de redevoenng ge iiidigd en liad men tevens i i ii ver oeksohrift lan hel piirloinoiit gooilgrkoiii d toen de politie die het gepeui i l lier lories moer geiie oii s lieen het grauiv binnenliet v aarop men op godiielile w j e liaii Igeinoen werd tol ld men zioli van Ie g broken stoelen en tafels Do muli dooliiig van don minister van finaiioii n von amphausen dat de regeering besloten vi is om de belasting op te hellen op hot gemaal en het gesl icht en dic op de laagste klasse van de hoofdelijke b lastiiig ClasseiislouerJ met lioeveol ingenomenheid ook ontvangen hooft dt liberale piriij in den I ruisise ipii landdag nog niet geheel bevredigd De Forlsehriltspa tij had in de e nninissievergaderingeu reeds voorgesteld om behalve de e belastingen ook nog af te selialb U het zog Irocht van de kerkelijke geiuigs li uoii nij lüo UL iclijk o ovi ijd u D juattelaiids afgcvaardigden ween op het drukkende dezer behstiiig d iar iiiai ter nille van dat e el dikwyls aanmorki lijko riisjos miest ondernomen die vooral Voor den tnindoion sl ind zeer lastig waren het opluUou van dez belas ing werd als nog noodzakelijker Il sehound daii die van de li lüfdelijke belasting De ilgevaardigileii van de Fort clirittspariij Uichter en dr Haiiel hebben bij de ber aiidsl igiiig in den landd ig op die zaak aangedrongen Het centrum zal in don landd ag een voorstel doen tot ophelfing van de Roomsch Katholieke afdecling bij het ministerie van cercdienst De nationaal liberaien hebben het vooral weder gemunt op den minister an eeredienst den bekenden heer von Miihl r De Nation i eit hot hoof lorgaan vau dn partij geeft den raad om toch alles te vermijden wat iiiiar een motie van vertrouwen in dcii minister van eeret enst zweemt Zoo zou men wel een anderen minister maar niet den heer von Muhler de 80 000 thlr kunnen t iestatm voor verhooging au de jaarwedden der hoogleeraren De landdag moet eerst vaarborgon eischen betreffende de boslediug van die som Een groot gedeelte van de lange rc levoering van I asker was aan helzelfde onderwerp gewijd In de Maand ig gehouden zitting van den landdag heeft de minister van financiën geantwoord op de bedenkingen door T askor iotiberg llichter en anderen bij de algemeeiie beraadslagingen tegen de bcgrojtiug ingebracht De mintster verklaarde dat hij d beantivoording van de verschillende aangegeven punten zou itiistolloii totdat de wetsontiverpon betreffende de hervorining der belastingen in behandeling kwamen Hij moest eciiter doen opmerken dat hot hem minder gepast voorkwam om niet nieuwe kl nhten aan te komen over sehrale jaarwedden terwijl een aanmerkelijke verbetering van de ambtenaarstraetp nontcn werd voorgostold De regoeriiig had betrelfcnde hot verder vcr eenen van schadeloosstelling lan de soldaten van de landweer en aan de gemeenten nog geen besluit genomen De ophelTing van de belasting op het zout zou door de regeoriiig in den rijksdag warden aanbevolen De zegelbelasting op de dagbladen werd door de regeering niet beschouwd als een instelling ten eeuwigen dage voor het oogenblik echter kou aan de opheffing vau die bela sting niet worden gedacht In l ruisen is door bcschaifde personen van zekere kli sse oppositie gcm uikt togen de alg meoiic vö k=tellii g om staatkundige odenen hebben velen liehoorende lOt de uiterste fractie der hoogeonsorvalieven alles gedaan hetgeen zij do i konden om de tenuitvoerlegging van dien maatregel te belem neren of zooveel mogelijk te doen mislukken Nair luid van ber ohtcn uit Klzas Loth iringen heeft men iieh ook laar om staatkund ge redenen verzet tegen dien ma itregel aldiar had het verzet in de eerste pia ats op veel groot schaal plaats ctt ging men in zijn dwaasheid veel veider dan in l ruisen De National Zeitutig deelt dicimangaaude o a het volgende mede lil geheel Ijothiri gen hebben geen drie personen tot de eigenlijke de lulandsche bevoiking behoorende V ilw llig de hand geleend om den maatregel te beoiirdcreu of ten nitvo r i loggen Door zekere part j le d aan de piaitelandsbcvolking vooral in ii t oor gellitisterd dat non door d bsliiilpzame hond pan de Z iak te bieden zijn toestemming gaf oni van geloof te veranderen dat oiu l uthersch te wordin liotgoen met andere oorden wd zeggen d it mei dl belofte alloLiif om zich onder de vrijineiseliai s Ie do n opneiiien In dl meeste huisgezin len op het platteland ksn men van do b wonoi ioen gi past antivoord verkregen op de voordes Inevon vingen Wat wilt gij lii lilon veel il de woorden die geriehi we diii tot de beambten met de telling in het dor last Is het niet genoeg dat wij l riiien moeten ijn Iloo koiiii gij dio ook oen l Viiisi hrann yt hoe koml ri zoo oi be i 111111111 om ni t ei n lijst van de l ruisoii rond te aiii ri i ii iinderen lOt ou weigerden dl bcuinbteii vorder te noord te stimii