Goudsche Courant, zondag 17 december 1871

1 1 niiiii rcn zuaiir ge lau ii u i rd lliike Mi i itieV ii niet hervTcl nf LAND iiüuistcr van financiën lus besloten was om lilt gemaal on het ge ie van do hoofdelijke iiocveol ingi nomenheid piriij in den Pruilt I lievrejigd De Forl1 ievcr aderingcn reeda h lu t i en ook nog II dl Ivcrkelijke geinigovei lijden De platteJp liet drukkende dezer m lilt e el dikwyls iler ieincn die vooral laalifiwaren het opiila nog nooibakelijker if lelijki belasting a Ie intt panij Uieliter en laiidslaging in den land ila een voorstel doen Kaiholieke afjeeling ciwt H ii het vooral weder eeredicnst den beken io h Zei het hoofdden raad oui toch alles In motie van verlrouweu i list zweemt Zoo zou r m ar niet den heer r kunnen toestaan voor 11 der hooglceraren De en lisehen betreffende ilea groot gedeelte van a ker was aan heizelfde ii zitting van den land fi ancien geantwoord op r Jotlberg lliehtcr en raadsliigingon tegen do minister verklaarde dat Ie verschillende aangege I I itdnt de wetsontwerpenbelastingen in behan It echter doen opmerken Ivoorkwam om met nienwe schrale jaarwedden terItrring van de ambtenaarsIti ld De regeering had Inen van schadeloosstelling luivser en mm de gcmeeu en De ophoRing van de or de regeering in den n Do zegclbelasting op 1 regeering niet beschouwd m dage vo r het oogenIhelBng van die bela ting S ihaafde personen van Icai inkt tegen de alge BtKundigc redenen hebben Viierste fr c i der hoog hi tgcen zij doi i konden dien m iiitregei te be Ij te doen nv lukken uit Klzj s Lotharingen u stiiatkuiid ge reilenen Id iar liad het verzet iooti schaal plaats en Ie d veel veiJer dan ia iff deelt dienuangoande ibcn geen drii personen me bevoiking Ijehuorende om den mnatregel te leg ea Door zekere Midbbevolkiiig ooral in do r dj behulpzame ijn loestemmiiig gaf 11 dal om l nthersoh Idere vwxiiden wii zeggen om zich onder de vrij III op het platteland kanHipesi nnt voord verkrijviam ii iden vrehil de woorden ii mbteu met de telling 11 t niet genoeg dat wij leii I mi sehman ijt hoe 1111 111 t M II lij t van de II auilereii Mt en eiIe uoiil tr taan Een aieler beimbte rerhanlt d it hij in de plaats zijner 1 woning hit huis eener eer bejamlc weduwe binnentredende do volgende ontmoeting had Een der Toorgesehreven vragen tot ha ar richtende sprong zij ijlings van haren stoel openz ide Het is dus waar dat wij ons geloof moeten verzaken Volstrekt niet moederlief was het aniwoord ik wcnsclitc olccUt t 7jr jnicr nmar mvorens de zaak diiulelijk was gemaakt trad een volwassen dochter dier bejaarde irouw tusscheii beide Met de levendigste tcekenen van angst op het gelaat riep zij uit om ioils wil lieve moeder lai=ter met naar die taal Men wil u bedriegen Neen neen zoo ging zij voort z ch wendende tol den beambte Wij doen geen afstand van ons geloof Voor geen uercijscii geld of goed worden wij Lntherseh wij willen geen vrijraftselmrs wo den Geen antwoord ivuam later over hunne hp jen zells wilden zij hunne namen niet Oj given Op die wijze is het bijna ov Tal gegaan in E zaeLothari gen De taatkniidige v ij inden van DuitcU land en de katholieke gcfstelijkiiid legt de A a o a Zutuiig hebben het doninie T3ik opgehitst Iloe bet aan den verderf lijken laadi ehoor lieeft gegeven dut hebben de gebennenissen sliehij al te duidelijk aan h i licht gebracht Goi DA 11 DhX KMBBR Sedert t laatst vou October hecrscliten wederom kwaadaardige polken n de gemeente Uodegraven voornamelijk in de buurtschap de Meije Verscheidene geviillen ha Iden ecu doodelijkcn afloop De vroeger reed gemaakte verordening om op de icholen geene kinderen toe te laten die niet behoorlijk zijn gevaccineerd wordt tiniiis door iet bestuur krachtig toegepast Namens den minister van binnenl i jiken heelt de commi saiis des koninus in de provincie Zuidholaaii de burgemeesters der gemeenten in deze provincie bericht dat de kon I misiselie landdrostci te Auricli den invoer van rundvee uit Nederland iu die landdrostci hetft verboden De commissaris des koninge in de provincieZuidhollauil heeft ter kennis van de belanghebbendengebracht dat bij besUiit van geJep staten de jachtop klein wild lii deze provincie is gesloten op Zaterdag den 30 Dec cerstk met zonscndergang metuit onilering vau het in art 15 sub lelt y derwet van 13 Juni 1S57 bedeeld jaclitbedrijf vanhet vangen van houtsnippen met laat war of valfouwen hetwelk blijft toegelaten tot en met den 30 Jlaurl 1S72 s Kijk middelen hebben over de elf eerste maanden van dit jaar opgehr icht ƒ 7 l 57ó 21 1 8 zijnde ƒ 1 828 l H 9y meer dan in dut tijdvak van 1870 De raming bedroeg J G7 55 007 OU Dondc d agavond zijn inde zitiiug der eerste kamer ingekomen de begrooting ontwerpen en de verdere wetsvoorstellen die door de tweede kamer zijn aangenomen Ze zijn alle verzonden naar de afdeelingen Statea Generaal Tiveeue Kamhu zittingen van 14 en lö December Donderdag werd bcraa lsiaa d over de motie vanorde van den heer Lenting bi treilende het port derdagbladen en over het voorsiel der commi =sie vanrapporteurs voor de herziening van het reglement vauorde De motie van den heer Lenting was gelijk men zieh herinnert geriehi tegen de interpretatie lie de admiui irnte der posterijen aan art 17 aan 3 van de posiwct geeft door loor de ver eiiding van dagof weekbladen met bijvoegsels te zaïiien minder wegende dan i i giammcn een cent port te cischen in plaats van een halven cent Ofschoon dnJ interpretatie zieh volgens de le ter der wet Ual verdedigen is zij ook naar onze meening met den geejt daarvan in strijd De heer Lenting werd bij ile verdediging zijner motie krachtig oiidersteniid door de heereii an Kek De Lange an Houten en Moeiis ij benepen z ch voornamelijk op de geseliiedimie Ur postwet de bepaling van art Vi heett haar ontstaan te ilankeu aan een amoi denieiit van den heer J entmg en al nioeht nn ten gevolge van het tn sehen chuMen e ner a iiiea Hl dat artikel 1e letier met volkomen dn de Ijk zijn de meer vrijgevige interpretatie lag onbetwistbaar 111 den geest der wet De heer Dumkar vereeiiigdo ieli nut dit gevoelen maar voml m ecu motie vau unie nut l et ware middel om de goede interpretatie te doen zegevieren immers de miuisler kon de motie eeiivoiiiiig naast zicli neerleggen De heer Van lleyma en ik minister gingen verder en wezen den heer Lenting een ander luiddel aau om zijn doel te bereiken waarom nam hij niet hut initiatief tot wijziging der wet Hierop werd door de verdedigers der motie geiiiitwoord dat kunnen wij uict doen want wij zijn overtuigd dat de wet reeds voorsehrij t hetgeen wij verlangen Eu de heer Leeting vertrouwde van den liberalen zin van den minister dat hij in geval van aanneming der motie aan de postwtt de gewenschte SKi i Z 0 1 j eu Ook de minister beriep zich op de geschiedenis der wet en meende dat de invoeging der tweede alinea van art 17 den geest van het araendement Lenting geheel veranderd had Hij noemde het ongerijmd lat een enkel bijvoegsel een cent zou betalen maar een courant met bijvoegsel een halven C3iit betoogde dat de drukpers zich volstrekt niet te beklagen had over de po twet en drukte vooral op dt moeilijkheid vooi de postadrainistratic om de couranten die gewoonlijk weinig üogcnblikken voor het vertrek der post worden bezorgd te wegen Ten slotte gaf hij te kennen dat hij iu geval van aanneming van het amendement een wijziging der postwet zou voorstellen om haar met ie raeeniiig van den heer Lenting in overeeiisteraining te brengen De motie werd daarop met Ii5 togen 31 stemmen a ingenomen liet voorstel der commissie van rapporteurs voor de her ieiiing van het Iteglemeiit van Orde zooala het door den heer Storm van sGravesancle werd uiteengezet strekte om het Itegleraent met de daarin door de commissie aangebrachte wijzigingen m bloc in t ï voeren voor deii tijd van ti ee jaren van 1 Jan 1872 tot 31 December 1873 bij wijze van proefneming Dit voorstel was o a daarop gegrond dat de v iststelling van een Keglcment van Orde blijkens vroc ere ondervinding tot zeer tijdroovcnde disoussien leidt Daar de kamer er telkens tegen opziet om aan die disoussien te beginiiei zoo was hel voorstel der e iminissiü vim r ippjiteurs feilelijk de eenige vcg om al den arbeid seJert jaren aan de herziening van het regieineiit besteed vruchten te doen dnig ii ersciiUlende te len kantten zich eoliter tegeu dat voorstel a in omdat zij bezwaren hadden tegen den inhoud van hei gewijzigd reglement waarovczij zelfs nic gedurende den voo g steldün proellijd wilden heciiüiappen Uei bleek dat deze leden de meenlerlieid Vunnden want het Voorstel werd met 3G tegen 30 stemmen verworpen Hit pr aetisch gevolg vau dit voorstel zal wei zijn J it Aa wijze van werken der kamer vooreerst onveranderd blijfi rijdag weiden de Iraelau n mei Engeland betrellHiidc Sumatra en ile i ivoer van vr j i arbeiders in Suruiaine aaiigeuoinen het eerste met 64 tegen 13 het tweede mit hU tegen 7 stemmen Men kan zich heririieren dat t ilenle der Engeische tiact iteu omirent den afstand der kusl van Guinea reeds vroeger door do Tweede Kamer werd aangenomen doeh dat toen het Siak tractaat werd verwor u Daarvoor is thans het Scinatra tractaat in de plaats gekomen Algemeen werd htt diplomatiek beleid van on en minister vau buitciilanilschc zaken in d e aaiiüelogeuhedeii geroemd zou a s trouwens ook de g oote meerderiieid die zich met de ontwerpen vereeiiigde aautoout liij t Sumatra triicta t 18 het traot Mt met Engeland vau 1821 ot grondslag genomen De beguiistigingen aan Engeland toegezegd of toegestaau kunnen ook aan andere mogendheden worden verleend Nog werd een andere zwarigheid uit deu weg geruimd Bij de eerste beh indeling dezer oiiiwerpeuwerd op den voorgrond gesteld da zij bij eUanderbrhoorilen en met elkander ouden slaan of vallen Aan dien zame ihaiig werd thans minder gehecht althans naar de ojivattiiiij van een paar leden dieer naar vroegen en hun stem van t antwoord afhankelijk stelden Door de hh van Zuijlen en van ynilcn werd nl gevraagd of deze tractaten vudekraelit behielden wanneer de Eerste kamer het kusttractaat verwierp De minisier antwoordde dal hijover de gevolgen dier verwerping niets kon zeggn daar die ook van den anderen Onder de ontwerpen die de Kamer beslui nogvoor t reces te bcliandeleu behoort dat tot afkoopbaarstelling der tienden j Een voorstel vim den voorzitter om ook dat totherziening der artt 4U 416 Wetb van Strafr aande orde Ie stellen werd verworpen met 3i tegen 28 stemmen Uit het vonrloopi verslag nopens het ontwerp op de inküinstenbei istiiig blijkt onder aiiderim dat de meenlerlieid belwijfelde of arsehairing der belasting on het geslacht een eenigs ins merkbaren invloed op de vlccschprijzen zal uiloehmen De patentbelasting laat ziel moeii lijk verd digen VeiT heidene leden aelitten die belasting echter vatbaar vo r verbeliriiig inisschien voor uiihreiding Over de vraag of het evenwicht tussehen ontvangf uitgaven al of niet op den duur te handhaven IS zoodat niiar nieuwe hulpbronnen moest worden ui gezien liepen de gevoelen uiteen Ook overde wimsehelijkheid van het invoeren eencr algeineeiiebelasiing op het iikomen waren de gevoelens zeerverileidil Het verslag behelst de opgave der wederzijdsohe opinicn zender dat blijkt van eene bepaaldemeerderheid voor of tegen De L emengde ccmmis ie voor de stenographie uit ud be ue kamers iler Statei Ji L i i UJ aia gemaakt dat lieer J A Steger eerste stenograaph bij lie stalen gcner ial Aan 15 Jan 1S72 een derdeu jaarlij kschen cursus voor stenographie zal openen Ter nadere inlichting vervoege men zich bij den heer Steger vau tot 13 Januari 1872 Thans ziet het licht het versl ig der verrichtingen vun lilt hoofclcomité derNederhmdiclie vereeniging tot het erlecneii van hnlp aan zieke ca gewonde krijgslieden in tjd van oorlog Hoode Krnis Dit verslag is verdeeUl als volgt l Voorbereidende maatregelen 2 Eerste verrichtingen 3 De iVederlaiidsche ambuhinee a de Franseh Nederlandseho ambulance 4 Saarbrncken Trier e Dusseldorp Neuwied Wezei d Minnhcim e Versailles ƒ la Chappelej g Balan i letz i Havre Ir liurdeaux en Z llijssel 4 Verschillende hulpverlecniiig en het besluit Hieruit kan blijken hoe de vereeniging ingesteld iwaï het doel ile grondslagen en de regelen aangewezen iu het kon besluit vim 19 Juli 18fi7 hare roeping begreiHiii heeft in oorlogen wairin het vaderland niet betrokken is De vreemdeling wanneer hg van de verslagen kennis mocht nemen zul er uit leeren welk hart er in het Nederlandsche rolk geklopt heeft bij het vernemen van het lijden der strijdende volkeu in don oorlog tussehen Duitsohland en Frankrijk De president en 1 secretaris der Groniiigsche Werkliedeuvereeuiging hebben ingevolge de hun verstrekten last van wege de genoemde vereeniging aan de industritelen werkgevers en bazen aldaar in t algemeen en aan de vereeniging van industrieelen en werkbazen iu t bij onder eene missive gezonden waarin wordt voorgesteld de werkloonen te verhoogen met 25 pCt den werktijd te bepalen op 11 werkuren per ilag voor de overuren en voor noodüakelijkeii arbeid op Zondag te vergoeden respectievelijk X5 en 50 pCt verhooging boven het gewone loon geel e jongens in dienst te nemen dan die minstens het lager onderwijs met vrucht hebben bijgewoond en geiegenheid te geven aan de leer of loopjongens tol bet bijwoien vauTivond of herhalingschüleu In eene toelichting zetten adressanten kortelij k de gronden van hunne voorstellen uiteen In Drenihe treki thans een meisje van 23 jaar de aandacht dht de kleiuste dame vau Nederland zou zijn Het is de dochter van zekeren Nieuwenhuis y m Raalte zij is 2ii Amst duimen lang en weegt 68 oude ponden Zij is welgeschapen schoon van uiterlijk en zeer bevallig in t spreken Te Maassluis is gedurende dit saizocn de haring viescherij uitgeoefend door 2 hoekers en 28 loggers en Maaskotters Door ilc hoekers werden ia 2 reizen aangebracht 488 tonnen pekelharing door de overige va irtuigen in 132 reizen 25 817 V ouuen pekel en S 82a U00 stuks steurharing Laatste Berichten Londen is Deo De hagbladep oonstaterrea ecu hoogst i uiistige wendiug in den toestand dea prinsen Al de ziekte symptomen zijn verbeterd Pai ijS 15 Dec De ma i vau revisie heeft het vonnis tegen Lonis Ulbach vernietigd De lieer Thieis is gisteren te Parijs angekomen teneinde deu toestand der openbare wegen na te ga aii Gisteren heefü de commissie van onderzoek in z ike d ha idelingeii van het gouvernement der nationale verdediging den inaa eh ilk Lehoeuf gehoord Dez j nam aan te k wijieu d t bil bij t uitbreken der vqaiidelijkheden U1 0M man oniler de wapens had Londen 16 Dec uurde morgen Van gisteren avoud tien mr af is de prius eer onrustig geweest Treede Ve irclic IJcht uur fes morgens D pnn heeft het overige van den naeht rustig doorgebracht Hij is zeer zwak Doch over l geheel is zijn toestand meer gerust stellend Batidringham 15 D r jj ure d mmd De Prins vaii Wales is gedurende deu namiddag