Goudsche Courant, zondag 17 december 1871

S i V tl l V i Non plus Ultra V S XïtKStKiïtlBüS knliii jjowoc l Dl Kkti VoiNi liij i 11 u blijven uii guii itiK virloup homli ii Weenen liJ l i o De Nationale Uiiiik heelt hot uiscoiitü voor nllc vakcu een liiilf poeMit verlangd 1 = O Xj I T I E Aai hot burciu v iii politie ijn ie voljiciulc f evonden voorwei pi u in iiew irin twee slmtils een ij slcde een pl iiik en twee soliui en Il elithel beii den kunnen de elve Uruf bekomen Burgerlijke Stand rimii It Prr Jolmuml Miini onütr h lUi imk cii vnn da Kniif Hini itK ouui ia C C v Mi Djk m E T amini rs i cpUjC C ulstl i J ij i 1 J nt jil i L I A Tn IC Oïtiti nn 13 l c e P I mi 15 W Hok b ilkï i I 1 S rrtlUiul 00 j ADVERTKMTIËM De ondergeteekendeu betuij en hunnen hartelijken dank voor do vele bewijzen van deelneming ondervonden bij de viering linnner 25JARIGli ECHTVEUEENKUNG P VAN DAM P VAN DAM v N m N Bmto Gouda 16 December 1871 Lokaal Nur ln ViiUMAAk Oostbaven Gouda Derde vooi sielling door het Tooncd Ge ilsdiop vnn den RoUerdaiHScluMi Schouwburg onder directie nu ALBREGT VAN OLLEFEN op DONDERDAG 21 DECEMliEli 1871 VRIENDEN VAN ONS ToOQueUpel in 4 UuI ijvlmi na ir liPt Fia i th noh inlinii nn NïcT bAHDOU ÜLVULGI üoou TWEE DOOVEN BÏg pcl niLt Za ig UI Ikdii anr het F unaco an JuiLi loI Ae ilüu J bi iijm Aanvang teu 7 ure PRIJZEN DER PL AT SEN Eerste Rang 99 Cts Tweede Rang 49 Cts SV Loting voor de plaatsen op VV oensdag den 20 des morgens te 10 uren en kunnen op den dag der voo telllng verder plaatsen besproken worden van des morgens 10 tot des naiuuldags i ure ÏTÊDlËrRirA iTd sTcÏË RBIJN SPOORWEG VERPACHTINGEN der Restivuratiën of Buffetten o a te Ahfoude Zeist Diiehenjen Harinelen en Soelprmcer Zt ijn aard Do voorwaarden liggen ter lezing en zijn a 50 cents te bekomen op bovengenoemde en verdi r alle hoofd stations Te Alnondt wordt den Restaurateur behalve But et met beigpl uits en kelder in het nieuwe stati msgebcmw mede liog eene bovenwoning ter be eliikkiiij gesteld Nadere inlichtingen verstrekt de Ingenieur der Maatschappij te Utrcclil die ook aanwijzing in loco doet en wel te l i i den 21S Deeember tusscheu 10 en 11 ure te Zff l lh iitu i ifii Avn M Deeember tiis ehen 12 15 en 1 15 ure te tliirniclfii den 2K Deeember hissehen l en ure en te Sotttfiiinf njii iKiid Ai w M December tiisfi hen 9 15 en 10 15 ure liischri uigsbilletten aan de Direi tie ie I imlil fittino m te enden Mu ir ol oj den 15 liiiuiavi 1S72 Ui Dllü lTlK ihnlil i Den ml i 1 71 Egj plisehe liiet en Witeosjjn Peeren zure en zoete Bchjjveis Zwitsersche Appelen Kreeften Sardmes h l hmle lijn bereulo PoederCho Milaad Durijeas Maizena Macaroni t OLMAN s Starch Oom Flour Mustard Gespleten Erwten en 11e andere soorten van Boonen en Erwten A vaii Veen Attentie s v pi Tcjiirvuri U a 0 i on vrij hebbende wenscht die gaarne te besteden aan SCHRIJFWERK aan hai daar hij eene goede hand schrift Reflectercnden worden beleefdelijk veriochtzich te adresseren met franco brieven ouder letter y S bij den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda m op WOENSDAG 3 JANUARIJ 1872 bij opbod en op WOENSDAG 17 JANUARIJ 1872 bij afidag beide svoorm 11 ure in hetKolBjhuis Dk Roos te Oudewater ten overstaan van den Notaris MONTIJN to Gouda publiek worden verkocht N 1 Een welbeklaute steencn wind balicKÜREN en PELMOLEN staande op Stadswal te Oiidcwater met al do daarbij behoorende losse en aste gereedschappen N 2 Een goed iugerigt WOONHUIS met EliK en BLEEKVELD staande in de ouuiiddellijke nabijheid van den Molen aan den IJssel N 3 Eene SCHUUR aan de Niouwstraat te Oadiwofcr met ERF en TUIN daarbij naast het voorgaande perceel N 1 Een grooten TUIN daarnevens aan den IJsnei in twee perceeleu Te bezigtigen do Molen eiken werkdag en de over ge ierceelen eiken V rydag van s voorm 9 tot s nam 4 ure Alles divdel jk te aanvaarden Breeder bjj bdletten en information te bekomen by voornoemden Notaris MONTIJN en bij deu Heer BAKKER te Oudewater De UoUenlauische GlEDIET VEüEENlGING lUVr ONUEULIXG CKEDIET Kantoor TOKRIJSTUIN II N 37 Geelt geldeli ke voorschotten en neemt gelden in bewaring i deposito tegen vergoeding an rente De Directie I DE RiiGT L DUOOtiLEKVER FORTUYN URBANUS PILLEN J C De KOUTli bereid volgens liet aloude en oorsproi dvt lijk recept zij 1 il e T ouda alleei iverkL iigl aar bij den lieer j Vj ei i kni ijk Drogist op de Markt j Wf Ken ieder wordt gewiuusihmvd de UÜii NliS riliUKN bij nienuind undei s te dviida te halen Ileelc doosjcH 1 50 halve 0 75 en kwail doosjes 0 i7 I Eeniiiaal de Joiiann HoBv sLUh MALZ jg j ZEKP gebruikt hebbende zal men moeten 2 erkennen i degel like K K ü Vt de c aan alle vereischlen eener M lijiu Zeep voldoet en eene eerste H plaals onder alle Frausche on Duitsche jirodiikten in dit artikel inneemt daarbij p IS de prijs reeds van af 17 cent zoo 1 gering in verhouding tot de kwaliteit dat i de MALZ ZEEP weldra op de meeste toi É lettalels in de moeste huishoudingen eene 3 i plaats zou hebben De MALZ ZEEP is i P door hare rijke Moutgehalte tevens een S uitstekend middel te eu I AVinterhanden a K en maken wi hierop bijzonder attent I Pnj en H s Ct 6 stuks 95 Ct 35 1 Ct 5 stuks 1 85 50 en 70 Ct 1 K JOHANN HOFF Centraal Dépöt Bloem y markt bij de Stilsteeg F 154 en verder Sü I te Gouda bij J C VAN VREUMINGEN i I en de wed A C SCHOUTEN te Woer SSS den bij HENRI J VAN OKN BERG I Bevestiging der gunstige uitwerking van het Universeel Zulverlngs Zout Zeer geëerde Heer von Gimborn Wat Uw Zuiverinys Zout betreft daarvan hebben wij de meest verrassende resultaten gezien zij die het gebruiken prijzen het hoogelijk Onderscheidene menschen zouden wjj UEd kunnen noemen die er hunne herstelling aan te danken hebbeu een daarvan zekere vrouw Rooda alhier heeft ons geregtigd haren uaiim te noemen Deze toch had sinds meer dan 10 jaren aan de hevigste maagpijn gesouffreerd en zoo als men zegt de gansche apotheek doorloopeu Reeds na liet gebruik van weinige pakjes was zij wij moeten zegg n hersteld wat zij gebruikt bekomt haar thans goed zij lijdt niet de minste jnjneu meer en haar uiterlijk is opvallend beter geworden Nogthans houdt zij vol dat gezegende middel zoo als zg het noemt meer of minder te gebruiken In het belang der menschheid kant UEd des verkiezende van bovenstaande verklaring gebruik maken op welke wijze UEd dienstig oordeelt Zend ons zoodra mogelijk weder eene hoeveelheid in 1 1 1 2 en 1 4 pakjes UEd dw Dienaar Alphen bij Leiden L Varossieau Zoon Dit alleen echte onvervalschte UniverseelZuiverings Zout is allergunstigst bekend wegens zijne genezende uitwerking bij alle MAAGKWALEN Verkrijgbaar in j pakken a 60 in Va a 33 en in j pakjes a 18 Cts te Gouda bj L WELTii Gouwe en L ScunNk Hoogstraat Brochures over gebruik en Getuigschriften gratis ij Bij den aankoop van dit artikel lette men vooral op do prijzen alsmede dat zoowel de grootste als ook de kleinste p akjes op de ommezijde geteekend zijn door II VON OIMBORN Apoth en Fabrik van chem techn Prieparaten Emmerik a d Rijn koolascbT tot HOOGING is op zeer voordeelige voorwaarden zoolang de voorraad strekt te vorkrijgen aan het Aschhok te Gouda Nadere inlonimtiéii bi I iii WKIUv aldaar I 11 lil hl 1 1 1 HiNi kil 11 jar