Goudsche Courant, woensdag 20 december 1871

m K n i ra 1871 Wucnsdag 2U üvMiiibcr N 1143 GOUDSCHE COURAITT Nieuws en AdvcrlcsïieWad voor Gouda öb öiaslrelieii De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave MAL iS moeten eoner a eerste j Duitsclio Ê daarbij nt zoo 8 telt dat 1 te i p en eene l ZEEP is 1 tevens eeu 13 ttent 3 Ct 35 1 rt i jt Bloem H en verder H JMINGEN i te Woer uitwerking Zout bor u jtreft daarvan resultaten gehet hoogeouden wij üEd lierstelling aan zekere vrouw haren naam meer dan 10 gesouffreerd che apotheek van weinige en hersteld thans goed zij en haar uitern Nogthans ddel zoo als zij ebruiken kant UEd des klaring gebruik stig oordeelt eder eene hoo ea Dienaar osHieau Zoon hte Universeelbekend wegens c MAAÜKWAjen il 30 in Va s te Gvuda bij nk Hoogstraat sohrifteu t r itis ilit artikel lette imIo dut zoowel iidte pakjt s op do oor hii l riuparaten ASCH v Hinl M lii voorul slivkt tl ver 1 WKlÜv aldaar De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Biiitciilandscli Overzicht Jules Simon lieeft in de nationale vfrgiidering zijn ontwerp op lit t oiidtTwijs ingediend De voorniianiste bepaling dniriu is die an het verplichte onderwijs waarnaar de publieke opinie zoo verlangend uit ict dut men den minister reeds kwal k gcnoinen hnd dat hij zijn ontwerp niet dadflijk bij de openiiijj der zitting indiende Men zegt dat de hoogere geestelijklieid uict name Na tweedaagsche discussie over de desorganisaiie der spoorwegen uitgelokt door eene interpellatie van den heer Lerroyer heeft de nat vergadering eene motie aangenomen waardoor do houding der regeering in deze ziink ordt goedgekeurd Thiers heelt Vrijdag in de commissie voor het parlementair iiiitiaiief lang lurig gepleit voor de verhuizing van Versailles naar l arijs ikKi Ik ii vijand lieeft den maar nii n cdskoinen weder boven en de De commissie tot omlcrzoek van het wetsontwerp tot vermecrdi rins van de bankbiljetten in omloop beeft zich verklaard voor het aangaan eener leening in plants van het ioor de regecriiig voorgestelde plan Op den U jleceniber ISlil ontsliep de prins gemaal van KiiiToland een slachtoffer van dezelfde verschrikkelijke ziekte die thans zijn zoon up den rand dos grafs heeft gebr cht De bladen van Donderdag jl herdenken dien dag m angstige haast bijgeloovige spanning of hij ook met de laatste wezen al van t leven des vermocdrlijken troonsopvolgers Hoopvol en opgewekt stoken bij die sombere rolloxieii de artikelen van Vrijdag af naar aanleiding an meer gunstig Inidende bulletins nit Sandri ighara Mocht werkelijk de prins van Wales den geweldigen ziekto a inva te bo en komen zoo on de vreugile in Engel in iles te grootcr zijn daiir men alle hoop reeds had opgegeven Do berichen luiden sedert Vrijdag steeds gunstiger Nauwelijks zijn de landdagen van Beieren Wur berg en Saksen bij elkander geküinen of van alle kanten komt vm t opdagen tegen de uitbreiding van Ie bevoegdheid tIer bondsregeenng in den geost van bet voorstel Li sker Zooals men weet is de com niissie uit den boiidsi ad ook tr ren het voorstel Het gevaar van ecu Ini trn Dnitschcn bond doen onisman de nartienliristische neigingen eiiU re lust der Duitsehe volken om hun admi as m e la centraliseeren komt ilnide ijk aan den dag liet Pmisisehe wetsontwerp betrellen e het oiuler wijs de er d igen bij het huis vin tK S iniediend bevat sleehls twee artikelen He e is te IS bepaling dat alle openbare en partienliere ins lii IXe F I B Icrwijs staan onder opziel zieht belaste orerli last vau den i de pla itselijke en districtbenoemd van stanl ge loi r den Staat kiiiino Ul r l nu toe i lU li lre niet lie van supirinl inlnit V den sLi en mits l ei He met ht op en ambtenaren haiuleh ii op l t tweede artikel bi pa dl Lit den der l u llbllk iijr i uorden dl kking van M li iiilii i ii iier aart prii tcr ol deken lat g sehnolopzieiiir vereenigd geweest Blijkens de toelichting van den minieter heeft het nieuw ontwerp niet ten doel daaraan een einde te maken maar alleen aau de regeering bij de benoeming van schoolopzieners vrijheid van kimze te wanrborgeu De geiaeenteraadsverkie ingen in Spanje die alleen uit eeu algemeen politiek oogpunt moeten worden beschouwd zijn ten nadeele van het ministerie dus ook van de Sagastistische progressisten en unionisten ot Conserv itief liberalcn uitgevallen Het schijnt echter dat de regeering niet gezind is om het veld te ruimen voor Ie overwinnaors de radicalen of Zorillisteo en repiiljlikeinen Telegrafische berichten althans spreken niet vaii een aftreden van het ministerie maai van zijn wijziging en wel io den geest der onderliïgeudc parlij Sagasta zon o a in den ministerkring worden opgenomen Da ontbinding der Cortiis wordt als een uitgemaakte zaak beschouwd Hei ministerie zal dus een tweedefi veldslag wagen Het OüstiMirljksehe ministerie Anersperg is niet gelukkig geweest bij de plaats gehad hebbende verkiezingen in Oppcr Oostenrijk en Kraiu I het eerste landschap zijn slechts twee const itutioneelen in het tweede geen enkele gekozen DÜITSCHLAND Uit de voorloopige resultaten der volkstelling welke op 1 dezer maand heeft plaats gehad blijkt reeds dat de bevolking der stad Frankfort ongeveer tot yil Oi t zielen is geklommen in 18i 7 was het cijfer der bevolking 7 S227 Het totaal van het lielental zou veel hooger zijn indien de beide pl iatsen Bornheim en Hoeki nheim zoo nabij Frankfort gelegen tot deze stad behoordtn Duizenden Fiankfort rjziju aldaar gevestigd die allen hun zaken in de stad hebben maar zich mi ttcrwoou in die beide zoo naburige gemeenten heliben gevestigd dewijl de huur der woningen er veel lager en in het algemeen de levenswijze aldaar veel goedkooper is Tevens heeft de volkstelling het bewijs geleverd dat niemand daar in een kelderwoning huist Hetgeen echter velen doet verbaasd staan zelfs onder de inwoners dier siad is het volgende het is gebleken bij de volkstelling dat niet ieder huisgezin een eigen haard heeft het gevolg daaraan is dat somtijds verscheiden ge innen een lokaal bewonen met een haard waarvan allen gemeenschappelijk gebruik maken niet slechts tot er arming van het lokaal maar insgelijks tot andere doeleinden De aanbouw van woningen voor de mindere klasse onder de bevolking heeft gedurende den jongst verloopeii tijd een bijzonder snelle vlucht genomen met dat al blijft de behoefte daaraan nog zeer groot gelijk uit het aangehaalde voorbeeld overtuigend blijkt Verscheidene van de reeds bestaande bouwmaatschappijen hebben nu reeds haar kapitaal vergroot of houden il laa nnede bezig met het doel om in het aanstaande voorjaar zoo spoedig mogelijk een groot aantal nieuwe woningen te doen aanbouwen OOSTENRIJK Sedert in dato i i lezer hecrfi in roering ten gevolge enicr pv bijaarde burgenu eiler fiaii reehlseliaiii iilioiil 11 i Mcilli irlif l gisteren namiddag zoo schrijft uit Stainz hier eene grootc ont ili e de m aad Onze llaiigi wegens zijin rid ali ellleeii hemiiul IS leu a ure at hij aan zij 11 ADVEETENTIÜN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlüke Nommers VIJF CENTEN schrijftafel met den rug naar de deur gekeerd toen onverwacht een boer Jozef Puohes genaamd binnentrad en een pistool op hem loste met het gevolg dat de heer Hangi onmiddellijk dood op den grond viel De dader poogde haastig te ontvluchten maar werd bij de huisdeur tegengehouden door een paar personen die den knal van het schot hadden gehoord zich van hem meester maakten en hem aan de politie overleverden In het verhoor bij den rlistricis reck ter bekende hij terstond zijn misdrijf Op de vraag wat hem daartoe had aangedreven gaf hij op een brutalen toon ten antwoord dat hij het alleen had gedaan omdat de burgemeester tegen de geestelijkheid was en dus als eeu vijand van den godsdienst den dood verdiende Keeds lang was l uches voornemens geweest den burgemeester om het leven te brengen Een paar jaren geleden had hij reeds gedreigd hem een kogel door het hoofd te zullen jagen De rechter die hem toen wegens dit gezegde in verhoor nam stelde een geneeskundig onderzoek in om te vernemen of de beschuldigde wellicht aan vlagen van krankzinnigheid onderhevig was De geiieesheeren verklaarden daarop dat hij door godsdienstige dweeperij in een toestand vau opgewoiidciilieid verkeerde en dat zij het raadzaam achitcn hem eene poos naar het kraufczinnigenhuis te zenden Dit gtbeurde dan ook Eenigen tijd later werd hij als hersteld daaruit ontslagen maar sinds dien tijd heeft hij bij onderscheidene gelegenheden op nieuw gedreigd jen burgemeester te dooden omdat deze tot de bende der liberalen behoorde en de kerk afbreuk deed De jongman kwam gerejfeld ter kerk en luisterde met gespannen aiMidacht naar de pn dikatiëu maar vooral wanneer de pastoor de liberalen als de vcrachtelijksie eu gevaarlijkfte meiischen voorstelde Dan zat l uches dit met open mond aan te hooren terwijl zijne oogen flikkerden v in gramschap over die booze mannen Ofschoon wij zegt de berichtgever verder niemand iets ton laste willen leggen moeten wij toch constatefren dat er hier op dit oogenblik zulk eene woede legen de geestelijken heerscht dat deze het niet wagen voor den dag te komen Het volk roept dat zij Puches door hunne aanhitsingen tot zijn afschuwelijke daad hebben aangespoord De burgerij betreurt het verlies vau haren burgenieesler De eerwaardige grijsaard werd bemind om zijn goed hart zijne bereidwilligheid om anderen te helpen hij was een man die ten allen tijde iederoen met raad en daad bijstond in deu waren ziu des woords een vader vuur de ingezetenen SPANJE De gemeenteraads verkieziugen die zooals wü reed meedeelden ditmaal een hij uiistok politieke k eur hadden zijn geëindigd met een belangrijke Mderlaag van de ministerioele partij Van de G a 7 bon dcrd belangrijkste siedeu en gemeenten m de kleinere diagen dr verkie ingeu meer een locaal minder politiek karakter hebben de ministerneleoandidaien Sagastistische progressisten en nniouisteu of conservatiefliberaleni sleehls in m de overwinI niuK behaahl De raditviloii of Zoiill sten zegevierdea i 2r l U eme ntou t TWo de met lin verboiidim re ub ikeiiion in IMI eii eonlo l nn rliand behielden li ten haalden Imn o ndiialeii m 11 geinoou er door On V er een derde der vorkie aiKoi is dus 6leelit inniiiii terhelcng tuiigovulleii waar