Goudsche Courant, woensdag 20 december 1871

bij nii iiUH 1 lil i iiiiiiri kiiig iiiili ii uoiiii U il il de nvern liiiiui aii ih op ii ilu i ii i I in ile ti drii pl i it Il ld uiHta e Willi lilt iii iiU lil S liDiil dsti ilen lan pruvii i ii ii h loiider l adix Malaga Hevilla en l an imJiia de ridie ilcii iii li w iaroiider Madrid Le jn liui ui iliiinaiira de repiilili keineu in 11 wa iroiider B ucilonu ordolia Valencia en S iraifii sa l c nederlaag van het niiiiitterie in de hoofd tad wordt l e8ohou d nli van het meeste gpivicht len gevolge vnn de cuuer siei aii de niiUe iien aan de repnlilikeiiu ii is de in loeil van ile laals eii levins nnniuerkehjk toegeiiunien Over de liijeenroeping der Üortes lot liervattiiig der zittingen is nog niets bekend Men spreekt van Februari den laatsten lermijn vi l eiis de gioiulnet t 1 moeilijk te gelooven I Wordt liet IjewaaiLeid d j t ir VL ueliMg van li i niet een Begrooiiiiir regelmatia vastgesteld telkeiib liecft men ï cU bcholputi met maclitijjing voor vuoitdurmde inning der beas ingen He belangrijke verineerderiiig tan de schuld de vermiiulcriug vnu de ontvangsten ia Tooniamelijk daaraan toe te selirijven Voordureiiil wordt gesproken van do ontbinding der Cortes iien meent dat dez uaarselujiilijk is omdat bijna dagol ks aan de ministerien een aantal afgevaardigden versehijiien om aan ie drngeii op de verleening van zekere voordeelige a inviageu met Uetrekliing tot de plaatsen waar ij verkozen zijn De amblenaren klagen dat zij geen gcle riilieid vinden om te werken omdat hun bureaux letterlijk bestormd worden De Cuba quBEstio schijnt eindelijk een nieuwe phase in ie treden l artionliere brieven uit NewTork oLitvangen berichten dat aldaar groote toebercidseleu worden gemaakt om een c peditie naar het eil ind tOj zenden Te Venezuela zal een militair JepQt van wapenen en munitie worden opuerieht Om vieze Ireigende voorteekenen te bez tren heeft de ministor vau oorlog aan de be elhebbers van al de districten een telegram ge oudeii iiarbij zij worden uitgenoodigd om zoo mogelijk een korps van vier bataillons vrijwilligers te vormen die oumiddelijk naar Cuba zullen worden getransporteerd Men vreest echter dat Cuba den weg zjil opgaan van al de Spaansche provincies in Amerika en oimfliaiikelijk uorden verklaard of in de Vereenigde Htateii opgenoinen De aaudacht oidt van Cuba en de i eheele politiek afgeleid door de groote Kersimislotenj wa irin tot een bedrag van 8 17 üi 0 frcs prijzen voorkomen de hoofdprijs is l i ll l UU fr üiiuoemelijk in het aantal Spanjaaiden dat nu over veeriien da eii rijk hoopt te zijn niet weinigen verpan len de allernoodigste meubelen om zieh loten aan te selialten De ex keizerin Eugenie heeft een afsiheidfbez iek gebracht aan en ontvangen van den koning en de koningin Zy heeft zich in de hoofdstad doen ken nen door haar milddadigheid In eon schrijven uit Uome van 10 Deeemherzegt de oorrespondent v in het Journal den Dt alu Kergistercn is hH feest der onbevlekte ontvangenis hier nagenoeg even zoo gevierd aU vócir het bezetten d r stad door de Italiannsche troepen Het behoort niet tot de in Italië wettelijk erkende fi e tilagen even v el waren bijna alle winkels hiur ter stede den Ssteii dezer gesloten zoo ook de etruetenbenrs hoewel de Israëlieten en doorgaans do nieerderlieid nitin iken Ook was er een zeker aantal particuliere woningen geïllumineerd Al oo is de kerkelijke feestdag door een aantal ingezetenen gevierd gein el vrijwilli en uit eijjcn verkiezing en de lieden die niet verkozen het feest te vieren hi bbeii de andersdenkenden met met demunstr itiin van t eiige itelile sirekKinir laai slaan met aaiiramling ot gewelddadiglieileii hem eiclijkt nu bleek weder ile oiiJMi tlieid der voor ti 1ling welke van den toestand de er stad duur kadiolieke daubladeii v iii Frankrijk wordt gegeven Naar hunne berieliten te oor leeien ou hel elrjijen aU nf Home in sl aat van oproer of revolut e verkeert De waarheid is dat Home er geheel uitziet als eeue vreedz ame en weharende tad de bevolking gedra gt zioh ordelijk ja fat oeiilijk en bjleel l de kerkgebouwen staan er open zijn vnor een leiler toegankelijk en orden druk lie oelil er worden met alle staatsie godsdienstoefeniiigen met volle vrijheid pridie itiin gehouden I ruseis en aiulere er oiieii van den gee telijkeii land ontinoit men iii giiiren ui i ile op de siralen ui zij In lihrn er met ilen iniii ieii overl ist van de zijde des publieks ti lijili ii l l llV 1 I I l 1 MHI 11 De riestueriiiï op den 1 Nnyeiis en 1 Mbenliiigk lliijiii Di i erate zegt UI ziju brief gien deel te knniien nemen aan de feesUieriii en l oprieUen aii een luoniimeiil op deii I Aprd l iT a s eeu lienimering aan de iii u iiiii vau Il 11 1 1 iel door de W Uergenz en in I i i en lie daaropgevolgde vnjinakiug der Niiderl gevvisleii Do reden u niroin hij lil niet kan is dit die innaine viu den Uriel u is een ri volutionaiie daad Kn tevens oiudat die innaine len reeks van gebiur teiii sen opent dio bij een zeer aanzienlijk geibelte van lu Ni dena iiUelie volk een droivige her iiiiering he it lelitergei iti n Nationaal kan de fec tvu ring vo geus hem lil geen gev il zijn daiir hij mul iets nat onaal kan noemen v al door i geheele provinciéii en door een anzieiilgk deel der natie in alle proviiieiiii ver preid besi lmnud ui rdt als te en lioii gerielit Ie ziju geviec t Om de veriiaelitin iking Ie ontga 111 van hen die het zouden vvilieu doen voorkomen alsof de li C tegen Or iiije ziju en laaroni genoemd feest niet willen vieren zal de schrijver met z jnc geestverwanten den 24 Aug 187 het een feest van do geboorte van Neorlanils eersten koning uit het huis van Oranje met genoegen medevieren daar zulk een feest een nationaal Neilerlnml sch karakter zou dragen Dr NuYcus bewijst in deze brief weder te zijn voor alles Katholiek Kveuals hij in zijn bekend werk jUeschicdeiil der Nederlandschc beroerten historie heeft geschreven niei om histori te schrijven 1 1 ün iartijdig eu waar opteekenen nat en met de redenen waarom zulks geschied is maar om de Katholieken van allo fouten vrij te pleiten en hunne handelingen te verdedigen zoo stelt hij ook hier een daad die le vrijmaking der Nederl gewesten ten gevolge had voor als eeu daad voornamelijk gericht legen de Katholieken Hij is voornamelijk Jegen do feestviering omdat het was oen revolutionaire daad evenals of hei beter uare geweest wanneer onze voorouders hoe tyran ek zy behandeld werden hoe hunne richten ook vertr ipt werden hoe de Nederl gewesten meer eu moer werden beschouwd als een vviugcvvest van Spanje geduldig alles verdragen hadden en do voet lies dwingclands als slaven gekust hadden in plaats van als vrijo mannen hun geboortegrond te verdedigen en huuiio privilegiou te handhaven Men moet wel zeer door godsdienstijver verblind zijn zoo iets ten aanhooro vau geheel Nederland te durven zeggen iog al eigenaardig is het dat Dr Nuyens juist dou H Aug feest wil vieren daar zulks ook de ilalum is van den beruohtftu Bartholoineusu lelit welk feit o a te Uome door hot luiden der klokken en plechtige missen gevieid ii geworden De heer jVII erdiiigk Thijin k in iu drieerlei hoedanigheid mei u edewerken tot hel vormen van een sul eomiuissie te Amsterd im voir bovengenoemde feestviering en el als vriend der rechtv iardiglieid als Moeienjk is het te gelooven dat een man als A TInjin zulk een brief heelt kunnen schrijven De euveldaden door do Ualei geuzeii in den Briel gepleegd en Inter te iorincliem eu aldaar herhaald knullen lioo ifkeurenswaardig zij zgii geen smet wirpenop t heiigel jke foit oiiz or vcrloss ng vau do 8p i iiisclie tirannie op do wording van den Nederlandschen tlat ievveld moot vaak vvordon gekeerd met gewed eu waar do nakomeluueu het betreuren dat de belijdeis van den nieu veu go Isdieiist al oven vveiuig doordrongen w iren van den geest der liefde als ZIJ d e Home getrouw beven daar mogen ij toch ook niel vergetn dat de aanleiding tot do UI uweld den der jruz eii was gegeven door du niet iniuiler i ikensua iidige handi luigen der trawanccn eu lanh ingers van Sp nje W IJ veiw ielilen hui ook dat de loging om vur heidlieid te zaaien zal niislukken eu dat ook m deze genieento rumio bijdr igeu zulten vvoideii gesohonkeii door allen zouiler ver eliil van geloofsbelijileuis o d it het uioote fee l d r im ioiialc irn iciJ met allen luister kan worden gevierd Aaiisl iaiiile Donlirdag zullen onze stadgenooteii widir 1 1 de gi 11 geilheid orden L e t ld de Kotter lainselie loom elisleii onder directie van de lih Albreehl en V Ullil iii kuiiiHii genioien Hoewel voor de van ilii wi 1 eens van eeu audi n ii siilirijvir dan Isinlou CU sink UI lelit ojigiw oeid z d Ook het iia llikje de twie dooveii waarin do llie vau Znijien vaanliu di n llr Albreehl ter zij lil l i il hl hoort üudei lul bi Ic uit hel i anc diT n islnkji s Ouder hen die door de Kiansehc vereeniging van hel liüiide Kruis ic Tmijs zijn vereerd mei eeu medaille voor virieiiiile hulp a m gi kwetste milil iiren gedurende deii ooiIol van is7U 1 k behoort Jok onze stiiL enoot i van Kijnberk deun 1de lieer van liijnbirk bi hoort ook onder hen die vau ege Z i deu Koning een medaille hebben oiiliangeu met hel raiidsehiift Jiiima yiilueruluritm Clumiitlt als herinnering aan Zr Ms belannsti Hing lil hen die in den jongsten oorlog dieiisteii hebben bewezen iii de N eder andbohe ambulanoen eu in de ho jjitaleu Tot suruuuiorair bij do uiaaUchappij tot exploitatie van Staatsspoorvvogeii is o a beuoenid O J do Jong alhier en el unu t station Brummen Zondag schreef men ons uit den Alblnsserwnard Uistereu namiddag is het ijs op de Kivier de Lek gedurende een half uur doorgedreven boven Nieuwpoort Daarna zette het zich op nieuw eu bleef sedert onbeHogolijk Voor Laugerak en verder Rivier opwaarts hebben zich verscheidene vakken open water govord De portefeuille van oorlog zal naar wij vernemen voorlüopig tijdidijk worden opgedragen aan een der overige ministers Do miliciens van de lichting 1871 der verschillende corpsen inrautcrie en vesting artillerie die door lotsbeslissiug lü maanden onder de apouen moesteu blijven zullen twee miumden vroeger eu wel op 1 Jan a a in het genot van onbepaald verlof worden gesteld Staton Generaal Tweede Kamer Zittingen van 16 en 18 December Aan de orde iju vooreerst eenige Xatiira itatk fVelten bij de behandeling vvaarvau een koitc woordenwisseling ontstond tussehen den heer v Kek en dea minister van ju titio over de vereischten tot naturalisatie Vervolgi uR werd zonder discussie met algemeene stommen aangenomen h Begrooliug va uilgaven voor Ie Itijksiji ilichlcn aan de Ommenchans en l etjnhiiizeH die iit Vl Vervolgens as aan do orde do behandeling di r wi l oiiliii ipen iioudinide afwijking van de regt v der gt iiu entacet omtrent flaatselijke helasfingeii Hij de behandiliug hiervan werden ti amendementeii voorgesteld Een van deu heer Rombacli ten voordecle van do arme inwoners van llellevoetsluis een van de hoeren van Kuyk en Nierstrasz om in Vlnardingon nog tot uit Dec 187 do belasting op de tarwe en do spelt te bestendingcn en een van deu heer van Foreest om ook de Helder nog eenigen tijd f genot van t geniaal te verzekeren Allo drie de argumenten werden door de kamer verworpen u de zitting van 18 Deo is hot voorstel van de hh Begrau c s tot afwijking dor regels van de gemeentewet nopens do plaatselyke bel istingen eeno belasting op het gedistilleerd voor do geineen te iorincliem verworpen met i A tegen 29 stemmen Daarna is do discussie sangevangcu over de wet tot afkoopbaarstellmg der tienden Het wetsontwerp houdende eone nieuwe rechterlijke inriohting dat Zaterdag bij do Tweede Kamer is ingekomen berust n iar wij vernemBU op de volgende hoofdbeginsels Appèl van alle vonnissen der kantonrechters in strafzaken bij den lloogen Kaad De llougo Haad rechter in appèl van de uitspraken der recht banken in eersten aanlog en in cassatie van do uitspraken der rcchtbankon in hooger beroep eu van die der kantonrechters in t hoogste ressort Do provinciale gcroohtshovcn afgeschaft Het getal rechtbanken is bepaald op 27 waarvan 13 aangewezon zijn voor hooger beroep in strafzaken Nog voor het re s der 2 kamer en dus nog in leze week bestaat hel voornemen de amortisatiewel bij lie kamer te behandelen na ulloop van de behandeling v iii het ontwerp betrelleiide do afkoopbaai ste ling der tienden Aan de N 11 Cl wordt medegedeeld dat de Ainsterd imsche anbcuiiimiss o voor de nationalo feestviering van 1 Vpril 1S72 aan de huofdeominissie to liiiellc in overweging heelt gegeven of hel met geselhktor ware luel hel oog op do menigte lielangrjke gebelirtenis siii uit den Sl jarig ii oorlog dio 111 hel eerste tieutil jaren te herdinken is 1 April i s7met al eeu locib ii fee tilag voor den Uriel alleen Il 1 1 clioiM en 11111 ir liever dn i dag waiiueir her liii lil w iiill lul lil wainloii lil I nikiiiiilige vrijheid lu ons 1 If taiiilig volk lii l i in eu de ilynaslio