Goudsche Courant, woensdag 20 december 1871

til wanrin do ll reclit trr i ij il liet ijcuiu diT lie erooniging vnn reiïi d met een nievvetste uülitaireii IH71 behoort ook II irl uok under lien 11 medaille lubben iiiiia Fii iifruhrum i belnng tilling dieiisli I l M ubiilaneeii en iii de appij tot exploibenoenid U J Ition Brummen 1 Alblassonvanrd de Riïier de Lek Im ii boven Nieuwnieuw fu bleei se en verder Kicidene vakken open i nnr wij vernemen ld ragen aan een der 1 der verschillende lilerie die duor luts wnpenen moesten 1 ger en wel op 1 Ibepaald verlof wor ti E Kamer Zittin Satiiraüsatie IVel 11 korte oorden icer V Eek en den r iscliteii tot natura discussie met nlge Begruoling van nil de Ommerjchaiis eti li ns was aan de orde I n liondendi afn ij u iV omtrent plaatse e den i nmendeinenliecr Ilombneli ten van Hellevoetsluis I 11 Nierstrasz om in i n de belasting op de 11 en een van den Helder nog eenigen c ekeren Alle drie kamer vericorpen het voorstel van de der regels vnn de JjvC belastingen eene voor de gemeente ti gen 29 stemmen pj en over de wet tot lie nieuwe rechter dc Tweede Kamer ii vernemen op de kantonrechters in I M van de uitsprai iuleg cii in cassamkcn in houger be m t lioogate reasort Igescliiift i ald ip 2 7 waarvan iieruep in strafzaken inner en ilus nog nrn de iiini rti ntie na alloop vun de Hellende de af kooplui degedeeld dnt de I de nationale fecstu liDut dciimmissie to leii lit lul met geie nicnigle lielang ingi ii Mi log iliB Uiikni is 1 April uiur leii Knel alleen ier iiilirellliT lliT 1 1 t vllinllge vrij i iaii en de ilviiastie van liet Huis van Oranje Va san ii gevrsliyd tut een idnemceiun ii Llioiia eu l ivMdag te uiakeii trr berinneniig aan ileii grheclni u iii tel tnjd te en Spanje Tevens meende ij aai liet oordeel der hoofdeuniinn sic Ie moeten oiideruerpm de geopperde brdeiikiig of de siiehting van eene weldadige f nuttige in Btellinp te Hiielle niis ieliien de voorkeur via diemle boven de oprieliting van een of andere beeldengroep voor elk p aii met beter gevolg wellielit de vrijge vigheid van hel Xederlaudsehe volk kan uorden ingeroepen De gemeenteraad te s Hertogeubosch heefi in den jarc 1S 2 aai een partieulier de uitsluitende verguniiiug i geven om gedurende deitig jaren aan de gemeente s llertogenboseh niet alleen inaai ook aim haar ingezetenen ga lieht ie leveren l e kamer van jcoophandel aldaar heeft thans een gemotiveerd adres gericht aan deii niinisler van binnenliindsehe zaken om hem te verzoeken aan den Koning voor te stellen do vernietiging van het raadsbesluit van 11 Vug 1852 waarbij bedoeld monopolie toegekend is en zulks op grond dnt genoemd besluit is in strijd jnet art 230 der gemeentewet en met het algemeen belans Onder de advertentiën vnn de werkmansvriend vindt de lezer eene uitnoodiging van de llott nfdeeliiig van het Alg Nederl ll erkUeilen verlond aan bh werkgevers werkbazen en werklieden tot het bijwonen van eene Jlyeineene vergadering Ic houden op Donderdag 21 Lieeemuer aanstnande Iet J geineen roU itjlad laat hierop volgen i De Rotterilamsche afdecling slaat naar ons gevoelen den rechten weg in oin het groote doel verbetering van het lot des werkinans nader te komen Niet van vereeniging der werklieden alleen maar vooral ook van gemeen overleg en samenwerking t usselien werkgevers en w erklieden is in dezen afdoende verbetering te wachten Immers zij knuueu elkander niet missen Kn aan wederzijdsehe goedwilligheid en een teniniigheid is hier alles gelegen Harte ijk wensohen wij dat de vergader ng talrijk bezüeht moge worden en heeren werkgevers zich niet mogen onttrekken nu zij door de werklieden tot vriendschappelijke sainenwerking ter oplossing van t Booiale vraagstuk worden uitgcnoodigd Uit liet jaarverslag der Arnhemsche Winkclveieeniging blijkt dal die vereeniging goede vruchten afwerpt Ül elioon er gewerkt is met een kapitaal van elechts 27 7ll s is er aan winkelwareu ingeslagen voor een bedrag van ƒ lü 377 iO en verkocht voor een bedrag van ƒ 8190 3b De zuivere wiust bedroeg ƒ iilAi I rufessor de Boseh Kemper schrijft trn aanzien van de clericale dcmonstratien teg novcr het votum der tweede kamer over de missie te Home het volgende in het i utkMad Vour cker het behoort tot de rechten van de kroon gciauten te benoemen en te Oht laaii maar de aard van den eon titutioneeleii legeeringsvorin brengt mede dat de koninklijke regcering wordt uitgeoef ud door vcrantvvoor lelijke iniinstirs en wanneer nu het ministerie in de gegeven omstindigliedim den ge ant bij den paus behield hetzij zonder traetemeiit heizij door eeii traetemeiit iloor den koning persoonlijk gegeven of duoi de Ro mseh katholieken liijeengebrncht zou er in lerdnail een hoigst bedenkelijk cou üict ontstaan tus ehen de verantwoordelijke regeer ng en de volksvertegenwuordiginf Nederland ia het Innil der wezenlijke godsdienst eu kerkelijke vrijlieal meer dan leuig land in liuropa In ons vadeiland staat de regcering niet a in Int hoofd der kerkelijke aangelegenheden iif is de regeering oiidergeschikt aan te iige lerieale of kerkelijke partij Het zou in verband met dit hoohlbeginsel van ons constiliitioiieel Bt tatsrecht een hoogst l edeiikelijk ei sehijiisil zijn waniiei de rigeering m strijd met de nieerJerlieid der ülk iverlegeiiwourdiging een gezant bij den l aus bleef handhaven Uuk lette men er wel op dat het tegenwoordige Ministerie niet m het ilgemeen de wen selielijklieid v m een staalknndige verlegenwoordiging bij den l aus verdedi d maar alleen het tijdige van de intrekking in luijfi l gelrokken heelt Koloniën o o S T I N D I E Aan lul mai Verzielil der r w e untleeiic n wij het volgcliil Niet slechts be iiiileii ieh in liaiidi n ih r pul tie sommige peisinien met iiaine n n of iii r liiie ezen Indie zieli aan hei vev prt ideii der xalscae Iniikbii i Itrii van ƒ lO sehnhiig ti hheii geiiiiakt dnrh ini ii beweert ook dnt ZIJ lie v rva irdigers op h I s ir n ril de VI rgi lijkiiig der vals lic niet e hl bil pltiii blijkt dat iTisUenoeunle lil stede van gepl at lrnkl pci ülien veiiaanllgclj of il i II Il rrscliii aiile sivmv gesteendrukt zijn Ovi rl ren in np een dnor middel ilrr iliutiigr ilie li II nul plaaK g had De ungelijkheid der vaUelie l HJr i onderlia l i ivijsl dat ZIJ idiur iM srliiMi 11 1 aiiliaiis ilal vuur hel nah ibezigd zijn liider hrt npbi lirifl het oproer te Hmganore deelt het A Int M igende mede He bladen uit de Slimi ijii upgevnlil mrt herichten onilrenl hel jungsle oproer ouder le eliiuee zen aldaar het hevigste dat sedeit KS Vl uitgi liari ten is Het begon den 21 October jl Men kan de sehuhl niet aan de geheime penootnehapiien geven Twee clans de llukiena en Tco t hew Chinec en zijn elkander steeds vijandig zij zijn eer talrijk te Singapore en om den uaarsl jl JullJ ƒ vai de bevolking I eu llokieiiinan inililekt dat een l eo Cliew Chinees bij een waijaiig a in t zakkenrollen was Zij raakten aan t veehlrn uarop van beide zijden stiimgeuooten mededellen Ken verwoede strijd met speren stokken en stceneii ontstond He politie kwam tussclien beide Maar beide partijen zonnen op wraak Den volgenden dag en da ien achtereen werden huizen aangev illen geplunderd en vernield meiisclien gedood en gewond moord en roof werden allenvcgc gepleegd waar de strijdende partijen elkander ontmoetten werd gevochten ïruepen koelies liepen met geduchte rammen rond baanden zich een weg in de huizen en haalden alles weg Eindelijk ontstond veizet tegen de politie en de troeponrancht die nog geen order had om op de razende menigte te vuren De verschrikkelijkste tooneelcn an wanorde heerseliteu Niemand en niets was meer veilig Het getal düoden kan niet worden opgegeven beide partijen voerden terstond de lijken weg De toestand werd hoe langer des te ernstiger De stad werd toen in staat van beleg verklaard hetgeen men als het eenige middel beschouwde om de ri st te herstellen Bijna alle Europeanen werdeu als constabels beècligd De matrozen van het schip RUialdo we Jea ontschcept Speciale magistraten en ïiederechters werden benoemd De politie doorzocht alle woningen van Cliineezen en vele booten waar men wapens meende te zudcn vinden en maakte zieh meester van alle wapenen speren stokken steenen gebroken flessohen en ander werptnig dat in massa naar de politic bureaux werd cvergebrauiit Tu eenialeii moi slen de troepen met de bajonet de veehU iiile en plun lerende benden uiteendrijven Vervolgens breidde de strijd zioh naar buiten uit Daar zij de onmogelijkheid inzagen iu de stad hunne plannen ten iiilvoer te brengen weken de strijdende partijen uit gruote troepen gewapende minnen versterkten somnage punten en versperden d ii toegang tot hunne Leutings door oveial boomen te vellen wmr de wegen ile meeste bezwaren opleverden lle winkels werden gesloten de handelaren in levensmiddelen liepen vooral gevaar gebrek begon zich buiten de stad ie dueii gevoelen het plan van de oproerniakers was blijkbaar de ellende zoo algemeen mogelijk te doen worden De kr iehtige hniiding Tan hel besinur en vaa de Europeesclie bevolking heeft eindelijk de rust hersteld De Ktira van M Uotober zegt dai de kolonie tot rust is wcilrrgekeeril De strijd heeft zioh tot de twee genoemde stammen bepaald en andere gedee ten van de t hinee sclie bevolking hebben d i r ian reen lec 1 genomen De gevangenissen zijn overvuld met Chinee eii Sommigen zijn reeds op slaauden voet op npenbaie pi nitsen met 20 i 30 rietsiagen afgestraft Ook de Maleiers droegen het hunne bij om de orde te berst Hen Algemeen wor it deze uiibarsting toegeschreven aan de van oudsher tusschen de llokieu en TeoChow hiiieezcn bestaande v jandsehap die slecht weinig noodig heeft om tol a lcrlci geweldadighe len aanleiding te geven Laatste Berichtenj II veieenigeii Iiiel dn j uier v iii l i aiikiijk li I van hel soiuerellie ri i SandriiiRhaiii lie Hl i lil II 1 lil II a ii d liH slnid Parijs 18 Dec De bering van Aiimnle en de liniis van loinviUe hebben aan hunne kiezers ecii brief gesi lireveii Mi inn zij zeggen dat de verbintenis die zij op Zicli geiioaii ii hadden om niet iii de Kamer Ic versehijnrn slechts van iijdelijken aard was en herroepen kon worden en dal ij thans het ougenblik gekonu n aelilleii om in de kamer zi ting te nemen maar ile heer Thiers heeft hunne veibiiih iii i anders n ii ival dan nj Zij verwai lileii nu enie bi sli smg in di i aak v mi eene hoogeie rcelitMiiaehl ij willen len of de nieitwc omstaii lighe ien w iarin iiet land zieli bevindt hen niet in slaat sli il hunne pogingen iiier eiillej a s i m de bain ll in en elke verkorting ili r ineer l rlieiil legen te IS llee He l riiis lii efl een e gunstig v s liijllselell hollis r bi r digeiiil iloüi ge Sandringham TS Dec nmvd Voigens hel bnlletiu heeft de prins den dag rustig do liraelit BurgorlijkQ Stand H van rniiinuB llütnmo A aQ J de A M Zntidijk M da Louwe s j Jue 01 Mt sier iMuiitvNi 16 Dee NiculunB Johaiuics imiltirs tiiT Wuiulfii en A J Spiirn inij Ifi Fnins U iMuliT V Üdot en A Tioliinaii Iznak ouiitTs S lil rniihiian lUii hiiiiiii Joliiu ii oiulcra iii ld en W M I lnkac 17 Hendrik ouilcra lüiiL en 11 S Weijnmn Maria Klisabet ouilera hurt m K van der Zeeuw 18 Mnria oudsrs H W en C Hntting Ovmi pniLN f Dec W 1 llennans 3 tn Koning iitj j 17 V van Bnalcn huisvr van J re i jr i j j j i r iBlooiN o u lo i Wie rn C van Leent wed A Weiland 75 j j 0 Soirite tii vr vnn A Bennis 21 j G Iiuisvr vBii J Uietveld 45 j ADVERTENTIÉN Heden overleed op liet alleronverwachtst mijn jToliuftlo Kebt renoot iElilUT IUE inden ouderdom van il javon diep betreurd doorniy injjne Kinderen en Behuwdkinderen Gouda C VAN oKit KLEUN 18 Dec 1871 Wed jö Jue t Onder eteekenden betuigen hunnen hartelijken dank voor de deelneming ondervonden bij het overlijden vnn hunnen geliefden Echtgenoot en Vader Wed M VAW UKtt SÏEEN A i i IIAADT J UK KAADT VAN DEii Steek De Hooge Kaad heeft op 30 Nov 1871 aan WILLEM BE MOOI T zoon van wijlen den Heer GEUHIT DE MOOLT en van diens Echtgenoote AALTJE STEVENS wonende te Gouda verleend brieven van meerdorjarig verklaring goedgekeurd bij s Konings besluit van 10 Deo 1871 n 18 geregistreerd L i Dec 1871 welke hem geven al do regten bij de wet aan meerderjarigen toegekend behoudena de bepaling vfin art 478 Burg Wetboek KRALJENIIOPP Procureur Den Heere J G P 0 1 P pract Taiulmeeater Weenen stad Bognergasse n 2 Het is mij een aimgeiiaiiie pligt overeenkomstig de waiirUcid te getuigen dat ik mij door bet gobrnik van het ECHTE ANATHEKlN MONDWATEll van ijiie hoih ame weldadige werking op liet tandvleesch en de tanden overtuigd heb Doordrongen van een gevoel van dankbaarheid kan ik niet nalaten dit weldadig middel aan alle lijders uit echte belanglooze overtuiging ten sterkste aan te bevelen Hoogachtend FllANS ISIDOR PRÜSCHKO Doctor in de regte i en in de philosophie K K Staatsambtenaar Te verkrijgen te Jonna bij L Schenk winkelier op de lloogslraiit wijk A 13 S Ie Uolterdam by F E van Santen Kollf i iiith en Sehippereijn C bl iainve poreeleiim iiikel te s llage bij J L F C Snabihé upoth te Leulen bij E Noordijk j te Utrecht bij F lleiia apolh te Amsterdam bij F van Windhciin C verkoophnis te Oudewaler bij ï J van Vrenmingen Ic Schoonhoven bij A Wolff BIlOODBAkKKKIJ De Notaris C A van BLARICUM te Oudeu ater al op DONDERDAG den 28 DECEMBER 1871 des avonds ten O ure in het Koföjhuis UK Roos aldaar verkoopnn Eene HÜIZINGE waarin sedert onheugelijke jaren eene welbeklanto BIIOOD K O EKen BANK E T BAKKER IJ i s uitgeoefend met annex WOONHUIS mitsgaders ötmUUR of BKliOPLAATS ERF en TUIN te zamen griiot 7 Aren lli cntiareii te Oudewaler aan dl iMistzijde iiu de Leeuweringer straat en uitkdiiii iide iiaii du Achter of Wijngaardatraat dierst in 1 jierceelen en daarna iu massa te veilen Te nftiivaarilon bij de betaling der Kooppenningen op FKIiifüARI I IHT J Breeder liij l illetten en iiadei e inlichtingen liij di ii lieer Mr 11 1 KUANKNBLIRG Advoeiuit te Uuuda vu bij vuonioeiiiduji Nolaria