Goudsche Courant, woensdag 20 december 1871

till van een grool aantal iirai Utige voo R vsrER iPEisr zoo liefdadig ter verloting aangeboden ïe houden tou behoeve oeuer nieuwe Kerk voor do Parocliio van O L V Hemelvaart te Gouda De Tentoonstelling zal gehouden worden in één der schoollokalen van het 11 K Liefdegesticht op de West Haven op WOENSDAG DONDEliDAG VRIJDAG en ZATERDAG den 27 28 29 en 30 DECEMBER 1871 en DINSDAG WOENSDAG en DONDERDAG den 2 3 en 4 JANUARI 1872 van des vooriniddags 10 tot des namiddags 4 uur on ZONDAG 31 DECEMUER 1871 van 1 tot 4 uur De Entree is bepaald des Zondags gratis en de overige dagen 10 cents de persoon De TREKKINQ zal plaats hebben op don avond vao den 4 JANÜARI1872 De nummers waarop de prijzen zjjn gevallen zallen in het Dagblad De Tijd en in de Gondsche Courant vermeld worden Binnen vier weken na dato moeten de PRIJZEN worden afgehaald echter zullen dezo niet op Zouof Feestdagen te verkrijgen zijn Namens de Dames Commissie Gouda M W M KOCK Dec 1871 J L C von STERNBACII VAN HET KERKELIJK CONCERT te houden den 2Ü DECEMBER 1871 des namiddags ten half twee ure in da REMONSTBANTSDHE KERK Pra ludiuin eo Fu a vour Üigi 1 tieó liach door lil 11 Heer kwast AriQ luft Orgelbtgt leiiliiig F Uanatl duor de Heereu KUA z iii kwast Churaal met vQuatau foor Orgel eu Uo uia I Schtwxder door de llecrco kwasi tu JV ons Mtmhlsühn Biirthüldxj fl A Mozart MttnHaohnBaitlolihj Ftstj rsang an die Kunütlur bc Herkt oor Orgel door den Ueer k wai Aria mvt Orgelbcgcl idiiig door dt llven u KiiA t it K ST isüiiote No II vuor OigLi door dt n Ucer kwast GRAVh a A ADAGIO e ALLEGKO AHKSTOM e VIVACE d FUGA 7 Lied voor llnKuia nut Orgt lbtgc leidmg ff i v yr dooi de IkLTtn j uoiis UI KWAbf 8 Huit Cohcirt 2i gta i V Ü i cl JitNt r door dui lieu kna i Ü Tv eu Litductimtt t igflli K h idmg dour du ikerui kua z lu k na i a Der Waiuluer Schuin rt h Daa Slt rbtudo KuiJ Si nlne 10 Fantiii ie vooi Orgil Kutst door dni Uitr KWAsr P Bij den Kontfr der JtMuoeute zullen de nog ovorgeblüvt u bewij cii van tücgjing tot het ruiin dtjr kerk ïi 75 ctMits eu op verzoek van velen ook eenigen voor kinderen en min egoeden tot de gaundery a 25 centa verknj d aar ijn Attentie s v pi leiuaiid DRIE DVdi lN der eek disponibel liebhonde eene goede liiiiid m liriivcudi grondig ervaren in de ri kenkmist cii ui iis iit ilicii tjjd te besteden iiicl S lllil ll W KIJK als andersjiits liiero i ii lii c Iceiriidp nili s tsTi men zuil iy onder de leltcis A J bi den l itgever dezer ouiaiit Lokaal Nut i n VhiMUAk C osthaveii iouihu Derde voorstelling door hut Toouitl Gtj lsclmp vau den HoUerdaiiisclieii Schouwburg üiulrr diRdiü van ALBREGT VAN OLLEFEN op DOXDERDAG 21 DECEMBER 1871 VRIENDEN VAN ONS Toont el pel in 4 ikdrijvcn naar liLt Frausch nos lutimes van Vkt bxuiiou GEVOLGD door TWEE DOOVEN iilijsptl met Zaug m 1 lieJrgf naar het Frausch vno Jtlli MiilNAVX door J SlMlJtK Kl tllK Aanvang ten 7 ure PRIJZEN DER l LAATSEN Eerste Rang 99 Cts Tweede Rang 75 Cts Derde Rang 50 Cts il Loting voor de plaatsen op Woensdag den 20 dea morgens te 10 uren en kunnen op den dag der voorstelling verder plaatsen besproken worden van des morgens 10 tot dea namiddags 3 ure Openbare Verkooping VAN TWEE KAPITALE BOEREN HOFSTEDEN De Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Haastreihi zal op VRlJDAG den 22 = DECEMBER 1871 des voonniddags ten 10 uur in de Herberg van G van DAM te Slulwijk Veilen en Verkoopen 1 De Kapitale BOUWMANSWONING N 39 met 24 Ilektaren 13 Aren 05 Centiaren allerbest WEI HOOI en BOUWLAND 111 Bo eiikerk ni l ijde to Stolwijk en 2 Hektaren i Aren HOÜILAND op Laag Bilwijk te Jj aa streiht Eer t lil 4 percelen en daarna gecombineerd Te amen verhuurd tot l January en 1 Mei 1875 aan GERRIÏ BOER voor ITSO in het jaar De lasten over 1871 belopen 311 17Vj 2 De Kapitale B0UWMAN8W0NING A N 10 in Lang Schoonauwen te Stoliri jl met 20 Hektnivii 4i Aren 03 Centiaren alicrbeist WEI HOOI en BOUWLAND onder Stolwiji en 1 Ilektare 40 Aren 70 Centiaren IIOOILAND op Laag Bihvijk te llaaitrcvhl Eerst in 7 percelen en daarna gecombineerd AANSTONDS in genot te aanvaarden met nit ondering van i Bouwakkers die nog fcii jaar verliiiurd zijn aan 3 personen te zumen voor f H De lasten over 1871 belopen 333 47 En 3 50 000 Kilogrammen of Ponden best gewonnen HOOI zich bevindende n den H loiberg van de Woning Sub 2 vermeld Kerst in 20 percelen en daarna gecombineerd Nadere iiilielitingen zijn te verkrijgen ten kantore van den voornoemden Notaris J i BliOUWEH NIJHOFF U IIa tnrhl terwijl zij die de icr eli ii verlajigen te zien ziih nioe tiii aamiielden aan de woning in Bovenkerk t StohfijK koölasch tot ÜOOGLNCi is op eer voordeelige voor linden odiang de voorraad strekt te verkii j eu aan bet Asebhok te ioiuln Naderi iiiloniiatiëii ij P in WI Jli K aldaar luudn l iiik 1111 Itiinkiiiiin TERSTOND verlangt men alliier te huren DRIE KAME118 liefst twee boven en een beiiedenkamer doi laatste moet dienen tot SPREEKKAMER en zou wellicht gedeeltelijk in gebruik van don verhuurder kunnen blijven Brieven rw ico by Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Gouwe Men verlangt zoo spoedig mogelijk een fatsoenlijk MEISJE P G tusschen 16 en ISjaat in een Burgergezin Adres met Jraiico brieven onder letter S bg dw BoekiiandelaaVo J vai xjE TuJM ZGOi te Gouda De ondergeteekende beveelt zich aan tot het AANZEGGEN van DOOD on GEBOORTEBERICHTEN het RONDBRENGEN van BILLETTEN en meer andere dergelpe DIENSTEN met spoed en naanwkeurighoid on tot zeer billijken pr s zal alles worden uitgevoerd A P v D WANT Vlamingstraat wjjk O N 325 Openbare Vcrkoopliig VAN GRIEND OF HOEPHOHT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn van meeuing op DONDERDAG den 28 DECEMBER 1871 des voormiddaga ten 11 ure t en Raadhuize te verkoopen Het GRIEND of HOEPHOÜT staande aan den Goejanverwelscheu Dijk onder de gemeente Reeuwijk Waarvan de voorwaarden dagelijks ide Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaat 3eiyke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter lezing zullen liggen BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zwammerdam gezien de verklaring van den Heer H C SPRUIT geneesheer wonende te Bodegraven waaruit bljjkt dat het tot stuiting van den voortgang der heerschende pokziekte dringend noodig is dst de navolgende voorwerpen als een veeren bed met beddezak een dito peluw met overtrek twee dito kussens met bloven twee wollen en twee katoenen dekens twee lakens en wee bonte zakdoeken toebehoorende aan GERRIT nt RUIJTER Bouwman wonende in Oud Bodegraven onder deze gemeente in gebruik geweest bjj diens zoon EIMERT dezer dagen aan de pokken overleden worden onteigend en vernietigd Gezien art 69 der wet van 28 Aug 1851 Stbl n 125 Besluit 1 de voorschreven voorwerpen onmiddellijk in beslag te nemen en te onteigenen ten einde zoodra mogelijk door verbranding te worden vernietigd 2 de waarde dier voorwerpen by minnelijke schikking te bepalen op een som van negentig gulden En zal dit besluit op de gebruikelijke wjjze ter openbare kennis worden gcbragt en geplaatst worden il ile Gondsche CouiMiit terwtjl afschrift zal w n dcn gezonden aan Heeren Gedeputeerde Staten de er Provincie Zwainiiifnliim den It December 1871 Dh HIDDKH BiirgeiiKvst r G VAN KKMPivN Wethouder 1 Secretaris jekeBcittato krae bj HiuiscW of sspT ITII Gom iieiil IV n ïïfitaif WlIWllOIInlll M Il ogidiniij It 1 i f BlTENLANl 5 l S$ï r I ll