Goudsche Courant, vrijdag 22 december 1871

1871 Vlljilas 22 DfMiiliiT N 1144 GOUDSCHE COURANT Nieuws m AdverlcnlieWad voor fiouda en öinslrekcn e inzending van advertontiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave ISTOND irl luiren UniK KAMERS t en lH n lo kaiu T 2 u U SPREEKK VMEH en il in K briiik vau den 1 lijvu Uri veu r r bii uo spoedig mogelijk een foï P i tusschcu IG en 18jaar co Drieveu onder letter S hij 1J VAN BENTUM ZOON ndi beveelt zich n l tbTi i f OOl en GEBOORTE R NüBUENÜEN van BIL indsre dergelijke DlENSTENj uiwlieurighoid en tot eerbiU I s rorden uitgevoerd A P V D WANT l iininistraat wjjk O N 325 Jire Verküopliig rVAN f HMPBOÜT IER en WETHOUDERS van 1 metning op DONDERDAG HER IS71 des voormiddags aiadi uize te verkoopen öo HOEPHOüT staau Goe mnverwelschen Dijk cemfente Reeuwijk orwtBrden dagelijks de Zon11 1 dta voormiddags van 10 1 lire ter plaatselijke Secre Stadi Timmerwerf ter lezin TERm WETHOüDEESvan ion de verklaring van den IT geneesheer wonende te ut b jjkt dat het tot stuiting t dei heerschende pokziekte dai de navolgende voorwerren jed met bed lezak een Mïrtrec twee dito kussens met U n en twee katoenen dekens t 6 b nt zakdoeken toe ERR t DE RUIJTER Bouw 1 Oud Bodegraven onder deze 1 ruik eweest bij diens zoon r dagsn aan de pokken over iiUigCQd en vernietigd Ier W3t van 28 Aug 1851 Iwit i reven toorvvorpen onmiddelljik en m onteigenen ten eliulo door ei bniuding te worden lier c rwerpun biJ minnoliepii Bu op een som van iie lit op de gebruikelijke wijze 11 Wütlcii gebragteugepliiiitHt elia ouriiiil terwijl iif v o li i mill Ilecreii Jodo I 1 I i iiieic leii 1 IViTinhcv 1H71 Uli lh H r lleesl r v KK II KN Wcllimider I Si eretnriK De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VUIJÜAG In de Btud geschiedt de uitj iive in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Bekendmaking BURGEMEEHTKR en WKTUÜUDEUS vaiitioudn doen te wrteii d it het 1 aanvnlIingsKohier Tour de pliwtM lijke directe bel isting ile er gemeente voor het dmustjiiar 1871 djor den riiad vastgesteld gedurende ucht daacn van dus vooriniddugs ten tieu tot des iminiiUlaj s ten er i en vim drie tot vyf ure ter secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is ncdergelogd binnen welken tijd elk naiigeslageue tegen yijnen a inslag hij gedeputeerde staten iu beroep kan komen bij ver uekbclirilt op ongezegdd papier gesolucvcn Gorin den 19 December 1871 Burgemeester en Wethouders voomoenid De Secrettiris De Burgemeester DaoooMiisvEii Fok vim van BeboknIJzknwioiw BUITENLAND Uuilcnlitnilscli OvcivJdil Wider eene slormaehtige itting van de nationale vergadering te Vcrtailles Zoo da reeil ui ons vorig nummer onder de hmt e benehteii gemeld i hebben de prinsen vnii Orieuus een biicf gerieht til Imn kiezers waarin ij hun vuuriiemen kenb iar iii inkten om zitting te iionieii Zij werden eehter door den president der repiib iek il ariii verhinderd die hen nog altijd gebiiiideii lehtte door hiiii vroegi re belofte Zij mepuden evenwel dat die veibiiiteni i liehts tijde lijk geweest was en nu de tjd f i komen urn Zittiug te nemen Naar aanleiding hiarv iii m een iukIu toorgt steld in de kamer om te erkl iieii d il de rechten der prinsen uh verte emmordige s m hun geheel gebleven wiireii it voorstel wird doi r vereenigiiig vau uiterste reeliter en liiiker ijdo nu t HfiS tegen 27H steiniiuMi ver orpeii Na langdnrigen hevigeu strijd heeft de vergnden ig toen im t Ui tegen 2 eteinnien een motie aaiigenonieii uaaibij ij verklaart over te g iail lot de orde van den da a iiigi ieu ij de verantwoordelijklieiil met op z eh k iu lunieii iioeh hare miening kan eguieii aniigaaiide verbinlen sson waaraan zij gecu deelii im liet oordeel der blailen is al U iiir de rielitiiig zoo als gewoonlijk rseliillend Het Juurnii dea Ik Mt IS van oorilul dat de nat virgnderng lieh sleehti ineoinpeteiil lueft verk aard ill de aak der Orleausehe pniison zoudur zich d iariloor tegen hm te verklaren De A ièt i iet daarentegen in de uitspr iak der nat vergadering eene iiidei ang voor de pnii en en eene zei epruiil voor de republikeinsehe beginseien Dcu volgenden dag hrlibeii de herbig van Aninale PU prins vau loinvilie werkilijk itliin gi nomen i u wel lil liil riehli lei i triim ii Il iielilin iiupeii dril liii laii l laii ih ii puns van Wiilli blijMii giii l liiidin Wel a n jii de bullaiu leeil m vour ielilige iilm iiim o i nn ii vervat en wordt daarin ii gniil gineil 1 ii l nrin aan de bib ie hand l mnilal h tip mI k m ins oitiiig 111 lie vl k I ll I I ih il 11111 billen liiliooil iiiiar li I iIi m I i i lii i M hu iiil hk I ikui 1 undiii II 11 1 1 1 ii bulletins meer uitgegeven en de kouiuglu i naar W ludsor teruggekeerd l e dagbladen gaau iumiddels voort met het opnemen van elleiilauge berichten uit Sandringham waarin WMrhcid en rcrdichting op meer laiignijlige dan kunetmatige wlj e lijn dooreen geweven en de huitst uitgekomen Nr der Engelache weekbladen leveren natuurlek elk een hoofdartikel over deze gebeurtenis welke tegenwoordig in Engeland het grootc ondei wcrp van den dug is Bijna allen gaan van dejelfde gedachte uit iil in het uiten hunner vreugde over het afweudeu vau het dreigende gevaar lilt oTioieele regei iuigsblad Ie Weenen mankt een keizerlijk rescript opmbaar waarbij de rijksraad tej cn den 27 Dee bijeint eroepen wordt De uitslag der verkiezingen voor de door het nieuwe kabinet ontbondene laii klagen cu voor afgevaardigden an Buhemen in den algemeenen rijksraad is blijkbaar met oo gunstig voor de DmttcliTOoateurijkBche partij als zij zieh schijnt voorgefteld te hebben Nsast de Inidruelitige vtrinelding va i enkele weinige oTcruinniiigen troosten hare organen zich met de ont agwekkend groote minderheden barer partij en verwachten zij dat d i irduor de toekomst huu verzekerd is Hoe lilt zij voor bet oogeublik erkennen zg daardoor de minderheid der centralistische parlij en ni t onduidelijk schemert in huune beloogcn hun angst door d it de positie van het min slerie Auersperg in gevaar gebraeht wordt eu de cruis nog geen ins iii eeiieii hun guiistigeu zm opgelost is ira if Karolyi il benoemd tot Oostcurijksch ambas iileur bij het Duit che hof Bij het vooi ti ezet debat lu deu Zwitserschen nat raad over de her ieniug der eonstilutie was 11 Vrijdag aan de orde het art bctretliude de Jauietcn De commissie had voorgesteld dit aldu te lezen De orde der le uieten en de De oprichting van iiiruwc eu de heropening van opgeheven kloosters raag niet worden toegelaten De uitslag der hierover gehouden Iweedaagichc beraadslagingen wa dat de ameudeineiiten lerden verworpen en dat liet artikel onveraudenl werd aangenomeu de eeiste alinea liitrcllei ile de Jezuieteuj met S2 tegen D en de tweede betretiende de kloosters met 75 tegen 19 steii nieii Het Italiaanselie uiiiii terie z il na ir uil Home uit goede bron wordt beric it eer aug aftreden Aauhiding d nrtoe bestaat èii lu deu ongunstigeu fiuanciielen toestand èii lu de t leneiniug van d e richting aan het hof die met den H loei lu overleg wil treden om tol een schikking te gtraken de presi dentminister weigeit tot dit laatste mee te werken In verband hiermede zou de invloed van Frankrijk Wider zijn tuegcnomeu F R A N K R IJ K lilt liiid iit voor 1 72 dat door deu minister van linaiieiui bij de k iiii r is iiigidieud maar nog met aan de lidni eilniki i ruiul edield bedraagt 1 111 lil Mver I 1 1 iiiiliiiJi 11 Zieil iar egt de u i1 1 1 1 1 1 iiiMiHini v iii I lieliliiig d vei chrikkilj iii liii iiieiieliii lll t iheii lul kei eirijk op de M linnilirs du iiiilii lu lt i4 t l I li i i i aii iiM üiilH oiiiiin oorlog tol wilk oiuei oiueilul ADVERTÈNTIËN worden geplaatsi van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderl ke Nommera VIJF CENTEN hoegenaamd geen voorbereideude maatregelen had genomen De uitgaven die rechtstreeks door den oorlog vermeerderd zijn bedragen niet minder dau 50 millioeu als wij bepalen ons tot ronde cijfert aan intrest der leening van 750 millioeu d e l 1870 door het keizerrijk is gesloten 22 millioenj I tin intrest der 6 pCts leening vau 250 miUioca insgelijks in 1871 16 miliioeu aan intrest der leenmg van 2 milliard Vi i indlioen in intrest Toor de drie milliard die Frankrijk op de oorlogsvergoeding aan Pruisen is schuld g gebleven I IO millioeu aan intrest voor de se iuld aan de Oostelijke spoorwegm iatschappij 11 millioeu teiugbetaling der onkosten voor het moiiiel maken der natiouale garde 33 miUioeu jaarlijksche amortisatie 200 millioeu intrcsscu aan de Fraiische bank 9 millioeu verlies op de opbrengst der jclastingen gedurende den oorlog u aftrek der reeds gemaakte bezuinigingen 43 roiliioeB De middelen om in deze vermeerdering van uitgaven te voomien zijn gelijk men weet nog niet aangewezen Ue regeering heeft behalve de reeds door de nat onale vergadering goedgekeurde belastingen nog eene som v ni 24 ï millioeu noodig Zij heeft om die te vinden voorgesteld een invoerrecht op de gruinl tolfeii vau 10 tot 20 percent zoo dat van dit middel een bate woidt verkregen van 90 miUioen een recht op de vciclsiolTen ten bedrage vau 65 millioeu eene belasting op de roerende bezittingen van 30 millioeu voorts eenige andere belastingen lu t geheel is de opbrengst geraamd op 24 Vi millioeu Die voorsiellen zullen echter naar het zich laat aanzien niet g iafweg a inj euoiDen worden De Kamer toch is voor eene inkomsten belasting eu tegeu een reclit althans tegen een zoo hoon recht op de gronilstulleu Alleen de annucming der inkomstenbelasting zou eene alaelieele ver inderiug in s Ministers voorstellen brengen Het budget voor het departement van Oorlog is het eenige dat eene verhooging heeft onderga in en die verhooging is zeer aiuzienlijk namelijk 75 millioen DUITSCHLAND De zitting der Wurtemhergsche cu Beiersohe kamers leven n het duidebjk bewijs dat de afgevaardigdeii de er landen in den bondsraad volkomen iu den geest hunner committenten handelden toen zij zich tegeu do a inueuiin van het voorstel ljisker verletten In den aanvang dezer week werd de Wurtenibergsehe minister voii Mitiuaelit geintcrpelleerd over de houding die de regeering lu deze quieatia zou nanneineii iiimet liinlc teckenen v m goedkeuüiig weid ijn antwoord veriiomeii dat de reueeiingdieiinaugaaudc hmir bixjuit iret kiiibaur m ikeii kmi oind il lie virhaiiddPir ni ih i eouimis ie iiit den boudariiad geheim naren ilneli dat de munster perwonlijk tegen dit M ui t l iii lniiil w i hi ige afgi vaardigden der lieiirti lie k inn i niK Mider iii dienden i 1 iHm Min liomliicliu ei ii voui el lil dat 1 iille wij iii iii 1 liijviiigiii i 11 il I iijk eonstltntie dool de Ihiu Im k iiii i behoorden gocilgü