Goudsche Courant, vrijdag 22 december 1871

I n li d nk n in metluiii I hi I pii d il il K il luken ii 11 m li u uiiiU t VUl 1 A 111 1 itional f tvii I n van li I jii til 11 nil t ill fi III i H miiiii sn ill liildiii licl ii r Ï 111 uldadicie II tii ituiuinis i eiil il uik tu veil in yen Hi 11 ii d it lilt binelit dnt do I I d 1 k rps II liiliii i loor lut l al sill 10 li uiotsicn bli M 11 m phats h p 1 J umiii I m t ouden wordm gesteld I u M 1 1 KiMHi Zittin11 I ttui iltr bernidSlngKi en j liiia sl UiiKj lib tieiidcn Juilmr Ix int met te i K iU uiderwirp intt uii soort n Lii wcrkilijk werd de I e kamcr iituif nitt weiIt bt laadsla iiy namtii Idiii dtr kamei dttl teiwijl il rtggen beHtturJei He It iiiit dc e net al giaii br inisatu en dit ij wtinig pki nde i in dc tendeii Lt ms aprtkir e iii hoop r al n dair uuigevüran t zal ninnemi n bpreker Bit f rüii kii 111 wtt in de II hij lonit tit de on e rond w iron Uj noiiut hjt eeiie dixuhakkms vm Ting Nn SUi htbbm deueproefd den kiiuop te ont loirdigi mmi ttr hakt hem I lSti3 eenvoudig weder ik r met wtnschilijk l e e al tot niets leiden omd it II Un ijn en afkoopbair It ij clljkllLld IH Igden III V W assi natr Zij h id tienden gewenscht djor tn sta it en conversie in ontwerp ton sdiicdo v ii op de Ml Ï Loon en v W as vtr itttn II ook de hcer lildi steinmui ofbolioon htt lULiiig op ioht onbcvK hgd lu itemcutii tegtn itt 1 iingtuomeu Ncor htt tt w ilde inn de wet een tijde 1 haren duur b v op due l ikbtcld den n er Un dius el puktr haai liever uur ts iitic bcantrtoüi Ide de Vürigii I II nniituiidt ruk die de II dn iliondi ii hid be iniiulir 111 b Inkkiiiji atiunde il 11 twirp llij kon hit dunk V iriktir n n di Hit tt e en nnidi 111 ilk nd ti wiling I 11 dt bliik te ijn ou do Till 11 voorstellLii innr dit 111 jvLrhtiii Vn 111 koite iit t rs m V Nlupin tn ecu Ik in dm miiu lii viiigdt be uxel dir I I bi Ml ti iidi wtrd 111 si 111111 i d iktuid I 11 V ill I II mil iiiltiiitnt 1 I JUj art I tl Idi di hier meniliHiuil leii ih tl iiiiiiwe 111 lilt iiiieiidiiiiiiit sluktu I 1 itiii Mill d N rdiiiiij tot t M 111 II I sit 11 I dm 1191 hi r 1 11 II ill I ill 11 tli wird I J 11 I 01111 I p d le nf I 111 ll llllr II hh Kipp Ml I Itli I I T lllll III S 11 P I I I 111 nil Mili iiiimili I 1111 I I in It V ill I I lii f il I di 111 II tl 1 1 l i U 11 1111 lis di cimmissii J it oiidii ok niu do iigeirmgsiiiliih tiii m ii i ill leili idiisstu indmgiiM cnlnptiin Ian m Mi ly hid uii liuht m n id it n n nut 4 1 tigm l stmuiiiii liii I bislotui dt iiinoiiisili Mit iio Ml I hit ntLS t bill mill Im iii ili ki mir ml m Ue ittiiig van W oeiida bi ou iiitt 11 nt rtdt v in deu luui Aan dt ooi punkiliikt ndactie v ii an 1nerd toi ii i d iin iiiuiHe ihm i waiidoor li mm mndiil ii vorken a giniti miminEiii wildc voldom lloogir berotp ooils d hi lli i ktik lomstildi k im hem i nnoodi M or Di lih liridius V Hiiimoondodifroi iju hit uitt dtn nun ht i tins dooh di hh Kipptijne v 1 iji dui m Mn d r Lin den 1 v J r I o Nadat no ovir di mm e ilinii di r ii periiif ged stu iirtid nns in dooi de hh de aii i in v Iloutm ider iiii am ndmi iil as vooi ist Id en II id it 110 dt Irult V 111 hi I Vervol ms is i iii dt jrdc hct wttbonttteip tU mioop $ 11 aiiivilnutie van niit jeiiindi Aat S hitld Dt iimorlisitie ooidi itht trd al daddijk hevi bt tredm door den heer Snudl llierni gaat de kamer uu en Oouderdag is de heir van llonttn mil hi t woord He 2 ed iatiotale veHciiignir ma mrkltiden le drivtiihii i tnclit m kipti 1 an Bl OUO bijieu tt krijp iii ten eiiidt dnnrdooi if gi Lindt a goed uigtiiiliti irbiuUrswoiiuvin te liouwin j h 0 t HI dt ptltgtiiliiid tillId tl woruen dat kiipiliil l m I ll ll hnieri en beiikint d it ij in I lit i il s i Ills l 2i swt k I m ltd r won iig bthoifi tl I 111 11 oin J iiljki ttn iii oto provtnu ti krijgen au l l l wilk ovtrsehot dun al strekken tot illossin V 111 kipitiiil en t i vooi lining in un Tooi ii ne list ludi li dm hi ll 1 1 111 dir uibiidirs doit ij tin beroep op d ll wtid 1 li litids m der NediiUndcrs De ntdnliii I lidiithl der Mieeiin iig tot bevordering van tibr A tn hnmhviiksnijMrhti 1 n Neder 1 mil kill it brshtm tot htt misehiijVeii van tm wiilstnjd tiissihm wiikUi im ii tr i liiUmdt viikkiii nnirdioi hair spreiaal op i evi a werkstukken l e i wedftn d ill choudeii lordm in htt voorj i ir van 1 7 3 11 dm III ill verboiulen iju ent veilotiii del iii e Diidtu voorn erptii Zoudig mi r m i in alle katholieke kerken u Nooid JSrabaiit gedunndt dt godsditneloertimig vrn dtn k inil op hoo ir btitl ecne uiliiood lu tot di gloovigiii gtrie it om nude te ouilcit i kuitn hit biktnde allies t t ilhaisie inn dat dir hiss hop pin bitrdliiiih di opliilting dirmisse te Kui le He hiiidolii dir trtifde kimtr iinntniiug in hot ammdiiiml Dambiii wild bij du gdi iiintd gi rankt als Kue m kinniig vm 11 dm pius en nisi III d ik m t luirl dtr Ntdiilandstht K ilho liikm til en Uniiiii len pini d igi n il di ojmmiSbii voor de groolo ov ibrii ing iiii d Mondijk bijuukiiiim tot viststdl iig van dibiiiluuin oor dt 1 piiiviig vm iiuimd kuiisiwiik dit bij ui sti n kr op dtn 27 m vol iidi di ni u pints hibbiii leu iroot niiital diskmidi m en aimniintis il iliiibij t unwo nil Jii I t I li l V bcwii biri bdistii V0Ü1 uden oMispmiun nf n dtilik I ill Im Bii dit wirk nllm bij oudeit tidmistlu VI ii tukken ijii op te lossta d uilsl ig wurit lielingstdl ml ti mioa i un Nmr mm a in hit Iti Vmjln mult is ei offiP d bdiiht oiitvmgen uat de spjonvig MoirdijkDoidndit op 1 Immri a s l wenim giopeiid ll Itieilit IS ili ir di m leiie vm iii iii i bi iiiibli 11 V 111 N ill rUiii Isehi lioorw in i iM li ippiji n tot St ml ikiinm wuiviiii lu did is lut mil n bimgm V ill em g niemsdinppdi k kapitial ti bi ti den tot dm lunkoop van luiikdm m il Miooiwig miitsduipiijm III wd om di viil mi i r diiun 1 Omd ltd irdoor dk iml l ai r biaiiibte 11 uiikiiim iiihlstrnks bdniig kri t in dm boii dir iidiiii miii vvimoj 111 viirk iini IS I Oin l t d V 1 Ill 11 11 Ill ll did 11 h o i d al imiini vi r i li lui m v in ni kdli ml IS kiiii dom villi n lordvm l I i im moil miiiiddiiks mils Ills U ul stoitm m v i biiiilt ll vooi niiiislnn i n J nr 1 hi 1 I itli 111 III I 11 II oi liii ml 11 UI Handchl 1 III hj VIII il li luld oiidiiuij ii Mil I uilei vinriiTinisli hij ondiit scho 111 M II VI IK of dii 3 lioul ook 1 I ii I ni I MiidiiTO I 1 11 kill k w s tot t Old k 11 dit ij li i dt nil trd ih 111 dirOlid Is Hill kiiiiLrin liij I iir tir sihool iii eii eil oii tu wtiil IsruthitiBtlii kindiriii tt Htigtriii indit IJ mil iktrlitiJ wist oiiiuidddijk ttii iniitil lUii m tt vtiht ei jo g dat vubod oveitiiid lir wiling van htt ioogenaanid Nicuniaarsivenstheii nan ili hui tu dii ui e tuncii mil litt dotl our ifltn tn aalinovni li trhngen htbbiii bur tu With au Lctuwardtn tvtu als vroi ti btpimld dit t lie Islot n bus in liet imtintihuis al worden qilaitst wainn itdtr etiie bijdri i d kunniii stortm dit nude gtltgtnheid d worden gegcviii oiu tot dat dotl m te schrijven door mvul Img vm tin b Ijtt üi ontvangen gtldin zullen na lutrtk nu hitgeen niir liet oordtel v in burg en with ann sommige tot de gemeente iii bttrekkmg stiuide ptrsoni i bihooit te ordtii toegtkeiul oiiilii di ondiib lit duit aruunadrainistntii n m du giluttnte ordtn virdttld ondi avond jl htcft di werklieden rer eiiigiiig ti L e wiiikdvtri 111 111 stdl nil tm dotl het dlgtmitii irkrij biir sttUm van brood op eene ti gen bikkiiij gebakken m vtrdei van andirt levi us uudJden in bmoodig Ihtdtn ols door de vtrgideiiiig dir ledm worden nin ewe eu Alles wordt geimikl of ingekocht vnn eerste qualiteit en ver kotht lit cii m irklpiij tu uit caoiutu liet vlttsth sptk en Vet dit ti tn inkoopsprijs alleen aan dt leileu der verteiugin wordt verkocht Di 111 i r A M Met elair te Koudekerk hctft dtn iiiiiiistir van fiiimlim ktnnis egeven ran ijiie vin iliii oui lin s im ink len tele rnf Iraid tiiee be 1 tlilm op litt tlfit oo inblik tt tiidin en tt out vmgm lit kunst vnn linbbel eiatn mtt ti ci sprekin en ijnc Lseellealie vci Jthl de ri suit ilea te doen oiiiki oekm oadir n ibuding hel gdiiim ijuer uit vinling op ikere voui v larden te iiillen opeubiren ll rnh in is Zondag 11 eene vergadenug ge houdia door hit Coiuitt ter btsprekiiig der sociale quiestu die dour etn 1UÜ tid btl la htbbtiiden meest irbtidtis Hird bij twound Als onderwtrp terbt rnulsli iiig w is gtbttid dt regding bij de wet v n dm iibi d vm kiadiron in de fabriiken N etne iiikidmdt rtdt vnn dtn heer Daniels stelue dene aan de Terj ddeiiu voor dat y ou verklaren het wenathdijk te ithlm dnt Je re teriiig besluite eene vct 111 te dieueii verludeade lut werkiu van kinderen beutdm 12 jnrea op fibriekeu en lu werk pliatsm 11 beperkende den arbeid op de fabrieken un kiiidirm beaidm lb jarm alles in verband met eene net op de leerpi elitigl eid Die iiiotie moest duiieii tot prikkil v m heu I le regeertn tu nog luetr van hm dit htt volk vtitegmwoordigm Niidat leu uitvoiiig dtbat ovir den nrbeid van kinderen in hsl dgemetu was gthoudtn werd de mot c Miigtaomtu Jl Vrijdig vverdi n te Amsttrdam de door de Maatseh tut verkrij iag vm iigeii wouiag voor dm aibddendin slmd at i bouwde hui eii die gelegeu yii op dell Stndsb iiitnsm el tusselien de VNtesperta Muiderpoorltn voor hit pubhek ter be ichtiging gesteld algemeta kiurdc mm dc wijze van bounren Old en tktr j1 dt werkmia d isr tea huie vm Itii dat wtrkdijk itii thins kr a genoemd wor den Door noeste vlijt tu spaar lainheid kan hij ich em trf ver ckiren w i r tot heden op ilic wij e 111 geen geli eiduid voor b stond Uit de te Uliidit besta mile W erkmaiis vericn iiig Orde rt had Tuht heeft iili nar euumisse gevormd om ook iliU te traelikn dea werkman dt gele enheid te fetvcu zich eeiie ei eiie woniu aan te 8ch lteh Dtn 11 Dec jl wtrd te Ilooni eene rergailering gthoudtn van htt comitt voor den NoordhoUandschIriischm spoorweg Na ir wij veriierae werdm op dt e ver ld ruig vtrsehdiend door Kngdsche hui tii tdaut aaubu dingen overwogen en was lie result lat dat etn ili ir voorstdlen door het comité als iiitvoirbinr is btsdionwd tengtvolgt waarvan be sloten wtrd bij dea munster van binaeal rakea vtr lenging der vnorloopige coneissie am te vra ea en eirstdan s ma tr t eltii U nemen om zich vin de on luisbirt ildelijkt medewerkiii vin helaaghebbeude gtmimtm en ptrsoiiea le vtr tktrtn Laatste Berichten PaillS sO Dn Dt commissie van imtntii f 1 II I 1 n ip 11 uw dl vinig lu overivi ii i i dl V i ukim nl urn nu uiu 1 urij tirugkeeien il llJda d do disenssie dm iver vvoidin vooil it lilt luiiiiial del Dials winsrlit di pi n v m Orli ms f iliik ir mdi dat ij di lUm li lib n bi woüiid ilur ij ootloimlt iin emil hibbi i iiiiaakt nail tin ong rtjdidtii toeslaud dit door nuts erichtvairili d wird De Steele is vnn b oi1i i hit di priisin iih ileelit gehoudi u hibbm aan hun Tirhiiitinis Sandnngham 20 Uie De prms huft ctn 7t r kiltnen niehl gehal lli gait opeen mtrkbare vvij e m betirsehap vooruit Madrid id Deo lleden morgen ten 11 ure heift htt mmst m jn o t dui konin iian boden Mm luimt hi de Torniin i m un nieuw kabintt Ha rsohijnlijk al worilm opgidri en aan Zonlla lu de corks wr l r 7ou bijuiiroepen Madrid I t Die n komn huft dm vooriitter van lea Ministeruiid eon bnif gtschiven waarin hij htt Miaisterii dnnilgal wediroinvoor de Cortis op ti irulm kii midi iiu oplossing to bepioevea der inoiilijki eeonomisehc vraa stukken wdki himgiiiilp ija Dt koning dteldf aan Serrano Sngist i on ZorriUa deu gedanen st iji niedi Ilet Ministirie lood ijn oiitsli ann iiadat hct over deu bruf dts Konitigs hid biraidslaa d Madrid 20 Dec De hici feignsta hi eft van den k oiiiii ili t lak ontvm m om en iiieuw Kabinet ssinea tc skllen llij hiett vier portiftudlea aan de pirtij van den hcer orillii aan ehoden Manr dt hecr orrilla df wei it in het Kabinet zittiug te nemen De muiiBterieele crisis daurt Toort Vergadering van den Gemeeuteraad niiieiiiig 9 Dcctintier Irpeiiwooidig Je lih vRU Btrpui IJ cndODrn voorïittrr Keiiiv KlBt lujleu Kmninburg Weatcrblnii Kcutliigcr llucbiitr Drooglicver va tiiiiep van btrailteii Post Droat eu Mc i8iiniik r l ü iiülultii dpr vorige virgaltniig nüriltii gelezen enge arnsteird De vooriittir deelt inde d ii d hcer Viriily verhinderd 18 de virgadeniig bij te wonen en bericht tevms dat delijkda ir Jue ovcrltdtn ia liitorm Ingekomen ceue difcpositie van hh Oidep Staten houdende gocdkearing van het raadsbisluit tut hei ruden van grond met deSte irine KaïrRinfibriek Inf eene miisivt vin n Schnttersrisd hondende veriock tot aankoop van iiibtriiuiinttn et nij igiiig der bigiooting en tot het 1 ogiu g bruiken van dt ii i ck elioul op wArtl legl Dit laatate was retd gistill lu handen van de comtnil aie ovir de iniiziiksehotil dit iiiii onoverkomelijke bezwaroa daartigen adviaeeit De ïoonitttr ttilt voor om iill in ander ttr benpoedlf iiig dadtli k tl bihandihii Ut h tr lliithncr ia voor uilitii lu atemiiiliig gibrneh wordt tot d oniilddtllijke hehaiidehng htsle en luit 10 ttgtii 3 sttniiiiLii Het eirbti punt oud n H iii W wenaLhin lot te Rtaan dü heer Huthliir ih tt ei elke vtrliooging dc heer Kiutliiger meent d il bij uitbreiding van het inu itkkoipa ook ver nietrdenng van toilage moet volgen di hier Uroogluovtr wil dt vuhooguig wil to btaaii ooi een iar Instemming ibiicht woidt de virhoogiiig toigthtauii met 12 atcinmcn ttgtii ecnt dit Tiiu den hier llu liuer Op punt 2 ettUtn U tn V voor conform het advies afwijiuid tt bisehikkeu Dt hur van Geiintp £ ou het lokaal büvta dt gerithta aal wiU n nlataan aau de achuttirij De voorzlltel brengt be linking daartegen in ten aanzien dtr kosten en ic t dal tot 1 Mti 187 hit Dciaeitsgebouiv ter be ehlkking blylt Daarop wordt hel veriotk afgewezen mtt algeioteue attininui tint inmive dir rtgtnt n vandc hude gaatbuizeu houdendoktnnisgtviii dat de liter Kotmaoa dt benoeming tot regenthtttt aangi nomen nf eeuo missive d r aginlin van pohtio dankhtluigeiidi voorde tuig kei ie viihuogtg Juf Lui aditj van J lirakil ver oikeiide om bet pion te wijzigen dal de eomniisst van fibncage htctt opgevat oiu een spoithunje le boi ui iiahij ijn eigendom De voori tier heldert d l op tii ia voor onmiddtUgkü bebandtling De heer Kranuiburg uitent da de gronden door Drake aangevoerd billgk tyu en dat die wijiiguig de kuiten zou verminderen De vooriiltcr wcJcrligt dcio biwcciingtn de hcer DroogItever ndvisttrl ui dui gtc t van dtn hcu Kiancnburg echter under eenigc bcpjaldi voorwairdtn tu wordt nu hislotcn hieiovtr tc trtdtn ui oiiderhauJeling fceii ndr van V I aftbtr e s wordt li ongeztgtld Ier ijde gtl gl Aan dc oidi ii 1 txu ïuo ittl van rtgcnten i i het beattdtlingliula voor kinderen tot ijriging v n hct r element voor dat intitht met het daiirtot btlrikktlijk afwij end dviti van 11 en VV Dl vooriittir hildtrl dt raak op on dc heer McMemako dïutert om roovetl mogelijk tio to gevtu aan icgtiitcn raa ir de virt ad ruig bislnit roet 10 tcgei 3 stemmen tot afwijkende beschikking lien door B en W ondrr tuuid vcrzoik van de commissie van loeiiiht op bet midi Ibaor oud rwys om 11 A Toen ar te t Hen tot ani uuu bj dt l ur tr Avondschool op eiiit bauliigi g vin iml sj ni 1 0 h ir Uutiiigu vraigl 1 h huig dit g fitn wordt door dtn V110 liter delitir Mi smiktv oiidu teiint het voorst 1 du Hl uitiii w U g l om veigo ding ttn laist zijn Iwlj ti i idui tii 1 gtl 1 lu bilijl = ik met ul ti tilt Uiuiutu lanttiioilieu l ui ti u k V 11 1 n 1 III I 11 1 k lilin d 01 htl flriktn laii b I d 11 VI 1 sti 1 gehiivi int tn li W w rni d 1 1 1 1 II th